Cilt 2014, Sayı 1, Sayfalar 62 - 75 2014-03-31

Determination of fuel properties of biodiesel produced from safflower (Carthamus tinctorius L.) Dincer species grown in Yozgat province conditions
Yozgat İli Şartlarında Yetiştirilen Aspir (Carthamus tinctorius L.) Dinçer Çeşidinden Üretilen Biyodizelin Yakıt Özelliklerinin Belirlenmesi

Tanzer ERYILMAZ [1] , Murat Kadir YEŞİLYURT [2] , Cüneyt CESUR [3] , Hasan YUMAK [4] , Emine AYDIN [5] , Sadiye Ayşe ÇELİK [6] , Adil Koray YILDIZ [7]

241 165

In this study, the crude oil of the seeds of the cv. Dincer (Barbless), grown in conditions of Yozgat province and that belongs to our country registered safflower (Carthamus tinctorius L.) varieties, was extracted variety. The biodiesel was analyzed that produced from this oil. Based on obtained results it is concluded that the production of biodiesel from the crude oil which extracted from Dincer seeds is suitable for TS EN 14214 standards.
Bu çalışmada Yozgat ili şartlarında yetiştirilen ülkemiz tescilli aspir (Carthamus tinctorius L.) çeşitlerinden Dinçer (Dikensiz) çeşidinin tohumlarından ham yağ elde edilmiştir. Elde edilen bu ham yağdan üretilen biyodizelin analizleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Dinçer çeşidinin tohum ham yağının biyodizel üretimi açısından TS EN 14214 standardına uygun olacağı sonucuna varılmıştır.
 • Aktaş A (2012). Effects of Using Blends of Melon Kernel Oil Methyl Ester and Diesel Fuel on the Engine Performance and Emissions. Energy Education Science and Technology Part A:Energy Science and Research, Volume (issues) 29(2):1183-1192.
 • Anonim (2013). Türkiye İstatistik Kurumu Web Sitesi.www.tuik.gov.tr
 • Aydın E (2012). Bazı Aspir (Carthamus tinctorious L.) Çeşitlerinin Samsun Ekolojik Koşullarında
 • Verim, Verim Unsurları ve Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun. Baydar H ve Turgut İ (1993). Aspir (Carthamus tinctoriusL.)’in Antalya Koşullarında Yetiştirme Olanakları Üzerinde Araştırmalar. Akdeniz Ü.Z.F.Dergisi, 5: (1-2), 75-92.
 • Bayraktar N ve Ülker M (1990). Dört Aspir (Carthamus tinctorius L.) Çeşit Adayında Verim ve Verimi Etkileyen Öğeler. Ankara Ü.Z.F. Dergisi, 41: (12), 129-140.
 • Corleto A, Alba E, Polignano GB and Vonghia G (1997). Safflower: A Multipurpose Species With Unexploited Potential And World Adaptability, The Research In Italy. IV th International Safflower Conference, Bari (Italy), 2-7 June, p: 23Çetin M ve Kuş H (2009). Erzincan’ın Biyodizel Yakıt Amaçlı Tarımsal Üretim Potansiyeli. V. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, Diyarbakır.
 • Dajue L and Mündel HH (1996). Safflower, Promoting The Conservation And Use Of Underutilized And Neglected Crops. 7. Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research, Gatersleben/International Plant Genetic Resources Institute, Rome, Italy, 85 pp.
 • Erdal G ve Erdal H (2008). Türkiye'de Tarımsal Desteklemeler Kapsamında Prim Sistemi Uygulamalarının Etkileri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(1), 415
 • Eryılmaz T ve Öğüt H (2011). The Effect of the Different Mustard Oil Biodiesel Blending Ratios on Diesel Engines Performance. Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, Volume (issue) 28(1): 169-180.
 • Eryılmaz T, Yeşilyurt MK, Cesur C ve Eroğlu MC (2013). Yozgat İli Biyodizel Amaçlı Yağlı Tohumlu Bitki Üretim Potansiyeli,. 28.Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi, 4-6 Eylül, s.219-230, Konya.
 • Hatipoğlu H, Arslan H, Karakuş M ve Köse A (2012). Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi. U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 26, Sayı 1, 1-16.
 • İlkdoğan U (2012). Türkiye’de Aspir Üretimi İçin Gerekli Koşullar ve Oluşturulacak Politikalar.Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Doktora tezi, Ankara Üniversitesi.
 • Karabaş H (2013). Kışlık Kanola Çeşitlerinden Californium’dan Üretilen Biyodizelin Diesel Motorlarda Kullanıma Uygunluğunun İncelenmesi. Toprak Su Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 46-5
 • Katmer E, Derici O, Çelikoğlu F, Erbahadır MA ve Balcı A(2005). Ülkemizde Üretilen Aspir Bitkisinden Elde Edilen Yemeklik Yağın Kalite Özelliklerinin ve Depolama Şartlarının Belirlenmesi. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Gıda
 • Kontrol ve Merkez Araştırma Enstitüsü. Proje Kod No: TAGEM/GY/02/11/08/069. Genel Yayın No:127, Bursa. Kıllı F (2007). Yağ ve Yakıt Olarak Aspir. Biyoyakıt Dünyası, Şubat 2007, Sayı: 7, 60-63.
 • Koç H, Keleş R, Ülker R, Gümüşçü G, Ercan B, Göçmen Akçacık A, Güneş A, Özdemir F, Özer E ve Uludağ E (2010). Bazı Aspir (Carthamus tinctorius L.) Hatlarının Verim, Verim Öğeleri ve Kalite İle Bu Özellikler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi. Bitkisel Araştırma Dergisi, 2:1-7.
 • Oğuz, H (2004). Tarım Kesiminde Yaygın Olarak Kullanılan Dizel Motorlarında Fındık Yağı Biyodizelinin Yakıt Olarak Kullanım İmkanlarının İncelenmesi. S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Konya.
 • Oğuz H, Öğüt H ve Gökdoğan O (2012). Türkiye Tarım Havzaları Üretim Ve Destekleme Modelinin Biyodizel Sektörüne Etkisinin İncelenmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 77 – 8
 • Öğüt H, Eryılmaz T ve Oğuz H (2007). Bazı Aspir (Carthamus tinctorius L.) Çeşitlerinden Üretilen Biyodizelin Yakıt Özelliklerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi. 1. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu, 28 – 31 Mayıs, Samsun.
 • Öğüt H, Oğuz H, Bacak S, Mengeş HO, Köse A and Eryılmaz T (2012). Investigation of the Characteristics of Biodiesel from Balci Species of Safflower. Journal of Agricultural Machinery Science, 8(3): 297-300.
 • Özener O, Yüksek L, Ergenç AT, Özkan M (2014). Effects of Soybean Biodiesel on a DI Diesel Engine Performance, Emission And Combustion Characteristics. Fuel, 115:875-883.
 • Özsezen AN ve Çanakçı M (2006). Türkiyede ve Dünyada Enerji Tüketimi. GAP V. Mühendislik Kongresi, s. 415-422, 26-28 Nisan, Şanlıurfa.
 • Özsezen AN ve Çanakçı M (2011). Determination of Performance and Combustion Characteristics of a Diesel Engine Fueled with Canola and Waste Palm Oil Methyl Esters. Energy Conversion and Management, 52:108-116.
 • Sadia H, Ahmad, M, Zafar M, Sultana, S, Azam A. and Khan MA (2013). Variables Effecting the Optimization of Non Edible Wild Safflower Oil Biodiesel Using Alkali Catalyzed Transesterification. International Journal of Green Energy, 10:53-62.
 • Şahin S (2013). Keten Yağı Biyodizelinin ve Motorinle Karışımlarının Motor Performansına ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Araştırılması, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Uysal N Baydar H ve Erbaş S (2006). Isparta Populasyonunda Geliştirilen Aspir (Carthamus tinctorius L.) Hatlarının Tarımsal ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(1):52-63.
 • Weiss EA (1983). Oilseed Crops. Chapter 6,Safflower, Longman Group Limited, Longman House, London, UK, p: 261-281.
 • Yılmazlar B (2008). Konya Şartlarında Farklı Ekim Zamanlarının Bazı Aspir (Carthamus tinctorius L.) Çeşitlerinde Önemli Tarımsal Karakterler Üzerine ve Verime Etkisi. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Tanzer ERYILMAZ
E-posta:

Yazar: Murat Kadir YEŞİLYURT
E-posta:

Yazar: Cüneyt CESUR
E-posta:

Yazar: Hasan YUMAK
E-posta:

Yazar: Emine AYDIN
E-posta:

Yazar: Sadiye Ayşe ÇELİK
E-posta:

Yazar: Adil Koray YILDIZ
E-posta:

Bibtex @ { gopzfd95851, journal = {Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2910}, address = {Gaziosmanpaşa Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {2014}, pages = {62 - 75}, doi = {10.13002/jafag703}, title = {Determination of fuel properties of biodiesel produced from safflower (Carthamus tinctorius L.) Dincer species grown in Yozgat province conditions}, language = {en}, key = {cite}, author = {ERYILMAZ, Tanzer and ÇELİK, Sadiye Ayşe and YEŞİLYURT, Murat Kadir and YUMAK, Hasan and AYDIN, Emine and CESUR, Cüneyt and YILDIZ, Adil Koray} } @ { gopzfd95851, journal = {Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2910}, address = {Gaziosmanpaşa Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {2014}, pages = {62 - 75}, doi = {10.13002/jafag703}, title = {Yozgat İli Şartlarında Yetiştirilen Aspir (Carthamus tinctorius L.) Dinçer Çeşidinden Üretilen Biyodizelin Yakıt Özelliklerinin Belirlenmesi}, language = {tr}, key = {cite}, author = {ERYILMAZ, Tanzer and ÇELİK, Sadiye Ayşe and YEŞİLYURT, Murat Kadir and YUMAK, Hasan and AYDIN, Emine and CESUR, Cüneyt and YILDIZ, Adil Koray} }
APA ERYILMAZ, T , YEŞİLYURT, M , CESUR, C , YUMAK, H , AYDIN, E , ÇELİK, S , YILDIZ, A . (2014). Determination of fuel properties of biodiesel produced from safflower (Carthamus tinctorius L.) Dincer species grown in Yozgat province conditions. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2014 (1), 62-75. DOI: 10.13002/jafag703
MLA ERYILMAZ, T , YEŞİLYURT, M , CESUR, C , YUMAK, H , AYDIN, E , ÇELİK, S , YILDIZ, A . "Determination of fuel properties of biodiesel produced from safflower (Carthamus tinctorius L.) Dincer species grown in Yozgat province conditions". Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2014 (2014): 62-75 <http://dergipark.gov.tr/gopzfd/issue/7324/95851>
Chicago ERYILMAZ, T , YEŞİLYURT, M , CESUR, C , YUMAK, H , AYDIN, E , ÇELİK, S , YILDIZ, A . "Determination of fuel properties of biodiesel produced from safflower (Carthamus tinctorius L.) Dincer species grown in Yozgat province conditions". Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2014 (2014): 62-75
RIS TY - JOUR T1 - Yozgat İli Şartlarında Yetiştirilen Aspir (Carthamus tinctorius L.) Dinçer Çeşidinden Üretilen Biyodizelin Yakıt Özelliklerinin Belirlenmesi AU - Tanzer ERYILMAZ , Murat Kadir YEŞİLYURT , Cüneyt CESUR , Hasan YUMAK , Emine AYDIN , Sadiye Ayşe ÇELİK , Adil Koray YILDIZ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.13002/jafag703 DO - 10.13002/jafag703 T2 - Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 62 EP - 75 VL - 2014 IS - 1 SN - 1300-2910-2147-8848 M3 - doi: 10.13002/jafag703 UR - http://dx.doi.org/10.13002/jafag703 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yozgat İli Şartlarında Yetiştirilen Aspir (Carthamus tinctorius L.) Dinçer Çeşidinden Üretilen Biyodizelin Yakıt Özelliklerinin Belirlenmesi %A Tanzer ERYILMAZ , Murat Kadir YEŞİLYURT , Cüneyt CESUR , Hasan YUMAK , Emine AYDIN , Sadiye Ayşe ÇELİK , Adil Koray YILDIZ %T Yozgat İli Şartlarında Yetiştirilen Aspir (Carthamus tinctorius L.) Dinçer Çeşidinden Üretilen Biyodizelin Yakıt Özelliklerinin Belirlenmesi %D 2014 %J Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1300-2910-2147-8848 %V 2014 %N 1 %R doi: 10.13002/jafag703 %U 10.13002/jafag703