Cilt 2014, Sayı 1, Sayfalar 73 - 89 2014-03-31

The effects of various antioxidants diets containg ?-tocopherol acetate and daphne leave extract on growth parameters and fatty asit compositions of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)
Farklı Düzeylerde ?- tokoferol asetat ve Defne Ekstratı İçeren Antioksidantlı Yemlerin Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) Büyüme Parametreleri Ve Fileto Yağ Asitlerine Etkileri

Nihat YEŞİLAYER [1] , Mahfuz ELMASTAŞ [2] , Şenol AKIN [3] , Nusret GENÇ [4] , Hüseyin AKŞİT [5]

244 226

In this study, the effects of diets on growth parameters and flesh fatty asit compositions of rainbow trouts were studied. The diets used in the experiment were control, 250 and 500 mg/kg ?-tocopherol acetate and 250 and 500 mg/kg daphne leaves extract containing antioxidants. The initial and final mean weights of the fish fed with experimental diets were 107,71g and 195,85 (?-tocopherol acetate) respectively. The differences among the final mean weights of experimental groups were not significant (P>0.05). MUFA, PUFA, DHA, n-3 and n-3/n-6 final concentrations of fish flesh were significantly increased as compared to the initial concentrations, whereas n-6 concentrations were significantly reduced (P
Bu çalışmada, antioksidan madde olarak artan düzeylerde (250 ve 500 mg/kg) ?-tokoferol asetat ve defneyaprağı ekstratı ilave edilen ve kontrol grubu yemlerle iki ay süresince beslenen gökkuşağı alabalıklarının büyüme parametreleri ve yağ asidi kompozisyonuna etkiler incelendi. Denemede başlangıç ağırlığı ortalama 107,71 g. olan balıklar, deneme yemleri ile beslendikten sonra balıkların en iyi büyümesi ?-tokoferol acetate 250 gurubunda ortalama 195,85 g ağırlık elde edildi ve deneme grupları arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak önemsiz bulundu (P>0,05). Besleme deneme başlangıcı ve 60 günlük besleme sonundaki balıketlerinin yağ asitleri arasındaki değişimler karşılaştırıldığında; tekli doymamış yağ asidi (MUFA), çoklu doymamış yağ asidi (PUFA), C22: 6n-3 (DHA) ve n-3, n-3/n-6 değerlerinde önemli artış görülürken, n-6 değerlerinde önemli bir azalma bulunmuştur (P
 • Ackman RG, Ratnayake WMN, Macpherson EJ (1989). EPA and DHA contents of encapsulated fish oil products. JAOCS, 66(8): 1162-1164.
 • Akhtar P, Gray JI, Cooper TH, Garling DL, Booren AM (1999). Dietary pigmentation and deposition of α tokoferol and carotenoids in rainbow trout muscle and liver tissue. Journal of Food Science, 64: 2342
 • Akpinar MA, Görgun S, Akpınar, AE (2009). A comparative analysis of the fatty asit profiles in the liver and muscles of male and female Salmo trutta macrostigma. Food Chemistry, 112: 6- 8.
 • Alaşalvar C, Taylor KDA, Zubcov E, Shahidi F, Alexis M (2002). Differentiation of cultured and wild sea bass (Dicentrarchus labrax): total lipid content, fatty asits and trace mineral composition. Food Chemistry. 79 (2): 145-150.
 • Aral O, Büyükhatipoğlu Ş, Erdem M, Ağırağaç C (1996). İki farklı yemin Karadeniz'de ağ kafeslerde yetiştirilen alabalıkların (Oncorhynchus mykiss, W. 1792) büyümesine etkisi. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 20(2): 121-1
 • Aras NM, Haliloğlu Hİ, Bayır A, Atamanalp M, Sirkecioğlu AN (2003). Karasu Havzası Yeşildere Çayı olgun dere alabalıkları (Salmo trutta macrostigma, Dumerill, 1858)’nda farklı dokularda yağ asidi kompozisyonunun karşılaştırılması. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 27: 887-892.
 • Bulgurlu Ş, Ergül M (1978). Yemlerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik analiz metodları. Ege Üniv., Ziraat Fakültesi Yayın No: 127. Bornova, İzmir.
 • Buttle LG, Crampton VO, Williams PD, (2001). The effect of feed pigment type on flesh pigment deposition and colour in farmed Atlantic Salmon Salmo salar L. Aquaculture research. 32: 103-111.
 • Büyükhatipoğlu Ş, Erdem M, Aral O, Tarakçı Y, Ağırağaç C (1996). Karadeniz'de ağ kafeslerde farklı stoklama yoğunluklarının gökkuşağı alabalığının (Oncorhynchus mykiss, W. 1792) büyümesi üzerine etkileri. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 20(2): 137-142.
 • Canyurt MA, Kırkpınar F, Erkek R, Taluğ AM (1997). Gökkuşağı alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss W.) et renği üzerine kırmızı biber unu ve kantaksantin’in etkileri. Ege üniversitesi su ürünleri dergisi, 14(3-4): 243-250.
 • Chanmugam P, Boudreau M, Hvang DH (1986). Diffirences in the ω-3 fatty asits contents in pond reather and wild fish and shellfish. Journal of Food Science, 51(6).
 • Dönmez M, Tatar O (2001). Fleto ve bütün olarak dondurulmuş gökkuşağı alabalığının
 • (Oncorhynchus mykiss) muhafazası süresince yağ asitleri bileşimlerindeki değişmelerin araştırılması. Ege üniversitesi. Su Ürünleri Dergisi, 18(1-2): 125-1 Elmastaş M, Gülçin İ, Işildak Ö, Küfrevioğlu Ö.İ., İbaoğlu K and Aboul-Eneinc HY, 2006. Radical scavenging activity and antioxidant capacity of bay leaf extracts. Journal of Iranian Chemical society, 3(3): 258-266.
 • Erdem M, Ergün S (2000). Yeme farklı oranlarda katılan sentetik astaksantinin gökkuşağı alabalığının (Oncorhynchus mykiss) et rengi üzerine etkisi. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 24: 577-583.
 • Ergün S (1998). Doğal ve sentetik karotenoid kaynaklarının Gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) pigmentasyona etkisi. Doktora tezi, O.M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri yetiştiriciliği, Sinop.
 • FAO (2012). The state of world fisheries and aquaculture 20 ISSN 1020- 5489.pp: 230.
 • Gorga C (1998). Quality Assurance of Seafood. An avi Book, Published by Van Nostrand Rainhold, New York, 245 pp.
 • Güler M, Yıldız M (2011). Effect of dietary fish oil replacement by cottonseed oil on growth performance and fatty acid composition of rainbow trout (Oncorhnchus mykiss). Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 35(3): 157-1
 • Hagstrup IP (2001). Marine n-3 fatty asits, wine intake, and heart rate variability in patients referred for coronary angiography. Curcilation, 103: 651-657. Haliloğlu Hİ, Aras NM, Yetim H, (2002). Composition of muscle fatty asits of three trout species (Salvelinus alpinus, Salmo trutta fario, Oncorhynchus mykiss) raised under the some condition. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 26: 10971
 • Hamre K, Christiansen R, Waagbo R, Maage A, Torstensen BE, Lygren Lie O, Wathne E, Albrekttsen S (2004). Antioksidant vitamins minerals and lipid levels in diets for Atlantic salmon (Salmo salar) : effects on growth performance and fillet quality. Aquaculture Nutrition, 10: 113-123.
 • İnal T (1988). Balıkların Muhafaza Usulleri, Besin Hijyeni. İ.Ü. Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, İstanbul, 356-442.
 • Ingle de la Mora G, Arredondo-Figueroa JL, PoncePolofox JT, Delos Angeles Barriga-Soca I, Vernon-Carter JE (2006). Comparison of red chili (Capsicum annuum) oleoresin and astaxanthin on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillet pigmentation. Aquaculture, 258: 487-4
 • Johansson L, Kiessling A, Kiessling K-H, Berglund L (2000). Effect of altered ration levels on sensory characteristics, lipid content and fatty asit composition of rainbow trout ( Oncorhynchus mykiss). Food Quality and Preference. 11: 2472
 • Kaya Y, Erdem ME (2009). Seasonal comparison of wild and farmed brown trout (Salmo trutta forma fario L., 1758): crude lipid, gonadosomatic index and fatty asits. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 60(5): 413- 423.
 • Kayım M, Öksüz A, Özyılmaz A, Kocabas M, Can E, Kızak V (2011). Proximate composition, fatty asit profile and mineral content of WBT(Salmo trutta sp.) from Munzur River in Tunceli, Turkey. Asian Journal of Chemistry, 23(8): 3533- 3537.
 • Köprücü K, Harlıoğlu MM, Konar V (1998). Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) rasyonlarında protein, amino asit ve pigment kaynağı olarak Gammarus kischineffensis Schellenberg 1937’in kullanılması. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 15(3-4): 1992
 • Nettleton JA (2000). Seafood Nutrition in The 1990’s İssues for The Consumer. Seafood Science and Technology, Chepter 4, Ed. By Graham Bligh Can. Inst. Of Fish Tech., 32-39 pp.
 • Nettleton J, Exler J (1992). Nutrients in wild and farmed shellfish. Journal of Food Science,. 57: 257-260.
 • Özogul Y, Polat A, Ucak İ, Özogul F (2011). Seasonal fat and fatty asits variations of seven marine fish species from the Mediterranean Sea. Eur. J. Lipid Sci. Tech. 113: 1491- 1498.
 • Storebakken T, Choubert G (1991). Flesh pigmentation of rainbow trout fed astaxanthin or canthaxanthin at different feeding rates in freshwater and saltwater. Aquaculture, 95(3-4): 289-295.
 • Wathne E, Bjerkeng B, Storebakken T, Vassvik V, Odland AB (1998). Pigmentation of Atlantic salmon (Salmo salar) fed astaxanthin in all meals or in alternating meals. Aquaculture, 159: 217-231.
 • Yanar Y, Büyükçarpar H, Yanar M, Göçer M (2007). Effect of carotenoids from red pepper and marigold flower on pigmentation, sensory properties and fatty asit composition of rainbow trout. Food Chemistry, 100: 326-330.
 • Yeşilayer N, Genç N (2013). Comparison of proximate and fatty asit compositions of Wild Brown trout and Farmed Rainbow trout. South African journal of Animal Science, 43(1): 89-97.
 • Yıldız M, Şener E, Gün H (2006). Effect of refrigerated storage on fillet lipid quality of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss W.) fed a diet containing different levels of DL α-tocophrol acetate. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 30: 143-1
 • Yiğit M (1996). Gökuşağı alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss, W. 1792) denizsuyu ve tatlısudaki büyüme farklılıklarının karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, O.M.Ü., Fen Bil. Enst., Su ürünleri yetiştiriciliği ABD., Sinop.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Nihat YEŞİLAYER
E-posta:

Yazar: Mahfuz ELMASTAŞ
E-posta:

Yazar: Şenol AKIN
E-posta:

Yazar: Nusret GENÇ
E-posta:

Yazar: Hüseyin AKŞİT
E-posta:

Bibtex @ { gopzfd95852, journal = {Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2910}, address = {Gaziosmanpaşa Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {2014}, pages = {73 - 89}, doi = {10.13002/jafag724}, title = {The effects of various antioxidants diets containg ?-tocopherol acetate and daphne leave extract on growth parameters and fatty asit compositions of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)}, language = {en}, key = {cite}, author = {AKIN, Şenol and GENÇ, Nusret and YEŞİLAYER, Nihat and ELMASTAŞ, Mahfuz and AKŞİT, Hüseyin} } @ { gopzfd95852, journal = {Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2910}, address = {Gaziosmanpaşa Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {2014}, pages = {73 - 89}, doi = {10.13002/jafag724}, title = {Farklı Düzeylerde ?- tokoferol asetat ve Defne Ekstratı İçeren Antioksidantlı Yemlerin Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) Büyüme Parametreleri Ve Fileto Yağ Asitlerine Etkileri}, language = {tr}, key = {cite}, author = {AKIN, Şenol and GENÇ, Nusret and YEŞİLAYER, Nihat and ELMASTAŞ, Mahfuz and AKŞİT, Hüseyin} }
APA YEŞİLAYER, N , ELMASTAŞ, M , AKIN, Ş , GENÇ, N , AKŞİT, H . (2014). The effects of various antioxidants diets containg ?-tocopherol acetate and daphne leave extract on growth parameters and fatty asit compositions of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2014 (1), 73-89. DOI: 10.13002/jafag724
MLA YEŞİLAYER, N , ELMASTAŞ, M , AKIN, Ş , GENÇ, N , AKŞİT, H . "The effects of various antioxidants diets containg ?-tocopherol acetate and daphne leave extract on growth parameters and fatty asit compositions of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)". Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2014 (2014): 73-89 <http://dergipark.gov.tr/gopzfd/issue/7324/95852>
Chicago YEŞİLAYER, N , ELMASTAŞ, M , AKIN, Ş , GENÇ, N , AKŞİT, H . "The effects of various antioxidants diets containg ?-tocopherol acetate and daphne leave extract on growth parameters and fatty asit compositions of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)". Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2014 (2014): 73-89
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Düzeylerde ?- tokoferol asetat ve Defne Ekstratı İçeren Antioksidantlı Yemlerin Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) Büyüme Parametreleri Ve Fileto Yağ Asitlerine Etkileri AU - Nihat YEŞİLAYER , Mahfuz ELMASTAŞ , Şenol AKIN , Nusret GENÇ , Hüseyin AKŞİT Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.13002/jafag724 DO - 10.13002/jafag724 T2 - Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 89 VL - 2014 IS - 1 SN - 1300-2910-2147-8848 M3 - doi: 10.13002/jafag724 UR - http://dx.doi.org/10.13002/jafag724 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Farklı Düzeylerde ?- tokoferol asetat ve Defne Ekstratı İçeren Antioksidantlı Yemlerin Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) Büyüme Parametreleri Ve Fileto Yağ Asitlerine Etkileri %A Nihat YEŞİLAYER , Mahfuz ELMASTAŞ , Şenol AKIN , Nusret GENÇ , Hüseyin AKŞİT %T Farklı Düzeylerde ?- tokoferol asetat ve Defne Ekstratı İçeren Antioksidantlı Yemlerin Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) Büyüme Parametreleri Ve Fileto Yağ Asitlerine Etkileri %D 2014 %J Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1300-2910-2147-8848 %V 2014 %N 1 %R doi: 10.13002/jafag724 %U 10.13002/jafag724