Cilt 2014, Sayı 1, Sayfalar 86 - 95 2014-03-31

Assesment of effect of faba bean(Vicia faba L.) using as green manure on yield of broccoli
Yeşil gübrelemede kullanılan bakla (Vicia faba L.) bitkisinin brokoli verimi üzerine etkilerinin belirlenmesi

Murat YILMAZ [1] , Sezer ŞAHİN [2]

237 514

The aim of this study was to determine the effects of using faba bean plant as green manure upon the subsequently grown plant. First in the experimentation, Rhizobium lupini bacterium was inoculated to faba bean plant in order to see the effect of inoculation. In the second stage of the experiment, bean plant was buried in the soil as green manure after its development and planting of Marathon F1 hybrid broccoli cultivar was performed after incubation. The experiment was planned with four replications according to the randomized block experimental design. Optimal fertilizers were administered with fertigation technique considering the soil characteristics. A statistical increase at 1% significant level was obtained at plant weight, plant length and number of nodules which were the analyzed characteristics of faba bean plant with bacterium inoculation. In the study, green manure application caused significant increases at curd weight, total yield, curd diameter, plant length and number of main leaves of the broccoli plant according to the green manure administration control conditions. Moreover, whereas the nitrogen and organic matter content levels of the soils taken after green manure administration increased, a decrease at pH levels of the soils was experienced. The research results showed that applications bacterium into the faba bean caused a positive effect upon the general characteristics of the faba bean and it also increased yield and other characteristics of the subsequent plant when it was used as green manure.
Bu çalışma bakla bitkisinin yeşil gübre olarak kullanılmasının bir sonra yetiştirilen ürün üzerine etkilerini belirlemek için yürütülmüştür. Denemede ilk olarak aşılamanın etkisini görebilmek için bakla bitkisine Rhizobium lupini bakteri cinsi aşılanmıştır. Denemenin ikinci kısmında bakla bitkisi gelişimden sonra yeşil gübre olarak toprağa karıştırılmış-gömülmüş ve inkubasyona bırakılmıştır. İnkübasyondan sonra Marathon F1 hibrit brokoli çeşidi dikimi gerçekleşmiştir. Deneme tesadüf parselleri deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak planlanmıştır. Çalışmada toprak özellikleri dikkate alınarak optimal gübreler fertigasyon tekniği ile uygulanmıştır. Deneme sonuçlarına göre, bakla bitkisinin biyomas ağırlığı, bitki boyu ve nodül sayıları bakteri aşılama ile % 1 önem düzeyinde istatiksel olarak bir artış sağlamıştır. Yeşil gübre uygulaması kontrole göre bitki taç ağırlığı, toplam verimi taç çapı, bitki boyu ve ana yaprak sayılarında önemli düzeyde artışlara neden olmuştur. Ayrıca yeşil gübre uygulamalarından sonra alınan toprakların azot ve organik madde düzeyleri artarken toprakların pH seviyelerinde genel bir düşüş yaşanmıştır. Araştırma sonuçları bakla bitkisine bakteri uygulamasının baklanın genel özellikleri üzerine pozitif bir etki gerçekleştirdiğini ortaya koyarken yeşil gübreleme olarak kullanıldığında bir sonraki ürünün verim ve diğer özelliklerini arttırdığını göstermektedir.
 • Adderley DR, Schoenau JJ, Holm RA, Qian P (2000). Nutrient availabilty and yield of wheat following field pea and lentil in Saskatchewan. Canada Journal of Plant Nutrition, (29), 25-34.
 • Akçin A (1988). Yemeklik Tane Baklagiller, Selçuk Üniversitesi Yayınları, No:43.
 • Akkal-Corfini N, Morvan T, Menasseri-Aubry S, BissuelBélaygue C, Poulain D, Orsini F and Leterme P (2010). Nitrogen mineralization, plant uptake and nitrate leaching following the incorporation of (15N)-labeled cauliflower crop residues (Brassica oleracea) into the soil: a 3-year lysimeter study. Plant and Soil, (328), 17-26.
 • Aydeniz A ve Brohi AR (1987). Tarımımız düğümleri ve çözümleri, I. Tarımımızın durumu-sorunları nedenleri, C.Ü. Tokat Ziraat Fak. Yay: 1, Yardımcı Ders Kitabı:1, Tokat.
 • Bidlack JE, MacKown CT and Rao SC, (2007). Dry matter and nitrogen content of chickpea and winter wheat grown in pots for three rotations. Journal of Plant Nutrition, 30: 1541-1553.
 • Bremer E, Van Kessel C and Karamanos R (1989). İnoculant, phosphorus and nitrogen responses of lentil. Can. J. Plant Sci. 69, 691-701.
 • Bremner JM (1965). Methods of soil analysis. Part II. Chemical and Microbiological properties. Ed. A.C.A. Black. Amer. Soc. of Agron. Inc. Pub. Agron. Series No:9 Madison USA.
 • Caporalı F, Campıglıa E, Mancınellı R, Paolını R (2004). Maize Performances as Influenced by Winter
 • Cover Crop Green Manuring. _tal. J. Agron., 8,1, 37Cassman KG, Whitney AS and Stockinger KR (1980). Root growth and dry matter distribution of soybean as affected by phosphorus stres, nodulation and nitrogen source. Crop Sci. 20: 2392
 • Clayton GW, Rice WA, Lupwayi NZ, Johnston AM, Lafond GP, Grant CA and Walley F (2004). Inoculant formulation and fertilizer nitrogen effects on field pea: Crop yield and seed quality. Canadian Journal of Plant Science, 84, 89-96.
 • Çakır S ve Azkan N (2007). Eskişehir ekolojik koşullarında yetiştirilen nohut (Cicer arientinum L.) çeşitleri üzerine farklı bakteri suşları (Rhizobium spp) ile aşılamanın etkileri. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, sy. 574-577, 25-27 Haziran 2007, Erzurum.
 • Dhingra KK, Sekhon HS, Sandhu PS and Bhandari SC (1988). Phosphorus-Rhizobium interaction studies on biological nitrogen fixation and yield of lentil. Journal of Agricultural Sciences. 110, 141-144.
 • Drinkwater LE, Wagoner P and Sarrantonio M (1998). Legume-based cropping systems have reduced carbon and nitrogen losses. Nature, 396,262-265.
 • Düzgüneş O, Kesici T, Kavuncu O ve Gürbüz F (1987). Araştırma ve Deneme Metotları (İstatistik Metotları II). Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yay. No: 1021, 381 s, Ankara.
 • Evans J, Fettel NA, Coventry DR, O’connor GE, Walsgott DN, Mahoney J and Armstrong EL (1991). Wheat response after temperate legumes in South-eastern Australia. Australian Journal of Agricultural Research, 42, 31-43.
 • Hao J, Subbarao KV and Koike S (2003). Effects of broccoli rotation on lettuce drop caused by Sclerotinia minor and on the population density of Sclerotia in soil. Plant Disease, 87(2): 159-166
 • Horst WJ, Kamh M, Jibrin JM and Chude VO (2001). Agronomic measures for increasing P availability to crops. Plant Soil, 207, 211-223.
 • Jones JR, Wolf B and Mills HA (1991). Plant analysis handbook. Micro Macro Publishing, Inc.
 • Kacar B ve Katkat AV (1998). Bitki Besleme. Uludağ Üniv. Güçlendirme Vakfı No: 127, VİPAŞ Yayınları: 3, Bursa.
 • Kacar B and Inal A (2008). Plant Analysis. Nobel Publications.
 • Karuç K (1992). İnokülasyonun fasülye (Phaseolus vulgaris) ve münavebe bitkisi buğday (Triticum aestivum) verimi üzerine etkileri ile inokülasyon bakterisinin toprakta canlı kalma süre ve oranının belirlenmesi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Genel Yayın No: 192, Rapor Yayın No: 110.
 • Kaya MD, Çiftçi CY ve Kaya M (2002). Bakteri aşılaması ve azot dozlarının bezelye (Pisum sativum L,)’de verim ve verim öğelerine etkileri. Tarım Bilimleri Dergisi, 8(4), 300-305.
 • Meral N, Çiftçi CY ve Ünver S (1998). Bakteri aşılaması ve değişik azot dozlarının nohut (Cicer arientum L,)’un verim ve verim öğelerine etkileri. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt:7, Sayı:1, 44-59, Ankara.
 • Nuruzzaman M, Lambers H, Bolland MDA and Veneklaas EJ (2005). Phosphorus uptake by grain legumes and subssequently grown wheat at different levels of residual phosphorus fertiliser. Australian Journal of Agricultural Research, 56, 1041-1047
 • Özyazıcı MA ve Manga İ (2000). Çarsamba ovası sulu kosullarında yesil gübre olarak kullanılan bazı baklagil yembitkileri ile bitki artıklarının kendilerini ızleyen mısır ve ayçiçeginin verim ve kalitesine etkileri. Turk J Agric For. 24: 95–103.
 • Shipley PR, Meisinger JJ and Decker AM (1992). Conserving Residual Corn Fertilizer Nitrogen with Winter Cover Crops. Agron J., 84: 869-876.
 • Srinivasarao CH, Benzioni A, Waitziman R, Eshel A and Waisel Y (2001). Effect of phosphorus on root morphology, shoot growth and P uptake by faba bean (Vicia faba L,) grown in aeroponics. Proceedings of Annual Convention of Indian Society of Soil Science, New Delhi.
 • Söğüt T (2005). Aşılama ve azotlu gübre uygulamasının bazı soya çeşitlerinin verim ve verim özelliklerine etkisi. Akdeniz Üniv. Ziraat Fak. Der. 18(2), 2132
 • Subbarao KV and Hubbard JC (1999). Evaluation of broccoli residue incorporation into field soil for verticillium wilt control in Cauliflower. Plant Disease, 83(2):124-129.
 • Ülger AC, Anlarsal AE, Gök M, Çakır B, Yücel C, Onaç I ve Atıca O (1999). Değişik azot dozlarında yetiştirilen mısır bitkisinde tane verimi ve bazı tarımsal özelliklere bazı yeşil gübre baklagil bitkilerinin etkisi. J. of Agriculture and Forestry, (1), 193-200.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Murat YILMAZ
E-posta:

Yazar: Sezer ŞAHİN
E-posta:

Bibtex @ { gopzfd95853, journal = {Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2910}, address = {Gaziosmanpaşa Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {2014}, pages = {86 - 95}, doi = {10.13002/jafag727}, title = {Assesment of effect of faba bean(Vicia faba L.) using as green manure on yield of broccoli}, language = {en}, key = {cite}, author = {ŞAHİN, Sezer and YILMAZ, Murat} } @ { gopzfd95853, journal = {Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2910}, address = {Gaziosmanpaşa Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {2014}, pages = {86 - 95}, doi = {10.13002/jafag727}, title = {Yeşil gübrelemede kullanılan bakla (Vicia faba L.) bitkisinin brokoli verimi üzerine etkilerinin belirlenmesi}, language = {tr}, key = {cite}, author = {ŞAHİN, Sezer and YILMAZ, Murat} }
APA YILMAZ, M , ŞAHİN, S . (2014). Assesment of effect of faba bean(Vicia faba L.) using as green manure on yield of broccoli. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2014 (1), 86-95. DOI: 10.13002/jafag727
MLA YILMAZ, M , ŞAHİN, S . "Assesment of effect of faba bean(Vicia faba L.) using as green manure on yield of broccoli". Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2014 (2014): 86-95 <http://dergipark.gov.tr/gopzfd/issue/7324/95853>
Chicago YILMAZ, M , ŞAHİN, S . "Assesment of effect of faba bean(Vicia faba L.) using as green manure on yield of broccoli". Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2014 (2014): 86-95
RIS TY - JOUR T1 - Yeşil gübrelemede kullanılan bakla (Vicia faba L.) bitkisinin brokoli verimi üzerine etkilerinin belirlenmesi AU - Murat YILMAZ , Sezer ŞAHİN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.13002/jafag727 DO - 10.13002/jafag727 T2 - Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 86 EP - 95 VL - 2014 IS - 1 SN - 1300-2910-2147-8848 M3 - doi: 10.13002/jafag727 UR - http://dx.doi.org/10.13002/jafag727 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yeşil gübrelemede kullanılan bakla (Vicia faba L.) bitkisinin brokoli verimi üzerine etkilerinin belirlenmesi %A Murat YILMAZ , Sezer ŞAHİN %T Yeşil gübrelemede kullanılan bakla (Vicia faba L.) bitkisinin brokoli verimi üzerine etkilerinin belirlenmesi %D 2014 %J Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1300-2910-2147-8848 %V 2014 %N 1 %R doi: 10.13002/jafag727 %U 10.13002/jafag727