Cilt 2014, Sayı 2, Sayfalar 23 - 30 2014-03-31

The Effect Of Picking Period And Brining Applications On Fungicide Residue Levels In Brined Vine Leaves Production
Salamuralık asma yaprağı üretiminde fungusit kalıntı miktarı üzerine hasat zamanı ve salamura uygulamalarının etkisi

Rüstem CANGİ [1] , Yusuf YANAR [2] , Adem YAĞCI [3] , Neval TOPÇU [4] , Seda SUCU [5] , Yağmur DÜLGEROĞLU [6]

331 299

Especially at the time then the leaves are harvested contact and systemic fungicides are applied frequently to protect the grapevine agaist downy mildew and powdery mildew. Intensive pesticide use in vineyard resulted in residue problem on brined vine leaves that are used as food. This study was aimed at development of a proper chemical control program to reduce the pesticide residue problem on vine (Vitis vinifera) leaves in vineyards during the growing period. In this study two fungicides application (folpet+triadimenol ve carbendazim+ metalaxyl + mancozeb) were applied alternately for both powdery mildew and downy mildew control in vine leaves harvest period in Narince(V. vinifera) grape cultivar. Vine leaves were harvested at end the half-lifes of the pesticides. A residue analysis of pesticides on harvested vine leaves was determined. Residue analyses made of fresh, cold water and hot water brine vine leaves. To make brining leaves, leaf samples were put in the water containing salt (NaCl) of 8 % and lactic acid 0,25 % and they were subjected to fermentation for 3 months.The 3 systemic fungicides (triadimenol, carbendazim, metalaxyl) residues detected on fresh leaves in applications were over MRL (maximum residue level). Folpet residue could not be dedected in fresh and brined vine leaves. Brining applications were decreased fungucide residue levels, but carbendazim residue was also over MRL. Hot brining method was decreased residue from 27,2 % to 91,0 %, according to fresh vine leaves. Fungusides recommended for grape, and the time that is required to pass between application and harvest it is proposed to vine leaves, is not valid for recommended for application and used fungucides, grape vineyards harvest and the time that must elapse between is not valid for the vine leaves. As a result, systemic fungicide should not be used in vineyards produced pickled vine leaves, It is proposed that better to use contact fungicides instead if systemic one and also you have to be careful using the effective contact fungicides.
Asmalardan yaprak toplandığı dönemde özellikle külleme, bağ uyuzu ve mildiyöye karşı kontakt veya sistemik fungusitler sıkça kullanmaktadır. Bu ise gıda olarak tüketilen asma yapraklarında bazen kalıntı sorunu yaşanmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada, külleme ve mildiyöye karşı yaprak hasat döneminde 2 farklı fungusit uygulaması (folpet+triadimenol ve carbendazim+ metalaxyl + mancozeb) Narince üzüm çeşidine (V. vinifera) ait asmalarda denenmiştir. Asma yaprakları, etken maddelerin önerilen bekleme sürelerinin sonunda hasat edilmiştir. Hasat edilen yapraklarda kalıntı analizi yapılarak rezüdi miktarları belirlenmiştir. Kalıntı analizleri taze, soğuk ve sıcak salamura yapraklarda yapılmıştır. Salamura yaprak elde etmek için yaprak örnekleri % 8 oranında tuz (NaCl) ve % 0,25 laktik asit içeren suya yerleştirilmiş ve üç ay süre fermentasyona tabii tutulmuştur. Taze asma yapraklarında üç sistemik fungusitin (triadimenol, carbendazim, metalaxyl) kalıntı miktarı MRL (maksimum kalıntı düzeyi) değerinin üzerinde çıkmıştır. Taze ve salamura yaprak örneklerinde folpet kalıntısı saptanamamıştır. Salamura uygulamaları fungusit kalıntı miktarını azaltmış olup, salamura yapraklardaki carbendazim kalıntı miktarı da MRL değerinin üzerinde çıkmıştır. Sıcak su ile salamura yapılan yapraklardaki kalıntı miktarı % 27 ile % 91 arasında azaltmıştır. Bağlarda kullanılan fungusitlerde, üzüm için önerilen uygulama ve hasat arasında geçmesi gereken sürenin, asma yaprağı için geçerli olmadığı belirlenmiştir. Sonuçta, salamuralık asma yaprağı üretilen bağlarda sistemik fungusit kullanılmaması, kontakt etkili fungusit kullanırken ise dikkat edilmesi önerilmiştir.
 • Acar İ (2013). Farklı Azotlu Gübre Form ve Dozlarının Salamuralık Asma Yapraklarında Verim ve Nitrat Birikimine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, 44 s., GOÜ Fen Bil. Ens., TOKAT
 • Anonim (2011). Türk Gıda Kodeksi, Maksimum kalıntı limitlerinde değişiklik Tebliği. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/01/20 110121M1-1.htm
 • Artık N ve Ekşi A (1993). Gıdalarda Pestisit Kalıntıları Limitleri. Gıda Teknolojisi Derneği, yayın No: 16, S
 • Batta Y, Zatar N, Sama‟neh S (2005). Quantitative determination of chlorphyfiros and penconazole residues in grapes using gas chromotography/mass Cangi R, Kaya C, Kılıç D, Yıldız M (2005). The BrinedVine Leaves Production In Tokat Province, The Problems Faced at Harvest and Processıng And Solutions 6. Viticulture Symp., Bildiri kitabı (2005), Cilt:2, 632-640, Tekirdağ, 19-23 Eylül 200 (In Turkish)
 • Cangi R, Yağcı A, Kılıç D (2012). Iğdır Yöresinde Salamuralık Asma Yaprağı Üretim İmkanları, 1. Uluslar arası Iğdır Sempozyumu, 21-23 Nisan 2012 Iğdır
 • Cus F, Cesnik HB, Bolta SV, Gregorcic A (2010). Pesticide residues in grapes and during vinification process. Food Control 21 (2010) 1512-151
 • Dimakopoulou M, Tjamos SE, Antoniou PP, Pietri V, Battiliani B, Avramidis N, Markakis EA, Tjamos EC (2008). Phyllosphere Grapevine Yeast Aureobasidium Pullulans Reduces Aspergillus Carbonarius (sour rot) Incidence in WineProducing Vineyards in Greece. Biological Control 46 (2): 158-165
 • Dülgeroğlu, Y (2012). Salamuralık Asma Yaprağı Üretiminde Fungusit Kalıntı Miktarı Üzerine Hasat Zamanı Ve Salamura Yöntemlerinin Etkisi, GOÜ Fen Bil. Ens. Yük. Lis. Tezi, 43 s., Tokat
 • Ertürk A (2009). “Determination Of Fungucide Redidues İn Grape Leaves (Cv Yapıncak) Grown İn Tekirdağ Province, Before And After Pickling” Namık Kemal Üniv.. Fen Bil. Ens. Bitki Kor. ABD. master Thesis, 29 s. (In Turkish)
 • Göktürk N, Artık N, Yavaş İ, Fidan Y (1997). Research On The Possibilities Of Using Leaves Of Some Grape Varietis And Rootstocks As Canning Purposes GIDA, 22 ():15-23 (In Turkish)
 • Hışıl Y (1982). Gıdalarda Pestisit Kalıntılarının Çeşitli Yıkama Şekilleri İle Azaltılması. Ge Ünv. Gıda Fak. Dergisi, 2:71-78
 • CANGİ ve ark. / JAFAG (2014) 31 (1), 23-30
 • Kaya Ü, Erkan M, Altındişli Ö, Altınçağ R, Duru AU (2000). The İnvestigation On Residues Of Some Pesticides And Their Risk Possibilities İn Grapes And Raisins Obtained From Vineyards İn Aegean Region. TAGEM/BS/98/08/05/05. Bornova Zirai mücadele Arş. Ens. Müd. Basılmamış) (In Turkish)
 • Kılıç D, Cangi R, Kaya C (2007). Evaluation of Grape in Tokat and Products Obtained From Grape 5. Hort. Cong.(2007), Kongre Kitabı, Cilt 2: 345-348, Erzurum, 4-7 Eylül 2007(In Turkish)
 • Lehotay S J (2005). Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe Approach for Determining Pesticide Residues. Methods in Biotech. Vol. 19, 239-261 pp.
 • Mori Z ve Tamura J (1977). Removal of Residual Pesticides from Fruits and Vegetables by Washing. Jour. Of the food Hygienic Society of Japan (Shokukşn-Eiseigaku-Zasshi), 18 (3):217-224.
 • Nasr IN, Ahmed NS, Al-Maz MM (2003). Effect Of Boiling And Some Environmental Factors On Residues Behaviour Of Penconazole Fungicide On Vine Leaves. Annals of Agricultural Science (Cairo) 48: 365-372.
 • Pire R (2001). Kuru Üzümlerdeki Bazı Pestisit Kalıntılarının GC/ECD ve GC/MS Teknikleri İle Analizi. E.Ü. Fen Bil. Ens. Gıda Müh. ABD Yük Lis Tezi, 179 S. (In Turkish)
 • Turgut C, Ornek H, Cutright TJ (2011).Determination Of Pesticide Residues İn Turkey‟s Tablegrapes: The Effect Of İntegrated Pest Management, Organic Farming And Conventoanal Farming. Environ Monit Assess 173:315-323
 • Vasilieva G. K., Galiulin R. V., Sukhoparova V. P., Galiulina R. A., Bernat I., Shaly A., Kaluz S., Ragala P., 1991. Ecotoxicological evaluation of the fungiside Ridomil in vineyards. Agrokhimiya, 4: 100-106.
 • Viviani-Nauer A, Hoffmann-Boller P, Gafner J (1997). In Vivo detection of Folpet and its Metabolite Phthalimide in Grape Must and Wine. Amer. Jour. Of Enol. And vitic., 48:67-70
 • Yanar Y, Cangi R, Özata K (2013) . Tokat Yöresinde Üretilen Salamuralık Asma Yapraklarında Pestisit Kalıntı Düzeylerinin Belirlenmesi, 8 Bağcılık ve Teknolojileri Sem., 25-258 Eylül 2013, Konya (Basılmamış Bildiri).
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Rüstem CANGİ
E-posta:

Yazar: Yusuf YANAR
E-posta:

Yazar: Adem YAĞCI
E-posta:

Yazar: Neval TOPÇU
E-posta:

Yazar: Seda SUCU
E-posta:

Yazar: Yağmur DÜLGEROĞLU
E-posta:

Bibtex @ { gopzfd95859, journal = {Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2910}, address = {Gaziosmanpaşa Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {2014}, pages = {23 - 30}, doi = {10.13002/jafag685}, title = {The Effect Of Picking Period And Brining Applications On Fungicide Residue Levels In Brined Vine Leaves Production}, language = {en}, key = {cite}, author = {YANAR, Yusuf and DÜLGEROĞLU, Yağmur and SUCU, Seda and CANGİ, Rüstem and TOPÇU, Neval and YAĞCI, Adem} } @ { gopzfd95859, journal = {Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2910}, address = {Gaziosmanpaşa Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {2014}, pages = {23 - 30}, doi = {10.13002/jafag685}, title = {Salamuralık asma yaprağı üretiminde fungusit kalıntı miktarı üzerine hasat zamanı ve salamura uygulamalarının etkisi}, language = {tr}, key = {cite}, author = {YANAR, Yusuf and DÜLGEROĞLU, Yağmur and SUCU, Seda and CANGİ, Rüstem and TOPÇU, Neval and YAĞCI, Adem} }
APA CANGİ, R , YANAR, Y , YAĞCI, A , TOPÇU, N , SUCU, S , DÜLGEROĞLU, Y . (2014). The Effect Of Picking Period And Brining Applications On Fungicide Residue Levels In Brined Vine Leaves Production. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2014 (2), 23-30. DOI: 10.13002/jafag685
MLA CANGİ, R , YANAR, Y , YAĞCI, A , TOPÇU, N , SUCU, S , DÜLGEROĞLU, Y . "The Effect Of Picking Period And Brining Applications On Fungicide Residue Levels In Brined Vine Leaves Production". Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2014 (2014): 23-30 <http://dergipark.gov.tr/gopzfd/issue/7325/95859>
Chicago CANGİ, R , YANAR, Y , YAĞCI, A , TOPÇU, N , SUCU, S , DÜLGEROĞLU, Y . "The Effect Of Picking Period And Brining Applications On Fungicide Residue Levels In Brined Vine Leaves Production". Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2014 (2014): 23-30
RIS TY - JOUR T1 - Salamuralık asma yaprağı üretiminde fungusit kalıntı miktarı üzerine hasat zamanı ve salamura uygulamalarının etkisi AU - Rüstem CANGİ , Yusuf YANAR , Adem YAĞCI , Neval TOPÇU , Seda SUCU , Yağmur DÜLGEROĞLU Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.13002/jafag685 DO - 10.13002/jafag685 T2 - Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 30 VL - 2014 IS - 2 SN - 1300-2910-2147-8848 M3 - doi: 10.13002/jafag685 UR - http://dx.doi.org/10.13002/jafag685 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Salamuralık asma yaprağı üretiminde fungusit kalıntı miktarı üzerine hasat zamanı ve salamura uygulamalarının etkisi %A Rüstem CANGİ , Yusuf YANAR , Adem YAĞCI , Neval TOPÇU , Seda SUCU , Yağmur DÜLGEROĞLU %T Salamuralık asma yaprağı üretiminde fungusit kalıntı miktarı üzerine hasat zamanı ve salamura uygulamalarının etkisi %D 2014 %J Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1300-2910-2147-8848 %V 2014 %N 2 %R doi: 10.13002/jafag685 %U 10.13002/jafag685