THE RELATIONSHIP BETWEEN GLOBALIZATION, POVERY AND GLOBAL PEACE FROM THE PERSPECTIVE OF GLOBAL PUBLIC GOODS
KÜRESEL KAMU MALLARI PERSPEKTİFİNDEN KÜRESELLEŞME, YOKSULLUK VE KÜRESEL BARIŞ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Mehmet Hanefi TOPAL [1] , Hamdi Furkan GÜNAY [2]

294 356

The impacts of globalization on poverty and global peace continue to severely debated. According to the global public goods approach which is one of most popular theoretical explanation about global coordination, it is necessary to carry out global cooperation on the decisions of production and distribution of goods and services that exceed the national boundaries, such as poverty and security. With this approach, the aim of this study is to examine the relationship between globalization, poverty and global peace using  comprehensive globalization (KOF), global peace (GPI) and poverty (HDI) indexes data for the 2007-2014 period of 120 countries, and by the help of traditional panel data analysis such as correlation, regression and causality. According to the results of the analysis, globalization reduces poverty and provides a positive contribution to global peace. On the other hand, decreasing the poverty level of countries increases global peace. According the these results, alleviating poverty and ensuring global peace, it can be stated that countries need to take economic, social and political measures that enhance global cooperation.

Küreselleşmenin yoksulluk ve küresel barış üzerindeki etkileri şiddetli bir şekilde halen tartışılmaya devam etmektedir. Popüler küresel işbirliği yaklaşımlarından biri olan küresel kamu malları yaklaşımına göre yoksulluk ve güvenlik gibi fayda ve zararları ülke sınırlarını aşan mal ya da hizmetlerin üretim ve bölüşüm kararlarının küresel işbirliğiyle yürütülmesi gerekmektedir. Bu yaklaşımdan hareketle bu çalışmanın amacı, 120 ülkenin 2007-2014 dönemine ait kapsamlı küreselleşme (KOF), küresel barış (GPI) ve yoksulluk (HDI) endeks verileri kullanılarak ve korelasyon, regresyon ve nedensellik gibi geleneksel panel veri analizleri yardımıyla küreselleşme, yoksulluk ve küresel barış arasındaki ilişkileri incelemektir. Analiz sonuçlarına göre küreselleşme hem yoksulluğu azaltmakta hem de küresel barışa pozitif katkı yapmaktadır. Öte yandan ülkelerin yoksulluk düzeyinin azalması küresel barışı arttırmaktadır. Bu sonuçlara göre yoksulluğun azaltılması ve küresel barışın sağlanması için ülkelerin küresel işbirliğini arttırıcı ekonomik, sosyal ve politik tedbirleri almaları gerektiği iddia edilebilir.

 • AKTAN, C. C. (2004), Globalleşme ve Yoksulluk, http://www.canaktan.org/ekonomi/ yoksulluk/ikinci-bol/globalles-yoksulluk.pdf, (Erişim: 10.03.2017).
 • AKTEL, M. (2001), “Küreselleşme ve Etki Alanları”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(2), 193-202.
 • BARBIERI, K. & R. REUVENY, (2005). “Economic Globalization And Civil War”, Journal of Politics, 67(4):1228–1247.
 • BERGH, A. & T. NILSSON, (2011). Globalization And Absolute Poverty – A Panel Data Study, Research Institute of Industrial Economics. IFN Working Paper No. 862. 2011.
 • ÇEKEN, H., Ş. ÖKTEN & L. ATEŞOĞLU, (2008). “Eşitsizliği Derinleştiren Bir Süreç Olarak Küreselleşme ve Yoksulluk”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 9(2), 79-95.
 • CHOI, I. (2001). “Unit Root Tests For Panel Data”, Journal of International Money and Finance, 20(2), 249-272.
 • CORBIN, I., W. COLLEGE & B. BILLET,(t.y.). An Empirical Analysis of Terrorism in The Middle East And Africa, http://public.wartburg.edu/mpsurc/images/Corbin.pdf, (Erişim: 15.03.2017).
 • DENEULIN, S. & N. TOWNSEND. (2006), Public Goods, Global Public Goods and the Common Good. ESRC Research Group on Wellbeing in Developing Countries, Wed Working Paper 18. September , 2006.
 • DJANKOV, S. & M. REYNAL-QUEROL, (2008). Poverty and Civil War: Revisiting The Evidence, https://goo.gl/le8oEf. (Erişim: 15.03.2017).
 • DREHER, A., N. GASTON,- & P. MARTENS, (2008). Measuring Globalization-Gauging Its Consequences, New York, Springer.
 • ETH. (2014). KOF Globalization Index. available in. http://globalization.kof.ethz.ch/.
 • EZCURRA, R. & B. MANOTAS, (2015). Does Globalization Promote Civil War? An Empirical Research, Department of Economics Universidad Publica de Navarra. http://www2.unavarra.es/gesadj/depEconomia/documentos-trabajo/2015/DT1501.pdf (Erişim: 14.03.17).
 • FLATEN, R. D. & I. Soysa, (2012). Globalization And Political Violence, 1970–2008. International Interactions. http://www.svt.ntnu.no/iss/indra.de.soysa/published/03050629. 2012.pdf. (Erişim: 15.03.17).
 • IEP. (2014). Global Peace Index. Measuring Peace And Assesing Country Risk, available in http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/06/2014-Global-Peace-Index-REPORT _0-1.pdf. (Erişim: 14.02.2017).
 • IM, K. S., M. H. PESARAN & Y. SHIN, (2003). “Testing For Unit Roots in Heterogeneous Panels”, Journal of Econometrics, 115(1), 53-74.
 • KAEWMANEE, P. & N. TEERAKUL, (2015). Inner Peace And Poverty. https://goo.gl/VxNupf. (Erişim: 15.03.2017).
 • KİRMANOĞLU, H., B. E. YILMAZ & N. SUSAM, (2006). “Maliye Teorisinin Çıkmazı: Küresel Kamusal Mallar”, 21. Türkiye Maliye Sempozyumu, Kamu Maliyesinde Güncel Gelişmeler. 10-14 Mayıs, Antalya, Türkiye.
 • LEE, K. (2014). Globalization, Income Inequality And Poverty: Theory And Empirics. http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/ssrc/result/memoirs/kiyou28/28-05.pdf. (Erişim: 14.03.17).
 • LEVIN, A., C. F. LIN & C. S. J. CHU, (2002). “Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic And Finite-Sample Properties”, Journal of Econometrics, 108(1), 1-24.
 • MADDALA, G. S. & S. WU, (1999). “A Comparative Study of Unit Root Tests With Panel Data And A New Simple Test”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 631-652.
 • MACDONALD, R.& M. T. MAJEED, (2010). Distributional And Poverty Consequences Of Globalization: A Dynamic Comparative Analysis For Developing Countries, Working Paper. http://www.gla.ac.uk/media/media_165924_en.pdf. (Erişim: 14.03.17).
 • ÖZERKMEN, N. (2004). “Uluslararası Eşitsizliği Derinleştiren Bir Süreç Olarak Ekonomik Küreselleşme”, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya Dergisi,44(1), 135-148.
 • TÜREDİ, S. (2016). “Küreselleşmenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Panel Veri Analizi”, 2. Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi, 12-14 Ekim, Bilecik, Türkiye.
 • UNDP. (2014). Human Development Report 2014, Newyork. USA. available in. http://hdr. undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf.
 • ÜNVER, M. & J. KOYUNCU, (2016). “The İmpact of Poverty on Corruption”, Journal of Economics Library, 3(4), 632-642.
 • World Bank (2000). Poverty Reduction And Global Public Goods: Issues For The World Bank in Supporting Global Collective Action, http://siteresources.worldbank.org/DEVCOMMINT /Documentation/90015245/DC-2000-16(E)-GPG.pdf. (Erişim: 08.03.17).
 • YANAR, R. & A. ŞAHBAZ, (2013). “Gelişmekte Olan Ülkelerde Küreselleşmenin Yoksulluk Ve Gelir Eşitsizliği Üzerindeki Etkileri”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İIBF Dergisi, 8(3), 55-74.
 • YILDIZ, F. (2016). “Küresel Kamusal Mallar Perspektifinden Barış Ve Kalkınma İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Analiz”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 48 (Nisan), 64-78. YILMAZ, B. E. (2010). “Barış Ve Güvenlik: Küresel Kamu Malı Olarak Sunumu Ve Finansman Mekanizmaları”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 137-158.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mehmet Hanefi TOPAL
Kurum: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Hamdi Furkan GÜNAY
Kurum: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @araştırma makalesi { gumusgjebs317671, journal = {Global Journal of Economics and Business Studies}, issn = {2147-415X}, eissn = {2147-415X}, address = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {}, volume = {6}, pages = {57 - 69}, doi = {}, title = {KÜRESEL KAMU MALLARI PERSPEKTİFİNDEN KÜRESELLEŞME, YOKSULLUK VE KÜRESEL BARIŞ ARASINDAKİ İLİŞKİ}, key = {cite}, author = {TOPAL, Mehmet Hanefi and GÜNAY, Hamdi Furkan} }
APA TOPAL, M , GÜNAY, H . (). KÜRESEL KAMU MALLARI PERSPEKTİFİNDEN KÜRESELLEŞME, YOKSULLUK VE KÜRESEL BARIŞ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Global Journal of Economics and Business Studies, 6 (11), 57-69. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/gumusgjebs/issue/30432/317671
MLA TOPAL, M , GÜNAY, H . "KÜRESEL KAMU MALLARI PERSPEKTİFİNDEN KÜRESELLEŞME, YOKSULLUK VE KÜRESEL BARIŞ ARASINDAKİ İLİŞKİ". Global Journal of Economics and Business Studies 6 (): 57-69 <http://dergipark.gov.tr/gumusgjebs/issue/30432/317671>
Chicago TOPAL, M , GÜNAY, H . "KÜRESEL KAMU MALLARI PERSPEKTİFİNDEN KÜRESELLEŞME, YOKSULLUK VE KÜRESEL BARIŞ ARASINDAKİ İLİŞKİ". Global Journal of Economics and Business Studies 6 (): 57-69
RIS TY - JOUR T1 - KÜRESEL KAMU MALLARI PERSPEKTİFİNDEN KÜRESELLEŞME, YOKSULLUK VE KÜRESEL BARIŞ ARASINDAKİ İLİŞKİ AU - Mehmet Hanefi TOPAL , Hamdi Furkan GÜNAY Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Global Journal of Economics and Business Studies JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 69 VL - 6 IS - 11 SN - 2147-415X-2147-415X M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Global Journal of Economics and Business Studies KÜRESEL KAMU MALLARI PERSPEKTİFİNDEN KÜRESELLEŞME, YOKSULLUK VE KÜRESEL BARIŞ ARASINDAKİ İLİŞKİ %A Mehmet Hanefi TOPAL , Hamdi Furkan GÜNAY %T KÜRESEL KAMU MALLARI PERSPEKTİFİNDEN KÜRESELLEŞME, YOKSULLUK VE KÜRESEL BARIŞ ARASINDAKİ İLİŞKİ %D 2018 %J Global Journal of Economics and Business Studies %P 2147-415X-2147-415X %V 6 %N 11 %R %U
ISNAD TOPAL, Mehmet Hanefi , GÜNAY, Hamdi Furkan . "KÜRESEL KAMU MALLARI PERSPEKTİFİNDEN KÜRESELLEŞME, YOKSULLUK VE KÜRESEL BARIŞ ARASINDAKİ İLİŞKİ". Global Journal of Economics and Business Studies 6 / 11 57-69.