Hakkımızda


Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından “Global Journal of Economics and Business Studies (GJEBS)” adıyla 2012 yılı itibariyle yayın hayatına başlamış olan elektronik dergimiz, genel anlamda sosyal bilimler, daha özelinde İktisat, İşletme, Pazarlama, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe, Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları, Turizm İşletmeciliği, Sayısal Yöntemler, Ekonometri ve bu alanlarla ilgili olmak kaydıyla felsefe, psikoloji, sosyoloji, hukuk ve iletişim disiplinlerinden yazılara açıktır.Yazarlar, GJEBS Dergisi yazım kurallarına uygun hazırlanmış, Türkçe ve İngilizce dillerindeki çalışmalarıyla Dergi’ye katkıda bulunabilirler. Dergiye ancak başka bir yerde yayınlanmamış veya halen yayınlanmak üzere değerlendirme sürecinde olmayan yazılar gönderilebilir. Dergimiz teorik, uygulamalı ve ampirik özgün makaleleri yayınlayan ve Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez yayınlanan hakemli, bilimsel bir dergidir. Makalelerin değerlendirilmesinde “kör hakemlik” süreci işletilmekte ve en az iki hakem tarafından değerlendirme yapılmaktadır. Editörlüğümüze gelen makaleler, bir ön inceleme aşamasından sonra (yaklaşık 1 hafta) Hakem Kurulu içerisinde konunun uzmanı olan en az iki hakemin değerlendirmesinden geçmektedir. Hakemlerden birinin ‘yayınlanabilir’ diğerinin ‘yayınlanmaz’ kararı vermesi durumunda eser üçüncü bir hakeme ivedilikle gönderilir ve bu hakem kararı esas alınır. Dergide yayınlanan makalelerin bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlara ait olup, bu konuda Dergimiz ve Editörler sorumlu tutulamazlar. Dergide yer alan makalelerden kaynak gösterilerek aktarma ve alıntı yapılabilir. Değerlendirme süreci sonunda yazı yayına kabul edilirse, yazının tüm yayın hakları GJEBS Dergisi’ne aittir. Dergimiz okuyucuların daha rahat erişimini sağlamak ve daha büyük bir okuyucu kitlesine ulaşmak için elektronik ortamda yayınlanmaktadır.


GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ “GLOBAL JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS STUDIES” ELEKTRONİK DERGİSİ MAKALE YAZIM KURALLARI

 

“Global Journal of Economics and Business Studies” dergisi yılda en az iki kez yayınlanan (http://dergipark.gov.tr/gumusgjebs) hakemli bir dergidir. Dergimizde yayınlanması arzu edilen çalışmaların http://dergipark.gov.tr/gumusgjebs sayfasında yer alan dergimizin sistemine kayıt yapılıp girilerek, sisteme yüklenmesi ve değerlendirilme sürecinin başlatılması gerekmektedir. Yayınlanmak üzere dergimize gönderilen çalışmaların tüm sorumlulukları yazarlara aittir.

 

MAKALE YAZIM KURALLARI

Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır.

Dergimizde Türkçe ve İngilizce dillerinden herhangi biri ile yazılmış yazılar yayınlanır.

Yazılarda metnin başında Türkçe özet ve altında İngilizce başlık ve özet verilmelidir. Özetler 11 punto ile yazılmış ve 200 kelimeyi aşmayacak şekilde olmalıdır. ''ÖZET'' başlığı (11 punto) ortalanarak bold yazılmalıdır. Metin dili yabancı dilde olan çalışmalarda yabancı dildeki özetin altında Türkçe özet yer almalıdır. Özetin altında, çalışmanın alanını tanımlayabilecek en az üç en fazla beş adet ''anahtar kelime'' (keywords) bulunmalıdır. Özette denklem, atıf, standart dışı kısaltmalar, vb. yer almamalıdır.

Yazılar, MS Word 97 veya üzeri sürümlerde A4 kağıdı boyutunda, ''Times New Roman'' yazı stili, 1 satır aralığı ve 11 punto ile yazılmalıdır. Tüm yayın için paragraflarda ilk satır girintisi olmamalı, ancak paragraf önce ve sonrası 6 nk olarak ayarlanmalıdır.

Yazıların ana başlığı ortada olacak şekilde, büyük harflerle bold ve (11) punto ile yazılmalıdır. Yazarın adı başlığın orta alt kenarına konulmalı; yazar birden fazla ise, adları önce yan yana ve sığmazsa alta yazılmalıdır. Yazar(lar)ın akademik unvanı, bağlı olduğu kurumu ve e-posta adresi dipnot şeklinde ilk sayfada 9 punto olarak yer almalıdır. İlk sayfada ayrıca, dipnot olarak çalışmayı destekleyen kuruluşlar vb. de belirtilebilir.

Yazı, çizim veya grafiklerin yazım alanı içinde olmalarına dikkat edilmelidir.

Yazılarda sayfa kenar boşlukları şu şekilde olmalıdır: Üst ve alt: 2,5 cm   Sağ ve sol: 2,5 cm

Yazılar, şekil ve tablolar dâhil 25 sayfayı geçmemelidir.

Yazılardaki resim, şekil ve grafikler ''Şekil'' adı altında gösterilmeli; şekil ve grafikler bilgisayar ortamında çizilmelidir. Tablo ve şekillere sıra numarası verilmeli, başlıklar tabloların üzerine, şekillerin ise altına her sözcüğün ilk harfi büyük olacak şekilde ve ortalanarak bold karakterler ile yazılmalıdır. Ayrıca tablo ve şekillere ait kaynaklar, alt tarafta 9 punto ile verilmelidir.

Yazılarda sayfa numarası eklenmelidir.

Yazılarda, “GİRİŞ”, “SONUÇ VE DEĞERLENDİRME”' gibi başlıklarına numara verilmeli, öte yandan “KAYNAKÇA” başlığına numara verilmemeli ve paragraf ile hizalı bir şekilde tamamen büyük harflerle bold yazılmalıdırlar. Başlıklardan önce bir satır boşluk bırakılmalıdır. Yazıda yer alan birinci derece alt başlıklar 1, 2, 3, ... gibi rakamlarla sınıflandırılmalı, tamamen büyük koyu harflerle ve paragraf ile hizalı bir şekilde yazılmalıdır. İkinci derece alt başlıklar ise 1.1., 1.2., ... şeklinde devam etmelidir. Bu başlıklar her sözcüğün ilk harfi büyük olacak şekilde koyu harflerle ve paragraf ile hizalı bir şekilde yazılmalıdır. Üçüncü derece alt başlıklar ise 1.1.1, 1.1.2, gibi rakamlarla sınıflandırılmalıdır. Bu tür başlıklar her sözcüğün ilk harfi büyük olacak şekilde, koyu ve paragraf ile hizalı yazılmalıdır.

Kaynaklara yapılan atıflar, dipnotlar yerine metnin içinde parantez arasında yapılmalıdır. Parantez içinde sırasıyla yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı: sayfa numarası yer almalıdır. (Asker, 1991: 101). Birden çok kaynak noktalı virgül ile ayrılmalı, 3 veya daha çok yazar isimli bildirimlerde ''vd'' kısaltması kullanılmalıdır. Eğer, yazarın aynı yıl içinde yayınlanmış birden fazla eserine atıf yapılıyorsa, yıllar harfler ile farklılaştırılmalıdır. Yapılacak atıf bir internet sitesinden alınmışsa ve atıfın yazarı belli değil ise, parantez içerisindeki ifadeler şu şekilde sıralanmalıdır; internet sitesinin kurumu ve erişim yılı. Aşağıda bazı örnekler sunulmuştur:

........(Tek, 2004: 12). : tek yazarlı bir yayına atıf

........(Birlik, 2002a: 32; 2002b: 112). : aynı yazarın aynı yıldaki iki yayınına atıf

........(Demircan, 1999:10; 2000: 211). : aynı yazarın ayrı yayınlarına atıf

........(Aktan ve Vural, 2001: 30). : iki yazarlı yayınlara atıf

 ........(Kara vd., 1991: 15) veya (Kara vd. (1991: 15)'e göre : ikiden fazla yazarlı yayınlara atıf

........(Yılmaz, 2002: 211; Bozkurt, 2005: 14). :aynı konuda birden fazla yayına atıf

........(Rekabet Kurumu, 2005) : yazarı bilinmeyen ve internet sitesinden ulaşılan yayına atıf

........(www.die.gov.tr, 2007) : internet adresine atıf

........(Anonim, 2000: 11) : anonim yayına atıf

........(Duran, 2005) : yazarı belli internet yayınlı makaleye atıf

........(Devlet Planlama Teşkilatı, 2005) : kuruma atıf

........(Odabaşı, 2008) veya Odabaşı (2008)'na göre.: kaynağın tamamına atıf

Yukarıdaki atıf gösterimleri metin dili Türkçe olan makaleler içindir. Yabancı dilde yazılan makalelerdeki atıflarda kullanılan bağlaçlar, metin dili ile uyumlu olmalıdır.

Metin içerisinde atıfta bulunulan kaynaklar, eğer varsa notlardan sonra ayrı bir sayfada “KAYNAKÇA başlığı altında alfabetik sıraya göre verilmelidir. Kaynakçada yer alan eserler kitap, makale vb. şekilde sınıflandırılmamalıdır. Kaynakça başlığı paragraf ile hizalı bir şekilde tamamen büyük harflerle bold yazılmalıdır. Yazar isimleri açık bir şekilde belirtilmelidir. Kaynakça biçim kurallarına dair örnekler aşağıda sıralanmıştır:

 

Kitaplarda:

AAKER, David A. (1991), Managing Brand Equity, New York: The Free Press. 

AKTUĞLU, Işıl Karpat (2004), Marka Yönetimi, Birinci Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları.

ERDEM, Metin; Doğan ŞENYÜZ ve İsmail TATLIOĞLU (2003), Kamu Maliyesi, Üçüncü Baskı, Bursa: Ekin Kitabevi.

FRIEDMAN, Daniel; Dan DRİEDMAN; Alessandra CASSAR (2004), Economics Lab: An Introduction to Experimental Economics, Routledge, United Kingdom, 256s.

KOTLER, Philip (2000), Marketing Management, 9. Edition, USA: Prentice Hall International Editions.

NUNNALLY, Jum C. ve Ira H. BERNSTEIN (1994), Psychometric Theory, Third Edition, New YorkMcGraw-Hill.

 

Çeviri Kitaplarda:

 PERRY, Alycia ve David WISNOM III (2004), Markanın DNA'sı, Çev: Zeynep Yılmaz, Birinci Baskı, İstanbul: MediaCat Kitapları.

 

Makalelerde:

CENGİZ, Ekrem; Hasan AYYILDIZ ve Fazıl KIRKBİR (2005), ''Yeni Ürün Geliştirme Sürecinin Başarısında Etkili Olan Faktörler'', Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24, 188-147.

MARION, Nancy P. (1999), ''Some Parallels Between Currency and Banking Crises'', International Tax and Public Finance, 6(4), 473-490.

CRAIG, C. Samuel ve Susan P. DOUGLAS (2000), ''Building Global Brands in The 21st Century'', Japan and The World Economy, 12(3), 351-359.


Derlemelerde:


DAHLMAN, Carl J. ve Richard NELSON (1995), ''Social Absorption Capability, National Innovation Systems and Economic Development'', iç. Bon-Ho KOO and Dwight PERKINS (Ed.), Social Capability and Long Term Economic Growth, New York: St. Martin Press, 82-122.

METHİBAY, Yaşar (2003), ''Avrupa Birliğinde İhale Sistemi ve GATT İhale Kodu'', iç. Binnur ÇELİK ve Fatih SARAÇOĞLU (Ed.), Maliye Seçme Yazıları, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni Geliştirme Vakfı Yayını, 125-142.


İnternetten Alınan Kaynaklarda:

ACEMOGLU, Daron ve Simon JOHNSON (2006), Disease and Development: The Effect of Life Expectancy on Economic Growth, NBER Working Paper 12269,[Erişim Adresi: http://www.nber.org/papers/w12269, Erişim Tarihi: 06.06.2006].

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI (2006), ''Kamu Borç Yönetimi Raporu'', [Erişim Adresi: http://www.hazine.gov.tr/duyuru/basin KBYR.Mayis06.pdf, Erişim Tarihi: 06.06.2006].

REKABET KURUMU, [Erişim Adresi: http://www.rekabet.gov.tr/, Erişim Tarihi: 12.02.2005].

 

Tezlerde:

YILDIZ, Salih (2011), Elektronik Hizmet Marka Değerini Etkileyen Faktörler: Elektronik Hizmet Müşterileri Üzerine Bir Uyguluma, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.


Bildiri:

ER, Bünyamin (1997), Finansal Bağ Stratejileri, II. Geleneksel Finansal Sorunlar Kongresi, 22-25 Temmuz 2008, İstanbul.

Yukarıdaki gösterimler metin dili Türkçe olan kaynaklar içindir. Yabancı dilde yayınlanacak çalışmalarda bağlaçlar ve kısaltmalar metin dili ile uyumlu olmalıdır. 

Yukarıdaki formatta olmayan çalışmalar içerik açısından değerlendirilmeye alınmayacak ve editör tarafından yazarına iade edilecektir.


Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayınlayabilirler.


Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.

Derginize yayınlanmak üzere gönderilen makalenin yazar(lar)ı Aşağıda yer alan maddelerde belirtilen hususlar okumuş, anlamış ve onaylamış olduğunu beyan eder.

1. Yazının kendi orijinal çalışması olduğunu, daha önceden hiçbir yerde yayınlanmadığını veya yayınlanma sürecinde olmadığını, diğer telif haklı yazılardan yapılan alıntıların sahibinden izin alınarak alıntı yapıldığını, yazının iftira niteliğinde, kanun dışı veya dava konusu olabilecek herhangi bir ifade içermediğini,

2. Yazar(lar), Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Fakültesinin bir yayını olan “Global Journal of Economics and Business Studies (GJEBS)” adlı derginin, bağlam, hüküm, bilgi, sonuç ve yorumları içeren makalenin içeriği ile ilgili olarak hiçbir sorumluluğu olmadığını,

3. Makalenin (yayının) kişisel veya mülkiyet haklarını ihlal etmediğini,

4. Yazarlar, makalenin içeriği ile ilgili ; bilimsel, etik ve hukuki tüm sorumluluğu üstlendiklerini,

5. Bu anlaşmanın makaleye (yayına) katkıda bulunan tüm yazarlar tarafından imzalandığını,

6. Makale; değerlendirilmek üzere dergiye gönderildikten sonra, hiçbir aşamada, yayın hakları devir formunda belirtilen yazar isimleri ve sıralaması dışında, makaleye yazar isminin eklenmediğini, silinmediğini veya sıralamada bir değişiklik yapılmadığını

7. Yazarların doğrudan ya da dolaylı olarak makalenin (yayının) konusuyla ilgili olan mülkiyet veya ticari mevzuları içeren konularda Global Journal of Economics and Business Studies (GJEBS) dergisi editörünün bilgilendirildiğini/ bilgilendirileceğini ve bu bilginin, makale ile birlikte ibraz edilen teyit mektubunda belirtilmesi gerektiğini,

8. Makaledeki resimlerin bilimsel içeriğinin bilgisayar ve diğer elektronik cihazlar vasıtasıyla değiştirilmediğini,

9. Yazarların Global Journal of Economics and Business Studies (GJEBS) Dergisi’ne devrettiği telif hakları ile, derginin tüm dünyada herhangi bir yolla bu makaleyi kullanma hakkını haiz olduğunu; Bu hakların bütün basım ve yayın haklarını ve elektronik yayın haklarını (CD, internette yayımlama, indeksleme, vb.) kapsadığını, şu anda mevcut ve ileride geliştirilebilecek her türlü yayın şekliyle dağıtımı yetkisini içerdiğini ama bunlarla sınırlı olmadığını,

10. Yazar/ların tüm patent ve telif hakları haricindeki diğer mülkiyet haklarını sürdürdüklerini; eğer yazar makaleyi herhangi bir vasıtayla dağıtım amaçlı çoğaltmak isterse yazarın Global Journal of Economics and Business Studies (GJEBS) Dergisi’nden izin alması gerektiğini ve eğer izin verilirse, makale çoğaltıldığında orijinal yayın kaynağının belirtileceğini kabul eder/ler.