Kapak Resmi
29.428     |     50.930
Dergi Sayıları

Mavi Atlas (e-ISSN: 2148-5232), elektronik olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin amacı, sosyal/beşerî bilimler alanındaki tarihî birikimi özümseme, bu minvâlde kuşanılan idrâkı sözü edilen alandaki fiilî meseleleri yeniden düşünmek için işleme ve işletme, böylece de geleceğe doğru akan bir tartışma ortamı ihdâs ederek akademik bir platform oluşturmaktır.

Mavi Atlas, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki defa yayımlanır. Dergide yayıma kabul edilebilecek eserler esâsen sosyal/beşerî bilimler alanına dâir olmak zorunda olup iki ana grupta sınıflanır: İlk grupta, sözü edilen alana ait “Araştırma Makalesi” türündeki eserler bulunur. İkinci gruptaki eserler, derginin amaç örgüsüne uygun olan ve rayiçteki konuların irdelendiği “Çeviri”, “Kitap Değerlendirme”, “Tartışma”, “Söyleşi” ve “Konferans/Seminer Metinleri” ile başta Gümüşhane Üniversitesinde gerçekleştirilen alanla ilgili akademik etkinliklerin takdim edildiği “Haberler”den oluşur.

Dergide yayıma kabul edilen her iki gruptaki eserler de “Açık Dergi Sistemleri (Open Journal Systems)” kurallarına tâbidir. Mavi Atlas’taki tüm makaleler “iThenticate” ve/veya “Turnitin” programlarınca taranmakta; ilgili süreçlerin tamamlandığı ve basım kararı alan tüm hakemli yazılar “DOI” numarası almaktadır.

Ayrıntılı bilgi için lütfen dergi sitesindeki ilgili listeleri irdeleyin. Her türlü soru ve dergiye yazı göndermek için e-posta adresi: “gu.maviatlas@gmail.com”.NOT 1: "TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) Komitesi tarafından 05.05.2017 tarih ve 70 sayılı Komite toplantısında değerlendirilen" Mavi Atlas'ın, "2016 yılından itibaren veri tabanına alınması uygun bulunmuştur." [TR DİZİN]

Saygılarımızla bilgilerinize arz olunur.NOT 2: Mavi Atlas'ın Ekim'de yayımlanacak "2017, 5(2) Güz" sayısı için göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. 10.08.2017 tarihinden itibaren gönderilecek yazılar, "2018, 6(1) Bahar" sayısı için değerlendirmeye alınacaktır.

Saygılarımızla bilgilerinize arz olunur.