Mavi Atlas
Kapak Resmi
e-ISSN 2148-5232 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Gümüşhane Üniversitesi |

Mavi Atlas (e-ISSN: 2148-5232), elektronik olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin amacı, sosyal/beşerî bilimler alanındaki tarihî birikimi özümseme, bu minvâlde kuşanılan idrâkı sözü edilen alandaki fiilî meseleleri yeniden düşünmek için işleme ve işletme, böylece de geleceğe doğru akan bir tartışma ortamı ihdâs ederek akademik bir platform oluşturmaktır.

Mavi Atlas, Bahar ve Güz dönemlerinde olmak üzere yılda iki defa yayımlanır. Dergide yayıma kabul edilebilecek eserler esâsen sosyal/beşerî bilimler alanına dâir olmak zorunda olup iki ana grupta sınıflanır: İlk grupta, sözü edilen alana ait “Araştırma Makalesi” türündeki eserler bulunur. İkinci gruptaki eserler, derginin amaç örgüsüne uygun olan ve rayiçteki konuların irdelendiği “Çeviri”, “Kitap Değerlendirme”, “Tartışma”, “Söyleşi” ve “Konferans/Seminer Metinleri” ile başta Gümüşhane Üniversitesinde gerçekleştirilen alanla ilgili akademik etkinliklerin takdim edildiği “Haberler”den oluşur.

Dergide yayıma kabul edilen her iki gruptaki eserler de “Açık Dergi Sistemleri (Open Journal Systems)” kurallarına tâbidir. Mavi Atlas’taki tüm makaleler “iThenticate” ve/veya “Turnitin” programlarınca taranmakta; ilgili süreçlerin tamamlandığı ve basım kararı alan tüm hakemli yazılar “DOI” numarası almaktadır.

Ayrıntılı bilgi için lütfen dergi sitesindeki ilgili listeleri irdeleyin. Her türlü soru ve dergiye yazı göndermek için e-posta adresi: “gu.maviatlas@gmail.com”.

Mavi Atlas

e-ISSN 2148-5232 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Gümüşhane Üniversitesi |
Kapak Resmi

45.773

129.344

Mavi Atlas (e-ISSN: 2148-5232), elektronik olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin amacı, sosyal/beşerî bilimler alanındaki tarihî birikimi özümseme, bu minvâlde kuşanılan idrâkı sözü edilen alandaki fiilî meseleleri yeniden düşünmek için işleme ve işletme, böylece de geleceğe doğru akan bir tartışma ortamı ihdâs ederek akademik bir platform oluşturmaktır.

Mavi Atlas, Bahar ve Güz dönemlerinde olmak üzere yılda iki defa yayımlanır. Dergide yayıma kabul edilebilecek eserler esâsen sosyal/beşerî bilimler alanına dâir olmak zorunda olup iki ana grupta sınıflanır: İlk grupta, sözü edilen alana ait “Araştırma Makalesi” türündeki eserler bulunur. İkinci gruptaki eserler, derginin amaç örgüsüne uygun olan ve rayiçteki konuların irdelendiği “Çeviri”, “Kitap Değerlendirme”, “Tartışma”, “Söyleşi” ve “Konferans/Seminer Metinleri” ile başta Gümüşhane Üniversitesinde gerçekleştirilen alanla ilgili akademik etkinliklerin takdim edildiği “Haberler”den oluşur.

Dergide yayıma kabul edilen her iki gruptaki eserler de “Açık Dergi Sistemleri (Open Journal Systems)” kurallarına tâbidir. Mavi Atlas’taki tüm makaleler “iThenticate” ve/veya “Turnitin” programlarınca taranmakta; ilgili süreçlerin tamamlandığı ve basım kararı alan tüm hakemli yazılar “DOI” numarası almaktadır.

Ayrıntılı bilgi için lütfen dergi sitesindeki ilgili listeleri irdeleyin. Her türlü soru ve dergiye yazı göndermek için e-posta adresi: “gu.maviatlas@gmail.com”.

Mavi Atlas Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 1 - Nis 2018
 1. Kanuni Dönemi Denizcilerinden Ali Pertek (Pörtük) Bey’in Askerî Faaliyetleri
  Sayfalar 1 - 24
  Ersin KIRCA
 2. Sultanların Ev İçi Döşemeleri ve Mobilyaları (17. Yüzyılın Sonundan 20. Yüzyılın Başına)
  Sayfalar 25 - 47
  Gülser OĞUZ
 3. Uygur Atasözlerinde Ölüm ile İlgili Sözcükler Üzerine
  Sayfalar 48 - 66
  Neşe HARBALİOĞLU
 4. Üniversite Gençliğinin Kimlik ve Siyaset Algısı: Gümüşhane Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 67 - 89
  Muammer AK
 5. Caydırmaya Karşı Platon’un Lakhes Diyaloğunda ve Aldous Huxley’in Cesur Yeni Dünya Romanında Cesaret Felsefesi
  Sayfalar 90 - 130
  Metin BAL
 6. Çağdaş Demokrasinin Açmazları Üzerine Platoncu Yaklaşımlar
  Sayfalar 131 - 155
  Nihal Petek BOYACI
 7. Frederic Bastiat: Hukukun Yozlaşması ve Liberal Yaklaşım
  Sayfalar 156 - 169
  Cengiz Mesut TOSUN
 8. On Philip Abrams and a Multi-Faceted “Historical Event”: The Urabi Movement (1879-1882) in Egypt
  Sayfalar 170 - 184
  Ozan AŞIK
 9. 38. Enlemde Güç Mücadelesi: Kore Savaşı ve Türkiye’deki Tezahürleri
  Sayfalar 185 - 204
  Sedef BULUT
 10. Giresun İli ve Yöresi Ağızlarında Fındık
  Sayfalar 205 - 232
  Serdar BULUT
 11. Orta Asya Türk Toplumlarının Sosyo-Kültürel Yapısının Genel Bir Değerlendirilmesi
  Sayfalar 233 - 247
  Arif ÇİÇEK
 12. Nermi Uygur’un Yaşam Temelli Felsefe Anlayışı
  Sayfalar 248 - 262
  Yakup KAHRAMAN
 13. Felsefe Dergileri Bibliyografyası (VIII): MonoKL
  Sayfalar 263 - 293
  Ümit ÖZTÜRK, Seda ÖZSOY
 14. Negatif Diyalektiğin Kıskacında İyimser Metafiziğin İmkânsızlığı
  Sayfalar 294 - 307
  Selvihan POLAT
 15. Staat und Souveränität: Von der Antike bis zur Neuzeit - Eine Skizze
  Sayfalar 308 - 325
  Oğuzhan EKİNCİ
 16. Siyaset ve Modernleşme Karşısında İlmiye Ricâli
  Sayfalar 326 - 348
  M. Yasin TAŞKESENLİOĞLU
 17. Lise Öğrencilerinin Bilim Tarihi Hakkındaki Bilgi Düzeyleri
  Sayfalar 349 - 370
  Zeynep BAŞKAN TAKAOĞLU