Mavi Atlas

e-ISSN 2148-5232 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Gümüşhane Üniversitesi |
Kapak Resmi

36.938

76.010

Mavi Atlas (e-ISSN: 2148-5232), elektronik olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin amacı, sosyal/beşerî bilimler alanındaki tarihî birikimi özümseme, bu minvâlde kuşanılan idrâkı sözü edilen alandaki fiilî meseleleri yeniden düşünmek için işleme ve işletme, böylece de geleceğe doğru akan bir tartışma ortamı ihdâs ederek akademik bir platform oluşturmaktır.

Mavi Atlas, Bahar ve Güz dönemlerinde olmak üzere yılda iki defa yayımlanır. Dergide yayıma kabul edilebilecek eserler esâsen sosyal/beşerî bilimler alanına dâir olmak zorunda olup iki ana grupta sınıflanır: İlk grupta, sözü edilen alana ait “Araştırma Makalesi” türündeki eserler bulunur. İkinci gruptaki eserler, derginin amaç örgüsüne uygun olan ve rayiçteki konuların irdelendiği “Çeviri”, “Kitap Değerlendirme”, “Tartışma”, “Söyleşi” ve “Konferans/Seminer Metinleri” ile başta Gümüşhane Üniversitesinde gerçekleştirilen alanla ilgili akademik etkinliklerin takdim edildiği “Haberler”den oluşur.

Dergide yayıma kabul edilen her iki gruptaki eserler de “Açık Dergi Sistemleri (Open Journal Systems)” kurallarına tâbidir. Mavi Atlas’taki tüm makaleler “iThenticate” ve/veya “Turnitin” programlarınca taranmakta; ilgili süreçlerin tamamlandığı ve basım kararı alan tüm hakemli yazılar “DOI” numarası almaktadır.

Ayrıntılı bilgi için lütfen dergi sitesindeki ilgili listeleri irdeleyin. Her türlü soru ve dergiye yazı göndermek için e-posta adresi: “gu.maviatlas@gmail.com”.

Mavi Atlas Son Sayı
Cilt 5 - Sayı 2 - Kas 2017
 1. Yeni Gerçekçiliğin Kant Gerilimi
  Sayfalar 289 - 301
  Çetin BALANUYE
 2. David Hume’un “İntihar Üzerine” ve “Ruhun Ölümsüzlüğü Üzerine” Denemeleri
  Sayfalar 302 - 321
  Funda NESLİOĞLU SERİN
 3. Günümüz Kültüründe Farklı Temsil Mekanları Üzerine Bir İrdeleme
  Sayfalar 322 - 336
  Sertaç Timur DEMİR
 4. Işık Kirliği Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme
  Sayfalar 337 - 354
  Cemal YALÇIN
 5. Kent ve Rekreasyon (Ordu Kenti Örneği)
  Sayfalar 355 - 382
  Murat YÜKSEL, Murat YEŞİL
 6. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımına Yönelik Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Ordu Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 383 - 401
  Ayhan DEVER, Mehmet KOCA
 7. Son Halife Abdülmecid Efendi’nin Sürgün Yıllarındaki Siyasi Faaliyetleri
  Sayfalar 402 - 423
  Recep ÇELİK
 8. Trabzon’da Kaybolan Bir Kültür Öğesi: Geleneksel Ahşap Beşik
  Sayfalar 424 - 437
  Fatma YILDIRMIŞ
 9. 18. Yüzyılda Kandiye’nin Tamiri ve Limanın Temizliğine Dair Bazı Tespitler
  Sayfalar 438 - 457
  İlhan GÖK
 10. Sümer Ekonomisinde Tapınak Faktörü
  Sayfalar 458 - 473
  Mehmet Yunus AKREP
 11. Osmanlı Devletinde Kıtlık ve İç Göç: 1870-1900 Arası İç Anadolu Örneği
  Sayfalar 474 - 488
  Meriç AYBAR
 12. Hitit Döneminde İnşa Edilen Su Yapılarının Bilimin Tarihsel Gelişimi Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 489 - 501
  Seda ÖZSOY
 13. Kişinin Devamlılığının Psikolojik Analizi ile Zamansal Devamlılık Görüşünün Bağdaşmazlığı
  Sayfalar 502 - 516
  Emre Arda ERDENK
 14. Liberal Öğretinin Komüniteryan Eleştirisi
  Sayfalar 517 - 529
  M. Ahmet TÜZEN
 15. “Parmenides Ontolojisi” Hakkında: Bir Başlangıç
  Sayfalar 530 - 548
  Ümit ÖZTÜRK
 16. Türkmen Türkçesinde İkincil Uzun Ünlüler Üzerine
  Sayfalar 549 - 576
  Engin GÖKÇÜR
 17. Yûnus Emre’nin “Benem” Redifli Bir Gazeli Üzerine Çoğulcu Tahlil Denemesi
  Sayfalar 577 - 625
  Ferdi KİREMİTÇİ
 18. Mehmet Akif İnan’ın Poetikasında Kurucu Bir Unsur Olarak Gelenek
  Sayfalar 626 - 638
  Fatih YALÇIN
 19. Geleneğe Saygı: Michael Longley’nin Şiirlerinde Savaş Şairlerinin Rolü
  Sayfalar 639 - 652
  Mümin HAKKIOĞLU
 20. Postmodern Tüketim ve Amerikan Rüyasının Yansımaları: Mark Ravenhill’in Shopping and F***ing ve Faust Is Dead Adlı Oyunları
  Sayfalar 653 - 662
  Çağlayan DOĞAN
 21. Başar Akşan’ın “100” Adlı Romanının Çevirisinde Türk Antroponimi Özelliklerinin Etkisi
  Sayfalar 663 - 677
  Ksenija AYKUT
 22. Osmanlı Saray Hayatından Bir Kesit: Ali Akyıldız ve Mümin ve Müsrif Bir Padişah Kızı Refia Sultan
  Sayfalar 678 - 687
  Arif KOLAY