Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 9, Sayfalar 105 - 130 2017-01-05

REPERCUSSIONS OF THE NEW MANAGEMENT VISION ON LOCAL ADMINISTRATIONS
YENİ YÖNETİM ANLAYIŞININ YEREL YÖNETİMLERE YANSIMALARI

Murat Akçakaya [1]

217 148

The neo- liberal policies that burgeoned in 1980s as well as the process of globalization that has been making an ever-growing impact since 1990s have ushered in a host of diverse perspectives, concepts and themes and changes in the administrative sphere as in other areas. In the administrative sphere, the pressures that have built upon the state have urged the reorganization of the state and public administration as its implementation tool. This process has led to a period when old and traditional approaches and methods are rejected and efforts are being made to redesign the state using the themes and concepts of management and economics. This new period has been making serious effects not only on central governments, but also on local governments which have been being reinforced around the world since 1980s.
Concepts such as globalization, new public management and governance have influenced both central and local managements, paving way to the emergence of an atmosphere where a number of subject matters including indigenization, European Charter of Local Self-Government, principle of subsidiarity, relationship between the center and the periphery, revenue- and duty-sharing, and openness and accountability are discussed within the context of local administrations.
1980'lerde başlayan neo-liberal politikalar, 1990'lardan itibaren yoğun olarak hissedilmeye başlayan küreselleşme süreci ve etkileri; tüm alanlarda olduğu gibi yönetsel alanda da bir takım değişiklikleri, farklı bakış açılarını, yeni kavram ve konuları gündeme getirmiştir. Yönetsel alanda özellikle devletin üzerinde oluşan baskılar, devletin ve onun uygulama aygıtı olan kamu yönetimlerinin yeniden düzenlenmesi durumunu ortaya çıkarmıştır. Bu süreç, eski ve geleneksel anlayış ve yöntemlerin reddedildiği, yerine devletin işletme ve iktisat disiplinlerinin konu ve kavramlarıyla yeniden dizayn edilmeye çalışıldığı yeni bir dönemi beraberinde getirmiştir. Bu yeni dönem merkezi yönetimleri olduğu kadar, 1980'lerden itibaren tüm dünyada güçlendirilmeye çalışılan yerel yönetimler üzerinde de ciddi etkiler oluşturmaya başlamıştır. Küreselleşme, yeni kamu yönetimi ve yönetişim gibi kavramlar, sadece merkezi yönetimleri değil, yerel yönetimleri de etkilemiş; yerelleşme, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, hizmette halka yakınlık ilkesi (Subsidiarite), merkez-yerel ilişkileri, gelir-görev paylaşımı, açıklık ve hesap verebilirlik gibi birçok konunun yerel yönetimler bünyesinde konuşulup değerlendirildiği bir ortamı oluşturmuştur.
 • Aktel, Mehmet ve Memişoğlu, Dilek (2005). Yerel Yönetim Reformlarının Başarısızlık Nedenleri., Özgür, H. ve Köşecik, M. (Editörler), Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar 1: Reform, Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • Arar, A. Asım (2002). Yerel Gündem 21, Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, Dışişleri Bakanlığı Yayınları, Sayı 4, Ağustos, http://www.mfa.gov.tr/uluslararasi-ekonomik-sorunlar-_agustos-2002_.tr.mfa (Erişim: 10.04.2015).
 • Arıkboğat, Erbay (2007). Türk Yerel Yönetim Sisteminde Reform ve Yeni Kamu Yönetimi, Eryılmaz, B., Eken, M. ve Şen, M. L. (Editörler), Kamu Yönetimi Yazıları, Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • Arslan, Nagehan Talat (2010). Klasik Neo-klasik Dönüşüm Süreci: Yeni Kamu Yönetimi, Cumhuriyet Üniversites i İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2.
 • Ataay, Faruk (2007). Neoliberalizm, Kamu Reformu, Demokrasi, Aksoy, Ş. ve Üstüner, Y. (Editörler), Kamu Yönetimi Yöntem ve Sorunlar, Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • Bilgiç, Veysel (2003). Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı, Balcı, A., Nohutçu, A., Öztürk, N. K. Ve Coşkun, B. (Editörler), Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Bilgiç, Veysel (2008). Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı, Balcı, A., Nohutçu, A., Öztürk, N. K. Ve Coşkun, B. (Editörler), Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, İkinci Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Bozlağan, Recep (2008). Geleneksel Kamu Yönetimi Yaklaşımı, Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımı ve Yerel Yönetimlere Etkileri, Bozlağan, R. ve Demirkaya, Y. (Editörler), Türkiye’de Yerel Yönetimler, Nobel Yayıncılık, Ankara. Çukurçayır, Akif (2003). Çok Boyutlu Bir Kavram Olarak Yönetişim, Acar, M. ve Özgür, H. (Editörler), Çağdaş Kamu Yönetimi–1, Nobel Yayıncılık Ankara.
 • Dinçer, Ömer ve Yılmaz Cevdet (2003). Değişimin Yönetimi İçin Yönetimde Değişim, BaşbakanlıkYayınları,http://www.igb.gov.tr/Kutuphane/Kamu%20Y%C3%B6netiminde%20Yeniden%20Yap%C4%B1lanma%201%20%20De%C4%9Fi%C5%9Fimin%20Y%C3%B6netimi%20i%C3%A7in%20Y%C3%B6netimde%20De%C4%9Fi%C5%9Fim.pdf(Erişim:10.04.2015)
 • DPT (2007). “Kamuda İyi Yönetişim”, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara. www.etik.gov.tr/dosyagoster.ashx?id=15&sayfaid=4 .
 • Eryılmaz, Bilal (2004). Kamu Yönetiminde Değişim, Ömürgülşen, U. ve Öktem, M. K. (Editörler), II. Kamu Yönetimi Bildirileri Kitabı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Eryılmaz, Bilal (2013). Kamu Yönetimi, Umuttepe Yayınları, Altıncı Baskı, Ankara.
 • Genç, Fatma Neval (2007). Türkiye’nin Küreselleşme Politikası ve Kamu Yönetimine Etkileri, Eryılmaz, B., Eken, M. ve Şen, M. L. (Editörler), Kamu Yönetimi Yazıları, Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • Gül, Hüseyin ve Özgür, Hüseyin (2004). Adem-i Merkeziyetçilik ve Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim İlişkileri, Acar, M. ve Özgür, H. (Editörler), Çağdaş Kamu Yönetimi 2, Nobel Yayıncılık, Birinci Baskı, Ankara.
 • Güler, Birgül Ayman vd. (2009). Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, İkinci Baskı, İmge Yayınları, Ankara.
 • Güleç, Sertaç (2008). 1945 –1980 Yılları Arasında Türkiye’de Refah Devleti, Yerel Siyaset Dergisi, Sayı 31, http://www.yerelsiyaset.com/v4/sayfalar.php?goster=ayrinti&id=1010
 • Güzelsarı, Selime (2004). Yeni Kamu İşletmeciliği ve Yönetişim Yaklaşımları, yonetimbilimi.politics.ankara.edu.tr/files/2013/09/selime.doc.
 • Kazancı, Metin (2010). Türk Kamu Yönetimi ve Yönetişim, Prof. Dr. Kurthan Fişek İçin Yönetim Üzerine, Sayan, İ. Ö., Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara.
 • Köse, H. Ömer (2007). Küreselleşmenin Devlet ve Kamu Yönetimi Üzerindeki Etkileri ve Türk Kamu Yönetimine Yansımaları, Nohutçu, A. ve Balcı, A. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 9 Ocak-Nisan 2017 129 (Editörler), Bilgi Çağında Türk Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması 2, Beta Yayıncılık, Birinci Baskı, İstanbul.
 • Küp, Dilek (2012). “Yeni Sağ Politikalar Ekseninde Türk Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Arayışları ve Bu Yeni Yapının Beklentilere Cevap Verebilme Düzeyi”, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, http://sbe.kmu.edu.tr/userfiles/file/te zler/kamuyonetimi/dilekk%C3%BCp.pdf
 • Nebati, Nureddin (2010). Yeni Kamu İşletmeciliği, Yerel Siyaset Dergisi, Sayı 41, http://www.yerelsiyaset.com, (Erişim:10 Nisan 2015)
 • Ökmen, Mustafa (2005). Küreselleşme Sürecinde Yerelleşme Eğilimleri ve Yerel Yönetimler, Özgür, H. ve Köşecik, M. (Editörler), Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar 1: Reform, Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • Ökmen, Mustafa (2008). Türkiye’de Merkezi Yönetim- Yerel Yönetim İlişkileri ve Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılması, Bozlağan, R. ve Demirkaya, Y. (Editörler), Türkiye’de Yerel Yönetimler, Nobel Yayıncılık Ankara.
 • Ömürgönülşen, Uğur (2003). Kamu Sektörünün Yönetimi Sorununa Yeni Bir Yaklaşım: Yeni Kamu İşletmeciliği, Acar, M. Ve Özgür, H. (Editörler), Çağdaş Kamu Yönetimi I, Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • Özer, Mehmet Akif (2012). Yeni Kamu Yönetimi, Barış Kitap, Ankara.
 • Özmen, Alper (2013). Kamuda Yönetim Kültürü, International Journal of Social Science, Cilt 6, Sayı3,Mart. http://www.jasstudies.com/Makaleler/862906837_49%C3%96zmenAlper_S–925-946.pdf
 • Parlak, Bekir (2011). Yönetim Bilimi ve Çağdaş Yönetim Teknikleri, Beta Yayıncılık, Ankara.
 • Parlak, Bekir ve Sobacı, Zahid (2008). Kuram ve Uygulamalarda Kamu Yönetimi, İkinci Baskı, Alfa Akademi Yayınları, İstanbul.
 • Pustu, Yusuf (2004). Türkiye’de Mahalli İdareleri Yeniden Yapılandırma Çalışmaları, Yüksek Lisansa Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Sahillioğlu, Eliz Sinem (2005). Geleneksel Kamu Yönetimi ve Yeni Kamu Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Saran, Ulvi (2004). Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma, Atlas Yayıncılık, Birinci Baskı, Ankara.
 • Sönmez, Ümit (2007). Bağımsız Düzenleyici Kurumların Kurumsal Altyapısı ve Gelişimi, Aksoy, Ş. ve Üstüner, Y. (Editörler), Kamu Yönetimi Yöntem ve Sorunlar, Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • Toprak, Zerrin (2006). Yerel Yönetimler, Nobel Yayıncılık, Altıncı Baskı, Ankara.
 • Tortop, Nuri, Aykaç, Burhan, Yayman, Hüseyin ve Özer, Mehmet Akif (2008). Mahalli İdareler, Nobel Yayıncılık, İkinci Baskı, Ankara.
 • Ulusoy, Ahmet ve Akdemir, Tekin (2012). Mahalli İdareler Teori, Uygulama, Maliye, Seçkin Yayıncılık, Ankara. Yücetürk, E. Elif (2000). Yönetişim Kavramı ve Katılımı Örgütlemede Bir Örnek: Bolu İl Kurultayı, Sabutkaya, A. ve Güler, B. A. (Editörler), Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildirileri, TODAİE Yayınları, Ankara. http://habitatkalkinma.org/projelerimiz/katilimyonetisim/yg21/# (Erişim: 10.04.2015).
 • 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Murat Akçakaya
E-posta: akcakaya76@hotmail.com
Kurum: Gazi Üniversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { gusbd331001, journal = {Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2148-8924}, address = {Gazi Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {105 - 130}, doi = {}, title = {YENİ YÖNETİM ANLAYIŞININ YEREL YÖNETİMLERE YANSIMALARI}, key = {cite}, author = {Akçakaya, Murat} }
APA Akçakaya, M . (2017). YENİ YÖNETİM ANLAYIŞININ YEREL YÖNETİMLERE YANSIMALARI. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (9), 105-130. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/gusbd/issue/29519/331001
MLA Akçakaya, M . "YENİ YÖNETİM ANLAYIŞININ YEREL YÖNETİMLERE YANSIMALARI". Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2017): 105-130 <http://dergipark.gov.tr/gusbd/issue/29519/331001>
Chicago Akçakaya, M . "YENİ YÖNETİM ANLAYIŞININ YEREL YÖNETİMLERE YANSIMALARI". Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2017): 105-130
RIS TY - JOUR T1 - YENİ YÖNETİM ANLAYIŞININ YEREL YÖNETİMLERE YANSIMALARI AU - Murat Akçakaya Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 105 EP - 130 VL - 4 IS - 9 SN - 2148-8924-2148-8924 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YENİ YÖNETİM ANLAYIŞININ YEREL YÖNETİMLERE YANSIMALARI %A Murat Akçakaya %T YENİ YÖNETİM ANLAYIŞININ YEREL YÖNETİMLERE YANSIMALARI %D 2017 %J Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2148-8924-2148-8924 %V 4 %N 9 %R %U