Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 9, Sayfalar 174 - 188 2017-01-05

STRATEGIC PLANS AS A PRACTICE OF STRATEGIC MANAGEMENT IN PUBLIC IN STITUTIONS
KAMU KURUMLARINDA STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMASI OLARAK STRATEJİK PLANLAR

Mehmet Akif ÖZER [1] , Paşa BOZKURT [2]

237 99

Strategic management which determines goals and purpose of institutions towards its future and determines the requirements to reach these goals, is a modern management technique. Moreover, this type of management includes activities to harmonise between opportunies and threats about external environment and internal resources and skills of institution. These activities consist of organizations’ ‘weaknesses and strenghts’ and ‘environmental opportunities and threats’ by taking in consideration the relations with competitors. On that sense, strategic management that aims the continuity and reaching the strategic goals of institution, is a kind of management by adapting the institution swiftly to changing environmental conditions. On the other hand, strategic plan as an essential part of strategic management consists of participation of employees in institutions, complete supports of managers, and entire efforts to get result. It is performed to reveal an accessible and desirable future. Moreover, it sets ground for accountability. Within this context, practices of strategic planning in public institutions will be examined in Turkey case in this study. Within the scope of Public Financial Management and Control Law of 5018 which is the legal framework of strategic management, making a stragic plan of public institutions and practice processes is going to be evaluated and the problems about this issue is going to be presented with the solution offers.
Bilindiği gibi stratejik yönetim, kuruluşların geleceğine yönelik amaçlarının ve hedeflerinin saptanmasına ve bunlara ulaşabilmek için yapılması gerekenlerin belirlenmesine yönelik bir modern yönetim tekniğidir. Kuruluşun iç kaynakları ve becerileri ile dış çevrenin fırsat ve tehlikeleri arasında uyum sağlayacak faaliyetleri içerir. Bu faaliyetler; örgütün zayıf ve üstün yönleri ile, çevresel fırsatlar ve tehditlerin, rakiplerle ilişkileri de dikkate alınarak belirlenmesinden oluşur. Bu yönüyle stratejik yönetim, kuruluşu değişen çevre şartlarına hızlı bir şekilde adapte ederek, kuruluşun sürekliliğini ve stratejik amaçlarına ulaşmasını hedefleyen bir yönetim şeklidir. Stratejik yönetimin önemli bir uygulaması olarak stratejik planlama ise kuruluşta çalışanların katılımını ve yöneticilerin tam desteğini içeren sonuç almaya yönelik çabaların bütününden oluşur. Arzu edilen ve ulaşılabilir bir geleceği ortaya koymak için yapılır. Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur. Bu çalışmada söz konusu bu gerçekler doğrultusunda kamu kurumlarında stratejik planlama uygulamaları Türkiye özelinde incelenecektir. Stratejik yönetimin yasal çerçevesini çizen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında kamu kurumlarının stratejik planları hazırlamaları ve uygulama süreçleri değerlendirilecek, yaşanan sorunlar çözüm önerileriyle ortaya konmaya çalışılacaktır.


 • Al, Hamza; Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Türk Kamu Yönetiminde Yeni Denetim Yaklaşımları, B.Eryılmaz, M. Eken, M.L.Şen (Editörler), Kamu Yönetimi Yazıları, Nobel Yay., Ankara, 2007.
 • Ar, Fikret; Büro Yönetimi Teknikleri, Yargı Yay., Ankara, 1996.
 • Arslan, Mahmut; Yönetim ve Organizasyonun Bazı Temel Kavramları, Salih Güney (Ed.), Yönetim ve Organizasyon , Nobel Yay., Ankara, 2001.
 • Barca, Mehmet ve Nohutçu, Ahmet; Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim ve Türk Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama Uygulamasına Eleştirel Bir Bakış, Asım Balcı, Ahmet Nohutçu, Namık Kemal Öztürk, Bayram Coşkun (Editörler), Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013, ss. 339-362.
 • Bozkurt, Paşa; Stratejik Yönetim ve Türk Kamu Yönetiminde Uygulaması, Denetişim Dergisi, Sayı 16, 2015. ss. 77-85
 • Çetin, Sefa; Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim, Türk İdare Dergisi, Sayı 449, Aralık 2005, ss. 93-100
 • Demirhan, Nazife; Kamu Mali Yönetiminde Stratejik Yönetim Sistemi: Maliye Bakanlığı Uygulaması, S. D. Ü. Sos. Bil. Ens. Maliye Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2011.
 • Dinçer, Ömer; Stratejik Yönetim ve Politikası, Genişletilmiş 5. Baskı, Beta Yay., İstanbul, 1998.
 • DPT, Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, Haziran 2006
 • Dursun, Hasan; Kamuda TKY Uygulamasından Elde Edilen Faydalar, Türk İdare Dergisi, Y.76, S.442, 2004.
 • Efil, İsmail; İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, 6. Baskı, Alfa, İstanbul, 1999.
 • Ergun, Turgay; Kamu Yönetimi, TODAİE Yay., Ankara, 2004.
 • Ertan, Yusuf; Stratejik Yönetimin Kamu Yönetimi Alanında Uygulanması ve Sorunları, S. Ü. Sos. Bil. Ens. Kamu Yönetimi Bilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2010.
 • Güçlü, Nezahat; Stratejik yönetim, G.Ü. GEF Dergisi, Cilt 23, S.2, 2003, ss. 61-85
 • Kalkınma Bakanlığı, Onuncu Kalkınma Planı Kamuda Stratejik Yönetim Çalışma Grubu Raporu, Ekim 2012. Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği, Resmi Gazete, Sayı 26738, 26.12.2007.
 • Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar, Resmi Gazete, Sayı 26179, 26.05.2006.
 • Karakaya, Abdullah; Stratejik Bilgi Sisteminin Kriz Yönetimine Etkisi, http://www.danismend.com. (20-09-2007).
 • Koontz, Harold C. O’donnell; Planlamanın Niteliği ve Amacı, (Çev. B. Aytek), Yönetim Görevleri, AİTİA Yay., Ankara, 1977.
 • Oyman, Sumru; Stratejik Yönetim Sürecinde Performans Ölçümü ve Dengeli Sonuç Kartı Uygulaması: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İçin Bir Değerlendirme, Uzmanlık Yeterlilik Tezi, TCMB Muhasebe Genel Müdürlüğü, Haziran 2009.
 • Scott, Bryant; Strategic Management: Developing and Realizing a Strategic Vision, Public Management , Vol.79, October 1997.
 • Scribner, Susan; Introduction to Strategic Management, Implementing Policy Changes, Paper for Implementing Policy Change Project, www.americas.health-sector-reform.org, (20.07.2007).
 • Söyler, İlhami; Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim Uygulanabilir mi? (Engeller/Güçlükler), Maliye Dergisi , Sayı 152, Ocak-Haziran 2007, ss. 103-115
 • Şen, Hakan; Karar Alma Yöntemimize Etkileri Bakımından Stratejik Yönetim Reformu, İdarecinin Sesi, Eylül-Ekim -Kasım-Aralık 2013, ss. 37-43
 • Tortop, Nuri-E. İsbir-B.Aykaç-H.Yayman-A.Özer; Yönetim Bilimi, Nobel Yay., Ankara, 2007.
 • Ünal, M. Coşar; Kamu Örgütleri Ne Kadar Stratejik Yönetilebilir? Strateji Kavramı, Stratejik Planlama/Yönetim, Kamu Sektöründe Uyum ve Çelişkiler, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 46, Sayı 2, Haziran 2013, 25-47
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Resmi Gazete, 24.12.2003/25326
 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Resmi Gazete, 23.07.2004/25531
 • 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, Resmi Gazete, 04.03.2005/25745
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu, Resmi Gazete, 13.07.2005/25874
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mehmet Akif ÖZER
E-posta: ozer@gazi.edu.tr
Kurum: Gazi Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Paşa BOZKURT
E-posta: pasabozkurt@dsi.gov.tr
Kurum: Devlet Su İşleri
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { gusbd331026, journal = {Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2148-8924}, address = {Gazi Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {174 - 188}, doi = {}, title = {KAMU KURUMLARINDA STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMASI OLARAK STRATEJİK PLANLAR}, key = {cite}, author = {BOZKURT, Paşa and ÖZER, Mehmet Akif} }
APA ÖZER, M , BOZKURT, P . (2017). KAMU KURUMLARINDA STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMASI OLARAK STRATEJİK PLANLAR. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (9), 174-188. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/gusbd/issue/29519/331026
MLA ÖZER, M , BOZKURT, P . "KAMU KURUMLARINDA STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMASI OLARAK STRATEJİK PLANLAR". Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2017): 174-188 <http://dergipark.gov.tr/gusbd/issue/29519/331026>
Chicago ÖZER, M , BOZKURT, P . "KAMU KURUMLARINDA STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMASI OLARAK STRATEJİK PLANLAR". Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2017): 174-188
RIS TY - JOUR T1 - KAMU KURUMLARINDA STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMASI OLARAK STRATEJİK PLANLAR AU - Mehmet Akif ÖZER , Paşa BOZKURT Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 174 EP - 188 VL - 4 IS - 9 SN - 2148-8924-2148-8924 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi KAMU KURUMLARINDA STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMASI OLARAK STRATEJİK PLANLAR %A Mehmet Akif ÖZER , Paşa BOZKURT %T KAMU KURUMLARINDA STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMASI OLARAK STRATEJİK PLANLAR %D 2017 %J Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2148-8924-2148-8924 %V 4 %N 9 %R %U