Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 9, Sayfalar 3 - 23 2017-01-05

Struggle With Corruption and Media
YOLSUZLUKLA MÜCADE LE VE MEDYA

Yusuf PUSTU [1]

116 107

Corruption context which is old as human being history have become more visible by the means of the changes in the social and public sector life.Corruption causes malfunctions in social and public sector life, beside reducing the effection of public services and affecting the reliance of the public administration.From this point of view for the prosperity of society and to ensure effectiveness in public administration, corruption must be prevented.In the beginning, there was a sense that
corruption prevention is public sect

or’s duty but nowadays it is stated that corruption

prevention is duty of all actors both in public sector and social life.Related to this,

corruption prevention is one of the fundamental issue of all social and political structures.Many means and methods are matter of corruption prevention. Media is one of the most important of theese means.Especially nowadays, role and the importance of the media is major.But media which is the one of the basic means of the corruption prevention, has structurel and functional issues . In media, some issues are subject in the fields like consentration, monopolisation, trade-media relation, media-politics relation and the freedom of the press. Thereby these issues having lived in the media is reducing the effectiveness of media in corruption prevention.To ensure effectiveness in Corruption Prevention firstly freedom and objectivity of the media must be provided.
İnsanlık tarihi kadar eski olan yolsuzluk olgusu, günümüzde devlet ve toplum hayatında yaşanan değişimler sonucunda daha görünür hale gelmiştir. Yolsuzluk devlet ve toplum hayatında önemli aksaklıklara yol açmakta, kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini azaltmasının yanında, vatandaşların kamu yönetimine olan güvenini de sarsmaktadır. Bu bakımdan kamu yönetiminde etkinlik ve toplumsal refah için yolsuzluğun önlenmesi gerekmektedir. Yolsuzluğa karşı önlemler başlangıçta ağırlıklı olarak kamu yönetimlerinin görevi olarak algılanırken, günümüzde devlet ve toplum hayatındaki tüm aktörlerin yolsuzlukla mücadele etmesi gerektiği ifade edilmektedir. Buna bağlı olarak yolsuzlukla mücadele de tüm siyasal ve toplumsal yapıların temel meselelerinden biridir. Yolsuzlukla mücadele için birçok araç ve yöntem söz konusudur. Bu araçlardan en önemlilerinden biri medyadır. Özellikle günümüzde medyanın bu konudaki rolü ve önemi büyüktür. Ancak yolsuzlukla mücadelede temel araçlardan biri olan medyanın bazı yapısal ve işlevsel sorunları söz konusudur. Medyada yoğunlaşma ve tekelleşme, medya-ticaret ilişkisi, medya siyaset ilişkisi ve basın özgürlüğü gibi alanlarda sorunlar söz konusudur. Dolayısıyla medyada yaşanan bu sorunlar medyanın yolsuzluklarla mücadelede etkinliğini azaltmaktadır. Yolsuzlukla mücadelede etkinlik sağlamak için öncelikle medyanın bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlanmalıdır.


 • AZFAR, Omar, Lee Young, Swammy, Anand; “ The Causes And Consequences Of Corruption” The Annals of American Academiy of Political And Social Science, Volume 573, No 1, 2001, pp.42-56
 • BAĞDİKEN, Muhlis, BEŞKAYA, Ahmet;“ The Impact of Corruption of Goverment Revenues” Yapı Kredi Economic Review, Volume 16, Number 2, 2005, pp.31-54
 • BERKMAN, Ümit (2010), “Yolsuzlukla Mücadelede Yeni Strateji Arayışı: Devlet Merkezli Yaklaşımdan Toplum ve Paydaş Merkezli Stratejiye Yöneliş” İş Ahlakı Dergisi, Kasım 2010, Cilt 3, Sayı 6, ss 81-93
 • BERKMAN, Ümit; “Yolsuzluk ve Rüşvete Karşı Önlemler” Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 1998, ss. 39-56
 • BERKMAN, Ümit; Azgelişmiş Ülkelerde Kamu Yönetiminde Yolsuzluk ve Rüşvet, TODAİE Yayınl arı, Ankara,1983
 • BULUNMAZ, Barış (2011) Holdingleşme Ekseninde Türk Medyasında Tekelleşme Sorunu, Öneri Dergisi, cilt 9, sayı 36, ss 237-246
 • ÇAVDAR, Ayşe (2010) Medya Neden Yolsuzlukla Mücadele Edemez?, İş Ahlakı Dergisi, Kasım 2010, Cilt 3, Sayı 6, ss 47-60
 • ÇELEN, Mustafa (2007) Yolsuzluk Ekonomisi, İstanbul SMMMO Yayınları, İstanbul
 • ÇOBAN, Orhan; “Organize Olamayan Sosyo-Ekonomik Sistemin Organize Bir Kurumu: Rüşvet” Amme İdaresi Dergisi, Cilt 32,Sayı 2, 1999, ss.3-13
 • DE PORTA Donatella, VANUCCİ, Alberto; “The Perverse Effects of Political Corruption” Political Studies, Volume 45, No 3, 1997, pp. 516-538
 • EKZEN, Nazif (1999) “Medya ve Ekonomi: Türk Basın Endüstrisinde Yoğunlaşma-Toplulaşma Tekelleşme Yapısı (1965-1995)”, Medya Gücü ve Demokratik Kurumlar (Ed:Korkmaz Alemdar), Afa Yayınları, İstanbul
 • EL-ATTAS, Seyyid Hüseyin; Toplumların Çöküşünde Rüşvet, (Çev.) Cevdet Cerit, Pınar Yayınları, İstanbul,1988
 • ERGUN, Turgay; “Yönetimde Yozlaşma Olgusu Üzerine” Amme İdaresi Dergisi, 1978, Sayı 11, ss.24-30
 • KILAVUZ, Raci; Kamu Yönetiminde Etik ve Bir Sorun Alanı Olarak Yozlaşma, Seçkin Yayınları, Ankara, 2003
 • LUO, Yadong;“An Organizational Perspective of Corruption” Management and Organization Review, Volume 1, No 1, 2005, pp. 119-154
 • MAURO, Paulo; “Corruption And Growth” Quarterly Journal Of Economics, Volume 110, No 3, 1995, pp. 681-712
 • MAURO, Paulo; “Corruption: Causes And Consequences And Agenda For Further Research” Finance And Development, Volume 35, No 1, 1998, pp.11-14
 • MURATOĞLU, Bahar (2011) Bir Demokrasi Masalı; Özgür Birey, Bağımsız Medya, Pivolka, Sayı 20, Yıl 6, ss 9-11
 • ÖZTÜRK, Ahmet (2004) Modern Siyasal Sistemlerde Medyanın İşlev ve Sorunları, Yönetim ve Ekonomi, Cilt 11, Sayı 1, ss. 8-17
 • ROBİNSON, Mark (1998) Corruption and Development: An Introduction, The European Journal of Development Research, Volume 10, No 1
 • ROSE-ROSE-ACKERMAN, Susan Rose (1999) Corruption and Goverment: Causes, Consequences and Reform, Cambridge University Pres, Cambridge
 • SHAH, Anwar; “Corruption and Decentralized Puplic Governance” World Bank Policy Resaerch Working Paper, No: 3825, 2006, pp. 1-28
 • SVENSSON, Jacob; “Eight Questions about Corruption” Journal of Economic Perspectives, Volume 19 No. 3, 2005, pp.19-42
 • TATAROĞLU, Muhittin (2006) “Yozlaşma ile Mücadelede Medyanın Doğrudan ve Dolaylı Rolü”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 2006-1, Sayı 12, ss. 301-335
 • TEPAV (2006) Yolsuzlukla Mücadele: TBMM Raporu “Bir Olgu Olarak Yolsuzluk: Nedenler, Etkiler, Çözüm Önerileri”, Ankara
 • TESEV (2011) Türkiye’de Medyanın Ekonomi Politiği: Sektör Analizi, TESEV Yayınları, İstanbul
 • TÜSİAD (2005) Devlette Etikten Etik Devlete: Kamu Yönetiminde Etik, Cilt II, İstanbul
 • TÜSİAD-OECD (2003) Kamu Hizmetinde Etik, Genel Konular ve Uygulama, İstanbul
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yusuf PUSTU
E-posta: ypustu@yahoo.com
Kurum: Gazi Üniversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { gusbd331032, journal = {Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2148-8924}, address = {Gazi Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {3 - 23}, doi = {}, title = {YOLSUZLUKLA MÜCADE LE VE MEDYA}, key = {cite}, author = {PUSTU, Yusuf} }
APA PUSTU, Y . (2017). YOLSUZLUKLA MÜCADE LE VE MEDYA. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (9), 3-23. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/gusbd/issue/29519/331032
MLA PUSTU, Y . "YOLSUZLUKLA MÜCADE LE VE MEDYA". Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2017): 3-23 <http://dergipark.gov.tr/gusbd/issue/29519/331032>
Chicago PUSTU, Y . "YOLSUZLUKLA MÜCADE LE VE MEDYA". Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2017): 3-23
RIS TY - JOUR T1 - YOLSUZLUKLA MÜCADE LE VE MEDYA AU - Yusuf PUSTU Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 3 EP - 23 VL - 4 IS - 9 SN - 2148-8924-2148-8924 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YOLSUZLUKLA MÜCADE LE VE MEDYA %A Yusuf PUSTU %T YOLSUZLUKLA MÜCADE LE VE MEDYA %D 2017 %J Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2148-8924-2148-8924 %V 4 %N 9 %R %U