Yazar Rehberi

 HARRAN TARIM ve GIDA BİLİMLERİ DERGİSİ

 

Yayın İlkesi ve Yazım Kuralları

 

Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, tarım alanındaki bilimsel çalışmaları Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört defa yayınlayarak tarım bilimcileri arasında iletişimi sağlamak amacıyla orijinal araştırma ve derleme makalelerini Türkçe ya da İngilizce olarak kabul etmektedir. Dergimize gönderilen makaleler Microsoft Office Word uyumlu programlarda hazırlanmalı ve Yayın Kurulu’na elektronik olarak ulaştırılmalıdır. Hakem eleştirileri (varsa) doğrultusunda düzenlenen makaleler en geç 10 gün içerisinde elektronik olarak Yayın Kurulu’na gönderilmelidir. Yayınlanmasına karar verilen eserlerin yazım kurallarında belirtilen son düzeltmeleri yapılmış şekli ile birlikte basım ücreti dekontu ve yazar(lar) tarafından imzalanmış telif hakkı devir sözleşmesi elektronik olarak Yayın Kurulu’na gönderilmelidir. Yayınlanmasına karar verilen eserlere yazar(lar)ca herhangi bir eklenti ya da çıkarma yapılamaz. Makale içerisinde dergi basıldığı haliyle görünen hataların sorumluluğu yazar(lar)a aittir. Yayın Kurulundan kaynaklanan basım hataları için düzeltme yayınlanabilir.

 

Makalenin İlk Sunuşu

 

1.    Makale taslağı editöre ilk gönderilirken, tüm makale çift satır aralığında, kenar boşlukları; sol, sağ, alt ve üst- 3 cm bırakılarak, A4 (210X297) formunda, Microsoft Word programında, Calibri yazı karakterinde, 12 punto düz metin olarak hazırlanmalıdır.

2.    Her satıra ardışık olarak satır numarası verilmelidir.

3.    Yazar(lar) makalenin ne türde bir yazı (Araştırma makalesi, derleme, teknik not vb.) olduğunu belirtmelidir.

4.    Metin genel olarak Giriş, Materyal ve Metot, Araştırma Bulguları ve Tartışma, Sonuçlar, Ekler (Hangi kurumlar tarafından desteklendiği açıklanabilir; Araştırmaya yardımcı olan kişi veya kurumlar burada ifade edilebilir) ve Kaynaklar şeklinde olmalıdır.

5.    Makale herhangi bir tezden çıkarılmış veya tezin bir bölümünden hazırlanmış ise Ekler bölümünde belirtilmelidir.

6.    Metin içerisinde kaynak gösterimi (Yazar, yıl) esasına göre yapılmalıdır. Metin içerisinde birden fazla çalışmaya atıf yapılacak ise atıflar kronolojik olarak sıralanmalıdır. 2’den fazla yazarın bulunduğu kaynakların gösteriminde (İlk yazarın soyadı ve ark., yıl) kuralı uygulanmalıdır. Makale İngilizce olarak gönderilecekse (İlk yazarın soyadı et al., yıl) kuralı uygulanmalıdır. Örn; (Sinclair, 2010), (Gürsöz, 1993; Çelik, 2002), (Fidan ve Eriş, 1975), (Kashkuli and Eghtedar, 1976), (Çelik ve ark., 1995), (Mamay et al., 2015), (Matthews ve Milroy, 2005).

7.    Öz: Başlık sola yaslı olmalı, paragraf başında girinti verilmemelidir. Türkçe ve İngilizce olarak 250 kelimeyi aşmamalıdır. Türkçe ve İngilizce özlerin hemen altında en fazla 5 adet anahtar kelime bulunmalıdır.

8.    Makalelerde fotoğraf, grafik, çizim vb. “Şekil” olarak, Tablolar ise “Çizelge” olarak ifade edilmelidir.

9.    Çizelge ve Şekiller ardışık olarak numaralandırılmalıdır (Şekil 1. veya Çizelge 1.). “Şekil” ve “Çizelge” içerikleri 10 punto ile hazırlanmalıdır.

10. Çizelge başlıkları çizelgenin üstünde, şekil başlıkları ise şekillerin altında yazılmalıdır.

11. Şekil ve Çizelge başlıklarının İngilizceleri, Türkçe başlığın hemen altında italik olarak yazılmalıdır. (Makale İngilizce olarak yazılmışsa, Şekil ve Çizelge başlıklarının Türkçe karşılıkları yazılmalıdır.) Örneğin;

 

Şekil 1. Araştırma bahçesinde tespit edilen ortalama sıcaklık, ortalama nispi nem ve aylık yağış miktarı ortalaması değerleri (2007-2011 yılları ortalaması)

Figure 1. The average temperature, average relative humidity and average monthly rainfall data detected in the research garden (average of the years 2007-2011)

 

Çizelge 2. Şeftali çeşitlerinin 2007 - 2011 yılları arasındaki fenolojik gözlem sonuçları

Table 2. Phenological observation results of peach cultivars for between 2007 and 2011

 

12. Çizelge ile Şekillerin içerisinde bulunan parametrelerin İngilizce karşılıkları bu parametrelerin hemen altına italik olarak yazılmalıdır. (Makale İngilizce olarak yazılmışsa, Şekil ve Çizelgelerin içerisinde belirtilen parametrelerin Türkçe karşılıkları yazılmalıdır.) Örneğin;

 

Çizelge 3. Denemede yer alan şeftali çeşitlerinin bazı pomolojik özellikleri

Table 3. Some pomological properties of peach varieties

Çeşitler

Meyve ağırlığı(g)

Fruit weight (g)

Meyve eni (mm)

Fruit width (mm)

Meyve boyu(mm)

Fruit length (mm)

Çekirdek ağırlığı (g)

Kernel weight (g)

Cardinal

78.19 f y

50.73 d

48.48 c

5.06 d

Cresthaven

129.58 b

61.69 bc

59.56 b

8.31 bc

Dixired

218.73 a

74.37 a

76.70 a

8.24 bc

 

13. Makale metni ve Çizelge-Şekil içerisinde bildirilen ondalık rakamlar, nokta ile ayrılmalıdır. (123.87; 0.987 vb.)

14. Makale yazımında “Uluslararası Birim Sistemi” (SI)’ye uyulmalıdır. Buna göre; g/l yerine g l-1, mg/l yerine mg l-1 ya da ppm kullanılmalıdır. Yüzde ile belirtilen ifadeler açıklayıcı olmalıdır. Örneğin; %3 yerine %3 (w/v), %3 (v/v), %3 (w/w) şeklinde belirtilmelidir.

15. Kaynak gösterimi, aşağıda yer verilen örnekler esas alınmalı ve kısaltma yapılmadan verilmelidir.

16. Makalenin ilk hali (manuscript) 25 sayfayı geçmemelidir.

 

a. Kaynak dergi ise,

 

Tek Yazarlı

Mamay, M., 2015. Nar Yaprakbiti [Aphis punicae Passerini (Hemiptera: Aphididae)] ’nin Şanlıurfa ili nar bahçelerindeki bulaşıklık haritası. Türkiye Entomoloji Bülteni, 5 (3): 159-166.

 

İki Yazarlı

Çelik, Ş., Türkoğlu, H., 2007. Ripening of Traditional Örgü Cheese Manufactured with Raw or Pasteurized Milk: Composition and Biochemical Properties. International Journal of Dairy Technology, 60 (4): 253-258.

 

İkiden Fazla Yazarlı

İkinci, A., Mamay, M., Ünlü, L., Bolat, İ, Ercişli, S., 2014. Determination of Heat Requirements and Effective Heat Summations of Some Pomegranate Cultivars Grown in Southern Anatolia. Erwerbs-Obstbau, 56 (4): 131-138.

 

b. Kaynak kitap ise,

Metin, M., 2001. Süt Teknolojisi. Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 802s.

 

c. Kaynak kitaptan bir bölüm ise,

Walstra, P.,Van Vliet, T., Bremer, C.G.B., 1990. On the Fractalnature of Particlegels. “Alınmıştır: Food Polymers, Gelsand Colloids. (Ed) Dickinson, E., The Royal Society of Chemistry, Norwich, UK, 369-382pp.

 

d. Kaynak, yazarı bilinmeyen bir kaynak ise,

Anonim, 2005. Tereyağı, Diğer Süt Yağı Esaslı Sürülebilir Ürünler ve Sadeyağ Tebliği, Türk Gıda Kodeksi, Tebliğ No: 2005/19, Ankara.

 

Anonymous, 2015. Statistical data of FAO.

 

e. Kaynak, kongre / sempozyum / konferans kitabı ise,

Hayoğlu, İ., Çelik, Ş., Türkoğlu, H., 2010. Güneydoğunun vazgeçilmezi: Meyan Şerbeti. 1. Uluslararası Adriyatik’ten Kafkaslar’a Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 15- 17 Nisan, 1037-1038s. Tekirdağ.

 

f. Kaynak Web sayfası ise,

Anonim, 2014. http://tr.wikipedia.org/wiki/Shiraz. Erişim tarihi: 15.07.2014

 

Anonymous, 2015. http://faostat.fao.org/site/567/default.asp. Access date: 01.01.2016.

 

g. Kaynak Tez ise,

Mamay, M., 2013. Şanlıurfa İli’nde Nar Bahçelerinde Harnup Güvesi [Apomyelois ceratoniae Zell. (Lepidoptera: Pyralidae)]’nin Popülasyon Gelişimi ve Bulaşıklık Oranının Belirlenmesi ile Mücadelesinde Çiftleşmeyi Engelleme (Mating Disruption) Tekniği’nin Kullanılması. Doktora Tezi, Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şanlıurfa, 146s.

 

h. Kaynaklar alfabetik sıraya göre düzenlenmelidir. Atıf yapılan yazar(lar) tarafından yayınlanmış ikinci bir kaynağa atıf yapılmış ise yıl sırasına göre düzenleme yapılmalıdır. Örn;

 

Ağaoğlu, Y.S., Çelik, H., 1985. Conservation of Germplasm of Vitis vinifera L. in Turkey. 4th International Symposium of Grapevine Breeding, 13-18 April, 40-42p. Verona-ITALY.

 

Ağaoğlu, Y.S., Çelik, H., 1986. Bağcılık Potansiyelinin Geliştirilmesi. Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Kalkınma Sempozyumu Bildirileri,18-21 Kasım,  211-229s. Ankara.

 

Yayına kabul edilen makalelerin Son Düzeltmelerinde Dikkat Edilecek Hususlar

 

1.    Makalenin Kenar boşlukları; sol, sağ, alt ve üst- 3 cm olmalıdır. Sayfa yapısı A4 (21 cm*29.7 cm) kağıt ebatlarına uygun ayarlanmalıdır.

2.    Yayına kabul edilen makaleler, Calibri yazı karakterine göre düzenlenip en geç 10 gün içerisinde gönderilmelidir.

3.    Türkçe başlık 14 punto (koyu ve ortalı) küçük harflerle (kelimenin ilk harfi büyük) ve düz yazılmalıdır. İngilizce başlık 12 punto ve ortalı yazılmalıdır.

4.    Yazar isimleri Türkçe başlık sonrası 12 punto (koyu, ortalı ve düz) ve bir boşluk bırakılarak yazılmalı, yazar isimlerinin sonuna adres için üst simge olarak rakam, sorumlu yazarı belirtmek için ise * simgesi verilmelidir. Adres satırı yazar isimleri sonrasında 1 boşluk bırakılarak 10 punto (normal, düz ve ortalı) yazılmalı ve adres satırının altına sorumlu yazar e-posta adresi belirtilmelidir.

5.    Öz ile Anahtar kelimeler ve Abstract ile Keywords arasında tek satır boşluk (10 punto, düz ve tek sütun); sorumlu yazar e-posta adresi satırı ile Öz arasında, Anahtar kelimeler ile İngilizce başlık arasında iki boşluk bırakılarak (10 punto, tek satır, düz ve tek sütun) yazılmalıdır. Öz, Anahtar kelimeler, Abstract, ve Keywords paragraf yapılmadan koyu yazılmalıdır. Anahtar kelimeler ve Keywords düz ve sola dayalı yazılmalıdır.

6.    Keywords ile ana metin (Giriş) arasında iki satır boşluk bırakılmalıdır. Ana metin, giriş bölümünden itibaren çift sütun ve sütun aralıkları 0.7 cm olmalıdır. Metin yazımında 12 punto Calibri yazı karakteri kullanılarak yazılmalı, satır başları ilk satır girintisi 0.5 cm olmalıdır.

7.    Metin ana başlıkları 12 punto Calibri (ilk harf büyük, koyu) kullanılarak yazılmalıdır. Alt başlıklar 12 punto italik ve normal yazılmalıdır. Metin ana başlıkları, metin başlangıcı ve sonunda olmak üzere 1’ er boşluk bırakılmalıdır. Çizelge başlıkları çizelgenin üstünde şekil başlıkları ise şekil altında 12 punto (asılı), ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Satır aralıkları 1.15 olmalıdır.

8.    Çizelge-Şekillerden önce ve sonra bir satır boşluk bırakılmalıdır. Şekil ve Çizelgelerin içerikleri 10 Punto olacak şekilde düzenlenmelidir.

9.    Kaynaklar 10 Punto ile yazılmalı, satır aralığı 1.0 olmalıdır. Kaynaklar düzenlenirken, kaynağın ilk satırı sol baştan başlamalı diğer satırları ise 1 cm içeride (askıda) olmalıdır.

10. Yayınlanmasına karar verilen eserler, sadece şekilsel olarak, yukarıda yer alan bilgiler doğrultusunda yeniden düzenlenmeli, yazar(lar)ca herhangi bir eklenti ya da çıkartma yapılmamalıdır. Makale içerisinde, dergi basıldığı haliyle, görünen hataların sorumluluğu yazar(lar)a aittir. Yayın Kurulundan kaynaklanan basım hataları için ise düzeltme yayınlanabilir.

11. Eserlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Eserler bilim etiği ilkelerine uygun olarak hazırlanmalı, gerekliyse Etik Kurul Raporu’ nun kopyası eklenmelidir.


Basım Gideri ve Dergi Hesap Bilgileri

 

Çalışma yayına kabul edildikten sonra, basım gideri olarak 100 TL'lik meblağın aşağıda belirtilen Dergi hesabına yatırılması gerekmektedir. Yatırılan ücrete ait dekontu, Dergipark sisteminde yer alan makalenizle ilgili “ek dosyalar” bölümüne PDF formatında yükleyiniz.

 

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi,

 

Türkiye İş Bankası Harran Üniversitesi Şubesi, ŞANLIURFA

 

Hesap No: 6705-0010252

 

IBAN: TR62 0006 4000 0016 7050 0102 52