Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 2, Sayfalar 1 - 17 2017-08-23

Next Generation Education Buildings for Turkey and Preparing Physical Structure of Schools for Silent School Policy
Türkiye için Yeni Nesil Eğitim Binaları ve Sessiz Okul İlkesi için Fiziki Hazırlıklar

Özcan Arslanoğlu [1]

304 591

Buildings constructed for educational purposes witness a long period of human lives. These buildings are to be constructed aesthetical, cultural, technological, durability, silent school policy, and most importantly educational perspectives being kept in mind. Silent school policy (culture) can be defined as a combination of speaking in a quieter loudness (lower tune), preference of not speaking to have more time for thinking, and expressing own ideas or feelings where they are ‘really’ necessary. When discussing about educational buildings, main constructional materials takes a central stage, too. So, brick, woodwork, glass, steel, stone, and adobe were explored as samples main constructional materials for education buildings. Moreover, for interior design, carpet floor, carpet, pvc floor were discussed. Health and safety issues were kept in mind while next generation design of education buildings were suggested for Turkey. Turkmenistan architecture style should be the example for next generation education buildings in Turkey. Addition to that architectural style; the rooms, classes, and every closed spaces should be in exact hexagon shapes besides horizontal architectural design. However, there should be flexibility for local additional designs to represent (display) various cultural and architectural differences as affixments to main Turkmenistan style. This study focused on material choices for educational buildings and architectural design preference. Silent school policy is presented to Turkish scientific literature while putting forward that building material preferences and design can affect human (student) behaviours.

Eğitim binaları ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite gibi hayatımızın uzun bir dönemine şahitlik eden yapılardır. Bu yapılar, estetik açıdan, kültürel açıdan, günümüz teknolojisi açısından, sağlamlık açısından, en önemlisi de eğitim işlevlerini yerine getirmek açısından ve sessiz bir okul kültürü oluşturmak açısından önemli bir yere sahiptirler. Sessiz okul ilkesi kısık sesle konuşma, sessizliği tercih edip daha fazla düşünme veya konuşma fırsatlarının gerçekten gerektiği durumlara saklanması olarak ele alındı. Eğitim binalarının nasıl olması gerektiğinden bahsedilirken, ana inşa malzemelerine değinmeden de olmazdı. Bu bağlamda tuğla, ahşap, cam, çelik, taş, kerpiç gibi malzemelerin tercih durumları konusunda da bilgilendirmede bulunuldu. Üstüneüstlük halı, halıf[i]leks ve p[i]lastik yer kaplama gibi içtasarımda kullanılabilecek malzemelere de değinildi. Eğitim binalarının sağlıklı ve korunaklı (korunumlu, güvenli) kullanımı gözönünde tutuldu. Türkiye’deki eğitim yapıları için genel bir mimari tarz belirlenip (Türkmenistan mimarisi artı altıgen bölmeler) yerel bazı ‘ek’ motif ve desenlerin katılımıyla belli bir tarz içerisinde mimari çeşitlilik sağlanabileceği ifade edildi. Eğitim binaları için yatay mimarinin faydalarından bahsedildi. Bu çalışmada hem belirtilen açılardan eğitim binaları tetkik edilip, hem de sessiz okul ilkesi Türkçe alanyazına kazandırılıp, binaların insan (öğrenci) davranışlarına dair nasıl bir katkı sunabileceğine dair bir kuram, sözügeçen ilke açısından irdelendi. 

 • Addison, J., Dancer, J., Montague, J., & Davis, P. (1999). Ambient noise levels in university classrooms: detrimental to teaching and learning?. Perceptual and motor skills, 89(2), 649-650.
 • Akar, C., & Gündüz, İ. (2016). İlköğretim okullarının TSE standartlarına göre değerlendirilmesi (uşak ili örneği). Uşak üniversitesi eğitim araştırmaları dergisi, 2(2), 85-100.
 • Alerby, E., & Alerby, J. R. E. D. T. (2003). The sounds of silence: Some remarks on the value of silence in the process of reflection in relation to teaching and learning. Reflective Practice, 4(1), 41-51.
 • Altun, A. (1988). Orta asya türk sanatı ile anadolu’da selçuklu ve beylikler mimarisi, 33-44. 25.07.2017 tarihinde erişildi: acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/1757/Altun.pdf?sequence=1.
 • Arslanoğlu, Ö. (2016). Türkçe Akademik Yazım Kuralları (Türkçe'nin Bilimsel - İlmî Yazım Dili Kuralları. Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4), 125-146.
 • Awiria, O. A. (1994). An exploratory study of the relationship between the physical environment of schools and pupil behaviour (Doctoral dissertation, Durham University).
 • Baran, I., Dumitrescu, L. Ve Pescaru, R. A. (2016). Thermal rehabilitation technology and the nearly zero-energy buildings. romanian representative education buildings-case study. Procedia Technology, 22, 358-364. Doi:10.1016/j.protcy.2016.01.024
 • Bowlby, W. D. (1955). Good discipline: Definition and 26 “Tricks of the Trade”. The Clearing House: A journal of educational strategies, issues and ideas, 29(8), 480-482.
 • Cansever, T. (2014). Kubbeyi yere koymama. Timaş yayınları. İstanbul.
 • Cansever, T. (2016a). Osmanlı şehri. Timaş yayınları. İstanbul.
 • Cansever, T. (2016b). İ slam'da şehir ve mimari. Timaş Yayınları. İstanbul.
 • Dash, K. S. (1974). Exterior, interior wall materials: Exterior. Yearbook of agriculture.
 • Dawson, J. (2003). Reflectivity, creativity, and the space for silence. Reflective Practice, 4(1), 33-39.
 • Edwards, B. (2006). Environmental design and educational performance: with particular reference to ‘green’ schools in Hampshire and Essex. Research in Education, 76(1), 14-32.
 • Fazlı, T. (2013). Comparing environmental impacts of four building (Doctoral dissertation, Middle East Technical University). Ankara.
 • Florida, R. (2002). The rise of the creative class, and how it is transforming work, leisure, community and everyday life. New York.
 • Flutter, J. (2006). ‘This place could help you learn’: student participation in creating better school environments. Educational Review, 58(2), 183-193.
 • Francois, D., & Vallet, M. (2001). Noise in schools. World Health Organisation—Regional Office for Europe Pamphlet no, 38.
 • Hamelock, M., & Friesen, N. (2012). One student’s experience of silence in the classroom, 1-9. Erişim: http:// learningspaces.org/papers/ihsrc2012.pdf
 • Hathaway, W. E. (1988). Educational facilities. Education Canada, 28-35.
 • Jaworski, A., & Sachdev, I. (1998). Beliefs about silence in the classroom. Language and Education, 12(4), 273-292.
 • John, M. (2009), ‘‘BSF pupil voice nets Hounslow students £30,000’’, Learning, teaching, technology. Erişim: http:// www.agent4change.net/resources/359-bsf-pupil-voice-nets-hounslow-students-p30000, 19.06.2017.
 • Karabey, H. (2004). Eğitim yapıları: Geleceğin okullarını planlamak ve tasarlamak -çağdaş yaklaşımlar ve ilkeler. Literatür Yayıncılık. İstanbul.
 • Kayıhan, K. S. & Tönük, S. (2011). Sürdürülebilirlik bilincinin inşa edileceği binalar olma yönü ile temel eğitim okulları.
 • Politeknik Dergisi, 14, 163-171. Http://www.politeknik.gazi.edu.tr/index.php/PLT/article/view/56 adresinden erişildi.
 • Knecht, H. A., Nelson, P. B., Whitelaw, G. M., & Feth, L. L. (2002). Background noise levels and reverberation times in unoccupied classrooms. Predictions and measurements. American Journal of Audiology, 11(2), 65-71.
 • Kocabaş, İ. & Bademcioğlu, M. (2016). Sustainability in education buildings. International Online Journal of Educational Sciences, 8, 180-192. Doi:10.15345/iojes.2016.03.015
 • Lawrence, R., & Keime, C. (2016). Bridging the gap between energy and comfort: Post-occupancy evaluation of two higher-education buildings in Sheffield. Energy and Buildings, 130, 651-666.
 • Leemans, G., & Von Ahlefeld, H. (2013). Understanding school building policy and practice in Belgium's Flemish Community, OECD Education Working Papers, No. 92, OECD Publishing, Paris. http:// dx.doi.org/10.1787/5k46h2rtw5mx-en
 • Lees, H. E. (2012). Silence in schools. Trentham Books Limited, London.
 • Lewin, D. (2014). Behold: Silence and attention in education. Journal of Philosophy of Education, 48(3), 355-369.
 • Maxwell, L. E., & Evans, G. W. (2000). The effects of noise on pre-school children's pre-reading skills. Journal of environmental Psychology, 20(1), 91-97.
 • MEB, (2013). Eğitim yapıları asgari tasarım standartları 2013 yılı kılavuzu.
 • Muijs, D., & Reynolds, D. (2010). Effective teaching: Evidence and practice. Sage.
 • Murphy, C., & Thorne, A. (2010). Health and productivity benefits of sustainable schools. A review, 6-7.
 • Norbäck, D. (1995). Subjective indoor air quality in schools – the influence of high room temperature, carpeting, fleecy wall materials and volatile organic compounds (VOC). Indoor Air, 5, 237–246. Doi:10.1111/j.1600-0668.1995.00003.x
 • Noriega, F. M., Heppell, S., Segovia Bonet, N., & Heppell, J. (2013). Building better learning and learning better building, with learners rather than for learners. On the Horizon, 21(2), 138-148.
 • Ollin, R. (2008). Silent pedagogy and rethinking classroom practice: Structuring teaching through silence rather than talk. Cambridge Journal of Education, 38(2), 265-280.
 • Özbıçakçı, F. Ş., Çapık, C., Gördes, N., Ersin, F., & Kıssal, A. (2012). Bir okul toplumunda gürültü düzeyi tanılaması ve duyarlılık eğitimi. Eğitim ve Bilim, 37(165), 238-245.
 • Polat, S., & Kırıkkaya, E. B.(2004), Gürültünün eğitim-öğretim ortamına etkileri. Xııı. Eğitim bilimleri kurultayı, 6-9.
 • Schultz, K. (2010). After the blackbird whistles: Listening to silence in classrooms. Teachers College Record, 112(11), 2833-2849.
 • Şahin, B. E. & Dostoğlu, N. (2015). Okul binalari tasarımında sürdürülebilirlik. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, 20 (1),75-91. Doi:10.17482/uujfe.54815
 • Şensoy, S. A., & Sağsöz, A. (2015). Öğrenci başarısının sınıfların fiziksel koşulları ile ilişkisi. Journal of Kirsehir Education Faculty, 16(3), 87-104.
 • Tatar, E. (2013). Sürdürülebilir mimarlık kapsamında çalışma mekanlarında gün işığı kullanımı için bir öneri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17, 147-162. Doi:10.19113/sdufbed.09626
 • Yağmur, Ş. A., & Sözen, M. Ş. (2016). Dersliklerde görsel konfor ve iç yüzeylerin etkisi. MEGARON; 11(1), 49-62 DOI: 10.5505/MEGARON.2016.75537
 • Woolner, P., & Hall, E. (2010). Noise in schools: a holistic approach to the issue. International journal of environmental research and public health, 7(8), 3255-3269.
 • Wurtman, R. J. (1975). The effects of light on the human body. Scientific American, 233(1), 68-77.
 • www.echo-news.co.uk/news/15343968.School_goes_sockless_to_boost_behaviour_and_results/#comments-anchor Erişim tarihi: 21.07.2017
 • www.theguardian.com/education/shortcuts/2016/may/24/secret-to-calm-classrooms-lose-the-shoes-schools Erişim tarihi: 21.07.2017
 • Zimmermann, A. C., & Morgan, W. J. (2016). A Time for silence? Its possibilities for dialogue and for reflective learning. Studies in philosophy and education, 35(4), 399-413.
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Özcan Arslanoğlu
E-posta: eyplan@harran.edu.tr
Kurum: Harran Üniversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @derleme { hej314714, journal = {Harran Maarif Dergisi}, issn = {}, address = {Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {1 - 17}, doi = {}, title = {Türkiye için Yeni Nesil Eğitim Binaları ve Sessiz Okul İlkesi için Fiziki Hazırlıklar}, key = {cite}, author = {Arslanoğlu, Özcan} }
APA Arslanoğlu, Ö . (2017). Türkiye için Yeni Nesil Eğitim Binaları ve Sessiz Okul İlkesi için Fiziki Hazırlıklar. Harran Maarif Dergisi, 2 (2), 1-17. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/hej/issue/30931/314714
MLA Arslanoğlu, Ö . "Türkiye için Yeni Nesil Eğitim Binaları ve Sessiz Okul İlkesi için Fiziki Hazırlıklar". Harran Maarif Dergisi 2 (2017): 1-17 <http://dergipark.gov.tr/hej/issue/30931/314714>
Chicago Arslanoğlu, Ö . "Türkiye için Yeni Nesil Eğitim Binaları ve Sessiz Okul İlkesi için Fiziki Hazırlıklar". Harran Maarif Dergisi 2 (2017): 1-17
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye için Yeni Nesil Eğitim Binaları ve Sessiz Okul İlkesi için Fiziki Hazırlıklar AU - Özcan Arslanoğlu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Harran Maarif Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 17 VL - 2 IS - 2 SN - -2564-761X M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Harran Maarif Dergisi Türkiye için Yeni Nesil Eğitim Binaları ve Sessiz Okul İlkesi için Fiziki Hazırlıklar %A Özcan Arslanoğlu %T Türkiye için Yeni Nesil Eğitim Binaları ve Sessiz Okul İlkesi için Fiziki Hazırlıklar %D 2017 %J Harran Maarif Dergisi %P -2564-761X %V 2 %N 2 %R %U