Hikmet-journal of academic literature
Cover Image
ISSN 2458-8636 | e-ISSN 2458-8636 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Ahmet TANYILDIZ |Kıymetli Araştırmacılar!

10. Sayımız (Bahar 2019) Nisan 2019'da yayımlanacaktır.

Bu sayı için makale kabulü 17 Mart 2018 tarihinde sona erecektir.

Hikmet-journal of academic literature

ISSN 2458-8636 | e-ISSN 2458-8636 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Ahmet TANYILDIZ |
Cover Image

29.433

110.998Kıymetli Araştırmacılar!

10. Sayımız (Bahar 2019) Nisan 2019'da yayımlanacaktır.

Bu sayı için makale kabulü 17 Mart 2018 tarihinde sona erecektir.

Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan Özel Sayısı Last Issue
Issue - Dec 2019
 1. ALİ NİHAD TARLAN'IN VEFATINA TARİH - CEMÂLÎ (DR. MUSTAFA ASLAN)
  Pages 1 - 1
  . .
 2. ALİ NİHAD TARLAN İÇİN MANZUME (BEKİR OĞUZBAŞARAN)
  Pages 2 - 2
  . .
 3. PROF. DR. ORHAN BİLGİN İLE ALİ NİHAD TARLAN HOCA ÜZERİNE
  Pages 3 - 4
  . .
 4. PROF. DR. NECAT BİRİNCİ İLE ALİ NİHAD TARLAN HOCA ÜZERİNE
  Pages 5 - 12
  . .
 5. PROF. DR. KÂZIM YETİŞ İLE ALİ NİHAD TARLAN HOCA ÜZERİNE
  Pages 13 - 22
  . .
 6. DR. MÜNÜR ERTEN’İN HATIRALARINDA ALİ NİHAD TARLAN HOCA
  Pages 23 - 31
  . .
 7. SÜLEYMAN ZEKİ BAĞLAN İLE ALİ NİHAD TARLAN ÜZERİNE SÖYLEŞİ
  Pages 32 - 35
  . .
 8. BENİM TANIDIĞIM ALİ NİHAD TARLAN HOCA (DR. ŞAKİR DİCLEHAN)
  Pages 36 - 63
  . .
 9. ALİ NİHAD TARLAN’IN HAYATI, ŞAHSİYETİ VE ESERLERİNE DAİR BİR MONOGRAFİ DENEMESİ
  Pages 11 - 56
  Emrah Bilgin
 10. “ÜNİVERSİTE YARASINI DEŞMEK” NECİP FAZIL VE BÜYÜK DOĞU PERSPEKTİFİYLE TARLAN-KARAHAN MESELESİ
  Pages 57 - 74
  Kemal TİMUR
 11. ALİ NİHAD TARLAN VE DİVAN EDEBİYATINI ANLAMAK
  Pages 75 - 85
  Hasan GÜLTEKİN
 12. ALİ NİHAT TARLAN’IN TENKİTLİ NEŞİR YÖNTEMİ VE GELİŞİMİ
  Pages 86 - 108
  Berat AÇIL
 13. TARLAN’IN “HAYÂLÎ-BÂKΔ MUKAYESESİ BAĞLAMINDA ŞEHİR, ŞİİR VE HAYAL(HANE)
  Pages 109 - 119
  Selim GÖK
 14. İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ E-ARŞİVİNDE YER ALAN ALİ NİHAD TARLAN EVRAKI
  Pages 120 - 138
  Abdulhakim TUĞLUK
 15. ALİ NİHAD TARLAN’IN GÖZÜYLE MUHAMMED İKBÂL
  Pages 139 - 149
  Şeyma Nur ZARARSIZ
 16. GÜMÜŞHÂNEVÎ DERGÂHI’NDAN MUHAMMED ZİYÂEDDÎN EFENDİ’NİN BİR ESERİ: SEBEB-İ HİLKAT-İ EŞYÂ
  Pages 150 - 171
  Yavuz BAYRAM, Muhammed İkbal GÜLER
 17. HAYÂLÎ BEY’İN MÜYESSİRETÜ'L-ULÛM'DA ŞERH EDİLEN GAZELİ
  Pages 172 - 186
  Mücahit KAÇAR
 18. KİLİSLİ/URFALI HÂKÎ VE ŞİİRLERİ
  Pages 187 - 194
  Beyhan KESİK
 19. ESKİ TÜRK EDEBİYATI SAHASI İÇİN YENİ BİR EDEBİYAT TARİHİ DÜŞÜNMEK
  Pages 195 - 219
  Atabey KILIÇ
 20. MEŞÂ‘İRÜ’Ş ŞUARÂ’DA “ÖLÜM”Ü TANIMLAYAN İFADELER- I “ÖLÜM”ÜN BASİT İFADELERLE TASVİR EDİLDİĞİ ŞAİR BİYOGRAFİLERİ
  Pages 220 - 230
  Savaşkan Cem BAHADIR
 21. DİVAN ŞİİRİNDE “İŞ ASMAK” DEYİMİ ÜZERİNE
  Pages 231 - 243
  Hasan KAYA
 22. OSMANLI ŞİİRİNDEKİ “TAŞ YASDANMAK” DEYİMİNDEN HZ. YAKUP’UN BEYTEL’İNE
  Pages 244 - 263
  Ayşe YILDIZ
 23. ŞERHİN METNİNDEN METNİN ŞERHİNE: TÜRKÇE ŞERHLERDEN HAREKETLE KLASİK TÜRK ŞİİRİNİN ANLAM DÜNYASINA KATKILAR I
  Pages 264 - 273
  Ozan YILMAZ
 24. CEZÂYİR MİLLİ KÜTÜPHANESİ’NDEKİ TÜRKÇE YAZMALARIN KATALOĞU
  Pages 274 - 335
  Sadık YAZAR
 25. KEMÂL PAŞAZÂDE’NİN FARSÇADAKİ YÂ HARFİNE DAİR BİR ESERİ: YÂİYYE RİSÂLESİ
  Pages 336 - 370
  Ahmet TANYILDIZ, Oğuzhan ŞAHİN
 26. BAHTÎ′NİN ŞİİRLERİNE AHMED BİN SEYFULLAH′IN TAHMİS VE NAZİRELERİ
  Pages 371 - 414
  Mehmet ÖZDEMİR
 27. BÂKÎ’NİN “SÜNBÜL” KASİDESİ ŞERHİ
  Pages 415 - 450
  Esma ŞAHİN
 28. MİNYATÜRLÜ FARSÇA BİR ŞİİR MECMUASI
  Pages 451 - 473
  Turgut KOÇOĞLU, Abdulkhalil AHMADOUGHLI
 29. DİVAN ŞİİRİNDE ‘GÖNÜL’ KAVRAMININ REDİF BAĞLAMINDA KAZANDIĞI ANLAMLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 474 - 490
  Mehmet Sait ÇALKA, Fatma TÜRK
 30. DİVAN ŞİİRİNDE SEB‘Ü’L-MESÂNÎ KAVRAMI VE ANLAM ÇERÇEVESİ
  Pages 491 - 503
  Bünyamin AYÇİÇEĞİ
 31. ŞERHİN ŞİİR HÂLİ: SULTAN MURÂDÎ DÎVÂNINDA ŞERH NAZARİYÂTI
  Pages 504 - 527
  Abdülkadir DAĞLAR
 32. İKİ GURBET ŞÂİRİ: BÂBÜR ŞÂH VE CEM SULTÂN’IN ŞİİRLERİNDE VATAN
  Pages 528 - 559
  Hanzade GÜZELOĞLU
 33. KÂİNATA HİKMET NAZARIYLA BAKMAK: MA‘ÂRİF-NÂME’DE LİSÂN-I HÂL ÖRNEKLERİ
  Pages 560 - 580
  Aysun ÇELİK
 34. DİYÂRBEKİRLİ KÂMÎ’NİN ŞEMÂ'İL-İ ŞERÎF TERCÜMESİ
  Pages 581 - 593
  Mustafa Uğurlu ARSLAN
 35. TASAVVUFÎ METİNLERİ İHTİVA EDEN BİR MECMUA ÜZERİNE
  Pages 594 - 613
  Şerife AĞARI
 36. SEZÂYÎ-İ KADÎM VE BİR MECMÛADA YER ALAN ŞİİRLERİ
  Pages 614 - 647
  Mehmet BÜKÜM
 37. MEVLEVÎ ŞÂİRİ VE MESNEVÎ ŞÂRİHİ SABÛHÎ AHMED DEDE
  Pages 648 - 667
  Mehmet SARI
 38. ON YEDİ SENEYE SIĞDIRILAN BİR ÖMÜR ETRAFINDAKİ ŞİİRLER: SÂKIB-ZÂDE MEHMED MUHLİS DEDE’NİN ŞİİRLERİ VE ONUN İÇİN YAZILANLAR
  Pages 668 - 679
  Arif Edip AKSOY
 39. HASAN DÂNİŞ BEY'İN KERBELÂ MERSİYESİ
  Pages 680 - 694
  ALİ YÖRÜR
 40. ALİ NİHAD TARLAN - KUĞULAR (ŞİİR)
  Pages 695 - 704
  Kenan ERDOĞAN
 41. ALİ NİHAD TARLAN TARAFINDAN TERCÜME EDİLEN LEYLÂ İLE MECNÛN’UN YENİ BASKISI ÜZERİNE
  Pages 705 - 712
  Seyit YAVUZ
 42. YAVUZ SULTAN SELİM DÎVÂNI’NIN YENİ BASKISI ÜZERİNE
  Pages 713 - 717
  Ahmet KARA
 43. EDEBİYAT MESELELERİ’NİN YENİ BASKISI ÜZERİNE
  Pages 718 - 721
  Sinan CEREYAN