Yayım İlkeleri

1. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin yayım organıdır.

2. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi uluslararası hakemli bir dergidir.

3. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi basılı ve elektronik ortamda yayımlanır.

4. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yılda iki sayı olarak yayımlanır.

Yayım Dili

5. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nin yayın dili Türkçe’dir. Ayrıca Arapça ve İngilizce bilimsel çalışmalar da yayımlanır. Diğer dillerdeki çalışmalara Yayın Kurulu karar verir.

Mali Politika

6. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisi açık erişimli bir dergidir.

7. Yayımlanan makaleler için yazara ücret ödenmez, sadece ilgili yazının e-baskısı gönderilir.

8. Dergi yayım sürecinde görev alanlara herhangi bir ücret ödenmez.

Yayım ve Değerlendirme Süreci

9. Haziran sayısı için metin son gönderim tarihi her yılın 15 Ocak günü; Aralık sayısı için ise her yılın 15 Temmuz günüdür.

10. Gönderilen metinlerin yayımlanabilmesi için, daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya değerlendirme sürecine girmemiş olması gerekir.

11. Makele ve çeviri türündeki metinler iki tür incelemeye tabi tutulur:

a. Şekil Açısından Değerlendirme

a.1. Yazım Kontrolü: Metinler şekil, yazım kuralları, İSNAD Atıf Sistemi'ne uygunluk açısından incelenir. Düzeltme istenen metinlerin yazarları düzeltmelerini 11 gün (Haziran sayısı için 6 Şubat’a; Aralık sayısı için 6 Ağustos’a kadar) içinde yapmalıdır.

a.2. İntihal/Benzerlik Kontrolü: Metinler intihal/benzerlik oranı açısından incelenir. İntihal/Benzerlik Kontrolü Yayın Kurulu değerlendirmesinden önce ve Hakem değerlendirme sürecinden sonra olmak üzere iki defa yapılmaktadır. Düzeltme istenen metinlerin yazarları düzeltmelerini; ilk kontrol için 11 gün içinde; ikinci kontrol için 4 gün içinde yapıp göndermelidir.

a.3. Dil Kontrolü: Türkçe metinler için Abstract ve Summary, diğer dillerde yazılan metinler içinse Abstract, Öz, Türkçe Özet ve Summary bölümlerinin gramatik kontrolü yapılır. Düzeltme istenen metinlerin yazarları düzeltilmiş metinlerini 5 gün içinde göndermelidir.

a.4. Tashih ve Redaksiyon: Metnin muhtevasına müdahale etmeden, yazarın bilgisi dâhilinde, dilsel ifade ve imlâ birliğini sağlamak açısından metnin diline ve üslubuna dair düzeltmeler yapılır. Bu aşamadan sonra yazardan düzeltme istenmez fakat son okuma için metin yazara gönderilir.

b. Akademik Değerlendirme

b.1. Yayın Kurulu Değerlendirmesi: Yayın Kurulu üyeleri metinleri değerlendirmeye alır; hakem değerlendirmesi için kabul edilen ve reddedilen metinleri belirler.

b.2. Hakem Değerlendirmesi: Metinler, yayın kurulu tarafından belirlenen hakemler tarafından akademik değerlendirmeye tabi tutulur. Hakem değerlendirme sürecinde, hakemin talebi olursa, metin düzeltmeler için iki defa yazara gönderilir. Yazarların düzeltilmiş metinleri her düzeltme talebi için 8 gün içinde yapıp göndermesi gerekir.

12. Hakemlerin istediği düzeltmeleri ikinci gönderim sürecinde de tamamen yapmayan yazarların makaleleri üçüncü kere düzeltmeye gönderilebilir fakat yazar düzeltmeyi yapsa dahi ilgili sayıda yayımlanmaz; sonraki sayılar için sıralama yapılmışsa sıralamanın en sonuna konulur.

13. Yazarların, dergi yayım sürecinin sorunsuz işlemesi açısından, düzeltmeler için verilen tarihleri aşmaması önem arz etmektedir. Belirlenen tarihler içinde düzeltmelerini yapmayan yazarların metinleri değerlendirme sürecinden çıkarılır.

14. Makaleler ve çeviriler gibi hakem değerlendirmesi sonucunda yayımlanan metinler haricindeki tüm metinlerin değerlendirmesi editör veya editörün görevlendirdiği alan editörleri tarafından yapılır; değerlendirme sonucu olumlu ise yayımlanır.

15. Bir sayıda aynı yazara ait türü ne olursa olsun en fazla bir (1) çalışma yayımlanabilir.

16. Aynı ciltte yayın türü farklı olmak koşuluyla en fazla iki (2) çalışma yayımlanabilir.

17. Bir sayıda bir hakeme birden çok makale gönderilebilir.

Hakemleme Politikası

18. Dergide çift taraflı kör hakemleme sistemi uygulanmaktadır.

19. Hakem raporlarında gizlilik esastır; bu sebeple derginin künyesinde hakem isimlerine yer verilmez.

20. Gönderilen makaleler teknik ve bilimsellik ölçütleri açısından önce yayın kurulu tarafından değerlendirilir. Yayın kurulunun kabulü sonrasında en az iki hakeme değerlendirilmek üzere gönderilir ve hakemlerin her ikisinin de uygun görmesi halinde yayımlanır. Aynı makale için olumlu ve olumsuz hakem raporları mevcut olduğunda yazı hakkında karar, raporların içeriği dikkate alınarak Yayın Kurulu tarafından verilir.

Arşiv Politikası

21. Dergi, Yayın Kurulu tarafından belirlenen yurt içi ve dışındaki kütüphanelere, uluslararası indeks kurumlarına yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde gönderilir.

Telif Politikası

22. Yayımlanan makalelerin bütün hakları Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’ne ait olup kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.

23. Yayımlanan yazıların hukukî ve ilmî sorumluluğu yazara aittir.

İntihal Politikası

24. Yayın Kurulunca belirlenmiş intihal/benzerlik oranı %15’dir. Bu oranı aşan yazılar hakem sürecine dahil edilmeden reddedilir.