Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 1, Sayfalar 421 - 432 2018-07-21

SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN KARAR VERME STİLLERİNİN İNCELENMESİ

Özlem ÖZER [1]

123 194

Bu çalışmanın amacı sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinin karar verme stillerini ve sosyo-demografik özelliklerin karar verme stilleri üzerinde etkili olup olmadığını belirlemektir. Çalışma tanımlayıcı niteliktedir. Çalışmanın evrenini, Türkiye’de bir devlet üniversitesinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde eğitim görmekte olan Sağlık Yönetimi bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçilmemiş, bütün evrene (345) ulaşılmaya çalışılmış ve toplam 276 kişiden veri elde edilmiştir. Veriler yüz yüze görüşme yöntemi ile araştırmacı tarafından toplanmıştır. Çalışmada katılımcıların karar verme stillerini ölçmek için Karar Verme Stilleri Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi ve tek yönlü varyans analizi (Anova) kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların %49,3’ü 19 yaş ve altındadır ve %70,7’si kızdır. Çalışma bulguları, bağımlı karar verme stili için cinsiyete ve iş deneyimine göre, kaçınma karar verme stili için ise yaşa göre istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir (p<0,05). Çalışmada öğrencilerin karar verme stillerine yönelik algılarının orta seviyede olduğu belirlenmiştir.

Karar Verme, Karar Verme Stilleri, Sağlık Yönetimi Öğrencileri
 • 1. APAYDIN, M. (2011), Yönetici Hemşirelerin Yönetim Becerilerinin Karar Verme ve Yaratıcılıkları Üzerine Etkisi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • 2. BAIOCCO, R., Laghi, F. ve D’Alessio, M. (2009), “Decision-Making Style Among Adolescents: Relationship with Sensation Seeking and Locus of Control”, Journal of Adolescence, Vol: 32, No:4, ss. 963-976.
 • 3. DENİZ, E. (2002), “Üniversite Öğrencilerinin Karar Verme Stratejilerinin İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.8, ss. 115-132.
 • 4. DİLEK H. (2005), Liderlik Tarzlarının ve Adalet Algısının; Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkilerine Yönelik Bir Araştırma, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gebze.
 • 5. EREN, E. (2009), Yönetim ve Organizasyon (Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar), Beta Yayıncılık, İstanbul, 10. Baskı.
 • 6. EŞER, İ., Khorshid, L., Özkütük, N. ve Orgun, F. (2009), “Hemşirelik Öğrencilerinin Karar Verme ve Problem Çözme Becerilerinin Belirlenmesi”, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, Cilt: 25, S.3, ss. 9-25.
 • 7. GALOTTI, K.M., Ciner, E., Altenbaumer, H.E., Geerts, H., Rupp, A. ve Woulfe, J. (2006), “Decision-making Styles in A Real-life Decision: Choosing A College Major”, Personality and Individual Differences, Vol.41, ss. 629-639.
 • 8. HAGGINS, S.E. (2005), Individual Differences in Decision Making Styles: An Examination of Personal Growth Initative and Coping in College Students, The University of Georgia, Doctor of Philosophy.
 • 9. HARREN, V.A. (1979). A model of career decision-making for college students. Journal of Vocational Behavior, 14, 119–133.
 • 10. İLMEZ, M. (2010), Bir Kamu Kurumundaki Görevli Yöneticilerin ve Çalışanların Liderlik Stilleri ile Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • 11. KUZGUN Y. (2005), PDR’de Kullanılan Ölçekler, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 1. Baskı.
 • 12. KÜÇÜKKENDİRCİ, H., Şakır, A., Arıkan, A. ve Güler, Y.R. (2016), “Kamu Sağlık Kurumları Taşra Yöneticilerinin Karar Verme Stillerinin Belirlenmesi”, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Cilt:19, S.2, ss. 201-218.
 • 13. MANN L., Harmoni, R. ve Power C. (1989), “Adolescent Decision-Making, The Development of Competence”, Journal of Adolescence, Vol.12, ss.265-278.
 • 14. MAU, W.C. (2000), “Cultural Differences in Career Decision-Making Styles and Self-Efficacy”, Journal of Vocational Behavior, Vol.57, ss. 365–378.
 • 15. MILLER, D.C. ve Byrnes, J.P. (2001), “Adolescents' Decision Making in Social Situations: A Self-Regulation Perspective”, Journal of Applied Developmental Psychology, Vol: 2, No:3, ss. 237-256.
 • 16. ÖZCAN, Y.A. (2005), Quantitative Methods in Health Care Management: Techniques and Applications, Jossey Bass.
 • 17. SCHOEMAKER, D. (2010), The Relationship between Decision-making Style and Negative Affect in College Students, Faculty of Drexel University, Master Thesis, Philadelphia.
 • 18. SCOTT, S.G. ve Bruce, R.A. (1995), “Decision-making Style: The Development and Assessment of A New Measure”, Educational and Psychological Measurement, Vol.55, ss. 818-831.
 • 19. TAŞDELEN, A. (2001), “Öğretmen Adaylarının Bazı Psiko Sosyal Değişkenlere Göre Karar Verme Stilleri”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S.10, ss.40-52.
 • 20. TATLILIOĞLU, K. (2014), “Üniversite Öğrencilerinin Karar Vermede Öz-Saygı Düzeyleri ile Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişkinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 2, S.1, ss. 150-170.
 • 21. TDK, (2017), http://www.tdk.org.tr/ (erişim tarihi: 24.09.2017).
 • 22. TEKİN, M., Özmutlu, İ. ve Erhan, S.E. (2009), “Özel Yetenek Sınavlarına Katılan Öğrencilerin Karar Verme ve Düşünme Stillerinin İncelenmesi”, Atabesbd, Cilt: 11, S.3, ss.42-56.
 • 23. TEKİN, Ö.A. ve Ehtiyar, V.R. (2010), “Yönetimde Karar Verme: Batı Antalya Bölgesindeki Beş Yıldızlı Otellerde Çalışan Farklı Departman Yöneticilerinin Karar Verme Stilleri Üzerine Bir Araştırma”, Journal of Yasar University, Cilt: 20, S.5, ss.3394-3414.
 • 24. WOOD, N.L. (2012), Individual Differences in Decision-Making Style as Predictors of Good Decision Making, Bowling Green State University, Master Thesis, Ohio.
 • 25. YÜCELOĞLU KESKİN, D.Ö., Bayram, L., Günay Derebaşı, D., Bostancı, Ö. ve Kabadayı, M. (2016), “Üniversite Öğrencilerinin Kullandıkları Karar Verme Stratejilerinin Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi”, Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, Cilt:1, S.2, ss.1-12.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0002-7238-5371
Yazar: Özlem ÖZER (Sorumlu Yazar)
Kurum: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { hititsosbil368370, journal = {Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-5107}, eissn = {2536-4944}, address = {Hitit Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {421 - 432}, doi = {10.17218/hititsosbil.368370}, title = {SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN KARAR VERME STİLLERİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {ÖZER, Özlem} }
APA ÖZER, Ö . (2018). SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN KARAR VERME STİLLERİNİN İNCELENMESİ. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (1), 421-432. DOI: 10.17218/hititsosbil.368370
MLA ÖZER, Ö . "SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN KARAR VERME STİLLERİNİN İNCELENMESİ". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2018): 421-432 <http://dergipark.gov.tr/hititsosbil/issue/38196/368370>
Chicago ÖZER, Ö . "SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN KARAR VERME STİLLERİNİN İNCELENMESİ". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2018): 421-432
RIS TY - JOUR T1 - SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN KARAR VERME STİLLERİNİN İNCELENMESİ AU - Özlem ÖZER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17218/hititsosbil.368370 DO - 10.17218/hititsosbil.368370 T2 - Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 421 EP - 432 VL - 11 IS - 1 SN - 1308-5107-2536-4944 M3 - doi: 10.17218/hititsosbil.368370 UR - http://dx.doi.org/10.17218/hititsosbil.368370 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN KARAR VERME STİLLERİNİN İNCELENMESİ %A Özlem ÖZER %T SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN KARAR VERME STİLLERİNİN İNCELENMESİ %D 2018 %J Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-5107-2536-4944 %V 11 %N 1 %R doi: 10.17218/hititsosbil.368370 %U 10.17218/hititsosbil.368370
ISNAD ÖZER, Özlem . "SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN KARAR VERME STİLLERİNİN İNCELENMESİ". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 / 1 (Temmuz 2018): 421-432. http://dx.doi.org/10.17218/hititsosbil.368370