Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 1, Sayfalar 125 - 148 2018-07-21

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE FEN EĞİTİMİNE İLİŞKİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ
Opinions of Preschool Teachers on Science Education in Early Childhood

Ayhan BABAROĞLU [1] , Emel OKUR METWALLEY [2]

159 371

Bu araştırma, erken çocukluk döneminde fen eğitimine yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Çorum il merkezi ile ilçelerinde yer alan 189 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Bu çalışmada betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmış ve yarı yapılandırılmış görüşme formuyla elde edilen verilerin içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, öğretmenlerin fen eğitimine ilişkin yaklaşımlarını olumlu ve olumsuz etkileyen etmenler, fen eğitimine ilişkin karşılaştıkları sorunlar ile bu sorunların fen eğitimine yansımaları ve bu sorunların çözümüne dair öneriler ile karşılaştıkları sorunların öğretmenlerin yaklaşımlarına etkisi, öğretmenlerin fen eğitimi alanında kendilerini yeterli bulma durumları, kendilerini yetersiz olarak değerlendikleri alanlar ve eksikliklerini tamamlama yöntemleri ile almak istedikleri hizmetiçi eğitim konularıyla birlikte; sınıflarında fen merkezinin bulunma durumu, öğretmenlerin planlarını yaparken dikkat ettikleri noktalar, ile kullandıkları kaynaklar ve bu kaynakları tercih etme nedenleri araştırılmıştır.
This research aims to examine the opinions of teachers on science education in early childhood. Study group of the research consists of 189 preschool teachers working at the city centre of Çorum province and its sub-provinces. Survey model used in this research and data obtained through semi-structured interview form is subjected to content analysis. Factors that have a positive and negative effect on the approach of teachers towards science education, the problems they face regarding science education, 

reflections of these problems and teacher’s recommendations on solution of these problems, teachers' self-sufficiency in science education, the areas in which the teachers consider themselves inefficient, the  methods teachers use for complementing these inefficiencies, the subjects on which teacher’s want to receive in-service training, teacher’s availability of a science centre in their classroom, points that considered and resources used by teachers during planning and reasons for preferring these resources have been studied.
  • ALİSİNANOĞLU, F. ve Özbey, S. (2011). Okul öncesinde fen eğitimi, Ankara, Maya Akademi.AKTAŞ ARNAS, Y., Aslan, D. ve Günay Bilaloğlu, R. (2012). Okul öncesi dönemde fen eğitimi. 3. Baskı. Ankara. Vize Yayıncılık.ASLAN, O.; Şenel Zor, T. ve Tamkavas Cicim, E. (2015). Okul öncesi öğretmenlerinin fen eğitimine yönelik görüşlerinin ve hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (40): 519-530.AVCI, N.(2003), Fen ve Doğa Eğitiminde Proje Yaklaşımı, Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, Ed: Müzeyyen Sevinç. İstanbul, Morpa Yayınları.AYDOĞDU, B. (2006). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinde Bilimsel Süreç Becerilerini Etkileyen Değişkenlerin Belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.AYGÖREN, D.(2000), Okulöncesi Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri. İstanbul: Esin Yayınevi.AYVACI H.Ş., Yiğit, N. ve Devecioğlu, Y. (2002). Okul öncesi öğretmenlerinin fen ve doğa etkinliklerindeki yeterliliklerinin belirlenmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 16-18 Eylül.BAHÇECİ SANSAR, S. (2010). Okul öncesi öğretmenlerin fen öğretimine yönelik tutumları ile fen etkinliklerinde kullandıkları yöntemler arsındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı, Bolu. BOSE, K., Tsamaase, M. and Seetso, G. (2013). Teaching of science and mathematics in pre-schools of botswana: The existing practices. Creative Education, 4 (7A1), 43-51.BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara, Pegem Akademi.ÇAMLIBEL ÇAKMAK, Ö. (2014). Okul öncesi dönemde fen eğitimi ve öğretmenin rolü. Mustafa Çetin, Çiğdem Şahin (Ed.), Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi içinde (s.29-47). Ankara: Pegem Akademi.ÇINAR, S. (2013). Okul öncesi öğretmenlerin fen ve doğa konularının öğretiminde kullandıkları etkinliklerin belirlenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 364-371. DAVIES, D. and Howe, A. (2003), Teaching science and design and technology in the early years. David FultonPublishers, London.DERE, H. ve Ömeroğlu, E.(2001). Okulöncesi eğitimde fen doğa matematik çalışmaları. Ankara, Anı Yayıncılık.DEJONCKHEERE, P., Wit, N., Keere, K. and Vervaet, S. (2016). Exploring the classroom: teaching science in early childhood. International Electronic Journal of Elementary Education, 8(4), 537-558.DEVECİOĞLU, Y., Akdeniz, Y.A. ve Ayvacı, Ş.H. (2005). Okulöncesi öğretmen adaylarına fen öğretiminde rehber materyal geliştirme becerileri kazandırmak için bir yaklaşım. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 64-72.DOĞAN, B. ve Tatık, R.Ş. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi. International Journal of Social Science, Autumn I 2014. 27, 521-539.Doi:10.9761/JASSS2418ELMAS, H. ve Kanmaz, A.(2015). Okul öncesi öğretmenlerinin fen eğitimine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 35-42.ERTÜRK, H. G. Özen Altınkaynak, Ş., Veziroğlu, M. ve Erkan, S. (2014). Okul öncesi öğretmenlerin üniversite deneyimlerinin mesleki yaşantılarına etkisine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3), 897-908.FAULKNER-SCHNEIDER, L.A.(2005).Child care teachers’ attitudes, beliefs, and knowledge regarding science and the impact on early childhood learnıng opportunitites. Unpublished Master Thesis, University of Oklahoma, Norman, Oklahoma.GÜLER, D. ve Hazır Bıkmaz, F. (2002). Anasınıflarında fen etkinliklerinin gerçekleştirilmesine ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(2), 249-267.HAMURCU, H.(2006). Okulöncesi öğretmen adaylarının fen öğretimi hakkındaki görüşleri. 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara: 7-9 Eylül 2006.HASEKİ DEMİR, F. (2015). Okul öncesi eğitim kurumlarında fen eğitiminde kullanılan materyallerin okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı, Çanakkale. HOLLİNGSWORTH, H. and Vandermaas-Peeler, M. (2017). Almost everything we do includes inquiry. Fostering inquiry-based teaching and learning with preschool teachers. Early Child Development and Care, 187(1), 152-167.KALLERY, M. (2004). Early years teachers late concerns and perceived needs in science: an exploratory study. European Journal of Teacher Education,27(2),147-165.KANDIR, A. ve Can Yaşar, M. ( 2011). Okul öncesi dönemde fen eğitimi. İstanbul, Morpa. KARAER, H ve Kösterelioğlu, M. (2005). Amasya ve Sinop illerinde çalışan okul öncesi öğretmenlerin fen kavramlarının öğretilmesinde kullandıkları yöntemlerin belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(12), 447-454 KARAMUSTAFAOĞLU, S. ve Kandaz, U. (2006). Okul öncesi eğitimde fen etkinliklerinde kullanılan öğretim yöntemleri ve karşılaşılan güçlükler. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26 (1), 65-81.KILDAN, O. ve Pektaş, M. (2009). Erken çocukluk döneminde fen ve doğa ile ilgili konuların öğretilmesinde okulöncesi öğretmenlerinin görüşlerinin belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD).10(1),113-127.KOBALLA, T.R. and Crawley, F.E. (1985).The influence of attitude on science teaching and learning. School Science and Mathematics, 85, 222-232. LIND, K.K. (2000) Exploring science in early childhood education (3 rd ed.), Delmar, Albany, NY.OKUR AKÇAY, N. (2015). Okul öncesi öğretmenlerinin fen öğretimine karşı tutum ve inançlarına yönelik ölçeğin Türkçe’ye uyarlanması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(13), 164-177.OLGAN, Refika. (2015). Influences on Turkish early childhood teachers’ science teaching practices and the science content covered in the early years. Early Child Development and Care, 185 (6), 926-942.OSBORNE, J. and Simon, S.(1996). Primary science: past and future directions. Studies in Science Education, 27,99-147 ÖZBEK, S. (2009).Okulöncesi öğretmenlerin fen eğitimine ilişkin görüşleri ve uygulamalarının incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.ÖZBEY, S. ve Alisinanoğlu, F. (2009). Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin fen etkinliklerine ilişkin yeterliliklerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Gazi Eğitim Dergisi, 1,1-18.ÖZTÜRK YILMAZTEKİN, E. ve Tantekin Erden F. (2011). Early childhood teachers’ views about science teaching practices special issue. Western Anatolia Journal of Educational Sciences, Dokuz Eylul University Institute,pp.161-166, ISSN 1308-8971 161PARLAKYILDIZ, B. ve Aydın, F. (2004). Okulöncesi dönem fen eğitiminde fen ve doğa köşesinin kullanımına yönelik bir inceleme. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Bildiri Özetleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, s, 330-343 PENDERGAST, E., Lieberman - Betz, R.G., and Vail, C.O. (2015). Attitudes and beliefs of prekindergarten teachers toward teaching science to young children. Early Childhood Education Journal, 45 (1), 43-52.SAÇKES, M., Akman, B. ve Trundle, C.K. (2012). Okul öncesi öğretmenlerine yönelik fen etkinlikleri dersi: Lisans düzeyindeki öğretmen eğitimi için bir model önerisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 2, 1-26.SAĞLAM, M. ve Aral, N. (2015). Okul öncesi öğretmenlerin fen etkinlikleri hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 16 (3), 87-102.SIĞIRTMAÇ, A. ve Özbek, S.(2011). Okulöncesi öğretmenlerinin fen eğitimine ilişkin görüşleri ve tutumlarının incelenmesi. E- Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 6(1), 1039-1056.SÖNMEZ, S. (2007). Preschool Teachers’ Attitudes Toward Science and Science Teaching. Unpublished Masters’ Thesis, METU, Ankara, Turkey.ŞEN, S. (2003). Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin eğitim gereksinimlerinin saptanması ve hizmet-içi eğitimle yetiştirilmesi. Eğitim Araştırmaları, 13, 111-121.TAŞTEPE, T. ve Temel, F. (2013). Erken çocukluk dönemi fen ve matematik eğitimi içerik standartları değerlendirme araçlarının geliştirilmesi (Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları). Kastamonu Eğitim Dergisi, 21 (4), (Özel Sayı), 1625-1640.TENENBAUM, H.R., Schlichtmann, G.R. and Zanger, V.V. (2004). Children’s learning about water in a museum and in the clasroom, Early Childhood Research Quarterly, 19, 40-58. Doi: 10.1016/ecresq.2004.01.008ÜNAL, M. ve Akman, B.(2013). Okul öncesi öğretmenlerinin fen eğitimine karşı tutumlarının incelenmesi (Malatya ili örneği). The Journal of Academic Social Science Studies, 6(3), 785-798.YAŞAR, Ş. (1993), Okulöncesi eğitim öğrencilerinde fene yönelik duyuşsal özellikleri. 9. Ya-Pa Okulöncesi Eğitim ve. Yaygınlaştırılması Semineri, Ankara, s 140–142.YENİLMEZ TÜRKOĞLU, A. (2017). Okul öncesi fen eğitiminde model kullanımı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (5), 1995-2006.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ayhan BABAROĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: HİTİT ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK YÜKSEKOKULU, ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Emel OKUR METWALLEY
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { hititsosbil389149, journal = {Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-5107}, eissn = {2536-4944}, address = {Hitit Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {125 - 148}, doi = {10.17218/hititsosbil.389149}, title = {ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE FEN EĞİTİMİNE İLİŞKİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {OKUR METWALLEY, Emel and BABAROĞLU, Ayhan} }
APA BABAROĞLU, A , OKUR METWALLEY, E . (2018). ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE FEN EĞİTİMİNE İLİŞKİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (1), 125-148. DOI: 10.17218/hititsosbil.389149
MLA BABAROĞLU, A , OKUR METWALLEY, E . "ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE FEN EĞİTİMİNE İLİŞKİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2018): 125-148 <http://dergipark.gov.tr/hititsosbil/issue/38196/389149>
Chicago BABAROĞLU, A , OKUR METWALLEY, E . "ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE FEN EĞİTİMİNE İLİŞKİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2018): 125-148
RIS TY - JOUR T1 - ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE FEN EĞİTİMİNE İLİŞKİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ AU - Ayhan BABAROĞLU , Emel OKUR METWALLEY Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17218/hititsosbil.389149 DO - 10.17218/hititsosbil.389149 T2 - Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 125 EP - 148 VL - 11 IS - 1 SN - 1308-5107-2536-4944 M3 - doi: 10.17218/hititsosbil.389149 UR - http://dx.doi.org/10.17218/hititsosbil.389149 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE FEN EĞİTİMİNE İLİŞKİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ %A Ayhan BABAROĞLU , Emel OKUR METWALLEY %T ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE FEN EĞİTİMİNE İLİŞKİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ %D 2018 %J Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-5107-2536-4944 %V 11 %N 1 %R doi: 10.17218/hititsosbil.389149 %U 10.17218/hititsosbil.389149
ISNAD BABAROĞLU, Ayhan , OKUR METWALLEY, Emel . "ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE FEN EĞİTİMİNE İLİŞKİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 / 1 (Temmuz 2018): 125-148. http://dx.doi.org/10.17218/hititsosbil.389149