Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 1, Sayfalar 359 - 374 2018-07-21

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OECD ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

Mahmut Ünsal ŞAŞMAZ [1] , Yunus Emre YAYLA [2]

152 304

Ekonomik kalkınma, bir ülkenin yaşam koşulları ve ülkede yaşayan bireylerin refah seviyeleri ile ilgili bir kavramdır. Ekonomik kalkınma sürecinde genellikle gelişmekte olan ülkeler tasarruf oranı düşüklüğü nedeniyle yatırımlar konusunda ciddi problemlerle karşılaşmaktadırlar. Bu gibi sebeplerden dolayı doğrudan yabancı sermaye yatırımları gelişmekte olan ülkeler açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada, Panel Veri Analizi yöntemi kullanılarak OECD üyesi 34 ülkede 2000-2016 yılları kapsamında doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile ekonomik kalkınma arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışma sonucunda doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile ekonomik kalkınma arasında pozitif bir ilişki belirlenmiştir.

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Ekonomik Kalkınma
 • ABDALLAH, Z. T., ABDULLAHI, A. (2013). Relationship Between Foreign Direct Investment and Per Capita GDP in Nigeria-An Empirical Analysis (1980-2009). International Journal of Business, Humanities and Technology, Vol. 3 No. 8, 153-158.
 • AĞAYEV, S. (2010). Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Geçiş Ekonomileri Örneğinde Panel Eştünleşme VE Panel Nedensellik Analizleri, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(1), 1-26.
 • ALEXANDERSSON, L., & MYRBÄCK, G. (2016). The Relationship Between Foreign Direct İnvestment and Socio-Economic Development in Latin America and the Caribbean, University of Gothenburg. School of Business, Economics and Law, Bachelor thesis in Economics. Autumn.
 • APERGİS, N., LYROUDİ, K., & VAMVAKİDİS, A. (2008). The Relationship Between Foreign Direct İnvestment and Economic Growth: Evidence From Transition Countries, Transition Studies Review, 15(1), 37-51.
 • BAKIRTAŞ, T. VE GÜNDOĞAN, H. (2017). BRIC-T Ülkelerinde Doğrudan Yabancı Yatırım ile Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Nedensellik, V. Anadolu International Conference in Economics, May 11-13, Eskişehir, Turkey.
 • BALTAGİ, B. (2005). Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons.
 • BEDESTENCİ, H. Ç., VE KARA, M. A. (2008). Sermaye Hareketleri ve Kalkınma, S. Taban ve M. Kar (Ed.) Kalkınma Ekonomisi Seçme Konular (s. 299-324) (Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 2. Baskı) Bursa: Ekin Kitabevi.
 • BORENSZTEİN, E., DE GREGORİO, J., & LEE, J. W. (1998). How Does Foreign Direct İnvestment Affect Economic Growth?, Journal of İnternational Economics, 45(1), 115-135.
 • BOSTAN, A., KELLECİ, S. Ü., & YILMAZ, A. (2016). Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Avrasya Ekonomileri Örneği, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(5), 23-36.
 • CHARTAS, V. (2011). “FDI, Growth and Exports in China”, (Master Thesis) Rotterdam: Erasmus University Rotterdam, Economics, erişim tarihi: 3 Mart 2018, http://hdl.handle.net/2105/10138.
 • CÜRE, S. (2017). BİST’te İşlem Gören Teknoloji Firmalarına Ait Ar&Ge Giderlerinin Özsermaye Karlılığına Etkisi: Panel Veri Analizi, Akademik Bakış Dergisi (Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi), Sayı: 60, 635-649.
 • DE MELLO, L. R. (1999). Foreign Direct İnvestment-Led Growth: Evidence From Time Series and Panel Data, Oxford Economic Papers, 51(1), 133-151.
 • EGELİ, H. A. VE EGELİ, P. (2007) İhracat –Milli Gelir İlişkisi: Asya Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Bildiri Özetleri Kitabı, ICANAS, 38, Ankara, 101-118.
 • GÜLMEZ, A. (2015). OECD Ülkelerinde Ekonomik Büyüme ve Hava Kirliliği İlişkisi: Panel Veri Analizi. Kastamonu Üniversitesi İİBF Dergisi, 9, 18-30.
 • GÜLMEZ, A., VE YARDIMCIOĞLU, F. (2012). OECD Ülkelerinde Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizi (1990-2010), Maliye Dergisi, 163, 335-353.
 • HAKİZİMANA, J. (2015). “The Relationship between Foreign Direct Investment (FDI) and GDP Per Capita in Rwanda”, erişim tarihi: 1 Mart 2018, https://ssrn.com/abstract=2598413.
 • IMF. (2017), “GDP Per Capita, Current Prices (U.S. dollars per capita)”, erişim tarihi: 8 Mart 2018, http://www.imf.org.externaldatamapper.
 • İNAL, A. (2009). Durağan Olmayan Paneller ve Bir Uygulama, (Yüksek Lisans Tezi), Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KAO, C. (1999). Spurious Regression and Residual-Based Tests for Cointegration in Panel Data, Journal of Econometrics, 90(1), 1-44.
 • KAYNAK, M. (2011). Kalkınma İktisadı (Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 4. Baskı), Ankara: Gazi Kitapevi.
 • KÖPRÜCÜ, Y. (2016). Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği, Internatıonal Conference on Eurasıan Economıes 2016, Sessıon 2E: Büyüme II, 809-813.
 • KULA, F. (2003). Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Etkinliği: Türkiye Üzerine Gözlemler, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4(2), 141-154.
 • KUREČİĆ, P., LUBURİĆ, G., & ŠİMOVİĆ, V. (2015). The Interdependence of GDP Per Capita and Foreign Direct Investment in the Transitional Economies of Central and Eastern Europe, Ekonomski i Socijalni Razvoj, 2(2), 0-0.
 • MUTANDWA, E. (2014). “Foreign Direct Investment and Rwanda’s Economic Performance (1970-2011)”, European Journal of Business and Management, Vol.6, No.17, 60-69, erişim tarihi: 2 Mart 2018, http://www.iiste.org/Journals/index.php/EJBM/article/view/13557.
 • SEYİDOĞLU, H. (2003). Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama (Geliştirilmiş 15. Baskı), İstanbul: Güzem Yayınları.
 • ŞİMŞEK, M., & BEHDİOĞLU, S. (2006). Türkiye’de Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Uygulamalı Bir Çalışma, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(2), 47-65.
 • TÜZÜNTÜRK, S. (2007). Panel Veri Modellerinin Tahmininde Parametre Heterojenliğinin Önemi: Geleneksel Phillips Eğrisi Üzerine Bir Uygulama, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(2), 1-14.
 • ULUSOY, A. (2017, Şubat 24). Büyüme İçin Yabancı Sermaye, Yeni Şafak, erişim tarihi: 27 Şubat 2018, https://www.yenisafak.com/yazarlar/ahmetulusoy/buyume-icin-yabanci-sermaye 2036410.WORLD BANK. (2018), “Foreign Direct İnvestment, Net İnflows (% of GDP)”, erişim tarihi: 8 Mart 2018, https://data.worldbank.orgindicator.
 • YARDIMCIOĞLU, F. (2013). Eğitim ve Sağlık İlişkisi: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizi, AİBÜ-İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 49-74.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mahmut Ünsal ŞAŞMAZ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Yunus Emre YAYLA
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { hititsosbil407511, journal = {Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-5107}, eissn = {2536-4944}, address = {Hitit Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {359 - 374}, doi = {10.17218/hititsosbil.407511}, title = {DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OECD ÜLKELERİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {YAYLA, Yunus Emre and ŞAŞMAZ, Mahmut Ünsal} }
APA ŞAŞMAZ, M , YAYLA, Y . (2018). DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OECD ÜLKELERİ ÖRNEĞİ. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (1), 359-374. DOI: 10.17218/hititsosbil.407511
MLA ŞAŞMAZ, M , YAYLA, Y . "DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OECD ÜLKELERİ ÖRNEĞİ". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2018): 359-374 <http://dergipark.gov.tr/hititsosbil/issue/38196/407511>
Chicago ŞAŞMAZ, M , YAYLA, Y . "DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OECD ÜLKELERİ ÖRNEĞİ". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2018): 359-374
RIS TY - JOUR T1 - DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OECD ÜLKELERİ ÖRNEĞİ AU - Mahmut Ünsal ŞAŞMAZ , Yunus Emre YAYLA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17218/hititsosbil.407511 DO - 10.17218/hititsosbil.407511 T2 - Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 359 EP - 374 VL - 11 IS - 1 SN - 1308-5107-2536-4944 M3 - doi: 10.17218/hititsosbil.407511 UR - http://dx.doi.org/10.17218/hititsosbil.407511 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OECD ÜLKELERİ ÖRNEĞİ %A Mahmut Ünsal ŞAŞMAZ , Yunus Emre YAYLA %T DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OECD ÜLKELERİ ÖRNEĞİ %D 2018 %J Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-5107-2536-4944 %V 11 %N 1 %R doi: 10.17218/hititsosbil.407511 %U 10.17218/hititsosbil.407511
ISNAD ŞAŞMAZ, Mahmut Ünsal , YAYLA, Yunus Emre . "DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OECD ÜLKELERİ ÖRNEĞİ". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 / 1 (Temmuz 2018): 359-374. http://dx.doi.org/10.17218/hititsosbil.407511