Yıl 2017, Cilt 13, Sayı 3, Sayfalar 392 - 410 2017-07-31

A STUDY OF DEVELOPING A MATHEMATICS ANXIETY SCALE FOR TEACHERS
ÖĞRETMENLERE YÖNELİK MATEMATİK KAYGI ÖLÇEĞİ (Ö-MKÖ) GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Kenan YILDIRIM [1] , Ramazan GÜRBÜZ [2]

246 232

This study aimed at developing an instrument to determine the mathematics anxiety of teachers. The study group constitutes 487 teachers from different disciplines. First, a literature review was conducted to develop Math Anxiety Scale for Teachers (MAS-T). Also, semi-structured interviews were conducted with teachers of different subjects. An instrument consisting of 5 factors and 33 items were obtained after performing a factor analysis. Model's coherence indexes related to confirmatory factor analysis were as follows: X²/sd = 2.71, RMSEA= 0.07, SRMR= 0.07, GFI=  0.91, CFI=  0.92, NNFI= 0.93 ve AGFI=  0.90. Total internal consistency coefficient Cronbach Alpha (α) was obtained as .91. The findings of the criterion validity (.81) showed that the scale served itspurpose. After the analyses, Math Anxiety Scale for Teachers (MAS-T) was found to be a valid and reliable scale. 

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin matematik kaygısını belirlemek için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu, farklı branşlardan 487 öğretmen oluşturmaktadır. “Öğretmenlere Yönelik Matematik Kaygı Ölçeği (Ö-MKÖ)” nün geliştirilmesi için öncelikle literatür taraması ve farklı branşlardan öğretmenler ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Verilere uygulanan faktör analizi ile 5 faktör ve 33 maddeden oluşan bir ölçme aracı elde edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizine ilişkin iyilik uyum indeksleri X²/sd = 2.71, RMSEA= 0.07, SRMR= 0.07, GFI=  0.91, CFI=  0.92, NNFI= 0.93 ve AGFI=  0.90’dir. Ölçeğin toplam iç tutarlılık katsayısı Cronbach Alpha (α) .91 olarak elde edilmiştir. Ölçüt geçerliliği verileri de (.81), ölçeğin amacına hizmet ettiğini göstermiştir. Yapılan analizler sonucunda, Öğretmenlere Yönelik Matematik Kaygı Ölçeği (Ö-MKÖ)” nün geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu saptanmıştır.

 • Aiken, L. R. (1970). Attitudes Toward Mathematics Review of Educational Research, 40 (4), 551-596.
 • Alexander, L. ve Martray, C. R. (1989). The Development of an Abbreviated Version of The Mathematics Anxiety Rating Scale. Measurement and Evaluation in Counseling and Development.
 • Alkan, V. (2011). Etkili Matematik Öğretiminin Gerçekleştirilmesindeki Engellerden Biri: Kaygı ve Nedenleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 29 (Ocak 2011/I), Ss. 89-107.
 • Ashcraft, M. ve Krause, J. (2007). Working Memory, Math Performance, and Math Anxiety. Psychonomic Bulletin and Review, 14(2), 243–248.
 • Aydeniz, M. ve Hodge, L. L. (2011). Identity: A Complex Structure for Researching Students’ Academic Behavior in Science and Mathematics. Cultural Studies of Science Education, 6(2), 509-523.
 • Baloğlu, M. (2001). Matematik Korkusunu Yenmek. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 59-76.
 • Baloğlu, M. (2005). Matematik Kaygısı Derecelendirme Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması, Dil Geçerliği ve Ön Psikometrik İncelemesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(1), 7-30.
 • Beilock, S. L. ve Maloney, E. A. (2015). Math Anxiety A Factor in Math Achievement Not to Be Ignored. Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences, 2(1), 4-12.
 • Beilock, S., Gunderson, E., Ramirez, G. ve Levine, S. (2010). Female Teachers’ Math Anxiety Affects Girls’ Math Achievement. Proceedings of The National Academy of Sciences, 107(5), 1860–1863.
 • Bekdemir, M., Işık, A. ve Çıkılı, Y. (2004). Matematik Kaygısını Oluşturan ve Artıran Öğretmen Davranışları ve Çözüm Yolları. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), (16).
 • Bindak, R. (2005). İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik Kaygı Ölçeği. F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (2), 442-448.
 • Birgin, O., Baloğlu, M., Çatlıoğlu, H. ve Gürbüz, R. (2010). An İnvestigation of Mathematics Anxiety among Sixth Through Eighth Grade Students in Turkey. Learning and Individual Differences, 20(6), 654-658.
 • Brady, P. ve Bowd, A. (2005). Mathematics Anxiety, Prior Experience and Confidence to Teach Mathematics Among Pre-service Education Students. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 11(1), 37-46.
 • Brush, L. R. (1978). A Validation Study of The Mathematical Anxiety Rating Scale (Mars), Encouraging and Psychologcal Measurement, 38: 485-490.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör Analizi: Temel kavramlar ve Ölçek Geliştirmede Kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32(32), 470-483.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler için Veri Analiz El Kitabı. Ankara: Pegem A. Yayıncılık.
 • Carol, S. K. (2007). Algebra and The Elementary School: Teacher Math Anxiety and Its Impact on Student Achievement. Doctorial Thesis. Walden University, Education Teacher Leadership.
 • Cornell, C. (2000). Matematikten Nefret Ediyorum, Yaşadıkça Eğitim Dergisi, Sayı.65, S. 15 2.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler için Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISREL Uygulamaları. (İkinci Baskı). Ankara: Pegem A. Yayıncılık.
 • Delice, A., Ertekin, E., Aydın, E. ve Dilmaç, B. (2009). Öğretmen Adaylarının Matematik Kaygısı İle Bilgi bilimsel İnançları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6/1, 361-375.
 • Dew, K. M. H., Galassi, J. P. ve Galassi, M. D. (1983). Mathematics Anxiety: Some Basic Issues , Journal of Counseling Psychology, 30: 443-446.
 • Dreger, R. M. ve Aiken, L. R. Jr. (1957). The İdentification of Number Anxiety in A College Population. Journal of Educational Psychology, 48, 344-351. ERG, (2014). Türkiye PISA 2012 Analizi: Matematikte Öğrenci Motivasyonu, Özyeterlik, Kaygı ve Başarısızlık Algısı. Eğitim Reformu Girişimi, Araştırma Notu, Sabancı Üniversitesi.
 • Fennema, E. ve Sherman, J. A. (1976). Fennema-Sherman Mathematics Attitude Scale: Instruments Designed to Measure Attitudes Toward The Learning of Mathematics By Females and Males , JAS Catalog of Selected Documents in Psycholog, 6: 31.
 • Fennema, E., Peterson, P.L., Carpenter, T.P. ve Lubinski, C.A. (1990). Teachers' Attrıbutıons and Belıefs About Gırls, Boys, and Mathematıcs. Educational Studies in Mathematics 21: 55-69.
 • Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS. Sage Publications.
 • Gary, L. C. ve Katrina, N. R. (2003). Examining the Relationship Between Mathematics Anxiety and Mathematics Performance: An Instructional Hierarchy Perspective. Journal of Behavioral Education, 12(1), 23-34.
 • Gitlin, A., Barlow, L., Burbank, M. D., Kauchak, D. ve Stevens, T. (1999). Pre-service Teachers’ Thinking on Research: Implications for Inquiry Oriented Teacher Education, Teaching and Teacher Education, 15, 753-769.
 • Gresham, G. (2008). Mathematics Anxiety and Mathematics Teacher Efficacy in Elementary Pre-Service Teachers. Teaching Education, 19(3), 171–184.
 • Gürbüz, R., Yıldırım, K. (2014). An Investigation of Primary School Teachers Level of Mathematics Anxiety. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology, 188, Konya/Turkey.
 • Gürbüz, R., ve Yıldırım, K. (2016). An Investigation of Mathematics Anxiety of Primary School Teachers. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 7(3), 536-552.
 • Hacıömeroglu, G. (2013). Mathematics Anxiety and Mathematical Beliefs: What Is the Relationship in Elementary Pre-Service Teachers?. Issues in the Undergraduate Mathematics Preparation of School Teachers, 5.
 • Hacıömeroğlu, G. (2014). Elementary Pre-Service Teachers’ Mathematics Anxiety and Mathematics Teaching Anxiety. International Journal for Mathematics Teaching and Learning, 1-10.
 • Hadley, K. M. ve Dorward, J. (2011). The Relationship among Elementary Teachers' Mathematics Anxiety, Mathematics Instructional Practices, and Student Mathematics Achievement. Journal of Curriculum & Instruction, 5(2).
 • Harper, N. W. ve Daane, C. J. (1998). Causes and Reduction of Mathematics Anxiety in Preservice Elementary Teachers. Action in Teacher Education, 19(4), 29-38.
 • He, H. (2007). Adolescents Percepeption of Parental and Peer Mathematics Anxiety and Attitude Toward Mathematics: A Comparative Study of European-American and Mainland-Chinese Student. Doctorial Thesis. Washington State University College of Education.
 • Karimi, B.A. (2008). Development of Mathematics Anxiety Scales in High School Students of India and Iran. Unpublished Doctorial Thesis, University of Mysore, Mysore.
 • Keklikçi, H. ve Yılmazer, Z. (2013). İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Korku Düzeyleriyle Matematik Öğretmenlerine Yönelik Görüşleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 198-204.
 • Kline, P. (1994), An Easy Guide to Factor Analysis, London: Routledge.
 • Lazarus, M. (1974). Mathophobia: Some Personal Speculations. Natuonal Elementary Principal, 53: 16-22.
 • Ma, X. ve Xu, J. (2004). The Causal Ordering of Mathematics Anxiety and Mathematics Achievement: A Longitudinal Panel Analysis. Journal of Adolescence, 27 (2), 165- 179.
 • Maloney, E. A., Ramirez, G., Gunderson, E. A., Levine, S. C. ve Beilock, S. L. (2015). Intergenerational Effects of Parents’ Math Anxiety on Children’s Math Achievement and Anxiety. Psychological Science, 0956797615592630.
 • Nolting, P.D. (2010). Math Study Skills Workbook. (Fourth Edition). USA: Brooks/Cole.
 • Pantić, N. ve Wubbels, T. (2010). Teacher Competencies as a Basis for Teacher Education–Views of Serbian Teachers and Teacher Educators. Teaching and Teacher Education, 26(3), 694-703.
 • Peker, M. (2006). Matematik Öğretmeye Yönelik Kaygı Ölçeğinin Geliştirilmesi. Journal of Educational Sciences & Practices, 5(9).
 • Peker, M. ve Ertekin, E. (2011). The Relationship Between Mathematics Teaching Anxiety and Mathematics Anxiety. The New Educational Review, 23(1), 213-226.
 • Peker, M. ve Halat, E. (2009). Teaching Anxiety and The Mathematical Representations Developed Through Webquest and Spreadsheet Activities. Journal of Applied Sciences, 9(7), 1301-1308.
 • Perkkila, P. (2003). Primary School Teachers' Mathematics Belifs and Teaching Practices. In Proceeding of CEMRE-3 meeting. Bellaria, Italy.
 • Richardson, F. C. ve Suinn, R. M. (1972). The Mathematics Anxiety Rating Scale: Psychometric Data. Journal of Counselling Psychology, 19, 551-554.
 • Sarı, M. H. (2014). Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Matematik Öğretimi Kaygı Ölçeği Geliştirme. İlköğretim Online, 13(4).
 • Shields, D. J. (2006). Causes of Math Anxiety: The Student Perspective. Doctorial Thesis. Indiana University of Pennyslvania.
 • Sloan, T. R., Vinson, B., Haynes, J., & Gresham, R. (1997). A Comparison of Pre-and Post-Levels of Mathematics Anxiety among Preservice Teacher Candidates Enrolled in a Mathematics Methods Course. Paper presented at the Annual Meeting of the Midsouth Educational Research Association (Nashville, TN, November 12-14, 1997).
 • Suárez-Pellicioni, M., Núñez-Peña, M. I. ve Colomé, À. (2016). Math Anxiety: A Review of İts Cognitive Consequences, Psychophysiological Correlates, and Brain Bases. Cognitive, Affective & Behavioral Neuroscience, 16(1), 3-22.
 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi (4. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tezbaşaran, A. A. (1997). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları, 12, 22-25.
 • Tobias, S. (1978). Overcoming Math Anxiety, Newyork, Norton.
 • Tobias, S. (1990). Math Anxiety: An Update. Nacada Journal, 10(1), 47-50.
 • Uusimaki, L. ve Nason, R. (2004). Causes Underlying Pre-Service Teachers’ Negative Beliefs and Anxieties About Mathematics. Proceedings of The 28th Conference of The International Group For The Psychology of Mathematics Education, Vol. 4, 369-376.
 • Uusumaki, L. ve Nason, R. (2004). Causes Underlying Pre-Service Teachers’ Negative Beliefs and Anxities About Mathematics. Proceedings of the 28 th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, vol. 4, 369-376.
 • Üldaş, İ. (2005). Öğretmen ve Öğretmen Adaylarına Yönelik Matematik Kaygı Ölçeği (MKÖ-Ö)’nin Geliştirilmesi ve Matematik Kaygısına İlişkin Bir Değerlendirme, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü.
 • Vinson, B. M. (2001). A Comparison of Preservice Teachers’ Mathematics Anxiety Before and After A Methods Class Emphasizing Manipulatives. Early Childhood Education Journal, Vol. 29, No. 2, 89-94.
 • Wood, E. (1988). Mathematics Anxiety and Elementary Teachers: What Does The Research Tell Us?. For The Learning of Mathematics, 8 (1), 8-13. Yıldırım, K. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adıyaman.
Konular Eğitim Bilimleri
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Kenan YILDIRIM
E-posta: frekanskenan@hotmail.com

Yazar: Ramazan GÜRBÜZ
E-posta: rgurbuz@outlook.com

Bibtex @araştırma makalesi { http-eku-comu-edu-tr331901, journal = {Eğitimde Kuram ve Uygulama}, issn = {1304-9496}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {392 - 410}, doi = {}, title = {ÖĞRETMENLERE YÖNELİK MATEMATİK KAYGI ÖLÇEĞİ (Ö-MKÖ) GELİŞTİRME ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {GÜRBÜZ, Ramazan and YILDIRIM, Kenan} }
APA YILDIRIM, K , GÜRBÜZ, R . (2017). ÖĞRETMENLERE YÖNELİK MATEMATİK KAYGI ÖLÇEĞİ (Ö-MKÖ) GELİŞTİRME ÇALIŞMASI. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13 (3), 392-410. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/http-eku-comu-edu-tr/issue/30706/331901
MLA YILDIRIM, K , GÜRBÜZ, R . "ÖĞRETMENLERE YÖNELİK MATEMATİK KAYGI ÖLÇEĞİ (Ö-MKÖ) GELİŞTİRME ÇALIŞMASI". Eğitimde Kuram ve Uygulama 13 (2017): 392-410 <http://dergipark.gov.tr/http-eku-comu-edu-tr/issue/30706/331901>
Chicago YILDIRIM, K , GÜRBÜZ, R . "ÖĞRETMENLERE YÖNELİK MATEMATİK KAYGI ÖLÇEĞİ (Ö-MKÖ) GELİŞTİRME ÇALIŞMASI". Eğitimde Kuram ve Uygulama 13 (2017): 392-410
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMENLERE YÖNELİK MATEMATİK KAYGI ÖLÇEĞİ (Ö-MKÖ) GELİŞTİRME ÇALIŞMASI AU - Kenan YILDIRIM , Ramazan GÜRBÜZ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Eğitimde Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 392 EP - 410 VL - 13 IS - 3 SN - 1304-9496-1304-9496 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Eğitimde Kuram ve Uygulama ÖĞRETMENLERE YÖNELİK MATEMATİK KAYGI ÖLÇEĞİ (Ö-MKÖ) GELİŞTİRME ÇALIŞMASI %A Kenan YILDIRIM , Ramazan GÜRBÜZ %T ÖĞRETMENLERE YÖNELİK MATEMATİK KAYGI ÖLÇEĞİ (Ö-MKÖ) GELİŞTİRME ÇALIŞMASI %D 2017 %J Eğitimde Kuram ve Uygulama %P 1304-9496-1304-9496 %V 13 %N 3 %R %U