Yıl 2017, Cilt 13, Sayı 3, Sayfalar 411 - 429 2017-07-31

İNGİLİZCE DİL ÖĞRENİMİNDE GÜÇLÜKLER ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
THE VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF ENGLISH LANGUAGE LEARNING DIFFICULTIES SCALE

Esmira MEHDİYEV [1] , Celal Teyyar UĞURLU [2] , H. Gonca USTA [3]

176 158

Bu araştırma Üniversite öğrencilerinin yabancı dil öğretiminde karşılaşılan güçlüklere ilişkin algılarının betimlenmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çalışma sürecinde ön değerlendirme için 147 öğrenciye ölçek uygulanmış ve geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapıldıktan sonra ölçek yeniden düzenlenerek asıl uygulama için hazır hale getirilmiştir. İngilizce Öğreniminde Güçlükler Ölçeğinin  (İÖGÖ)  geçerliliğinin incelenmesinde yapı geçerliliğinin belirlenmesi için AFA (Açımlayıcı Faktör Analizi) ve DFA (Doğrulayıcı Faktör Analizi) yapılmıştır. Katılımcılardan oluşan birinci gruptan (275 öğrenci) elde edilen verilerle açımlayıcı faktör analizi, ikinci gruptan (331 öğrenci) elde edilen verilerle de doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçek geliştirme sonucunda elde edilen değerlere göre, dil öğrenmede güçlükler ölçeği 15 madde dört faktör altında toplanmıştır. Ölçeğin toplam güvenirlik değeri .89 olarak bulunmuştur. Çalışmada her faktörün yük değerleri hesaplanmış ve  uygulama  başlığı altında toplanan  maddelerin Cronbach Alpha değeri .85; ortam-material başlığı altında toplanan  maddelerin Cronbach Alpha değerinin .77; ilgi-istek başlığı altında toplanan  maddelerin Cronbach Alpha değerinin .80 ve sosyal imkanlar başlığı altında toplanan maddelerin Cronbach Alpha değerinin .71   olduğu görülmüştür. İÖGÖ’nin yapı geçerliğinin incelenmesinde; doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre  2=247.23, sd=80, p değeri ise manidar bulunmuştur (p=.000).  Hesaplanan değer 𝜒2/sd=3.09 olarak bulunmuştur. Bu değer İÖGÖ’nin genel olarak iyi uyum gösterdiğinin bir göstergesi olarak kabul edilmiştir. Bütün bulgular dikkate alınarak değerlendirmeler yapıldığında; geçerlik/güvenirlik çalışmaları yapılan ölçeğin öğrencilerin İngilizce öğretiminde dil öğrenmeye ilişkin güçlük algılarının düzeylerini belirlemede kullanılabilecek bir ölçek olduğu söylenebilir. 

This study aims to develop a valid and reliable scale that can be used to determine the university students’ level of perception on the difficulties in learning English as a foreign language. During the study process, the scale was applied to 147 students for the preliminary assessment, and after validity and reliability analysis, it was rearranged to be ready for the actual application. In the examination of the validity of English Language Learning Difficulties Scale (ELLDS), an exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory factor analysis (CFA) were conducted in order to determine its structural validity. AFA was carried out on the data obtained from the first group of participants (275 students), and CFA was carried out on the data obtained from the second group of participants (331 students). According to the value obtained as a result of the scale The total reliability value of the scale was found to be.89. In this study, the load value of each factor was calculated, and as a result, Cronbach’s Alpha value for the items under the application factor was seen to be .85, and Cronbach’s Alpha value for the items under environment – material factor was seen .77, and  for the items under interest – willingness factor Cronbach’s Alfa value was found .80, and  for the items under social facilities factor Cronbach’s Alfa value was found to be .71. In the examination of the structural validity of the ELLDS; according to the data obtained from the results of the confirmatory factor analysis 𝜒2=247,23, sd=80, and p value was found significant (p=.000).The calculated value was 𝜒2/sd=3,09. This value was regarded as an indicator of a good harmony of the ELLDS in general. development, 15 items were classified under four factors. When evaluations are made considering all the findings; it can be said that, the scale, the validity and the reliability of which were tested, can be used at determining students’ level of perception of difficulties in English language learning.

 • Acat, B. (2000). Dilin işlevselliği yaklaşımına göre düzenlenen Türkçe eğitiminin etkinliği. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Acat.B & Demiral, S. (2002). Türkiyede yabancı dil öğreniminde motivasyon kaynakları ve sorunları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 31, 312-324.
 • Albright, J.J., ve Park, H.M. (2009). Confirmatory factor analysis using Amos, Lisrel, Mplus, SAS/STAT CALIS. IN: Indian University Information Technology Service Publishing.
 • Arslan,M. ve Akbarov, A (2010) Türkiyede yabancı dil öğretiminde motivasyon –Yöntem sorunu ve çözüm önerileri. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 24, 179-191
 • Bozavlı,E (2012). İşbirliğine dayalı öğrenme yöntemiyle yabancı dil öğretimi (Psikolinguistik Model). Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (1), 31-40.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (11. baskı). Ankara: PegemA.
 • Can, E. ve Işık Can, C. (2014). Türkiye’de ikinci yabancı dil öğretiminde karşılaşılan sorunlar. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (2), 43-63.
 • Chomsky, N. (1959). ‘Review of “ verbal behavior” by B.F.Skinner’. Language, 35 (1), 26-58.
 • Crystal, D. (2003). English as a global language (Second edition).Cambridge: Cambridge University Press.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik. Ankara: Pegem.
 • Despagne, C. (2010). The difficulties of learning English: Perceptions and attitudes in Mexico. Canadian and International Education, 39 (2), 55-74.
 • Demirel, Ö. (1983).Yabancı dil öğretiminde çağdaş ilke ve yöntemler. Milli Eğitim, 13, 20-23.
 • Ellis, R. (1985). Understanding second language acquisition. Oxford University Press.
 • Freeman, L. D. ve Long, M. (1991). An introduction to second language acquisition research. Longman 1991.
 • Haznedar, B. (2010).Türkiye’de yabancı dil eğitimi: Reformlar, yönelimler ve öğretmenlerimiz. International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 11-13 November, 2010 Antalya-Turkey.
 • Hinkin, T.R. (1995). A review of scale development practices in the study of organizations. Journal of Management, 21 (5), 967-988.
 • Gopang, I.B., Bughio, F.A. ve Pathan, H. (2015). Investigating foreign language learning anxiety among students learning English in a public sector university, Pakistan. The Malaysian Online Journal of Educational Science, 3 (4), 27-37.
 • Gökdemir, C. V. (2005). Üniversitelerimizde verilen yabancı dil öğretimindeki başarı durumumuz. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (2) 251-264.
 • Gömleksiz, M.N. (2002). Üniversitelerde Yürütülen Yabancı Dil Derslerine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi: Sosyal Bilimler Dergisi 12 (1) 143-158.
 • Kachru, B (ed .1992). The other tongue (Second edition). Urbana and Chicago: University of Illinous Press.
 • Kalaycı, Ş. (2008) SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri, Ankara, Asil.
 • Karasar, N. (2003). Bilimsel araştırma yöntemleri, Ankara: Nobel.
 • Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling (3.Baskı). New York London: The Guilford Press.
 • Kumral, N (2002). Polis akademisinde yabancı dil öğreniminde güdü tiplerinin tanımı ve güdüleme: Bir alan çalışması. Polis Bilimleri Dergisi, 5(1). 121-142.
 • Kyriacou, C ve Kobori, M. (1998). Motivation to learn and teach English in Slovenia. Educational Studies 24 (3), 345-351.
 • Lightbown, P.M ve Spada, N. (2006). How languages are learned. Oxford University Press.
 • Oğuz, A. (2002). Üniversitedeki öğretim elemanlarının yabancı dili geliştirme güçlükleri. Eğitim ve Bilim, 27 (125) 17-27.
 • Paker, T. (2006). Çal bölgesindeki okullarda İngilizce öğretiminin sorunları ve çözüm önerileri. Çal Sempozyumu, 1-3 Eylül 2006, Denizli.
 • Piaget, J. (1951). Play dreams, and imitation in childhood. New York: Norton.
 • Richards, J. C. & Rodgers, T. S. (2014). Approaches and Methods in Language Teaching (3rd edition) Cambridge: Cambridge University Press.
 • Skinner, B. F. (1957). Verbal behavior. New York : Appleton-Century-Crofts.
 • Sümer, N. ( 2000). Yapısal eşitlik modelleri. Türk Psikoloji Yazıları, 3 (6), 49-74.
 • Sözer, E. (1986). Türkiye’deki üniversitelerde bilim-meslek alanlarına yönelik yabancı dil eğitimi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (2), 177-202.
 • Şencan, H. (2005) Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlik, Ankara: Seçkin.
 • Şimşek, Ö.F. (2007) Yapısal eşitlik modellemesine giriş (Temel ilkeler ve LISREL uygulamaları). Ankara: Ekinoks.
 • Tabachnick, B.G. ve Fidell, L.S.(2007). Using multivariate statistics (5.Baskı). Boston: Pearson Education.
 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi (4.Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Tok, H, (2007). Öğretmen adayların kullandıkları yabancı dil öğrenme stratejileri. Doğu Anadolu Bölgesel Araştırma Dergisi, 5 (3), 191-197.
 • Uğurlu, C.T., Mehdiyev, E. ve Usta, H.G. (2016). İngilizce dil öğreniminde karşılaşılan güçlükler. TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 11 (3), 2261-2272.
 • Uzun, N.B., Gelbal, S. ve Öğretmen, T. (2010) TIMMS-R Başarı ve duyuşsal özellikler arasındaki ilişkinin modellenmesi ve modelin cinsiyetler bakımından karşılaştırılması, Kastamonu Eğitim Dergisi, 18 (2), 531-544.
 • Ülsever, Ş. (1998). Yabancı dil öğretiminde material geliştirme ve değerlendirme. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (1-2), 161-167.
 • Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society. Cmbridge,MA: Harvard University Press.
Konular Eğitim Bilimleri
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Esmira MEHDİYEV
E-posta: emehdiyev@cumhuriyet.edu.tr

Yazar: Celal Teyyar UĞURLU
E-posta: cugurlu@cumhuriyet.edu.tr

Yazar: H. Gonca USTA
E-posta: gusta@cumhuriyet.edu.tr

Bibtex @araştırma makalesi { http-eku-comu-edu-tr331905, journal = {Eğitimde Kuram ve Uygulama}, issn = {1304-9496}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {411 - 429}, doi = {}, title = {İNGİLİZCE DİL ÖĞRENİMİNDE GÜÇLÜKLER ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {USTA, H. Gonca and MEHDİYEV, Esmira and UĞURLU, Celal Teyyar} }
APA MEHDİYEV, E , UĞURLU, C , USTA, H . (2017). İNGİLİZCE DİL ÖĞRENİMİNDE GÜÇLÜKLER ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13 (3), 411-429. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/http-eku-comu-edu-tr/issue/30706/331905
MLA MEHDİYEV, E , UĞURLU, C , USTA, H . "İNGİLİZCE DİL ÖĞRENİMİNDE GÜÇLÜKLER ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Eğitimde Kuram ve Uygulama 13 (2017): 411-429 <http://dergipark.gov.tr/http-eku-comu-edu-tr/issue/30706/331905>
Chicago MEHDİYEV, E , UĞURLU, C , USTA, H . "İNGİLİZCE DİL ÖĞRENİMİNDE GÜÇLÜKLER ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Eğitimde Kuram ve Uygulama 13 (2017): 411-429
RIS TY - JOUR T1 - İNGİLİZCE DİL ÖĞRENİMİNDE GÜÇLÜKLER ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI AU - Esmira MEHDİYEV , Celal Teyyar UĞURLU , H. Gonca USTA Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Eğitimde Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 411 EP - 429 VL - 13 IS - 3 SN - 1304-9496-1304-9496 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Eğitimde Kuram ve Uygulama İNGİLİZCE DİL ÖĞRENİMİNDE GÜÇLÜKLER ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %A Esmira MEHDİYEV , Celal Teyyar UĞURLU , H. Gonca USTA %T İNGİLİZCE DİL ÖĞRENİMİNDE GÜÇLÜKLER ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %D 2017 %J Eğitimde Kuram ve Uygulama %P 1304-9496-1304-9496 %V 13 %N 3 %R %U