Yıl 2017, Cilt 13, Sayı 3, Sayfalar 430 - 454 2017-07-31

3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL-DUYGUSAL ÖĞRENME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
INVESTIGATING OF 3RD AND 4TH GRADE STUDENTS' SOCIAL-EMOTIONAL LEARNING SKILLS WITH RESPECT TO DIFFERENT VARIABLES

Hanife ESEN AYGÜN [1] , Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN [2]

207 196

Bu araştırmada ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin sosyal-duygusal öğrenme becerileri düzeylerini belirlemek ve sosyal-duygusal öğrenme becerilerini çeşitli değişkenler açısından incelemek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerisi Ölçeği aracılığı ile öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme düzeyleri belirlenerek, cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi, yerleşim birimi, anne-baba eğitim durumu ve Türkçe-Matematik ders başarısı değişkenlerine göre ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin sosyal-duygusal öğrenme becerileri incelenmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda, öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme düzeyleri Her Zaman olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerileri cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Sınıf ve yaş değişkenlerine ilişkin bulgular incelendiğinde her iki değişken için de ölçeğin tamamında anlamlı farklılık bulunmamakla birlikte, sınıf düzeyinde özgüven, dürtü kontrolü ve arkadaşlık ilişkileri faktörlerinde üçüncü sınıf öğrencilerinin lehine; yaş değişkeninde ise arkadaşlık ilişkileri ve arkadaşlık algısı faktörlerinde 8 yaşındaki öğrencilerin lehine anlamlı farklılık görülmektedir. Anne eğitim durumunda ölçeğin tamamında annesi lise mezunu olan öğrencilerin; baba eğitim durumunda ise başarı, süreklilik ve arkadaşlık ilişkileri faktörlerinde babası üniversite mezunu olan öğrencilerin, özgüven faktöründe babası ilkokul mezunu olan öğrencilerin ve özyönetim faktöründe ise babası lise mezunu olan öğrencilerin lehine anlamlı farklılık görülmektedir. Öğrencilerin yaşamış oldukları yerleşim birimine göre sosyal-duygusal öğrenme becerilerinde anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Türkçe ve Matematik dersi başarısı değişkenine göre ise Türkçe ve Matematik başarısı Çok İyi olan öğrencilerin lehine anlamlı farklılık görülmektedir.

This research aimed to understand the third and fourth grade primary students' level of social-emotional learning skills. Besides, the research also examines the students' social-emotional learning skills in terms of various variables. Social-Emotional Learning Skills Scale is used to collect data. Firstly, primary students' social emotional learning levels are determined. Then, their social emotional learning skills are examined according to gender, age, class level, location they live in, parental education status and students' Turkish and Math’s grades. Findings of this research revealed that students show higher social-emotional learning skills. There is a significant difference regarding the mothers’ educational status in favor of high school and there are also no significant difference found students' social-emotional learning skills according to the fathers’ educational status. Also, there is a significant difference of students' social-emotional learning levels according to the Turkish-Math grades in favor of successful students. 

 • Alisinanoğlu, F., & Ulutaş, İ. (2003). Çocukların kaygı düzeyleri ile annelerinin kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 28(128).
 • Arda, T. B. (2011). Alternatif düşünme stratejilerinin desteklenmesi programının okul öncesi çocuklarının sosyal becerileri üzerinde etkililiğinin değerlendi-rilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Başpehlivan, U. (2014). Toplum İçin Topluma Karşı (Doctoral Dissertation, Ted An-kara Koleji).
 • Bénabou, R., & Tirole, J. (2005). Self-confidence and personal motivation. In Psychology, Rationality and Economic Behaviour (pp. 19-57). Palgrave Macmillan UK.
 • Bhavnagri, N. P., & Parke, R. D. (1991). Parents as direct facilitators of children's peer relationships: Effects of age of child and sex of parent. Journal of Social and Personal Relationships, 8(3), 423-440.
 • Bierman, K. L., Domitrovich, C. E., Nix, R. L., Gest, S. D., Welsh, J. A., Greenberg, M. T., ... & Gill, S. (2008). Promoting academic and social‐emotional school rea-diness: The Head Start REDI program. Child development, 79(6), 1802-1817.
 • Burchinal, M., Vernon-Feagans, L., Cox, M., & Key Family Life Project Investigators. (2008). Cumulative social risk, parenting, and infant development in rural low-income communities. Parenting: Science and Practice, 8(1), 41-69.
 • Can, A. (2014). Spss ile bilimsel araştırma sürecinde nitel veri analizi. (3. baskı). Pe-gem Akademi.
 • Calderon, R. (2000). Parental involvement in deaf children's education programs as a predictor of child's language, early reading, and social-emotional develop-ment. Journal of deaf studies and deaf education, 5(2), 140-155.
 • Cohen, J. (1999). Social and emotional learning past and present: a psychoeducatio-nal dialogue içinde Educating minds and hearts (ed. Jonathan Cohen). New York and London: Teachers College, Columbia University.
 • Cohen, J. (2001). Social and emotional education: core concepts, classrooms /intelligent schools: the social emotional education of young children. New york and London: Teachers College Press.
 • Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning [CASEL] (2013). 2013 CASEL GUIDE: Effective Social And Emotional Programs Preschool And Pri-mary School Edition. http://static.squarespace.com/static/513f79f9e4b05ce7b70e9673/t/526a220de4b00a92c90436ba/1382687245993/2013-casel-guide.pdf adresinden 19.02.2014 tarihinde edinilmiştir.
 • Çakmak, Ö., & Hevedanlı, M. (2005). Eğitim Ve Fen-Edebiyat Fakülteleri Biyoloji Bölümü Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İn-celenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(14).
 • Çapan, E. B. (2006). Çocukların kendilik değerini geliştirmede kendilik değeri geliş-tirme programı ve sosyal ve duygusal eğitim programının etkilili-ği. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Diken, I. H., Cavkaytar, A., Batu, E. S., Bozkurt, F., & Kurtılmaz, Y. (2011). Effecti-veness of the Turkish Version of" First Step to Success Program" in Preventing Antisocial Behaviors. Education & Science/Egitim ve Bilim, 36(161).
 • Çapulcuoğlu, U., & Gündüz, B. (2012). Öğrenci tükenmişliğini yordamada stresle başaçıkma, sınav kaygısı, akademik yetkinlik ve anne-baba tutumları değiş-kenlerinin incelenmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Mersin: Mersin Üni-versitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Derman, O. (2008). Ergenlerde psikososyal gelişim. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürek-li Tıp Eğitimi Etkinlikleri. Sempozyum Dizisi, (63), 19-21.
 • Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. B. (2011). The impact of enhancing students’ social and emotional learning: A meta‐analysis of school‐based universal interventions. Child develop-ment, 82(1), 405-432.
 • Elbertson, N. A., Brackett, M. A., & Weissberg, R. P. (2010). School-based social and emotional learning (SEL) programming: Current perspectives. In Second international handbook of educational change (pp. 1017-1032). Springer Netherlands.
 • Eldeleklioğlu, J. (2004). Çocuklarda özgüven gelişimi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 111-121.
 • Elias, M. J., & Arnold, H. (2006). The educator's guide to emotional intelligence and academic achievement: Social-emotional learning in the classroom. Corwin Press.
 • Elias, M. J. (2004). The connection between social-emotional learning and learning disabilities: Implications for intervention. Learning Disability Quar-terly, 27(1), 53-63.
 • Elias, M. J., Zins, J. E., Graczyk, P. A., & Weissberg, R. P. (2003). Implementation, sustainability, and scaling up of social-emotional and academic innovations in public schools. School Psychology Review, 32(3), 303-319.
 • Elias, M. J. (2006). The connection between academic and social-emotional lear-ning. The educator’s guide to emotional intelligence and academic achieve-ment, 4-14.
 • Greenberg, M. T., Weissberg, R. P., O'Brien, M. U., Zins, J. E., Fredericks, L., Resnik, H., & Elias, M. J. (2003). Enhancing school-based prevention and youth deve-lopment through coordinated social, emotional, and academic lear-ning. American psychologist, 58(6-7), 466.
 • Israel, G. D. (1992). Determining sample size. Fact Sheet PEOD-6, University of Flo-rida.
 • Jennings, P. A., & Greenberg, M. T. (2009). The prosocial classroom: Teacher social and emotional competence in relation to student and classroom outcomes. Review of educational research, 79(1), 491-525.
 • Johnson D. W and Johnson R. T. (2004). The three cs of promoting social and emoti-onal learning İçinde Zins, J. E., Weissberg, R. P., Wang, M. C., & Walberg, H. J. (Eds.). (2004). Building academic success on social and emotional learning: What does the research say? New York: Teachers College Press.
 • Kandır, A. & Alpan, Y. (2008). Okul Öncesi Dönemde Sosyal-Duygusal Gelişime Anne-Baba Davranışlarının Etkisi, Aile ve Toplum, 4(14), 33-38.
 • Kalaycı, Ş. (2010). Spss uygulamalaı çok değişkenli istatistik teknikleri (5. baskı). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi (16. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Keçeli-Kaysılı, B. (2008). Akademik başarının arttırılmasında aile katılımı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 9(01), 069-083.
 • Kerns, K. A., Klepac, L., & Cole, A. (1996). Peer relationships and preadolescents' perceptions of security in the child-mother relationship. Developmental psyc-hology, 32(3), 457.
 • Krejcie, R. V. and Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research acti-vities. Educ Psychol Meas, 30 (3), 607-610.
 • Kuzucu, Y. (2011). Değişen babalık rolü ve çocuk gelişimine etkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(35), 79-89.
 • Ladd, G. W. (1999). Peer relationships and social competence during early and midd-le childhood. Annual review of psychology, 50(1), 333-359.
 • Leonard, B., Kratz, B. J., Skay, C. L., & Rheinberger, M. M. (1997). Comparison of mother-father perceptions of their child's self-management of diabetes. Issues in comprehensive pediatric nursing, 20(2), 69-87.
 • Leseman, P. P., & Jong, P. F. (1998). Home literacy: Opportunity, instruction, coope-ration and social‐emotional quality predicting early reading achieve-ment. Reading Research Quarterly, 33(3), 294-318.
 • Lopes, P. N., & Salovey, P. (2004). Toward a broader education: Social, emotional, and practical skills. Building academic success on social and emotional lear-ning: What does the research say, 76-93.
 • McNeal Jr., R. B. (2001). Differential effects of parental involvement on cognitive and behavioral outcomes by socioeconomics status. Journal of Socio-Economics, 30 (2001), 171-179.
 • Mounts, N. S. (2004). Adolescents’ perceptions of parental management of peer rela-tionships in an ethnically diverse sample. Journal of Adolescent Rese-arch, 19(4), 446-467.
 • Page, A. Z. ve İnce, M. (2008). Aile İçi Şiddet Konusunda Bir Derleme. Türk Psiko-loji Yazıları, 11 (22), 81-94.
 • Pena, D. C. (2000). Parent involvement: Influencing factors and implications. The Journal of Educational Research, 94, 42-58.
 • Rambow, D. J. (2008). The Relationship Between Emotional And Social Competence Of Math Instructors And Math Anxiety Levels Of Adult Students Enrolled In College Mathematics Courses. Phd Thesis. University Of La Verne La Verne, California.
 • Resmi Gazete http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130814.pdf web ad-resinden 25.11.2016 tarihinde erişilmiştir.
 • Samur, A. Ö. (2011). Değerler eğitimi programının 6 yaş çocuklarının sosyal ve duy-gusal gelişimlerine etkisi (Doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Salıcı Ahioğlu, Ş. (2006). Öğretmen ve veli görüşmelerine göre farklı sosyoekonomik düzeydeki ailelerin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okuma yazma süre-cini etkileme biçiminin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Sezer, Ö. (2010). Ergenlerin Kendilik Algılarının Anne Baba Tutumları ve Bazı Fak-törlerle İlişkisi (ss. 1-19). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergi-si, 7(1).
 • Soner, O. (2000). Aile uyumu, öğrenci özgüveni ve akademik başarı arasındaki ilişki-ler.
 • Şahin, F. T., & Özbey, Ö. G. D. S. (2009). Okul Öncesi Eğitim Programlarında Uygu-lanan Aile Katılım Çalışmalarında Baba Katılımının Yeri ve Önemi. Sosyal Po-litika Çalışmaları Dergisi, 17(17).
 • Şenödeyici, Ö. (2012). Oedipus Kompleksi Bağlamında Divan Şiirinde Âşık-Maşûk-Rakîb İlişkisine Bakış. Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 1(11), 79-91.
 • Okpala, C. O., Okpala, A. O., & Smith, F. E. (2001). Parental involvement, instructio-nal expenditures, family socioeconomic attributes, and student achievement. The Journal of Educational Research, 95 (2), 110-115.
 • Rambow, D. J. (2008). The Relationship Between Emotional and Social Competence of Math Instructors and Math Anxiety Levels of Adult Students Enrolled in College Mathematics Courses. ProQuest.
 • Sar, A. H., & Işıklar, A. (2012). Adaptation of problem mobile phone use scale to Turkish. Journal of Human Sciences, 9(2), 264-275.
 • Singer, D. G., Golinkoff, R. M., & Hirsh-Pasek, K. (2006). Play= Learning: How play motivates and enhances children's cognitive and social-emotional growth. Oxford University Press.
 • Totan, T., Özyeşil, Z., Deniz, M. E. & Kıyar, F. (2014). The Importance of Rural, Township, and Urban Life in the Interaction between Social and Emotional Learning and Social Behaviors. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(1), 41-52.
 • Türnüklü, A. (2004). Okullarda sosyal-duygusal öğrenme. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 37.
 • Updegraff, K. A., McHale, S. M., Crouter, A. C., & Kupanoff, K. (2001). Parents' in-volvement in adolescents' peer relationships: A comparison of mothers' and fathers' roles. Journal of Marriage and Family, 63(3), 655-668.
 • Williams, T. (2016). Beyond Phonics And Comprehension: The Correlation Between Social And Emotional Skills And Reading Achievement For African-American Males In Project L.I.F.T.. Phd Thesis. Wingate University.
 • Wooley, S. F., & Rubin, M. A. (2006). Physical Health, Social-Emotional Skills, and Academic Success Are Inseparable. The educator's guide to emotional intelli-gence and academic achievement: social-emotional learning in the class-room, 62.
 • Yılmaz, F. (2014). Ortaokul 6. 7. 8. sınıf öğrencilerinin algılanan ebeveyn tutumları ile sosyal duygusal öğrenme becerileri arasındaki ilişkinin incelenme-si(Yayınlanmamış doktora tezi), İstanbul Arel Üniversitesi.
 • Zins, J. E., Bloodworth, M. R., Weissberg, R. P., & Walberg, H. J. (2004). The scienti-fic base linking social and emotional learning to school success. Building aca-demic success on social and emotional learning: What does the research say, 3-22.
 • Zins J. E. & Elias M. J. 2008. “Social and emotional learning: promoting the development of all students” , Journal of Educational and Psychological Consultation, 17 (2-3), 233-255.
Konular Eğitim Bilimleri
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hanife ESEN AYGÜN
E-posta: hanifeesen@comu.edu.tr

Yazar: Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN
E-posta: csahin@comu.edu.tr

Bibtex @araştırma makalesi { http-eku-comu-edu-tr331910, journal = {Eğitimde Kuram ve Uygulama}, issn = {1304-9496}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {430 - 454}, doi = {}, title = {3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL-DUYGUSAL ÖĞRENME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {ŞAHİN TAŞKIN, Çiğdem and ESEN AYGÜN, Hanife} }
APA ESEN AYGÜN, H , ŞAHİN TAŞKIN, Ç . (2017). 3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL-DUYGUSAL ÖĞRENME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13 (3), 430-454. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/http-eku-comu-edu-tr/issue/30706/331910
MLA ESEN AYGÜN, H , ŞAHİN TAŞKIN, Ç . "3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL-DUYGUSAL ÖĞRENME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". Eğitimde Kuram ve Uygulama 13 (2017): 430-454 <http://dergipark.gov.tr/http-eku-comu-edu-tr/issue/30706/331910>
Chicago ESEN AYGÜN, H , ŞAHİN TAŞKIN, Ç . "3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL-DUYGUSAL ÖĞRENME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". Eğitimde Kuram ve Uygulama 13 (2017): 430-454
RIS TY - JOUR T1 - 3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL-DUYGUSAL ÖĞRENME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AU - Hanife ESEN AYGÜN , Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Eğitimde Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 430 EP - 454 VL - 13 IS - 3 SN - 1304-9496-1304-9496 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Eğitimde Kuram ve Uygulama 3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL-DUYGUSAL ÖĞRENME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ %A Hanife ESEN AYGÜN , Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN %T 3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL-DUYGUSAL ÖĞRENME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ %D 2017 %J Eğitimde Kuram ve Uygulama %P 1304-9496-1304-9496 %V 13 %N 3 %R %U