Yıl 2017, Cilt 13, Sayı 3, Sayfalar 471 - 497 2017-07-31

FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN GENEL AMAÇLARININ GERÇEKLEŞME DERECESİ HAKKINDAKİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
SCIENCE TEACHERS’ VIEWS ABOUT THE REALIZATION LEVEL OF THE GENERAL OBJECTIVES OF THE SCIENCE CURRICULUM

Sercan BADUR [1] , Betül TİMUR [2] , Serkan TİMUR [3]

219 184

Bu çalışmada, Fen Bilimleri Öğretmenleri’nin, Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nın genel amaçlarının ne derecede gerçekleşip gerçekleşmediği hakkındaki görüşlerinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma, nitel araştırmanın  durum çalışması modeli ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Çanakkale ilinde görev yapmakta olan 6 Fen Bilimleri Öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak 5 kategoriden ve toplam 15 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel ve içerik analizi kullanılarak sürekli karşılaştırmalı metot ile çözümlenmiş, beş faklı kategori altında çeşitli kodlamalar yapılmıştır. Fen Bilimleri Öğretmenleri’nin, Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nın odağındaki öğrenme yaklaşımını ve öğrenme alanlarını bilme düzeylerinin, çalışma süresi değil, eğitim düzeyi arttıkça arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Fen Bilimleri Öğretmenleri’nin, Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nı; bilgi kategorisi kapsamında sıklıkla etkili/yeterli; beceri, duyuş ve Fen Teknoloji Toplum Çevre (FTTÇ) kategorilerinde sıklıkla etkisiz/yetersiz buldukları sonuçlarına ulaşılmıştır.

In this study, it was aimed to investigate the opinions of the science teachers on the realization of the general objectives of the science curriculum. The research was conducted through the case study model of qualitative research. The working group constituted 6 science teachers who are working in the province of Çanakkale in the academic year of 2015 and 2016. A semi-structured interview form consisting of 5 categories and 15 questions was used as the data collection tool. Data was alayzed through descriptive and content analysis by using comparative technique and five different categories codings were formulated. It was found that science teachers' levels of knowledge regarding learning approaches and learning fields at the core of the Science Curriculum are increased not because of their working duration because of their high education level. It was also concluded that science teachers often considered science curriculum as effective/sufficient in the context of knowledge category; however they often regarded it as ineffective/insufficient in the context of skill, sense and science-technology-society-environment (STSE) categories.

 • Bakırcı, H. & Çepni, S. (2014). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Temelinde Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin İrdelenmesi. Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 2(2), 83-94.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi,.
 • Doğan, Y. (2010). Fen ve Teknoloji Dersi Programının Uygulanması Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. 7(1), 86-106.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metodlarına giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Karatay, R, Timur, S., & Timur, B. (2013). 2005 ve 2013 Yılı Fen Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 233-264.
 • Miles, MB. & Huberman, AM. (1994). Qualitative Data Analysis (2nd Edition). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2013). İlköğretim Kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar) Fen Bilimleri Dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) Öğretim Programı, Ankara.
 • Özden, M. & Cavlazoğlu, B. (2015). İlköğretim Fen Dersi Öğretim Programlarında Bilimin Doğası: 2005 ve 2013 Programlarının İncelenmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi-ENAD, 3(2), 40-65 .
 • Saban, Y., Aydoğdu, B. & Elmas, R. (2014). 2005 ve 2013 Fen Bilgisi Öğretim Programlarının 4. ve 5. Sınıf Düzeylerinin Bilimsel Süreç Becerileri Açısından Karşılaştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 62 – 85.
 • Şahin, S., Öz Aydın S. & Yurdakul, B. (2016). Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı Yedinci Sınıf İnsan ve Çevre Ünitesindeki Etkinliklerin Bilimsel Süreç Becerileri Açısından Değerlendirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 10(1), 32-59.
 • Toraman, S. & Alcı, B. (2013). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Yenilenen Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına İlişkin Görüşleri. Ekev Akademi Dergisi 17(56), 11-22.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri., Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Konular Eğitim Bilimleri
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Sercan BADUR
E-posta: badurster@gmail.com

Yazar: Betül TİMUR
E-posta: betultmr@gmail.com

Yazar: Serkan TİMUR
E-posta: serkantimur42@gmail.com

Bibtex @araştırma makalesi { http-eku-comu-edu-tr331940, journal = {Eğitimde Kuram ve Uygulama}, issn = {1304-9496}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {471 - 497}, doi = {}, title = {FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN GENEL AMAÇLARININ GERÇEKLEŞME DERECESİ HAKKINDAKİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {TİMUR, Serkan and BADUR, Sercan and TİMUR, Betül} }
APA BADUR, S , TİMUR, B , TİMUR, S . (2017). FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN GENEL AMAÇLARININ GERÇEKLEŞME DERECESİ HAKKINDAKİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13 (3), 471-497. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/http-eku-comu-edu-tr/issue/30706/331940
MLA BADUR, S , TİMUR, B , TİMUR, S . "FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN GENEL AMAÇLARININ GERÇEKLEŞME DERECESİ HAKKINDAKİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ". Eğitimde Kuram ve Uygulama 13 (2017): 471-497 <http://dergipark.gov.tr/http-eku-comu-edu-tr/issue/30706/331940>
Chicago BADUR, S , TİMUR, B , TİMUR, S . "FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN GENEL AMAÇLARININ GERÇEKLEŞME DERECESİ HAKKINDAKİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ". Eğitimde Kuram ve Uygulama 13 (2017): 471-497
RIS TY - JOUR T1 - FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN GENEL AMAÇLARININ GERÇEKLEŞME DERECESİ HAKKINDAKİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AU - Sercan BADUR , Betül TİMUR , Serkan TİMUR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Eğitimde Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 471 EP - 497 VL - 13 IS - 3 SN - 1304-9496-1304-9496 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Eğitimde Kuram ve Uygulama FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN GENEL AMAÇLARININ GERÇEKLEŞME DERECESİ HAKKINDAKİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ %A Sercan BADUR , Betül TİMUR , Serkan TİMUR %T FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN GENEL AMAÇLARININ GERÇEKLEŞME DERECESİ HAKKINDAKİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ %D 2017 %J Eğitimde Kuram ve Uygulama %P 1304-9496-1304-9496 %V 13 %N 3 %R %U