Yıl 2017, Cilt 13, Sayı 4, Sayfalar 551 - 569 2017-10-30

DETERMINATION OF THE LEVELS OF SELF-EFFICACY BELIEFS RELATED TO THE INQUIRY BASED TEACHING OF PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ARAŞTIRMA TABANLI FEN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖZYETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Ayşe TURAN [1] , M. Sabri KOCAKÜLAH [2]

182 174

The aim of this study is to determine the levels of self-efficacy beliefs of prospective science teachers regarding inquiry-based science teaching. The study was carried out with a total of 191 teacher candidates, 51 first grade, 45-second grade, 44-third grade, 51-fourth grade, who were enrolled in Balıkesir University Necatibey Education Faculty Science Teacher Training Program. Within the scope of the research, Inquiry Based Science Instruction Scale was applied to teacher candidates and semi-structured interviews were conducted with a total of 32 teacher candidates including 8 teacher candidates from each class level considering the data obtained from the scale. Analysis of data showed that the prospective teachers had more favourable views on inquiry based science teaching as the class level increased. When teacher candidates' self-efficacy beliefs are considered the first, second, and third-grade teacher candidates have not yet taken a course involving teaching practice, it turns out that they do not have enough experience and they think that they do not have inquiry-based science teaching skills.

Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının araştırma tabanlı fen öğretimine ilişkin özyeterlik inanç düzeylerinin belirlenmesidir. Çalışma Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı’nda öğrenim gören 51 birinci sınıf, 45 ikinci sınıf,  44 üçüncü sınıf, 51 dördüncü sınıf olmak üzere toplam 191 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında öğretmen adaylarına Araştırma Tabanlı Fen Öğretimi Ölçeği uygulanmış, uygulamadan sonra elde edilen veriler kapsamında her sınıf seviyesinden 8 öğretmen adayı olmak üzere toplam 32 öğretmen adayı ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonunda öğretmen adaylarının araştırma tabanlı fen öğretimi konusunda sınıf seviyesi arttıkça daha  doğru bilgilere ve uygulanabilir fikirlere sahip oldukları bulunmuştur. Bu konudaki özyeterlik inançlarına bakıldığında; 1., 2. ve 3. sınıftaki öğretmen adaylarının henüz öğretmenlik uygulaması dersini almadıklarından yeterli deneyimlerinin olmadığı ve bu yüzden de kendilerinin araştırma tabanlı fen öğretimi becerilerine sahip olmadıklarını düşündükleri yapılan görüşmelerde ortaya çıkmıştır.

 • Bandura, A. (1994). Self-efficacy, In V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of Human Behavior, 4, 71-81. New York: Academic Press.
 • Brody, C. M. & Davidson, N. (1998). Professional development for cooperative learning. Albany, NY: State University of New York Press.
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Celep Havuz, A. & Karamustafaoğlu, S. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının araştırma sorgulamaya dayalı öğrenme algılarının incelenmesi: Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 233-247.
 • Chreswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2007). Karma yöntem araştırmaları: Tasarımı ve yürütülmesi. (2. Baskıdan çeviri) (Çev. Y. Dede ve S.B. Demir). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • İnaltekin, T. & Akçay, H. (2011). Araştırma tabanlı fen öğretimi ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 157-185.
 • Lee, C. & Krapfl, L. (2002). Teaching as you would have to teach: An effective elementary science teacher preparation program. Journal of Science Teacher Education, 13, 247–265.
 • MEB (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı: Ankara.
 • MEB (2017). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı (İlkokul Ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Taslak Program. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara (Http://Mufredat.Meb.Gov.Tr/Programdetay.Aspx?PID=106).
 • National Research Council (NRC). (2000). Inquiry and the national science education standards. A guide for teaching and learning. Washington, DC: National Academy Press.
 • Schriver, M. & Czerniak, C. M. (1999). A comparison of middle and junior high science teachers levels of efficacy and knowledge of developmentally appropriate curriculum and ınstructio. Journal of ScienceTeacher Education, 10(1), 21-42.
 • Smolleck, L. D. , Zembal-Saul, C., & Yoder, E. P. (2006). The development and validation of an instrument to measure preservice teachers’ self-efficacy in regard to the teaching of science as inquiry. Journal of Science Teacher Education, 17, 137–163.
 • Tatar, N., Feyzioğlu, E., Buldur, S. & Aydoğdu, B. (2014). Fen bilgisi öğretmen adaylarının araştırmaya dayalı eğitime yönelik algıları: “Bilimsel Araştırmanın İlkeleri” Ölçeği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 577-592.
 • Türk Eğitim Derneği (2009). Öğretmen yeterlikleri özet raporu. Ankara: Adım Okan Matbaacılık.
 • Yaman, S., Koray, Ö. C. & Altunçekiç, A. (2004). Fen bilgisi öğretmen adaylarının özyeterlik inanç düzeylerinin incelenmesi üzerine bir araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(3), 355-366.
 • Yaşar, Ş. & Duban, N. (2009). Sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımına yönelik öğrenci görüşleri. İlköğretim Online, 8(2), 457-475.
Konular Eğitim Bilimleri
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ayşe TURAN
E-posta: ayse-avcu@hotmail.com

Yazar: M. Sabri KOCAKÜLAH
E-posta: sabriko@balikesir.edu.tr

Bibtex @araştırma makalesi { http-eku-comu-edu-tr347786, journal = {Eğitimde Kuram ve Uygulama}, issn = {1304-9496}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {551 - 569}, doi = {10.17244/http-eku-comu-edu-tr.347786}, title = {FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ARAŞTIRMA TABANLI FEN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖZYETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {KOCAKÜLAH, M. Sabri and TURAN, Ayşe} }
APA TURAN, A , KOCAKÜLAH, M . (2017). FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ARAŞTIRMA TABANLI FEN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖZYETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13 (4), 551-569. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/http-eku-comu-edu-tr/issue/31729/347786
MLA TURAN, A , KOCAKÜLAH, M . "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ARAŞTIRMA TABANLI FEN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖZYETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ". Eğitimde Kuram ve Uygulama 13 (2017): 551-569 <http://dergipark.gov.tr/http-eku-comu-edu-tr/issue/31729/347786>
Chicago TURAN, A , KOCAKÜLAH, M . "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ARAŞTIRMA TABANLI FEN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖZYETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ". Eğitimde Kuram ve Uygulama 13 (2017): 551-569
RIS TY - JOUR T1 - FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ARAŞTIRMA TABANLI FEN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖZYETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ AU - Ayşe TURAN , M. Sabri KOCAKÜLAH Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Eğitimde Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 551 EP - 569 VL - 13 IS - 4 SN - 1304-9496-1304-9496 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Eğitimde Kuram ve Uygulama FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ARAŞTIRMA TABANLI FEN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖZYETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ %A Ayşe TURAN , M. Sabri KOCAKÜLAH %T FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ARAŞTIRMA TABANLI FEN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖZYETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ %D 2017 %J Eğitimde Kuram ve Uygulama %P 1304-9496-1304-9496 %V 13 %N 4 %R %U