Yıl 2017, Cilt 13, Sayı 4, Sayfalar 570 - 600 2017-10-30

SCIENCE TEACHER CANDIDATES’ VIEWS ABOUT TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE (TPACK)
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Muhammed Doğukan BALÇIN [1] , Ayşegül ERGÜN [2]

194 194

The aim of this study was to determine the opinions of science teacher candidates on technological pedagogical content knowledge. Study group of the research consists of 29 3rd grade science teacher candidates receiving education in Celal Bayar University Faculty of education. The study was carried out as a qualitative research using semi-structured interview technique. As a qualitative research pattern, phenomenological approach was used as the research pattern. An interview form comprising 7 questions was used by the researchers during the study. Opinions of science teacher candidates on teacher competencies in addition to their perceptions of TPACK were evaluated.  Their opinions on technological aids that should be used in science teaching and the problems they are likely to encounter during the use of such aids, were also determined. In addition, teacher candidates were asked their opinions regarding the strategies and methods that could be used in science teaching. In light of the findings of the research, recommendations were made for consideration by researchers and science teachers. 

Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisine ait görüşlerinin tespit edilmesidir. Çalışma, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan 29 üçüncü sınıf fen bilgisi öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinin kullanıldığı nitel bir fenomenoloji (olgubilim) çalışmasıdır. Görüşme sırasında araştırmacılar tarafından hazırlanan 7 soru içeren görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmen yeterlikleri hakkındaki düşünceleri ve TPAB algıları tespit edilmiştir.  Ayrıca fen öğretiminde kullanılması gereken teknolojik araç gereçler, bu araç gereçlerin kullanım nedenleri ve kullanım esnasında karşılaşılabilecek problemler hakkındaki görüşleri belirlenmiştir. Araştırmada öğretmen adaylarının fen öğretiminde kullanılabilecek strateji, yöntem ve teknikler ile kullanım nedenleri konusundaki düşünceleri de sorgulanmıştır. Elde edilen bulgular ışığında araştırmacılara ve fen eğitimcilerine önerilerde bulunulmuştur.

 • Akyüz, H. İ., Pektaş, M., Kurnaz, M. A. ve Memiş, E. K. (2014). Akıllı tahta kullanımlı mikro öğretim uygulamalarının fen bilgisi öğretmen adaylarının TPAB’larına ve akıllı tahta kullanıma yönelik algılarına etkisi. Cumhuriyet International Journal of Education, 3(1), 1-14.
 • Anderson, R. D. (2002). Reforming science teaching: What research says about inquiry. Journal of Science Teacher Education, 13(1), 1–12.
 • Angeli, C., & Valanides, N. (2009). Epistemological and methodological issues for the conceptualization, development, and assessment of ICT–TPCK: Advances in technological pedagogical content knowledge (TPCK). Computers & Education,52, 154–168.
 • Avcı, T. (2014). Fen bilimleri öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi ve öz güven düzeylerinin belirlenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.
 • Bayram, Z. (2015). Öğretmen adaylarının rehberli sorgulamaya dayalı fen etkinlikleri tasarlarken karşılaştıkları zorlukların incelenmesi. [in Turkish]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], 30(2), 15-29.
 • Benzer, E. ve Demir, S. (2014). Fen bilgisi öğretmen adaylarının mikroskop kullanım bilgilerinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 1-21.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Canbazoğlu-Bilici, S. (2012). Fen bilgisi öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi ve özyeterlikleri (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Çavuş, R. ve Balçın, M. D. (2017). Fen bilimleri dersinde gerçekleştirilen oyun etkinliklerine ilişkin öğrenci görüşleri: Maddenin yapısı ve özellikleri ünitesi örneği. Researcher: Social Science Studies, 5(10), 323-341.
 • Delfino, M., & Persico, D. (2007). Online or face to face? Experimenting with different techniques in teacher training. Journal of Computer Assisted Learning, 23, 351-365.
 • Demir, S. ve Bozkurt, A. (2011). İlköğretim matematik öğretmenlerinin teknoloji entegrasyonundaki öğretmen yeterliklerine ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 10(3), 850-860.
 • Geçer, A. ve Özel, R. (2012). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretmenlerinin öğrenme-öğretme sürecinde yaşadıkları sorunlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(3), 1-26.
 • Gömleksiz, M. N. ve Fidan, E. K. (2011). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin web pedagojik içerik bilgisine ilişkin öz-yeterlik algı düzeyleri. Electronic Turkish Studies, 6(4), 593-620.
 • Graham, C., Culatta, R., Pratt, M., & West, R. (2004). Redesigning the teacher education technology course to emphasize integration. Computers in the Schools, 21(1-2), 127-148.
 • Graham, R. C., Burgoyne, N., Cantrell, P., Smith, L., St Clair, L., & Harris, R. (2009). Measuring the TPACK confidence of inservice science teachers. TechTrends, 53(5), 70-79.
 • Hargrave, C. P., & Hsu, Y. S. (2000). Survey of instructional technology courses for preservice teachers. Journal of Technology and Teacher Education, 8(4), 303-314.
 • Harris, J.B., Mishra, P., & Koehler, M. J. (2007). Teachers’ technological pedagogical content knowledge: Curriculum-based technology integration reframed. Annual Meeting of the American Educational Research Association, Chicago, IL., İnternet’ten 28 Ekim 2015’te http://mkoehler.educ.msu.edu/OtherPages/Koehler_Pubs/TECH_BY_DESIGN/AERA_2007/AERA2007_HarrisMishraKoehler.pdf adresinden alınmıştır.
 • İnel, D., Evrekli, E. ve Balım, A. G. (2011). Öğretmen adaylarının fen ve teknoloji dersinde eğitim teknolojilerinin kullanılmasına ilişkin görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim, 4(2), 128-150.
 • Kaptan, F. ve Korkmaz, H. (1999). İlköğretimde fen bilgisi öğretimi. Ankara.
 • Karaman, P. ve Karaman, A. (2016). Fen bilimleri öğretmenlerinin yenilenen fen bilimleri öğretim programına yönelik görüşleri. Journal of Education Faculty, 18(1), 243-269.
 • Kaya, Z. (2010). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının fotosentez ve hücresel solunum konusundaki teknolojik pedagojik alan bilgisinin (TPAB) araştırılması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Kim, C., & Baylor, A. L. (2008). A virtual change agent: Motivating pre-service teachers to integrate technology in their future classrooms. Educational Technology & Society, 11 (2), 309-321.
 • Kılıç, A. (2011). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının elektrik akımı konusundaki teknolojik pedagojik alan bilgilerinin ve sınıf içi uygulamalarının araştırılması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Koehler, M. J., & Mishra, P. (2005). What happens when teachers design educational technology? The development of technological pedagogical content knowledge. Journal of Educatıonal Computıng Research, 32(2), 131-152.
 • Koehler, M. J., Mishra, P., & Yahya, K. (2007). Tracing the development of teacher knowledge in a design seminar: Integrating content, pedagogy and technology. Computers and Education, 49(3), 740-762.
 • Koehler, M., & Mishra, P. (2008). Introducing TPCK. In. AACTE committee on innovation and technology (Eds.), Handbook of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) for Teaching and Teacher Educators, (pp. 3-29). New York and London: Routledge.
 • Kuşkaya-Mumcu, F., Haşlaman, T. ve Koçak-Usluel, Y. (2008, Mayıs). Teknolojik pedagojik içerik bilgisi modeli çerçevesinde etkili teknoloji entegrasyonunun göstergeleri. International Educational Technology Conference (IECT), Eskişehir.
 • Miles, M. B., & Huberman A. M. (1994). Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods. Newbury Park, CA: Sage.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2013). İlköğretim Fen Bilimleri Dersi (6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for integrating technology in teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.
 • Mutluoğlu, A. (2012). İlköğretim matematik öğretmenlerinin öğretim stili tercihlerine göre teknolojik pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Niess, M. L. (2005). Preparing teachers to teach science and mathematics with technology: Developing a technology pedagogical content knowledge. Teaching and Teacher Education, 21(5), 509–523.
 • Niess, M. L. (2008). Guiding pre-service teachers in developing TPCK, In. AACTE Committee on Innovation and Technology (Eds.), Handbook Of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) For Educators (pp. 3-29). New York and London: Routledge.
 • Niess, M. L., Ronau, R. N., Shafer, K. G., Driskell, S. O., Harper S. R., Johnston, C., Browning, C., Özgün-Koca, S. A., & Kersaint, G. (2009). Mathematics teacher TPACK standards and development model. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 4-24.
 • Niess, M. L. (2011). Investigating TPACK: Knowledge growth in teaching with technology. Journal of Educational Computing Research, 44(3), 299-317.
 • Pierson, M. E. (1999). Technology practice as a function of pedagogical expertise (Unpublished Doctoral Dissertation). Arizona State University, Arizona.
 • Poly, D., Mims, C., Shepherd, C. E., & İnan, F. (2010). Evidence of impact: Transforming teacher education with preparing tomorrow's teachers to teach with technology (PT3) grants, Teaching and Teacher Education, 26, 863-870.
 • Savaş, M., Öztürk, N. ve Tüzün, Y. Ö. (2010, Eylül). Fen bilgisi öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi. IX Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir.
 • Schmidt, D. A., Baran, E., Thompson, A. D., Mishra, P., Koehler, M. J., & Shin, T. S. (2009). Technological pedagogical content knowledge (TPACK): The development and validation of an assessment instrument for preservice teachers. Journal of Research on Technology in Education, 42(2), 123-149.
 • Shulman, L. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.
 • Timur, B. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının kuvvet ve hareket konusundaki teknolojik pedagojik alan bilgilerinin gelişimi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Türk Eğitim Derneği (TED). (2009). Öğretmen Yeterlikleri. Ankara: Adım Okan Matbaacılık Basım.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitim bilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 6(4), 543-559.
 • Uğurlu, R. (2009). Teknolojik pedagojik alan bilgisi çerçevesinde önerilen eğitim programı sürecinde öğretmen adaylarının şekillendirici ölçme ve değerlendirme bilgi ve becerilerinin gelişiminin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Varma, K., Husic, F., & Linn, C. M. (2008). Targeted support for using technology-enhanced science inquiry modules. Jounal of Science Education Technology, 17, 341–356.
 • Yelken, T. Y., Tokmak, H. S., Özgelen, S. ve İncikabı, L. (Ed.). (2013). Fen ve matematik eğitiminde teknolojik pedagojik alan bilgisi temelli öğretim tasarımları. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (1999). Sosyal bilimlerde nitel araştırma teknikleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Konular Eğitim Bilimleri
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Muhammed Doğukan BALÇIN
E-posta: dogukanbalcin@gmail.com

Yazar: Ayşegül ERGÜN
E-posta: ergunaysegul@gmail.com

Bibtex @araştırma makalesi { http-eku-comu-edu-tr347789, journal = {Eğitimde Kuram ve Uygulama}, issn = {1304-9496}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {570 - 600}, doi = {10.17244/http-eku-comu-edu-tr.347789}, title = {FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {BALÇIN, Muhammed Doğukan and ERGÜN, Ayşegül} }
APA BALÇIN, M , ERGÜN, A . (2017). FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13 (4), 570-600. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/http-eku-comu-edu-tr/issue/31729/347789
MLA BALÇIN, M , ERGÜN, A . "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Eğitimde Kuram ve Uygulama 13 (2017): 570-600 <http://dergipark.gov.tr/http-eku-comu-edu-tr/issue/31729/347789>
Chicago BALÇIN, M , ERGÜN, A . "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Eğitimde Kuram ve Uygulama 13 (2017): 570-600
RIS TY - JOUR T1 - FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ AU - Muhammed Doğukan BALÇIN , Ayşegül ERGÜN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Eğitimde Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 570 EP - 600 VL - 13 IS - 4 SN - 1304-9496-1304-9496 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Eğitimde Kuram ve Uygulama FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %A Muhammed Doğukan BALÇIN , Ayşegül ERGÜN %T FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %D 2017 %J Eğitimde Kuram ve Uygulama %P 1304-9496-1304-9496 %V 13 %N 4 %R %U