Yıl 2017, Cilt 13, Sayı 4, Sayfalar 637 - 658 2017-10-30

ASSESSMENT OF NOISE LEVEL IN A SCHOOL WITH ACOUSTIC IMPROVEMENT
AKUSTİK İYİLEŞTİRME YAPILMIŞ BİR OKULDA GÜRÜLTÜ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mızrap BULUNUZ [1] , Nermin BULUNUZ [2] , Jonida KELMENDİ TUNCAL [3]

142 164

Noise pollution is a very serious problem that prevents learning in the school environment and affects human health physiologically and psychologically. The purpose of this study is to assess the noise level, with causes and effects, in a school that has been acoustically improved. The research was conducted in a middle school where acoustic improvement was made in the Antalya province center. To  collect data, a sound level meter was used, a questionnaire was administered and interviews were conducted. Noise and resonance measurements were made with the Bruel & Kjaer 2250-A-D00 handheld analyzer in acoustically improved and non-acoustical classrooms. The questionnaire, answered by 19 teachers, was analyzed using SPSS. Interviews were conducted with the school principal and a teacher. Noise measurements reveal that both the noise level and the reverberation levels are lower than typical with acoustic improvements. According to the survey results, approximately 70% of the teachers think that the noise level of the school is generally low and moderate. As a result of acoustical improvements,, a teacher said his headache was gone, while the school principal said that his  hearing and the intelligibility of speech increased. On the other hand, more than half of the teachers stated that the noise level was still too high during the break time. The results suggest that all schools should be  required to measure noise and reverberation levels and provide noise awareness training to all their stakeholders.

Gürültü kirliliği okul ortamı içersinde öğrenmeyi engelleyen, insan sağlığını fizyolojik ve psikolojik olarak etkileyen oldukça önemli bir sorundur. Bu çalışmanın amacı, akustik iyileştirme yapılmış bir okuldaki gürültünün düzeyini, nedenlerini, etkilerini değerlendirmektir. Araştırma Antalya ili merkezinde akustik iyileştirme yapılmış bir ortaokulda gerçekleştirilmiştir. Veri toplama araçları olarak ses ölçüm cihazı kullanılarak elde edilen veriler, öğretmen ve idareciden elde edilen anket ve görüşme verileri kullanılmıştır. Akustik iyileştirme yapılan ve yapılmayan sınıflarda gürültü ve çınlanım ölçümleri Bruel & Kjaer 2250-A-D00 el tipi analizör ile gerçekleştirilmiştir. Anket 19 öğretmene uygulanmış ve toplanan veriler SPSS programı kullanılarak frekans analizi yapılmıştır. Görüşme ise okul müdürü ve bir öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Gürültü ölçümleri akustik tedbir alınan katlarda hem gürültü düzeyinin hem de çınlanım süresinde gelişme olduğunu ortaya koymaktadır. Anket sonuçlarına göre öğretmenlerin yaklaşık %70’e yakını genel olarak okulun gürültü düzeyinin düşük ve orta düzeyde olduğunu düşünmektedir. Yapılan görüşmede akustik iyileştirme sonucunda bir öğretmen baş ağrısının kesildiğini, okul müdürü ise konuşmanın duyulması ve anlaşılabilirliğinin arttığını ifade etmiştir. Buna karşın öğretmenlerin yarısından fazlası teneffüste meydana gelen gürültünün yüksek olduğunu belirtmişlerdir Bu sonuçlar bütün okullarda gürültü ve çınlanım ölçümleri yapılarak gerekli akustik tedbirlilerin alınmasına yönelik çalışmaların yapılmasının yanı sıra okuldaki tüm paydaşlara gürültü farkındalık eğitimi verilmesine gereksinim olduğunu göstermektedir.

 • Aydın, A. (1998). Sınıf yönetimi. Anı Yayıncılık.
 • Başar, H. (2000). Eğitim denetçisi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Berg, F. S., Blair, J. C., & Benson, P. V. (1996). Classroom acoustics: The problem, impact, and solution. Language Speech and Hearing Services in Schools, 27, 16–20.
 • Bilal, F. (2009). Okullarda Akustik Düzenleme ve Gürültü. Yalıtım Dergisi, 78, 66-67.
 • Bulunuz, N. (2014). Noise Pollution in Turkish Elementary Schools: Evaluation of Noise Pollution Awareness and Sensitivity Training. International Journal of Environmental and Science Education, 9(2), 215-234.
 • Bulunuz, N., Bulunuz, M., Orbak, A. Y., Mutlu, N., & Tavşanlı, Ö. F. (2017). An Evaluation of Primary School Students' Views about Noise Levels in School. International Electronic Journal of Elementary Education, 9(4), 1-17.
 • Choi, C.Y., & McPherson, B. (2005). Noise levels in Hong Kong Primary Schools: Implications for classroom listening, International Journal of Disability, Development and Education, 52(4), 345-360.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K.(1996). A Guide To Teaching Practice. Routledge, Great Britain By Clays Ltd, St Ives Plc, Fourth Edition. London ve New York.
 • Çelik, V. (2000). Okul kültürü ve yönetim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çelik, V. (2002). Sınıf yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, 2008 (2002/49/EC)
 • Erden, M. (1998). Eğitimde Program Değerlendirme.
 • Grebennikov, L. (2006). Preschool teachers’ exposure to classroom noise. International Journal of Early Years Education, 14 (1), 35-44.
 • Güney, E. (1998). Çevre sorunları. Ankara: Hatipoğlu Yayınları.
 • Ikenberrgy, L.D. (1974). School noise and its control. Journal of Environmental Health, 36 (5), 493-499.
 • Jewell, L. R. (1980). Effects of noise on students performance. Journal of Vocational Education Research, 5 (3), 47-53.
 • Karasar, N. (1998). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Mackenzie, D. (May, 2000) Noise sources and levels in UK schools. Proceedings of the International Symposium on Noise Control and Acoustics for Educational Buildings, Proceedings of the Turkish Acoustical Society, 97–106 (Istanbul).
 • Özbıçakçı, Ş., Çapık, C., Aydoğdu, N., Ersin, F., & Kıssal, A. (2012). Bir Okul Toplumunda Gürültü Düzeyi Tanılaması ve Duyarlılık Eğitimi, Eğitim ve Bilim, 37(165), 223-236.
 • Polat, S., & Buluş-Kırıkkaya, E. (2007). İlk ve ortaöğretim okullarındaki ses düzeyleri. İzalasyon Dergisi, 66, 78-82.
 • Roy, K. P. (2011). Acoustics Codes, Standards, and Design Guidelines: A Primer Track. Codes and Standards in the HVAC&R Industry. 2nd February, 2011 ASHRAE Winter Conference.
 • Şentürk, C., & Sağnak, M. (2012). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Liderlik Davranışları İle Okul İklimi Arasındaki İlişki, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 29-47.
 • Shield, B., & Dockrell, J. (2004). External and internal noise surveys of London primary schools. Journal of the Acoustical Society of America, 115 (2) 730-738.
 • Shield, B., & Dockrell, J. (2006). Acoustical barriers in classrooms: the impact of noise on performance in the classroom, British Educational Research Journal, 32(3), 509-525.
 • Shield, B., & Dockrell, J. (2008). The effects of environmental and classroom noise on the academic attainments of primary school children. Journal of the Acoustical Society of America, 123(1), 133-144.
 • Skarlatos, D., & Manatakis, M. (2003). Effects of classroom noise on students and teachers in Greece. Perceptual & Motor Skills, 96 (2), 539-545.
 • Tamer, N., Küçükçiftçi, S., & Şan, B. (2011). İlköğretim Okullarında Gürültüden Rahatsızlığın Alan Çalışmalarına Bağlı Olarak Saptanması, İTÜ Dergisi, 10(2), 169-181.
 • Varış, F. (1998). Eğitim Bilimine Giriş, İstanbul: Alkım Yayınları.
 • Yücel, M. & Altunkasa, M.F. (1999). Çevre: Kız meslek liseleri için temel ders kitabı. İstanbul: Milli Eğitim Basım Evi.
Konular Eğitim Bilimleri
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mızrap BULUNUZ
E-posta: bilinmiyor@bilinmiyor.xxx

Yazar: Nermin BULUNUZ
E-posta: bilinmiyor@bilinmiyor.xxx

Yazar: Jonida KELMENDİ TUNCAL
E-posta: bilinmiyor@bilinmiyor.xxx

Bibtex @araştırma makalesi { http-eku-comu-edu-tr347793, journal = {Eğitimde Kuram ve Uygulama}, issn = {1304-9496}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {637 - 658}, doi = {10.17244/http-eku-comu-edu-tr.347793}, title = {AKUSTİK İYİLEŞTİRME YAPILMIŞ BİR OKULDA GÜRÜLTÜ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {BULUNUZ, Nermin and BULUNUZ, Mızrap and KELMENDİ TUNCAL, Jonida} }
APA BULUNUZ, M , BULUNUZ, N , KELMENDİ TUNCAL, J . (2017). AKUSTİK İYİLEŞTİRME YAPILMIŞ BİR OKULDA GÜRÜLTÜ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13 (4), 637-658. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/http-eku-comu-edu-tr/issue/31729/347793
MLA BULUNUZ, M , BULUNUZ, N , KELMENDİ TUNCAL, J . "AKUSTİK İYİLEŞTİRME YAPILMIŞ BİR OKULDA GÜRÜLTÜ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Eğitimde Kuram ve Uygulama 13 (2017): 637-658 <http://dergipark.gov.tr/http-eku-comu-edu-tr/issue/31729/347793>
Chicago BULUNUZ, M , BULUNUZ, N , KELMENDİ TUNCAL, J . "AKUSTİK İYİLEŞTİRME YAPILMIŞ BİR OKULDA GÜRÜLTÜ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Eğitimde Kuram ve Uygulama 13 (2017): 637-658
RIS TY - JOUR T1 - AKUSTİK İYİLEŞTİRME YAPILMIŞ BİR OKULDA GÜRÜLTÜ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Mızrap BULUNUZ , Nermin BULUNUZ , Jonida KELMENDİ TUNCAL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Eğitimde Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 637 EP - 658 VL - 13 IS - 4 SN - 1304-9496-1304-9496 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Eğitimde Kuram ve Uygulama AKUSTİK İYİLEŞTİRME YAPILMIŞ BİR OKULDA GÜRÜLTÜ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Mızrap BULUNUZ , Nermin BULUNUZ , Jonida KELMENDİ TUNCAL %T AKUSTİK İYİLEŞTİRME YAPILMIŞ BİR OKULDA GÜRÜLTÜ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2017 %J Eğitimde Kuram ve Uygulama %P 1304-9496-1304-9496 %V 13 %N 4 %R %U