Yıl 2017, Cilt 13, Sayı 4, Sayfalar 659 - 669 2017-10-30

DETERMINING SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ KEYWORDS ABOUT THE “LIVING BEING” CONCEPT: A PHENOMENOLOGY STUDY
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN CANLI KAVRAMINA YÖNELİK ANAHTAR KELİMELERİNİN BELİRLENMESİ: BİR FENOMENOLOJİ ÇALIŞMASI

Şirin YILMAZ [1] , Betül TİMUR [2] , Serkan TİMUR [3]

116 159

Learner may make wrong interconnections between the learned concepts and their learning experiences. These errors may cause other wrong deductions in the future learning experiences. For this reason it is important to form the necessary connections between the key concepts and related vocabulary. The researchers aimed to explain the connections between key vocabulary and living beings by using the phenomenology. Constructive properties are different in each individual thus the descriptions differ accordingly. The research was carried out in secondary school 5th grades (n=41; 12 m, 29 f), 6th grades (n=39; 19m, 20f) total of 80 middle school students. Two open-ended questions were asked in order to collect data and the students’ answers were in written format.  The data was analysed as per deductive criteria and the content analyse was used. According the results, the middle school students first recall key words as “breathing” and “moving” when they think about animals and plants. The cognitive schemetas and feedbacks of the 5th grades is very much than 6th grades. When all the answers were examined together, it was explored that students have some misconceptions about the living beings and their inter-connections. They have some important deficits in classification and differentiation of the living beings.  Suggestions were made as per the outcomes of the research in order to support the science teachers and the future researches.  

Kavramların öğrenilmesi ve kavramlar arası ilişkilerin kurulması, anlamlı bir öğrenmenin gerçekleşmesi ile meydana gelir. Birey bu ilişkilendirme sürecinde kavramlar arası yanlış yapılandırma veya deneyimler ile olası yanılgılara sahip olabilir. Bu nedenle bireylerin bir konu/kavrama yönelik anahtar kelimeleri ve onu yakın anlamsal kelimeler ile ilişkilendirmeleri, konunun bütüncül olarak ele alınarak öğrenilmesinde önem teşkil etmektedir. Yapılan araştırmada ortaokul öğrencilerinin canlı kavramına yönelik anahtar kelimelerini fenomenoloji çalışması ile belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma ortaokul 5. Sınıf (n=41; 12 e, 29 k) ve 6. Sınıfta (n=39; 19 e, 20 k) öğrenim görmekte olan 80 ortaokul öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu sorulardan oluşan bir test kullanılmış, öğrencilerin cevapları yazılı metinler halinde alınmıştır. Elde edilen verilerin analizinde tümevarımsal içerik analizi kullanılmıştır. Analizler sonucunda ortaokul öğrencilerinin canlı kavramına yönelik akıllarına ilk gelen anahtar kelimelerin insan, hayvan ve bitki kavramları ile nefes alma ve hareket etme özellikleri olduğu görülmüştür. 5. Sınıf öğrencilerinin kavramları 6. Sınıf öğrencilerinin kavramlarından çeşitlilik göstermekle birlikte daha önce canlılar ve hayat ünitesine dair ders almadıkları düşünüldüğünde daha informal yapılar olduğu sonucuna varılmıştır. Öğrencilerin her iki soruya vermiş oldukları cevaplar bütüncül olarak ele alındığında öğrencilerin canlı kavramı ve bu kavramı ilişkilendirdikleri kavramlara yönelik belirli yanlış anlamalarının olduğu, canlıları sınıflandırma ve ortak özellikleri ayırt etme noktalarında önemli eksikliklere sahip oldukları sonucuna varılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda fen eğitimcileri ve gelecek araştırmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

 • Bahar, M. (2002). Students’ learning difficulties in biology: reasons and solutions. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 73–82.
 • Bahar, M. (2003). A study of pupils’ ideas about the concept of life. Kastamonu Eğitim Dergisi,11(1), 93-104.
 • Christensen, L. B., Johnson, B., & Turner, L. A. (2011). Research methods, design, and analysis. Pearson: New York.
 • Donnelly, D. F., McGarr, O., & O'Reilly, J. (2014). ‘Just be quiet and listen to exactly what he's saying': Conceptualising power relations in inquiry- oriented classrooms. International Journal of Science Education, 36(12), 2029-2054.
 • Hartikainen, A. (2008). Making meanings: Pupil talk in inquiry-oriented instruction. Nordic Studies in Science Education (NorDiNa), 4(1), 256- 268.
 • Hofer, B. K., & Pintrich, P. R. (1997). The development of epistemological theories: Beliefs about knowledge and knowing and their relation to learning. Review of educational research, 67(1), 88-140.
 • Johnson, B., & Christensen, L. (2008). Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches. Sage.
 • Kuhn, D. (1991). The skills of argument. Cambridge, England: Cambridge University Press.
 • Kuhn, D., Schauble, L., & Garcia-Mila, M. (1992). Cross-domain development of scientific reasoning. Cognition and Instruction, 9(4), 285-327.
 • Kuhn, D. (2001). How do people know? Psychological science, 12(1), 1-8.
 • Lazarowitz, R. & Penso, S. (1992). High school student’s difficulties in learning biology concepts. Journal of Biological Education, 26 (3), 215-223.
 • Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, CA: Sage.
 • Mortimer, E., & Scott, P. (2003). Meaning Making In Secondary Science Classroomsaa. McGraw-Hill Education (UK).
 • Patton, M. Q. (2005). Qualitative research. John Wiley & Sons, Ltd.
 • Piaget, J. (2013). The construction of reality in the child, 82. Routledge.
 • Senemoğlu, N. (2005). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim (12. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi
 • Scott, P.H. (1998). Teacher Talk and Meaning Making in Science Classrooms: A Vygotskian Analysis and Review. Studies in Science Education, 32: 45-80.
 • Scott, P. H., Mortimer, E. F., & Aguiar, O. G. (2006). The tension between authoritative and dialogic discourse: A fundamental characteristic of meaning making interactions in high school science lessons. Science Education, 90(4), 605-631.
 • Strommen, E. (1995). Lions and tigers and bears, oh my! Children's conceptions of forests and their inhabitants. Journal of Research in Science Teaching, 32(7), 683-698.
 • Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research (Vol. 15). Newbury Park, CA: Sage.
 • Tekkaya, C., Özkan, Ö., Sungur, S. (2001). Lise öğrencilerinin zor olarak algıladıkları biyoloji kavramları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 145– 150
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
Konular Eğitim Bilimleri
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Şirin YILMAZ
E-posta: sirinyilmaz87@gmail.com

Yazar: Betül TİMUR
E-posta: betultmr@gmail.com

Yazar: Serkan TİMUR
E-posta: serkantimur42@gmil.com

Bibtex @araştırma makalesi { http-eku-comu-edu-tr347795, journal = {Eğitimde Kuram ve Uygulama}, issn = {1304-9496}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {659 - 669}, doi = {10.17244/http-eku-comu-edu-tr.347795}, title = {ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN CANLI KAVRAMINA YÖNELİK ANAHTAR KELİMELERİNİN BELİRLENMESİ: BİR FENOMENOLOJİ ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {YILMAZ, Şirin and TİMUR, Serkan and TİMUR, Betül} }
APA YILMAZ, Ş , TİMUR, B , TİMUR, S . (2017). ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN CANLI KAVRAMINA YÖNELİK ANAHTAR KELİMELERİNİN BELİRLENMESİ: BİR FENOMENOLOJİ ÇALIŞMASI. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13 (4), 659-669. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/http-eku-comu-edu-tr/issue/31729/347795
MLA YILMAZ, Ş , TİMUR, B , TİMUR, S . "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN CANLI KAVRAMINA YÖNELİK ANAHTAR KELİMELERİNİN BELİRLENMESİ: BİR FENOMENOLOJİ ÇALIŞMASI". Eğitimde Kuram ve Uygulama 13 (2017): 659-669 <http://dergipark.gov.tr/http-eku-comu-edu-tr/issue/31729/347795>
Chicago YILMAZ, Ş , TİMUR, B , TİMUR, S . "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN CANLI KAVRAMINA YÖNELİK ANAHTAR KELİMELERİNİN BELİRLENMESİ: BİR FENOMENOLOJİ ÇALIŞMASI". Eğitimde Kuram ve Uygulama 13 (2017): 659-669
RIS TY - JOUR T1 - ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN CANLI KAVRAMINA YÖNELİK ANAHTAR KELİMELERİNİN BELİRLENMESİ: BİR FENOMENOLOJİ ÇALIŞMASI AU - Şirin YILMAZ , Betül TİMUR , Serkan TİMUR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Eğitimde Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 659 EP - 669 VL - 13 IS - 4 SN - 1304-9496-1304-9496 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Eğitimde Kuram ve Uygulama ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN CANLI KAVRAMINA YÖNELİK ANAHTAR KELİMELERİNİN BELİRLENMESİ: BİR FENOMENOLOJİ ÇALIŞMASI %A Şirin YILMAZ , Betül TİMUR , Serkan TİMUR %T ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN CANLI KAVRAMINA YÖNELİK ANAHTAR KELİMELERİNİN BELİRLENMESİ: BİR FENOMENOLOJİ ÇALIŞMASI %D 2017 %J Eğitimde Kuram ve Uygulama %P 1304-9496-1304-9496 %V 13 %N 4 %R %U