Yıl 2017, Cilt 13, Sayı 4, Sayfalar 715 - 733 2017-10-30

THE ADAPTATION OF “BELIEFS ABOUT THE NATURE OF MATHEMATICS” SCALE INTO TURKISH CULTURE
MATEMATİĞİN DOĞASI HAKKINDA İNANÇLAR ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI

Serhat AYDIN [1] , Derya ÇELİK [2]

121 155

The aim of this research is to examine validity and reliability of Turkish adaptation of "Beliefs about The Nature of Mathematics Scale" developed for international TEDS-M Study. The research was conducted on 583 senior preservice elementary mathematics teachers from different universities selected randomly from seven geographical regions of Turkey. In order to examine construct validity of the scale, exploratory and confirmatory factor analyses were used. As a result of the exploratory factor analysis, it was found that total explained variance was 57% and that the items were grouped under two factors (rule orientation and discovery orientation). Results of confirmatory factor analysis demonstrated that the scale yielded two factors as the original form and that the model was well fit (X2=151.58, sd=53, RMSEA=0.08, GFI=0.93, AGFI=0.88, CFI=0.95, NFI=0.91, NNFI=0.96). In order to examine the reliability of the scale, item-total correlations and Cronbach alfa were calculated. Item-total correlations ranged from 0.46 to 0.66 in Turkish form of the scale. Internal consistency coefficients were found as 0.88 for Rule orientation subscale and 0.92 for Inquiry orientation subscale. These results show that the Turkish form of the scale is a valid and reliable instrument.

Bu çalışmanın amacı, uluslararası TEDS-M çalışması için geliştirilmiş Matematiğin Doğası Hakkında İnançlar Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğinin yapılarak geliştirilmiş Türkçe formun sunulmasıdır.  Araştırma, Türkiye’nin yedi bölgesinden rastgele olarak seçilen birer üniversiteden toplam 583 son sınıf ilköğretim matematik öğretmeni adayı üzerinden yürütülmüştür. Ölçeğin yapı geçerliğini incelemek için Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi yöntemleri kullanılmıştır. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda, toplam açıklanan varyansın %57 olduğu ve maddelerin iki faktör (kural yönelimi ve keşfetme yönelimi) altında toplandığı görülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizinde ölçeğin aslına benzer şekilde iki boyutlu olduğu ve bu modelin iyi uyum sağladığı görülmüştür (X2=151.58, sd=53, RMSEA=0.08, GFI=0.93, AGFI=0.88, CFI=0.95, NFI=0.91, NNFI=0.96). Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için ise Cronbach alfa katsayısı ve madde-toplam korelasyonlarına bakılmıştır. Türkçe formda bulunan maddeler ile toplam arasındaki korelasyon katsayılarının 0.46 ile 0.66 arasında değiştiği bulunmuştur. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayıları kural yönelimi alt boyutu için 0.88 ve araştırma ve keşfetme yönelimi altboyutu için 0.92 olarak bulunmuştur. Ulaşılan bu sonuçlar ölçeğin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. 

 • Aydın, S. (2014). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının öğretme bilgilerinin, inanışlarının ve öğrenme fırsatlarının üniversiteler ve TEDS-M sonuçlarına göre karşılaştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Baki, A. (2015). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi (6. Baskı). Hece Yayınları: Ankara.
 • Bali, G., Kayhan, M. ve Polat, Z. S. (2004). Okul öncesi matematik öğretmen adaylarının matematik hakkındaki inançları. Matematik Etkinlikleri Sempozyumu, 5-7 Mayıs 2004, Ankara: Milli Kütüphane.
 • Baş, F., Işık, A. Çakmak, Z., Okur, M. ve Bekdemir, M. (2015). İlköğretım matematık öğretmen adaylarının matematiğin doğasına ilişkin düşünceleri: bir yapısal eşitlik modeli incelemesi. Kastamonu, Eğitim Dergisi, 23(1), 123-140.
 • Beavers, A. S., Lounsbury, J. W., Richards, J. K., Huck, S. W., Skolits, G. J., and Esquivel, S. L. (2013). Practical considerations for using exploratory factor analysis in educational research. Practical assessment, research & evaluation, 18(6), 1-13.
 • Blömeke, S. and Delaney, S. (2012). Assessment of teacher knowledge across countries: A review of the state of research. ZDM, 44(3), 223-247.
 • Blömeke, S., Felbrich, A., Müller, C., Kaiser, G., & Lehmann, R. (2008). Effectiveness of teacher education. ZDM, 40(5), 719-734.
 • Brouwer, N. and Korthagen, F. (2005). Can teacher education make a difference? American Educational Research Journal, 42(1), 153-224.
 • Bryman, A., & Cramer, D. (2001). Quantitative data analysis with SPSS release 10 for Windows. London and New York: Taylor & Francis Group.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum. (Yedinci Baskı). Ankara: PEGEM A Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Özkahveci, Ö. ve Demirel, F. (2004). Güdülenme ve öğrenme stratejileri ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice, 4(2), 207-239.
 • Cochran-Smith, M., & Zeichner, K. M. (Eds.) (2005). Studying Teacher Education. The Report of the AERA Panel on Research and Teacher Education. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum.
 • Comrey, A. L. and Lee, H. B. (2013). A first course in factor analysis. N.J.: Psychology Press.
 • Crossley, M. (2014). The rise of data in education systems: collection, visualisation and use. Comparative Education, 50(2), 249-250.
 • Çevirgen, A. E. (2016). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik ve Matematik Eğitimine Yönelik İnançları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(39), 37-57.
 • Dede, Y. ve Karakuş, F. (2014). Matematik öğretmeni adaylarının matematiğe yönelik inançları üzerinde öğretmen eğitimi programlarının etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(2), 791-813.
 • Deng, Z. (1995). Estimating the reliability of the teacher questionnaire used in the Teacher Education and Learning to Teach (TELT). National Center for Research on Teacher Learning Technical Series, 95(1), 39.
 • Durmaz, M. (2016). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiğin Doğasına İlişkin Felsefi Görüşleri. EJERCONGRESS 2016 Conference Proceedings.
 • Ernest, P. (1989). The knowledge, beliefs and attitudes of the mathematics teacher: A model. Journal of education for teaching, 15(1), 13-33.
 • Gess-Newsome, J. (2015). A model of teacher professional knowledge and skill including PCK. Re-examining pedagogical content knowledge in science education, 28-42.
 • Günüç, S. ve Kayri, M. (2010). Türkiye’de internet bağımlılık profili ve internet bağımlılık ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik-güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(220-232).
 • Gür, B.S., Çelik Z. and Özoğlu M. (2012). “Policy Options for Turkey: A critique of the interpretation and utilization of PISA results in Turkey”. Journal of Education Policy, 27(1),1–21.
 • Haser, Ç., Kayan, R., & Bostan, M. I. (2013). Matematik öğretmen adaylarının matematiğin doğası, öğretimi ve öğrenimi hakkındaki inanışları. Eğitim ve Bilim, 38(167), 179-195.
 • Howell, D. C. (2007). The treatment of missing data. The Sage handbook of social science methodology, 208-224.
 • Kalaycı, Ş. (2006). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (Vol. 2). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kleickmann, T., Richter, D., Kunter, M., Elsner, J., Besser, M., Krauss, S. and Baumert, J. (2013). Teachers’ content knowledge and pedagogical content knowledge: The role of structural differences in teacher education. Journal of Teacher Education, 64(1), 90-106.
 • Ledesma, R. D. and Valero-Mora, P. (2007). Determining the number of factors to retain in EFA: An easy-to-use computer program for carrying out parallel analysis. Practical assessment, research & evaluation, 12(2), 1-11.
 • Lester, F. K. (Ed.), (2007). Second handbook of research on mathematics teaching and learning. Charlotte, NC: National Council of Teachers of Mathematics & Information Age Publishing.
 • Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P. and Hooper, M. (2016). TIMSS 2015 International Results in Mathematics. Retrieved from Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center website: http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/international-results/.
 • OECD (2004). “Learning for Tomorrow’s World: First results from PISA 2003”, (Paris: OECD Publishing).
 • OECD (2007). “PISA 2006: Science competencies for tomorrow’s World”, (Paris: OECD Publishing).
 • OECD (2010). “PISA 2009 Results: What students know and can do: Student performance in reading, mathematics and science”, (Paris: OECD Publishing).
 • OECD (2013). “PISA 2012 Results: What students know and can do: Student performance in mathematics, reading and science”, (Paris: OECD Publishing).
 • OECD (2016). PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education, OECD Publishing, Paris.
 • Özdemir, C. (2017). OECD PISA Türkiye Verisi Kullanılarak Yapılan Araştırmaların Metodolojik Taraması. Eğitim Bilim Toplum, 14(56), 10-27.
 • Özgüven, İ.E. (1994). Psikolojik testler. Ankara:Yeni Doğuş Matbaası.
 • Philipp, R. A. (2007). Mathematics teachers’ beliefs and affect. In F. K. Lester (Ed.), Second handbook of research on mathematics teaching and learning (257–315). Charlotte, NC: National Council of Teachers of Mathematics & Information Age Publishing.
 • Ramiz, R. (2016). New Perspective for the Philosophy: Re-Construction & Definition of the New Branches of Philosophy. Philosophy, 6(6), 305-336.
 • Rokeach, M. (1972). Beliefs, attitudes, and values: A theory of organization and change. San Francisco: Jossey-Bass Inc
 • Rosnow, R. L. and Rosenthal, R. (2008). Assessing the effect size of outcome research, in Nezu, Arthur M. and Nezu, Christine Maguth (Eds), Evidence-based outcome research: A practical guide to conducting randomized controlled trials for psychosocial interventions, (379-401). New York, NY, US: Oxford University Press, xxv, 486 pp.
 • Sanalan, V. A., Bekdemir, M., Okur, M., Kanbolat, O., Baş, F. ve Özturan Sağırlı, M. (2013). Öğretmen adaylarının matematiğin doğasına ilişkin felsefi düşünceleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 155-168.
 • Sanchez, M. (2011). A review of research trends in mathematics teacher education. PNA, 5(4), 129-145.
 • Schmidt, W. H., Tatto, M. T., Bankov, K., Blömeke, S., Cedillo, T., Cogan, L., ... and Santillan, M. (2007). The preparation gap: Teacher education for middle school mathematics in six countries. MT21 Report. East Lansing: Michigan State University.
 • Staub, F. C. and Stern, E. (2002). The nature of teachers' pedagogical content beliefs matters for students' achievement gains: Quasi-experimental evidence from elementary mathematics. Journal of educational psychology, 94(2), 344.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk psikoloji yazıları, 3(6), 49-74.
 • Şekercioğlu, G. (2009). Çocuklar için benlik algısı profilinin uyarlanması ve faktör yapısının farklı değişkenlere göre eşitliğinin test edilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenirlik ve Geçerlik. (Birinci Baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Tabachnick B. G. and Fidel, L. S. (2001). Using multivariate statistics (fourth edition). MA: Allyn & Bacon, Inc.
 • Tatto, M. T. (2003). Evaluating the effectiveness of the teacher preparation program at Michigan State University: Analyzing survey and ethnographic evidence. In annual meeting of the American Educational Research Association, Chicago, IL.
 • Tatto, M. T., Ingvarson, L., Schwille, J., Peck, R., Senk, S. L. and Rowley, G. (2008). Teacher education and development study in mathematics (TEDS-M): Policy, Practice, and readiness to teach primary and secondary mathematics. conceptual framework. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Herengracht 487, Amsterdam, 1017 BT, The Netherlands.
 • Tezbaşaran, A. A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları, 12, 22-25.
 • Thompson, A. G. (1994). Teachers’ beliefs and conception: A synthesis of the research. In D. A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning (127–146). New York: Macmillan.
 • Toluk Uçar, Z. ve Demirsoy, N. H. (2010). Eski-yeni ikilemi: matematik öğretmenlerinin matematiksel inançları ve uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 321-332.
 • Wood, T., Jaworski, B., Krainer, K., Sullivan, P., & Tirosh, D. (2008). The international handbook of mathematics teacher education. T. Wood (Ed.). Sense Publishing.
 • Yıldız, P. (2016). Ortaokul Öğrencilerinin Matematiğe İlişkin İnançları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(39), 174-189.
 • Yılmaz, R., & Keser, H. (2015). İşlemsel Uzaklık Ölçeğinin Uyarlama Çalışması The Adaptation Study of Transactional Distance Scale. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], 30(4), 91-105.
Konular Eğitim Bilimleri
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Serhat AYDIN
E-posta: aydins@kmu.edu.tr

Yazar: Derya ÇELİK
E-posta: aydins@kmu.edu.tr

Bibtex @araştırma makalesi { http-eku-comu-edu-tr347805, journal = {Eğitimde Kuram ve Uygulama}, issn = {1304-9496}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {715 - 733}, doi = {10.17244/http-eku-comu-edu-tr.347805}, title = {MATEMATİĞİN DOĞASI HAKKINDA İNANÇLAR ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI}, key = {cite}, author = {AYDIN, Serhat and ÇELİK, Derya} }
APA AYDIN, S , ÇELİK, D . (2017). MATEMATİĞİN DOĞASI HAKKINDA İNANÇLAR ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13 (4), 715-733. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/http-eku-comu-edu-tr/issue/31729/347805
MLA AYDIN, S , ÇELİK, D . "MATEMATİĞİN DOĞASI HAKKINDA İNANÇLAR ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI". Eğitimde Kuram ve Uygulama 13 (2017): 715-733 <http://dergipark.gov.tr/http-eku-comu-edu-tr/issue/31729/347805>
Chicago AYDIN, S , ÇELİK, D . "MATEMATİĞİN DOĞASI HAKKINDA İNANÇLAR ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI". Eğitimde Kuram ve Uygulama 13 (2017): 715-733
RIS TY - JOUR T1 - MATEMATİĞİN DOĞASI HAKKINDA İNANÇLAR ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI AU - Serhat AYDIN , Derya ÇELİK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Eğitimde Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 715 EP - 733 VL - 13 IS - 4 SN - 1304-9496-1304-9496 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Eğitimde Kuram ve Uygulama MATEMATİĞİN DOĞASI HAKKINDA İNANÇLAR ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI %A Serhat AYDIN , Derya ÇELİK %T MATEMATİĞİN DOĞASI HAKKINDA İNANÇLAR ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI %D 2017 %J Eğitimde Kuram ve Uygulama %P 1304-9496-1304-9496 %V 13 %N 4 %R %U