Yıl 2017, Cilt 13, Sayı 4, Sayfalar 811 - 825 2017-10-30

DETERMINATION OF CREATIVITY AREAS ACCORDING TO THE KAUFMAN SCALE OF STUDENTS WHO ARE IDENTIFIED WITH MUSIC ABILITY AT SCIENCE AND ART CENTER
BİLİM VE SANAT MERKEZİNDE MÜZİK YETENEĞİ İLE TANILANMIŞ ÖĞRENCİLERİN KAUFMAN ÖLÇEĞİNE GÖRE YARATICILIK ALANLARININ BELİRLENMESİ

Hüseyin MERTOL [1] , Şirin ÇETİN [2]

138 115

The aim of this study is to determine the creativity areas of the students who come to the Music and Art Centers of Music. For this purpose, the Kaufman Fields Creativity Scale (KAY-TR) was applied to 65 students who were diagnosed with continuing music ability in Samsun Science and Art Center during 2016-2017 academic year. SPSS 21.0 package program was used in the analysis of the data in the study. For the analyzes, arithmetic mean, frequency and percentages were determined. In the comparison, t-test was used for the variables with normal distribution. It was observed that when the students' scores on Kaufman creativity scale were examined, they got the highest score in academic creativity. The average scores of the students according to the Kaufman creativity scale were found to be statistically significant between the mean scores in terms of scientific / mechanical creativity and artistic performance. According to Kaufman's creativity dimension, the students who are least creative in the field of artistic creativity are found to have a pottery piece or sculpture material that is lower than other materials. As a result, the students who come to the music with the ability of the above mentioned music emerged with more academic creativity. In the process of diagnosis, in these centers, is the success of music ability after priority academic achievement? He's throwing up the question.

ÖZET
Bu çalışmanın amacı Bilim ve Sanat Merkezlerinde müzik tanılaması ile gelen öğrencilerin yaratıcılık alanlarının belirlenmesidir. Bu amaçla 2016–2017 eğitim-öğretim yılında Samsun Bilim ve Sanat Merkezine devam müzik yeteneği ile tanılanmış 65 öğrenciye Kaufman Alanları Yaratıcılık Ölçeği (KAYÖ-TR) uygulanmıştır. Çalışmada verilerin analizinde SPSS 21.0 paket programı kullanılmıştır. Analizler için aritmetik ortalamalar, frekans ve yüzdeler belirlenmiş, karşılaştırmalarda verilerin analizi sonucu normal dağılım gösteren değişkenlerde t-testi kullanılmıştır. Öğrencilerin Kaufman yaratıcılık ölçeğinden aldıkları puanlar incelendiğinde akademik yaratıcılık alanında en yüksek puanı aldığı gözlemlenmiştir. Öğrencilerin Kaufman yaratıcılık alan ölçeğine göre alınan ortalama puanlarının bilimsel/mekanik yaratıcılık ve sanatsal performans alanında cinsiyete göre ortalama puanlarının arasında istatistiksel anlamlılık olduğu görülmüştür. Kaufman yaratıcılık alan ölçeğine göre öğrencilerin en az yaratıcı olduğu alanda yani sanatsal yaratıcılık alanda maddeler bir çömlek parçası veya heykel yapma maddesi diğer maddelere göre daha düşük olduğu bulgulanmıştır.  Sonuç olarak yukarıdaki veriler doğrultusunda müzik yeteneği ile gelen öğrencilerin daha çok akademik yaratıcılık özelliği ile ortaya çıkmış olması tanılama sürecinde bu merkezlerde müzik yeteneği tanılamasında öncelik akademik başarı sonra müzik yeteneği başarısı mı gelmektedir? Sorusunu karşımıza çıkarmıştır.

 • Ataman, A. (2005). Özel Eğitime Giriş. (2.Basım). Ankara: Gündüz Eğitim Yayıncılık.
 • Canakay U, E. (2006). Müzik Teorisi Dersine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirme. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, PAÜ Eğitim Fakültesi, Denizli: 26-28 Nisan.
 • MEB, (2007). Bilim ve sanat merkezleri yönergesi. Tebliğler Dergisi, 2593.
 • MEB, (2009). Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, Ankara.
 • Mithen, S., Morley, I., Wray, A., Tallerman, M., & Gamble, C. (2006). The Singing Neanderthals: the Origins of Music, Language, Mind and Body. Cambridge Archaeological Journal, 16(1), 97-112.
 • Gürgen, E. T., & Bilen, S. (2005). Müzik alan derslerinin müzik öğretmeni adaylarının yaratıcı düşünme becerileri üzerindeki etkileri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 325-338.
 • Göğüş, G. (1999). Müzik Yeteneğinin Tanımı, Ölçümü ve Deneme Yetenek Testi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (1), 147-154.
 • Gökdere. M. & Küçük. M. (2003). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Fen Öğretimindeki Mevcut Durum; Türkiye Örneklemi. Kuramda ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 101-124.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi (On Dokuzuncu Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Orhon, G. (2014). Yaratıcılık Nörofizyolojik Felsefi ve Eğitsel Temelleri, Ankara: Pegem Akademi
 • Öz B, N. (2001). İnsanın Kültürel Gelişiminde Müzik Eğitiminin Önemi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1), 101-106.
 • Rauscher, Frances H. (2003). Can Music Instruction Affect Children’s Cognitive Development? ERIC Clearinghouse on Early Education and Parenting (ERIC No.ED.480540) http:www.ericdigest.org/2004-3/cognitive.htm
 • Robinson, A., Shore, B.M. & Enersen, D.L. (2014). Üstün Zekâlılar Eğitiminde En İyi Uygulamalar Kanıt Temelli Bir Kılavuz (Çev. Ed. Ü. Oğurlu, F. Kaya), Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Shaw, Gordon L.(2003). Keeping Mozart in Mind. M.I.N.D.Institute. http://www.mindinstitute.net/MIND3/research-book.php (Erişim Tarihi: 12.06.2017).
 • Şahin, F. (2016). Kaufman Alanları Yaratıcılık Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. Elementary Education Online 15(3),855-867.
 • Vexliard, A. (1966). Yaratıcılık Teorileri ve Eğitim, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Dergisi, 4, 107-153.
Konular Eğitim Bilimleri
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hüseyin MERTOL
E-posta: husomero@yahoo.com

Yazar: Şirin ÇETİN
E-posta: scetin@omu.edu.tr

Bibtex @araştırma makalesi { http-eku-comu-edu-tr347816, journal = {Eğitimde Kuram ve Uygulama}, issn = {1304-9496}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {811 - 825}, doi = {10.17244/http-eku-comu-edu-tr.347816}, title = {BİLİM VE SANAT MERKEZİNDE MÜZİK YETENEĞİ İLE TANILANMIŞ ÖĞRENCİLERİN KAUFMAN ÖLÇEĞİNE GÖRE YARATICILIK ALANLARININ BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {ÇETİN, Şirin and MERTOL, Hüseyin} }
APA MERTOL, H , ÇETİN, Ş . (2017). BİLİM VE SANAT MERKEZİNDE MÜZİK YETENEĞİ İLE TANILANMIŞ ÖĞRENCİLERİN KAUFMAN ÖLÇEĞİNE GÖRE YARATICILIK ALANLARININ BELİRLENMESİ. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13 (4), 811-825. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/http-eku-comu-edu-tr/issue/31729/347816
MLA MERTOL, H , ÇETİN, Ş . "BİLİM VE SANAT MERKEZİNDE MÜZİK YETENEĞİ İLE TANILANMIŞ ÖĞRENCİLERİN KAUFMAN ÖLÇEĞİNE GÖRE YARATICILIK ALANLARININ BELİRLENMESİ". Eğitimde Kuram ve Uygulama 13 (2017): 811-825 <http://dergipark.gov.tr/http-eku-comu-edu-tr/issue/31729/347816>
Chicago MERTOL, H , ÇETİN, Ş . "BİLİM VE SANAT MERKEZİNDE MÜZİK YETENEĞİ İLE TANILANMIŞ ÖĞRENCİLERİN KAUFMAN ÖLÇEĞİNE GÖRE YARATICILIK ALANLARININ BELİRLENMESİ". Eğitimde Kuram ve Uygulama 13 (2017): 811-825
RIS TY - JOUR T1 - BİLİM VE SANAT MERKEZİNDE MÜZİK YETENEĞİ İLE TANILANMIŞ ÖĞRENCİLERİN KAUFMAN ÖLÇEĞİNE GÖRE YARATICILIK ALANLARININ BELİRLENMESİ AU - Hüseyin MERTOL , Şirin ÇETİN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Eğitimde Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 811 EP - 825 VL - 13 IS - 4 SN - 1304-9496-1304-9496 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Eğitimde Kuram ve Uygulama BİLİM VE SANAT MERKEZİNDE MÜZİK YETENEĞİ İLE TANILANMIŞ ÖĞRENCİLERİN KAUFMAN ÖLÇEĞİNE GÖRE YARATICILIK ALANLARININ BELİRLENMESİ %A Hüseyin MERTOL , Şirin ÇETİN %T BİLİM VE SANAT MERKEZİNDE MÜZİK YETENEĞİ İLE TANILANMIŞ ÖĞRENCİLERİN KAUFMAN ÖLÇEĞİNE GÖRE YARATICILIK ALANLARININ BELİRLENMESİ %D 2017 %J Eğitimde Kuram ve Uygulama %P 1304-9496-1304-9496 %V 13 %N 4 %R %U