Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 11, Sayfalar 191 - 203 2018-04-20

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi
An Investigation of Technical Sciences Vocational School Students’ Views on Education-Teaching

Hasan Mete [1] , Aytekin Erdem [2] , Gürcan Uzal [3] , Duygu Hüyük [4]

98 130

Bu çalışmanın amacı, Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim ile ilgili görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırma, tarama modelinde bir çalışmadır. Araştırmada, 251 tekniker adayından veri toplamak için; Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0,74 olan ve yedisi olumlu, altısı olumsuz olmak üzere 13 sorudan oluşan beşli Likert tipi bir ölçek kullanılmıştır. Elde edilen veriler, SPSS veri analizi programından yararlanılarak betimsel istatistik tekniği ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlardan bazıları şunlardır: Meslek Yüksekokulu’nda başarılı olabilmek için her derse ciddi bir şekilde çalışmak gerektiği görüşüne öğrencilerin tümüyle katıldıkları anlaşılmıştır. Meslekleri ile ilgili temel kavramları öğrenme, öğretim elemanlarının danışmanlık hizmetleri, Meslek Yüksekokulu’nun öğretim programlarının yeterliliği vb. konulardaki görüşlere ise öğrencilerin kısmen katıldıkları görülmüştür. Öğrencilerin öğretim elemanlarının çoğunun kendileriyle ilgilenmedikleri görüşüne kısmen katılmadıkları; uygulama çalışmalarının yeterli olmadığı, laboratuvar ve atölyelerin meslek lisesindekine göre daha az donanımlı olduğu, uygulamalı derslere meslek lisesindekilere göre daha az önem verildiği ve Meslek Yüksekokulunda mesleki bilgilerindeki eksikliklerini gideremedikleri görüşlerinde ise kararsız kaldıkları belirlenmiştir.  Bu sonuçlar doğrultusunda şu öneride bulunulabilir: Öğrencilerin eğitim-öğretim ile ilgili olumsuz görüşlerini giderebilmek için tedbirler alınmalıdır.

The aim of this study is to determine the opinions of the students of Vocational College about education and training. The research is a survey model study. Within the scope of the research, measurement tool used to collect data from technician candidates; is a five-point Likert-type scale, with an internal consistency coefficient of α = 0.74 and consisting of thirteen questions with seven being positive and six being negative. Obtained data were analyzed using descriptive statistical technique by using SPSS package program. Some of the results obtained are as follows: it has been understood that students fully agree with the view of every lesson must be studied in a serious way in order to be successful in Vocational College. It has been seen that students partially agree with such views of learning the basic concepts about their professions, consultancy services of teaching staff, sufficiency of curriculum of Vocational College. It has been determined that students do not partly agree that most of the teaching staff are not interested in themselves, and they were undecided about the views that practical work is not enough, laboratories and workshops are less equipped than the vocational high school, applied lessons are given less importance than those in the vocational high school, and they can not correct the shortcomings in their professional knowledges in the vocational college. In the light of these results, the following suggestion can be made: Measures should be taken to reduce the negative opinions of the students about education and training.

 • Acar, H. İ., Salık, S. ve Baykal, A.,Ö. (1996). “Ortaöğretimden gelen öğrencilerin meslek yüksekokullarında verilen öğretime uyum sorunları”. “21. Yüzyıla Doğru Meslek Yüksekokullarının Yeniden Yapılanması” Konulu Uluslar arası Sempozyum., 22-23 Mayıs 1996, s.89-98,Çankırı-Türkiye.
 • Adıgüzel, O., C. ve Berk, Ş. (2009). “Mesleki ve teknik ortaöğretimde yeni arayışlar: yeterliğe dayalı modüler sistemin değerlendirilmesi”. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. 5(1), 220-236.
 • Alkan, R, M., Suiçmez, M., Aydınkal, M. ve Şahin, M. (2014).”Meslek yüksekokullarındaki mevcut durum: Sorunlar ve bazı çözüm önerileri”. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Educationand Science. 4(3),133-140.
 • Binici, H. ve Arı, N. (2004). “Mesleki ve teknik eğitimde arayışlar”. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 383-396.
 • Çepni, S. (2014). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş ( 7. Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Erdem, A. ve Açıkgöz, A. F. (1998),” Competence and Quality Assurance of Education in Vocational Colleges”, Ankara University IVETA Conference, 31st August-2nd September 1998, Conference Proceedings, Quality Matters in International Vocational Educationand Training, Ankara, Türkiye.
 • Erdem, A., Uzal, G., Yamaç, M. ve Hüyük, D.,(2007).”Meslek yüksekokullarının bazı sorunları ve çözüm önerileri”. 4. Ulusal Meslek Yüksekokulu Sempozyumu Bildiriler Kitabı II. Sözlü Bildiriler. 451-454. Bergama, İzmir.
 • Ergin, A. ve Yağcı, Ö. (2003). “4702 sayılı yasa çerçevesinde gerçekleştirilen MEB – YÖK meslek yüksekokulları projesine yönelik bir değerlendirme”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 25, 256-264.
 • Kalkınma Bakanlığı, (2014). Mesleki Eğitimin Yeniden Yapılandırılması Çalışma Grubu Raporu. Kalkınma Bakanlığı, Onuncu Kalkınma Planı, 54-56. Ankara.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi (9. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaya, A. (2014).”Meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin eğitim öğretim ve geleceğe yönelik düşünceleri”. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 349-356.
 • Nalçakan, M. ve Nalçakan, N. (2007).“Meslek yüksekokulları mezunları – işgücü piyasa ilişkileri ve ekonomik boyutu.” 4. Ulusal Meslek Yüksekokulu Sempozyumu Bildiriler Kitabı I. Sözlü Bildiriler. s.47-50. Bergama, İzmir.
 • Nartgün, Ş. ve Yüksel, E. (2009).”Meslek yüksekokullarına sınavsız geçişte izlenen kriterlerin değerlendirilmesi”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 9(2), 189-205.
 • Nursoy, M. (2008). “Değişen ve gelişen endüstrinin nitelikli teknik eleman ihtiyaçlarının karşılanması için mesleki ve teknik eğitim sisteminde model arayışları”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory&Practice 8(2) , 581-610.
 • Önal, N. ve Budak, Y. (2013).”Meslek yüksekokulu öğretim elemanlarının öğretim araç ve materyallerini kullanmalarına ilişkin öğretim elemanı ve öğrenci görüşleri”. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 14(3),267-283.
 • Özdemir, G., Öztekin, R. ve Özdemir, H. (2016). “Meslek yüksekokullarının öğretim kalitesine etki eden faktörler”. Umyos. 5th International Vocational Schools Symposium. Volume-1,243-252.
 • Özsoy, C. (2007).“Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde Türkiye’de meslek yüksekokullarının durumu ve sorunları.” 4. Ulusal Meslek Yüksekokulu Sempozyumu Bildiriler Kitabı I. Poster Bildiriler, 20-23. Bergama, İzmir.
 • Uzal, G., Erdem, A., Yamaç, M. ve Hüyük, D.(2007). “Meslek yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim ve meslekleriyle ilgili görüşleri (Tekirdağ MYO örneği).”4. Ulusal Meslek Yüksekokulu Sempozyumu Bildiriler Kitabı I. Sözlü Bildiriler, 553-557. Bergama, İzmir.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Bahar
Dergi Bölümü Tüm Sayı
Yazarlar

Yazar: Hasan Mete (Sorumlu Yazar)
Kurum: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Aytekin Erdem
Kurum: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Gürcan Uzal
Kurum: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Duygu Hüyük
Kurum: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { humanitas357490, journal = {HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2147-088X}, eissn = {2645-8837}, address = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {191 - 203}, doi = {10.20304/humanitas.357490}, title = {Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Mete, Hasan and Uzal, Gürcan and Hüyük, Duygu and Erdem, Aytekin} }
APA Mete, H , Erdem, A , Uzal, G , Hüyük, D . (2018). Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi. HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (11), 191-203. DOI: 10.20304/humanitas.357490
MLA Mete, H , Erdem, A , Uzal, G , Hüyük, D . "Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi". HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018): 191-203 <http://dergipark.gov.tr/humanitas/issue/36653/357490>
Chicago Mete, H , Erdem, A , Uzal, G , Hüyük, D . "Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi". HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018): 191-203
RIS TY - JOUR T1 - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi AU - Hasan Mete , Aytekin Erdem , Gürcan Uzal , Duygu Hüyük Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20304/humanitas.357490 DO - 10.20304/humanitas.357490 T2 - HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 191 EP - 203 VL - 6 IS - 11 SN - 2147-088X-2645-8837 M3 - doi: 10.20304/humanitas.357490 UR - http://dx.doi.org/10.20304/humanitas.357490 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi %A Hasan Mete , Aytekin Erdem , Gürcan Uzal , Duygu Hüyük %T Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi %D 2018 %J HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi %P 2147-088X-2645-8837 %V 6 %N 11 %R doi: 10.20304/humanitas.357490 %U 10.20304/humanitas.357490
ISNAD Mete, Hasan , Erdem, Aytekin , Uzal, Gürcan , Hüyük, Duygu . "Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi". HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 11 (Nisan 2018): 191-203. http://dx.doi.org/10.20304/humanitas.357490