Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 11, Sayfalar 205 - 224 2018-04-20

An Evaluation of the Rates of Success of the Turkish Students in the Usage of Subjectivity Mode
Öznellik Kipi Kullanımında Türk Öğrencilerin Başarı Oranlarının Değerlendirilmesi

Nuran ASLAN [1] , Yusuf TOPALOĞLU [2]

88 137

The present study handles the subject of usage of French subjunctive mode by Turkish University students with the study of contrastive approach. The usage of the mode in question is one of the most important problems encountered. The occurrence of this problem might be because of its areas of use are not fully comprehensible and its areas of use do not correspond to the ones that students have in their native language. In this present study, the French subjunctive mode and event modalities were examined with contrastive approach. The idea that subjunctive mode as morphological and functional is very different for Turkish university students is put forward and the differences have negative influence on the success of the usage of this mode. This study was evaluated within the framework of the quantitative research method. A questionnaire technique was used in collecting data; quantitative data were obtained and analyzed. According to data obtained from this questionnaire consisting of 10 questions, the rates of success of the Turkish university students have emerged as low. It was found that the students are not good at understanding its areas of use and this problem causes an important impediment on the success. 

Bu çalışma, Türk öğrencilerin Fransızca öznellik (fr. subjonctif) kipi kullanımının karşıtsal bir yaklaşımla incelenmesini konu edinmektedir. Söz konusu kipin kullanımı karşılaşılan önemli sorunlardan biridir. Bu sorun, kullanım alanlarının tam olarak kavranamamasından ve öğrencinin ana dilindekiyle birebir örtüşmemesinden kaynaklanıyor olmalıdır. Bu çalışmada, Fransızca öznellik kipi ile Türkçede tasarlama kipleri karşıtsal bir yaklaşımla incelenmektedir. Öznellik kipinin biçimsel ve işlevsel olarak Türk üniversite öğrencilerine farklı olduğu görüşü ve farklılıkların, öznellik kipi kullanım başarısını olumsuz yönde etkilediği ileri sürülmektedir. Bu çalışma, nicel araştırma tekniği çerçevesinde değerlendirilmiştir. Veri toplamada, sormaca tekniği kullanılmış, sayısal veriler elde edilmiş ve analizleri yapılmıştır. 10 sorudan oluşturulan sormacadan elde edilen verilere göre, Fransızca öznellik kipinin kullanımında Türk öğrencilerin başarı oranları düşük olarak ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin öznellik kipi kullanım alanlarını iyi bilmedikleri ve bu sorunun başarıda önemli bir etken olduğu belirlenmiştir. 

 • Aksan, D. ( 1987). Türkçenin gücü: Türk dilinin zenginliklerine tanıklar. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Aksan, D. (1995). Dilbilim Tarihine Bir Bakış, Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim. Ankara: TDK Yayınları.
 • Aksan, D. (1998). Her Yönüyle Dil, Ana çizgileriyle Dilbilim Ankara:TDK Yayınları.
 • Alan, S. (2005). Fransızca Öğrenen Türklerin Yaptıkları Biçimbilimsel ve Sözdizimsel Yanlışların Çözümlenmesi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Dil Öğretimi Anabilim Dalı, Ankara: ankara.edu.tr. 11 4, 2014 tarihinde acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/1449/2071.pdf adresinden alındı.
 • Balcı, A. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem Akademi.
 • Bosnalı, S. & Topaloğlu, Y. (2015). Fransızca Öznellik ve Türkçe Dilek- İstek Kipleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(Özel Sayı), 273-284.
 • Cellard, J. (1996). Le subjonctif: Comment l'écrire? - quand l'employer? Belgium: Duculot.
 • Debyser F. (1970). La linguistique contrastive et les interférences. In: Langue française, n°8. Apprentissage du français langue étrangère, sous la direction d’Emmanuèle Wagner. pp. 31-61. 2.28.2015 tarihinde www.persee.fr/doc/lfr_0023- 8368_1970_num_8_1_5527 adresinden alındı.
 • Delatour, Y. Jennepin, D., Léon-Dufour, M., & Teyssier, B. (2004). Nouvelle grammaire du Français. Paris: Hachette Livre.
 • Doğan, L. (2010). Türkiye Türkçesi Grameri. İstanbul: Kriter Yayınları.
 • Donaire, M. L. (2003). Les sélecteurs du subjonctif, un domaine sémantique défini? Thélème, Revista Complutense de Estudios Franceses 121, 121-135. 06 01, 2015 tarihinde http://revistas.ucm.es/index.php/THEL/article/viewFile/THEL03 03220121A/33367 adresinden alındı.
 • Dubois, J. & Lagane, R. (2005). Larousse: Livres de bord, grammaire. Montrouge: Baume-Les-Dames.
 • Ercilasun, A. B. (2013). Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri. Dil Araştırmaları(12), 17-22. 06 20, 2015 tarihinde http://www.dilarastirmalari.com/files/DAD_2013_12_Ercilasun_17-22.pdf adresinden alındı.
 • Ergin, M. (2003). Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Bayrak Yayınları.
 • Grégoire, M. (2012). Grammaire progressive du français. Paris, France: CLE International.
 • Grevisse, M. & Goosse, A. (2011). Le bon usage, grammaire langue française. 15. basım, Paris: De Boeck & Duculot.
 • Gürer, G. (2002). Eski Türkiye Türkçesinde İstek Kipi Üzerine. İlmi Araştırmalar, XIII, 35-50.
 • Jamet, C. (2000). Contrastivité et enseignement du français langue étrangère en France: Approche anthropo-didactique. Doctoral dissertation, Thèse de doctorat, , Lyon 2: Université Lumière.
 • Korkmaz, Z. (2009). Türkiye Türkçesi Grameri: Şekil bilgisi. Ankara:Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Krashen, S. (2013). Second Language Acquisition: Theory, Applications, and Some Conjectures. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Lado, R. (1957). Linguistics across cultures: Applied linguistics for language teachers. United states of America: The University of Michigan.
 • Odlin, T. (1997). Language Transfer: Crosse-linguistique influence in language learning. New York: Cambridge University Press.
 • Poisson-Quinton, S., Mimran, R., & Mahéo-Le Coadic, M. (2002). Grammaire expliquée du français. France: CLE International.
 • Sőrés, A. (2008). Typologie et linguistique contrastive: Théories et applications dans la comparaison des langues. Berlin: Peter Lang.
 • Soutet, O. (2000). Le subjonctif en français. Paris, France: Ophrys.
 • Vardar, B. (2002). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Yabancı Dil Yayınları.
 • Weinrich, H. (1986). Petite xénologie des langues étrangères. In: Communications, 43. Le croisement des cultures. pp. 187-203. 12.19.2014 tarihinde www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1986_num_43_1_1647 adresinden alındı.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Bahar
Dergi Bölümü Tüm Sayı
Yazarlar

Yazar: Nuran ASLAN
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2832-6902
Yazar: Yusuf TOPALOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { humanitas374404, journal = {HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2147-088X}, eissn = {2645-8837}, address = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {205 - 224}, doi = {10.20304/humanitas.374404}, title = {Öznellik Kipi Kullanımında Türk Öğrencilerin Başarı Oranlarının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {TOPALOĞLU, Yusuf and ASLAN, Nuran} }
APA ASLAN, N , TOPALOĞLU, Y . (2018). Öznellik Kipi Kullanımında Türk Öğrencilerin Başarı Oranlarının Değerlendirilmesi. HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (11), 205-224. DOI: 10.20304/humanitas.374404
MLA ASLAN, N , TOPALOĞLU, Y . "Öznellik Kipi Kullanımında Türk Öğrencilerin Başarı Oranlarının Değerlendirilmesi". HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018): 205-224 <http://dergipark.gov.tr/humanitas/issue/36653/374404>
Chicago ASLAN, N , TOPALOĞLU, Y . "Öznellik Kipi Kullanımında Türk Öğrencilerin Başarı Oranlarının Değerlendirilmesi". HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018): 205-224
RIS TY - JOUR T1 - Öznellik Kipi Kullanımında Türk Öğrencilerin Başarı Oranlarının Değerlendirilmesi AU - Nuran ASLAN , Yusuf TOPALOĞLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20304/humanitas.374404 DO - 10.20304/humanitas.374404 T2 - HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 205 EP - 224 VL - 6 IS - 11 SN - 2147-088X-2645-8837 M3 - doi: 10.20304/humanitas.374404 UR - http://dx.doi.org/10.20304/humanitas.374404 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Öznellik Kipi Kullanımında Türk Öğrencilerin Başarı Oranlarının Değerlendirilmesi %A Nuran ASLAN , Yusuf TOPALOĞLU %T Öznellik Kipi Kullanımında Türk Öğrencilerin Başarı Oranlarının Değerlendirilmesi %D 2018 %J HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi %P 2147-088X-2645-8837 %V 6 %N 11 %R doi: 10.20304/humanitas.374404 %U 10.20304/humanitas.374404
ISNAD ASLAN, Nuran , TOPALOĞLU, Yusuf . "Öznellik Kipi Kullanımında Türk Öğrencilerin Başarı Oranlarının Değerlendirilmesi". HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 11 (Nisan 2018): 205-224. http://dx.doi.org/10.20304/humanitas.374404