Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 1, Sayfalar 12 - 24 2018-08-31

MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA İLİŞKİN ALGILARI

Sinan GİRGİN [1] , Tanju DEMİR [2]

265 315

Bu araştırma, İstanbul ili Bağcılar ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı meslek liselerinde çalışan öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerine ilişkin algılarının ne düzeyde olduğu ve çeşitli değişkenlere (cinsiyet, yaş, medeni durum, branş, mesleki kıdem, çalıştığı okuldaki kıdem) göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Araştırma tarama modeline uygun şekilde hazırlanmıştır. 2014-2015 eğitim-öğretim yılı İstanbul ili bağcılar ilçesinde bulunan meslek liselerinde görev yapan 307 öğretmen ile yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak örgütsel bağlılık düzeyinin belirlenmesi amacıyla Meyer, Allen ve Smith (1993)’in geliştirdikleri ve Sarıdede (2003)’nin Türkçeye uyarladığı  18 ifadeden oluşan “Örgütsel bağlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar şöyledir: meslek lisesi öğretmenlerinin örgütsel bağlılığa ilişkin algılarının  yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır. Cinsiyet, yaş, medeni durum, branş, mesleki kıdem ve çalışılan okuldaki kıdem değişkenlerine göre meslek lisesi öğretmenlerinin örgütsel bağlılığa ilişkin algıları anlamlı farklılık göstermemiştir.


Meslek Lisesi, Öğretmen, Örgütsel Bağlılık
 • Referans1 Balay, R. (2000). Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Referans2 Balay, R. (2014). Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel bağlılık. (2.Baskı). Ankara: Pegem akademi.
 • Referans3 Balcı, A. (2013). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Yöntem, Teknik ve İlkeler. (10. Baskı). Ankara: Pegem akademi.
 • Referans4 Bayram, L. (2006). Yönetimde yeni bir paradigma: örgütsel bağlılık. Sayıştay Dergisi, 59, 125-139.
 • Referans5 Buluç, B. (2009). Sınıf Öğretmenlerinin Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 57, 5-34.
 • Referans6 Boylu, Y., Pelit, E. & Güçer, E. (2007). Akademisyenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri üzerine bir araştırma. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar. 44(511), 55-74.
 • Referans7 Çetin, M. Ö. (2004). Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Referans8 Erdem, M. (2010). Öğretmen Algılarına Göre Liselerde İş Yaşamı Kalitesi ve Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,511-536.
 • Referans9 Huczynski, A & David Buchanan. (2001). Organizational Behaviour: An Introductory Text. 4th ed., Financial Times, Prentice Hall.
 • Referans10 Izgar, H. (2008). Okul Yöneticilerinde İş Doyumu Ve Örgütsel Bağlılık. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25,317 -334.
 • Referans11 Karataş & Güleş. (2010). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Tatmini İle Örgütsel Bağlılığı Arasındaki İlişki. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 74-89.
 • Referans12 Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Kaya, Y., & Özdevecioğlu, M. (2008). Organizasyonlarda algılanan mağduriyetin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi 10(1), 19-37.
 • Referans13 Korkmaz, M. (2011). İlköğretim Okullarında Örgütsel İklim ve Örgüt Sağlığının Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1, 117-139.
 • Referans14 Kul, M. (2010). Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri İle Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Yıldırma (Mobbing) Yaşama Düzeyleri, Örgütsel Bağlılıkları ve İş Doyumu Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi üniversitesi, Ankara.
 • Referans15 Kurşunluoğlu, Bakay & Tanrıöğen. (2010).İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28,101-115.
 • Referans16 Meyer, J.P., Allen, N.J., & Smith, C.A. (1993). Commitment to organizations and occupations: Extension and test of a three component conceptualization. Journal of Applied Psychology, 78, 538-551.
 • Referans17 Meyer, J.P., & Allen, N.J. (1997). Commitment in the Workplace: Theory, Research, and Application. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Referans18 Mowday R. T., Steers R. M., & Porter L. W. (1979). The measurement of organizational commitment. Journal of Vocational Behavior, 14, 224–247.
 • Referans19 Nartgün & Menep. (2010).İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığa İlişkin Algı Düzeylerinin İncelenmesi. Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi.1,288-316.
 • Referans20 Nayir, F. (2013). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyi. İlköğretim Online,1,179-189.
 • Referans21 OReilly, C. A. & Chatman, J. A. (1986). Organizational commitment and psychological attachment: The effects of compliance, identification and internalization on prosocial behavior. Journal of Applied psychology, 71, 492-499.
 • Referans22 Öksüz, Y. (2012). İlköğretim Okulları Yöneticilerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri ile Ertelemecilik Davranışları Arasındaki İlişki. The Journal of Academic Social Science Studies,4, 161-182.
 • Referans23 Özutku, H., Ağca, V. & Cevrioğlu, H. (2007). Lider-üye etkileşim teorisi çerçevesinde, yönetici-ast etkileşimi ile örgütsel bağlılık boyutları ve iş performansı arasındaki ilişki: Ampirik bir inceleme. İçinde, XV. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 25-27 Mayıs 2007, ss: 288-296. Sakarya: Sakarya Üniversitesi.
 • Referans24 Randall, D. M. (1987). Commitment and organization: The organization man revisited. Academy of Management Review, 12(3), 460-471.
 • Referans25 Sarıdede, U. & Doyuran, Ş. (2004). Eğitim örgütlerinde Örgütsel Bağlılığın İşten Ayrılma Niyetine Etkisi, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Referans26 Topaloğlu, Koç & Yavuz. (2008). Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığının Bazı Temel Faktörler Açısından Analizi. Kamu-İş, 4.
 • Referans27 Wiener, Y. (1982). Commitment in organizations: A normative view. Academy of Management Review, 7, 418-428.
 • Referans28 Yörük & Sağban. (2012). Okul Müdürlerinin Kültürel Liderlik Rollerinin Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyine Etkisi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,3, 2795-2813.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Sinan GİRGİN
Kurum: Massit Mesleki Eğitim Merkezi
Ülke: Turkey


Yazar: Tanju DEMİR
Kurum: Alaattin Nilüfer Kadayıfçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ibad335765, journal = {Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD)}, issn = {}, eissn = {2536-4642}, address = {Hayrullah KAHYA}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {12 - 24}, doi = {10.21733/ibad.2161}, title = {MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA İLİŞKİN ALGILARI}, key = {cite}, author = {DEMİR, Tanju and GİRGİN, Sinan} }
APA GİRGİN, S , DEMİR, T . (2018). MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA İLİŞKİN ALGILARI. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 3 (1), 12-24. DOI: 10.21733/ibad.2161
MLA GİRGİN, S , DEMİR, T . "MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA İLİŞKİN ALGILARI". Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) 3 (2018): 12-24 <http://dergipark.gov.tr/ibad/issue/31095/335765>
Chicago GİRGİN, S , DEMİR, T . "MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA İLİŞKİN ALGILARI". Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) 3 (2018): 12-24
RIS TY - JOUR T1 - MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA İLİŞKİN ALGILARI AU - Sinan GİRGİN , Tanju DEMİR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21733/ibad.2161 DO - 10.21733/ibad.2161 T2 - Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) JF - Journal JO - JOR SP - 12 EP - 24 VL - 3 IS - 1 SN - -2536-4642 M3 - doi: 10.21733/ibad.2161 UR - http://dx.doi.org/10.21733/ibad.2161 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA İLİŞKİN ALGILARI %A Sinan GİRGİN , Tanju DEMİR %T MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA İLİŞKİN ALGILARI %D 2018 %J Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) %P -2536-4642 %V 3 %N 1 %R doi: 10.21733/ibad.2161 %U 10.21733/ibad.2161
ISNAD GİRGİN, Sinan , DEMİR, Tanju . "MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA İLİŞKİN ALGILARI". Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) 3 / 1 (Ağustos 2018): 12-24. http://dx.doi.org/10.21733/ibad.2161