Yazım Kuralları

Son Güncellenme: 04.09.2018

Kaynak göstermede kullanılan format, APA (American Psychological Association) Style 6th Edition’dır. Gerek alıntılamalarda gerekse de kaynakça kısmında yazarlar, Amerikan Psikoloji Derneği’nin yayımladığı Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu’nda belirtilen yazım kurallarını ve formatını takip etmelidir. Ayrıntılı bilgi için bakınız: http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspxAPA 6'nın Türkçe tercümesi için lütfen tıklayınız.


Makalelerin, aşağıda belirtilen şekilde sunulmasına özen gösterilmelidir:


1.Ana Metin: A4 boyutunda MS Word programında, Garamond veya Times New Roman yazı karakteri ile, 11 punto, tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında üst 2.5 cm, alt 2.5 cm, iç 2.5 cm, dış 2.5 cm boşluk bırakılmalı ve hakem değerlendirilmesinde kolaylık olması açısından sayfalar numaralandırılmalıdır.  

2.Yazar ad(ları) ve adresi: Yazarın adının ilk harfi, soyadının tamamı büyük olmak üzere koyu, adresler ise normal harflerle dipnotta yazılmalı; yazarın görev yaptığı kurum, haberleşme ve e-mail adresi de belirtilmelidir. Tüm yazarların ORCID ID bilgisi de burada yer almalıdır. 

3. Başlık: İçerikle uyumlu, onu en iyi ifade eden bir başlık olmalı, büyük harflerle 12 punto koyu yazı karakteriyle yazılmalıdır. Başlığın mümkün olduğunca kısa olmasına özen gösterilmelidir.

4- Özet: Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en fazla 300 kelimeden oluşan Türkçe özet bulunmalıdır. Özet içinde, yararlanılan kaynaklara, şekil ve çizelge numaralarına değinilmemelidir. Özetin altında, en az 3, en çok 8 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Özet, 9 punto olarak yazılmalıdır.

5- Resimler: Parlak, sert (yüksek kontrastlı) olmalıdır. Ayrıca şekiller için verilen kurallara uyulmalıdır.

6- Dipnot yazım kuralları: Dipnotlar sayfa altında verilmelidir. Dipnotlar, Garamond veya Times New Roman ve 9 punto yazı tipinde olmalıdır.

7. Bilgilendirme: Herhangi bir sempozyum veya kongrede sunulmuş olan çalışmalar kongrenin adı, yeri ve tarihi belirtilerek yayımlanabilir. Bir araştırma kurumu veya fonu tarafından desteklenen çalışmalarda (BAP, TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı vb.) desteği sağlayan kuruluşun adı ve proje numarası kaynakçadan önceki Bilgilendirme/Acknowledgement bölümde verilmelidir.

Dergi yazarlarının kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır. Araştırma kütüphanelerine, bu dergiyi elektronik dergi koleksiyonuna almalarını önermekteyiz. Derginin açık kodlu yayın sistemi, kütüphaneyi kullanan akademisyenlerin yayın sürecine katıldıkları diğer dergilerde kullanım için de uygun olabileceğini belirtmek gerekir. Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Açık Erişim sayfasından elde edilebilir.Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel genel ağ sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, bu dergiye kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayımlayabilirler.

Kaynakça Örnekleri 

Makaleler:

 Tek Yazarlı Makale

Kahya, H. (2018). Aday Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin “edebiyat öğretmeni” kavramına ilişkin algılarının metafor yoluyla analizi. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 3 (1), 104-117.

İki Yazarlı Makale

Çeliköz, N. ve Çeliköz, M. (2018). Öğretmen adaylarının medya ve televizyon okuryazarlık düzeyleri. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 3 (1), 262-274

NOT: Çok yazarlı makaleler iki yazarlı makaleler gibi son yazardan önce “ve” denilerek hazırlanacaktır.

Kitaplar:

Tek Yazarlı Kitap

Kahya, H. (2017). Karamanlıca bir çocuk dergisi: Angeliaforos Çocuklar İçün (1872). Ankara: Grafiker Yayınları.

İki Yazarlı Kitap

Arıcı, A. F. ve Ungan, S. (2015). Yazılı anlatım el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

NOT: Çok yazarlı kitaplar iki yazarlı kitaplar gibi son yazardan önce “ve” denilerek hazırlanacaktır.

Tüzel Kişi Tarafından Yazılmış Kitap

Türk Dil Kurumu. (2005). Türkçe sözlük. Ankara: TDK Yayınları.

Elektronik Kaynaklar

Elektronik Makale

Altun, A. (2003). E-okuryazarlık. Milli Eğitim Dergisi, 158. 10 Aralık 2003 tari­hinde http://www.meb.gov.tr/index800.htm adresinden erişildi.

Diğer Yayın Türleri:

Ansiklopedi Maddeleri

Bezer, G. Ö. (2009). Seyfeddin Gazi I. TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA) içinde (c. 37, ss.31). İstanbul: Diyanet Vakfı Yayınları.

Yayımlanmamış Tez

Çoban, İ. (2010). Türkçe öğretmeni adaylarının Türkçedeki alıntı sözcükleri kullanma düzeylerinin incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

 Metin içinde alıntı örneği:

(Akın, 2005, s. 15)

(Arıcı ve Ungan, 2015, s. 17)

NOT: Burada belirtilmeyen hususlar için lütfen APA 6 kitapçığına bakınız. Türkçe APA 6 kitapçığına ulaşmak için lütfen tıklayınız.