Year 2017, Volume 3, Issue 2, Pages 29 - 49 2017-07-02

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİNİN VE HOBİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
INVESTIGATING PRESERVICE TEACHERS’ LEISURE TIME ACTIVITIES ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES

Nihal KUYUMCU [1]

78 134

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının okul dışı zamanlarını ne şekilde geçirdikleri, hangi sosyal ve kültürel etkinlikleri takip ettikleri ve bir hobiye sahip olup olmadıkları konusunda bilgi sahibi olmak, takip ettikleri sosyal ve kültürel etkinliklerin, takip ettikleri lisans programıyla anlamlı bir ilişki içinde olup olmadıklarını saptamak ve bu doğrultuda öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlemek, öneriler getirmektir, Çalışmanın kapsamını, İstanbul’daki bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının, okul dışı etkinliklerinin çeşitli değişkenlerle olan ilişkisi açısından incelenmesi oluşturmaktadır. Araştırma tarama modelindedir. Örneklem belirlenirken örnekleme yöntemlerinden “uygun örnekleme yöntemi” kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Eğitim Fakültesinde öğrenim gören Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Özel Eğitim ve Türkçe öğretmenliği bölümlerinde eğitim gören toplam 187 öğrenciden ulaşılabilir olan 85’i kadın, 40’ı erkek toplam 125 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri adı geçen bölümlerde okuyan dördüncü sınıf öğrencilerinin gönüllü katılımıyla toplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen likert tipi anket kullanılmıştır. Elde edilen demografik bilgiler ışığında yapılan ki kare (chi-square) analizleri sonucunda öğretmen adaylarının okul dışı boş zaman etkinliklerinin ve hobilerinin yaş değişkenine bağımlı olmadığı tespit edilmiştir. Benzer şekilde, okul dışı boş zaman etkinliklerinin ve hobilerin öğretmen adaylarının ebeveynlerinin eğitim durumu değişkenine istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde bağımlı olmadığı görülmüştür. Elde edilen sonuçlar, anketteki boş zaman etkinlikleri ve hobilerle ilgili bazı soruların ise cinsiyet, bölüm, mezun olunan lise, üniversite dışında bir kültür merkezini takip etme ve yüksek lisans yapma isteğine bağımlı olduğunu göstermektedir

The aims of this study are to determine how preservice teachers spend their free time, in which social and cultural activities they engage, their hobbies, the status of meaningful relationships between their leisure time activities and their undergraduate program, their needs, and to make suggestions in this regard.  Within the scope of this survey study, the leisure time activities of participating preservice teachers from a public university in İstanbul were investigated according to various variables. Among 187 senior preservice teachers from the departments of social sciences, science, special education, and Turkish education in the faculty of education, 125 preservice teachers (85 females, 40 males) were selected as participants on a voluntary basis using the convenience sampling technique. A Likert-type survey developed by the researcher was used to collect the data. The chi-square statistical test was processed to analyze the demographic data obtained. The results revealed that the preservice teachers’ leisure time activities and hobbies do not vary according to age. Similarly, no significant relationship was reported between the preservice teachers’ leisure time activities and hobbies and the educational level of their parents. The results underlined a relationship between the participants’ leisure time activities and hobbies and gender, university department, type of high school diploma obtained, the participation in the activities organized by a cultural center other than the university and the desire to pursue a graduate education.  

 • Arslan H. 2014 “Üniversite Öğrencilerinin Boş zaman Değerlendirme Tercihleri: Çankırı Karatekin Üniversitesi Örneği” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 40, Nisan 2014.
 • Aytaç, Ö., 2002, Boş Zaman Üzerine Kuramsal Yaklaşımlar Theorical approaches on leisure” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 12, Sayı: 1, Sayfa: 231-260, Elazığ
 • Başoğlu, B. (2004).Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Alışkanlıklarının İncelenmesi(Kırıkkale Üniversitesi Örneği).Kırıkkale: Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Doktora Tezi.
 • Balcı V., İlhan A. 2006 Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Rekreatif Etkinliklere Katılım Düzeylerinin Belirlenmesi Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Biimleri Dergisi 4(1), 11,18.
 • Buyurgan S., Buyurgan U. 2012, Sanat Eğitimi ve Öğretimi/ Eğitimin Her Kademesine Yönelik Yöntem Ve Tekniklerle” Pegem Akademi yay. Ankara
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (4. Basım) Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Ekici,S., Bayraktar,A., Uğur, A., O. “Ortaöğretim kurumlarındaki yöneticilerin ve öğrencilerin ders dışı etkinliklere bakış açılarının incelenmesi” Uluslararası insan Bilimleri dergisi 6:1 Erişim http://insanbilimleri.com erişim tarihi:14.11.2016
 • Erdem,A.R. 1997. İçerik Kuramları ve Eğitim Yönetimine katkıları Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://dergipark.ulakbim.gov. tr/pauefd/article/view/5000056478
 • Ersoy S., Güldemir O. 2008 “Üniversite Öğrencilerinin Boş Zamanlarını Değerlendirme Faaliyetlerinin Sosyo-ekonomik Boyutu Üzerine Bir İnceleme” 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 01-03 Eylül 2008 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sakarya/Türkiye
 • Gedik,M., Orhan S., 2014 “Öğrencilerin sosyal Etkinliklere katılımlarının konuşma becerilerini geliştirmeye olan etkisi” Turkish Studies-İnternational Periodical For The Languages, Litterature and History of Turkish or Turkic Volum 9/5 Spring p. 967-978 Ankara Turkey.
 • Güldemir, O., ERSOY S., 2008 Üniversite Öğrencilerinin Boş Zamanlarını Değerlendirme Faaliyetlerinin Sosyoekonomik Boyutu Üzerine Bir İnceleme17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 01-03 Eylül 2008 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sakarya/Türkiye
 • ENÇ, S. Z.. (2004). Normal ve İkinci Öğretim Öğrencilerinin Boş Zaman Değerlendirmelerinin İncelenmesi (Atatürk Üniversitesi Örneği). XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayını; 275-290
 • Hız, K. (1994). 15-24 Yaş Arası Gençlerin Durumları ve Gelecek Beklentileri (Muğla İli Örneği). Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Doktora Tezi.
 • Nalçacı A. Ercoşkun H. 2005 Ögretimde Psikolojik İhtiyaçların Yeri Ve Önemi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl: Sayı: II
 • Juniu, Susana 2000“Downshifting:Regaining the Essence of Leisure” Journal of Leisure Research, Vinter, v32, i1
 • Kılbaş, Ş. 1994 Gençlik ve Boş Zaman Değerlendirme. Adana Çukurova Üniversitesi Basımevi.
 • Köse E. 2013 Eğitim Kurumlarında Gerçekleştirilen Ders Dışı Etkinliklerin Sınıflandırılmasına Yönelik Bir Öneri Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 2/2 2013 s. 336-353,
 • Köse H. Lefebvre ve Modern Dünyada Gündelik Hayat. İletişim Kuramı ve Araştırma Dergisi Sayı 27-10.
 • Süzer, M. (2000). Üniversite Öğrencilerinin Boş Zamanlarını Değerlendirme Alışkanlıkları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(8), 123-133.
 • Şişman,M. 2007, Eğitim Bilimine Giriş, Pegem A Yay. Ankara.
 • Huitt, W. (2007). Maslow’s hierarchy of needs. Educational Psychology Interactive. Valdosta, GA: Valdosta State University. Retrieved [date] from, http:// www.edpsycinteractive.org/topics/regsys/maslow.html
Primary Language tr
Subjects
Journal Section ARTICLES
Authors

Author: Nihal KUYUMCU
Institution: İstanbul Üniverstesi

Bibtex @research article { ieyd422312, journal = {ISTANBUL JOURNAL OF INNOVATION IN EDUCATION}, issn = {2458-8024}, eissn = {2458-8024}, address = {Istanbul University}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {29 - 49}, doi = {}, title = {ÖĞRETMEN ADAYLARININ SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİNİN VE HOBİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {KUYUMCU, Nihal} }
APA KUYUMCU, N . (2017). ÖĞRETMEN ADAYLARININ SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİNİN VE HOBİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. ISTANBUL JOURNAL OF INNOVATION IN EDUCATION, 3 (2), 29-49. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ieyd/issue/35554/422312
MLA KUYUMCU, N . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİNİN VE HOBİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ". ISTANBUL JOURNAL OF INNOVATION IN EDUCATION 3 (2017): 29-49 <http://dergipark.gov.tr/ieyd/issue/35554/422312>
Chicago KUYUMCU, N . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİNİN VE HOBİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ". ISTANBUL JOURNAL OF INNOVATION IN EDUCATION 3 (2017): 29-49
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİNİN VE HOBİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ AU - Nihal KUYUMCU Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - ISTANBUL JOURNAL OF INNOVATION IN EDUCATION JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 49 VL - 3 IS - 2 SN - 2458-8024-2458-8024 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 ISTANBUL JOURNAL OF INNOVATION IN EDUCATION ÖĞRETMEN ADAYLARININ SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİNİN VE HOBİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ %A Nihal KUYUMCU %T ÖĞRETMEN ADAYLARININ SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİNİN VE HOBİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ %D 2017 %J ISTANBUL JOURNAL OF INNOVATION IN EDUCATION %P 2458-8024-2458-8024 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD KUYUMCU, Nihal . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİNİN VE HOBİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ". ISTANBUL JOURNAL OF INNOVATION IN EDUCATION 3 / 2 (July 2017): 29-49.