İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1308-9684 | e-ISSN 1308-9684 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı İnönü Üniversitesi |

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 1308-9684 | e-ISSN 1308-9684 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı İnönü Üniversitesi |
Kapak Resmi

9.254

7.723
Cilt 8 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. Jenerik ve İçindekiler Sayfası
  Sayfalar 1 - 3
  Cahit Külekçi
 2. Kentleşme Sürecinde Alevî-Bektaşîliğin Yapısal Kurumlarının Değişimi ve Tarihsel Arka Planı
  Sayfalar 4 - 17
  Ahmet Faruk Sinanoglu
 3. Mu’tezile’de Dinin Gayesel Yorumu
  Sayfalar 18 - 34
  Hulusi Arslan
 4. Konyalı Mehmed Vehbi Efendi ve Sahîh-i Buhârî Tercümesi Üzerine Muhtasar Bir Değerlendirme
  Sayfalar 35 - 52
  Nuri Tuğlu
 5. İbn Fûrek’in “Müşkilü’l-Hadîs ve Beyânuh’ Adlı Eserinde Müteşâbih ve Te’vili
  Sayfalar 53 - 69
  Sabri Türkmen
 6. الاستشهاد في اللغة العربية
  Sayfalar 70 - 96
  Mustafa Kırgız, Yaseen Jammol
 7. İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Profili, Akademik Eğilimleri ve Aldıkları Eğitime İlişkin Memnuniyet Algıları (İnönü Üniversitesi Örneği)
  Sayfalar 97 - 170
  Recep Uçar
 8. İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe’nin Marifetullah Nazariyesi
  Sayfalar 171 - 191
  Mehmet Şaşa
 9. Tasavvufî Kurumların Fonksiyonları Ve Türk Mûsıkîsine Katkıları
  Sayfalar 192 - 207
  Yavuz Demirtaş, Ramazan Kamiloğlu
 10. كواعب ؛ أترابا :المعنى والدلالة
  Sayfalar 208 - 224
  Refik Kasım
 11. Ehl-i Sünnet ile İmâmiyye Şîası Arasında İhtilâf Edilen Bazı Konuların Tahlili (Muhammed Cevâd Muğniyye’nin et-Tefsîru’l-Kâşif Örneği)
  Sayfalar 225 - 261
  Ahmet Karadağ
 12. Türkiye’de Laiklik Tartışmaları Çerçevesinde Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Derslerinin Zorunlu Hale Gelişi Ve Din Eğitimi Uygulamalarına Yansıması
  Sayfalar 262 - 291
  Recep Uçar, Gülşen Sayın
 13. Mâturidî’de İlahi Fiillerde Kulların Maslahatı
  Sayfalar 292 - 318
  İrem Ceyhan Akkoyun
 14. Mucizenin Teolojik Açıdan Delil Oluşu ve İlahî Yasalarla İlişkisi
  Sayfalar 319 - 344
  Hüseyin Maraz
 15. İslam Muhâkeme Hukukunda Beyyine (İbn Kayyim Örneği)
  Sayfalar 345 - 357
  Ömer Tozal
 16. Kur’an’a Göre Hidâyete Ermede İnsanın Rolü
  Sayfalar 358 - 384
  Enes Yariz
 17. Ebû Leheb’in Elleri ve Ka’be’nin Ceylanı
  Sayfalar 385 - 391
  Asım Sarıkaya
 18. Bir İ’câz Delili Olarak Kur’an Hukuku
  Sayfalar 392 - 399
  Kerim Özmen