Year 2017, Volume 18, Issue 2, Pages 205 - 232 2017-12-15

ANTALYA’DAKİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE KRİZ YÖNETİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Gülay Bulgan [1] , Mehmet Aktel [2]

331 727

Krizlerden aşırı derecede etkilenen turizm sektörü içinde yer alan otel işletmeleri, turizmin sahip olduğu yapısal özellikler nedeniyle krizlere karşı son derece duyarlıdır. Otel işletmelerinin kriz dönemlerinde izledikleri stratejiler ve krizleri aşabilme noktasında yakalamaya çalıştıkları başarılar, son yıllarda oldukça fazla gündeme gelmektedir. Otel işletmeleri yöneticilerinin, izleyecekleri kriz yönetim stratejileri, krizlerin meydana getirdiği tehditlerin fırsata dönüştürülmesi açısından oldukça önem taşımaktadır.

Bu çalışmanın amacı; 2015-2016 yılları arasında Türk turizm sektöründe etkili olan krizlerden otel işletmelerinin ne ölçüde etkilendiklerini, krizleri aşma noktasında nasıl bir yol izlediklerini ve kriz dönemlerinde devletten beklentilerinin ne düzeyde olduğunu ortaya çıkarmaya yöneliktir. Çalışmada veri toplama aracı olarak, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanmıştır. Antalya ilinde bulunan beş yıldızlı otel işletmeleri yöneticileri ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, elde edilen bulgulara göre, otel işletmelerinin krizleri aşabilmek için, verimlilik ve personele yönelik önlemler aldıkları tespit edilmiş, devletin krizleri aşma noktasında almış oldukları önlemleri yetersiz buldukları saptanmıştır. 

Kriz Yönetimi, Otel İşletmeleri, Türk Turizm Sektörü
  • Augustine, N. R. (2000). Önlemeye Çalıştığınız Krizi Yönetmek, Çev: S. Atay (der.),Kriz Yönetimi içinde (s.11-39). İstanbul: MESS Yayın No: 328, BZD Yayıncılık. Akgöz, E. (2009). Kriz Ortamında Turizm İşletmelerinin Rekabet Aracı Olarak İtibar Yönetimi, Dünyada Yeni Oluşumlar ve Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumu, 29-31 Mayıs 2009 Hazar Üniversitesi–Bakü, Azerbaycan. Akıncı, Z. (2010). Konaklama İşletmelerinde Kriz Yönetimi: Alanya Bölgesindeki Konaklama İşletmelerinde Kriz Sürecinde Karşılaşılan Sorunların Tespit ve Çözümüne Yönelik Bir Araştırma, Yayımlanmış Doktora Tezi. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ataman, G. (2001). İşletme Yönetimi, Temel Kavramlar ve Yeni Yaklaşımlar. İstanbul: Türkmen Kitabevi. Ayaz, N. (2016). Ekonomik Krizlerin Turizm Sektörüne Olan Etkileri Üzerine Bir İnceleme. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (59): 1360-1371. Baltaş, A. ve Baltaş, Z. (2002). Stres ve Başa Çıkma Yolları. İstanbul: Remzi Kitabevi. Barton, L. (1994). Crisis Management: Preparing for and Managing Disasters. The Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 35 (2): 59-65. Bibbee, A. Gonenc, R. Jacops, S. Konvitz, J. ve Price, R. (2000). Economic Effects of The 1999 Turkish Earthquakes: an in Term Report, OECD, Economics Department Working Papers, No: 247. Çelik, C. ve Özdevecioğlu, M. (2002). Otel İşletmelerinin Ekonomik Krizden Etkilenme Düzeyleri ve Kriz Dönemlerinde Uyguladıkları Politikalara İlişkin Bir Araştırma, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (9): 56-74. Demir, E. (2015). Rusya’nın Yaptırımlarının Türkiye Ekonomisine Olası Etkileri. Türkiye İş Bankası İktisadi Araştırmalar Bölümü Bilgi Notu. 1-4. https://ekonomi.isbank.com.tr/UserFiles/pdf/ar_15_2015.pdf. 21.02.2017. Dinçer, Ö. (1998). Stratejik Yönetim, İstanbul: Beta Yayıncılık. DMT Verileri, Haziran,1999 http://www.dtm.gov.tr/ead/ekonomi/turkekon99/odemeler.htm. 17.03.2017. DPT, Depremin Ekonomik ve Sosyal Etkileri: Muhtemel Finans İhtiyacı, Yönetici Özeti, 10.09.1999. Glaesser, D. (2005). Turizm Sektöründe Kriz Yönetimi, Çev: A. Bahadır Ahıska. İstanbul: Set-Systems Yayıncılık. Gerçik, İ. Z. (2002). Örgüt Kültürünün Yöneticilerin Krize Hazırlıklı Olma Durumuna Etkisi: Pendik Sanayi Bölgesinde Yapılan Bir Uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Huang, J. H. ve Min, J. C. H. (2002). Earthquake Devastation and Recovery in Tourism: The Taiwan case. Tourism Management. 23: 145-154. İmambeyli, V. (2015). “Uçak Krizi” ve Türkiye-Rusya İlişkileri. Seta Perspektif. 119:1-6. http://file.setav.org/Files/Pdf/20151231165033_ucak-krizi-ve-turkiye-rusya-iliskileri-pdf.pdf. 09.02.2017. Kaya, İ. (2010). Konaklama İşletmeciliğinde Stratejik Yönetim Süreci: Kavramsal Bir Yaklaşım. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12 (18): 27-35. Köroğlu, A. (2004). Turizm İşletmelerinin Muhtemel Krizlere Yönelik Hazırlık Çalışmaları ve Seyahat Acentalarında Bir Uygulama, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 7(12): 69-87. Okumuş, F. (2003). İşletmelerde Kriz Yönetimi ve Krizlerin İşletmeler Üzerine Olası Etkileri. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 17(1-2):203-212. Özlük, E. (2015). Türkiye ve Rusya Arasındaki Uçak Krizi ve ‘Özür’ Meselesi. Orsam Bölgesel Gelişmeler Değerlendirmesi, 35 (1):1-12. Pira, A. ve Sohodol, Ç. (2004). Kriz Yönetimi, İstanbul: İletişim Yayınları. Ryan, C. (1993). Crime, Violence, Terrorism and Tourism: an Accidental or İntrinsic Relationship. Tourism Management, 14: 173-183. Seçilmiş, C. ve Sarı, Y. (2010). Kriz dönemlerinde konaklama işletmelerinin kriz yönetimi uygulamaları üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1):501-520. Silverman, D. (1993). Interprting Qualitative Data: Methods For Analysing Talk, Text and Interaction, London: Sage Publications. Tanrıverdi, A. ve Okumuş, F. (2007). Turizm İşletmelerinde Kriz Yönetimi Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü: Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar,(Editörler: Dr. Melih Bulu. İ. Hakkı Eraslan), Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği (URAK) Yayınları Yayın No: 2007/1. TUİK, Giriş Yapan Yabancı ve Vatandaşlara Ait İstatistikleri http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1072, 13.04.2017.
  • Turizm DataBank, 2015. http://www.turizmdatabank.com/turizm-istatistikleri/konaklama-ve-geceleme-gostergeleri 10.04.2017.
  • Uçak Krizinde Yıldönümü; Türk-Rus İlişkilerinde Neler Yaşandı? – ANALİZ, 2016. http://haberrus.com/analysis/2016/11/24/ucak-krizinde-yildonumu-turk-rus-iliskilerinde-neler-yasandi-analiz.html, 17.03.2017.
  • Uzun, D. (2001). Otel işletmelerinin Krize Hazırlıklı Olma Durumlarının Değerlendirilmesi Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mersin: Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yıldırım, A.ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Teknikleri, Ankara: Seçkin Yayınları. Yılmaz, Ö. D. (2004). Turizm İşletmelerinde Kriz Yönetimi ve Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Krizlere İlişkin Yaklaşımlarına Yönelik Bir Araştırma. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Gülay Bulgan
Country: Turkey


Author: Mehmet Aktel
Country: Turkey


Bibtex @research article { ifede306868, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0027}, address = {Dokuz Eylul University}, year = {2017}, volume = {18}, pages = {205 - 232}, doi = {10.24889/ifede.306868}, title = {ANTALYA’DAKİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE KRİZ YÖNETİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Bulgan, Gülay and Aktel, Mehmet} }
APA Bulgan, G , Aktel, M . (2017). ANTALYA’DAKİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE KRİZ YÖNETİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 18 (2), 205-232. DOI: 10.24889/ifede.306868
MLA Bulgan, G , Aktel, M . "ANTALYA’DAKİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE KRİZ YÖNETİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 18 (2017): 205-232 <http://dergipark.gov.tr/ifede/issue/32768/306868>
Chicago Bulgan, G , Aktel, M . "ANTALYA’DAKİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE KRİZ YÖNETİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 18 (2017): 205-232
RIS TY - JOUR T1 - ANTALYA’DAKİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE KRİZ YÖNETİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA AU - Gülay Bulgan , Mehmet Aktel Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.24889/ifede.306868 DO - 10.24889/ifede.306868 T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 205 EP - 232 VL - 18 IS - 2 SN - 1303-0027- M3 - doi: 10.24889/ifede.306868 UR - https://doi.org/10.24889/ifede.306868 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi ANTALYA’DAKİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE KRİZ YÖNETİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %A Gülay Bulgan , Mehmet Aktel %T ANTALYA’DAKİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE KRİZ YÖNETİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %D 2017 %J Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi %P 1303-0027- %V 18 %N 2 %R doi: 10.24889/ifede.306868 %U 10.24889/ifede.306868
ISNAD Bulgan, Gülay , Aktel, Mehmet . "ANTALYA’DAKİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE KRİZ YÖNETİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 18 / 2 (December 2017): 205-232. https://doi.org/10.24889/ifede.306868