Yıl 2017, Cilt , Sayı 3, Sayfalar 221 - 238 2017-12-30

Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Bireylerin Genel Sağlık Anketine Göre Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi
According to the General Health Questionnaire Assessment of Mental Health Situations of Individuals who Applied to Family Health Centers

Nurten ELKİN [1] , Abdullah Yüksel BARUT [2]

118 527

Amaç: Araştırma, İstanbul’un bir ilçesinde hizmet veren aile sağlığı merkezine başvuran bireylerin ruhsal sağlık durumlarının değerlendirilmesi amacıyla planlanmış ve uygulanmıştır.

Yöntem: Araştırmaya aile sağlığı merkezine herhangi bir hizmet almak amacıyla başvuran ve çalışmaya katılmayı kabul eden 163 kişi katılmıştır. Veriler, 01-31.03.2016 tarihleri arasında katılımcıların sosyodemografik özelliklerini içeren kişisel bilgi formu ve Genel Sağlık Anketi kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma öncesinde kişilerden sözel onam alınmıştır. Verilerin analizi, SPSS paket programında tanımlayıcı istatistikler, T Testi, Tek yönlü Varyans Analizi ile yapılmıştır.

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalamasının 43,57±14,87 (Min=18 Max=88) olduğu, %69,9’ unun kadın, yarısından fazlasının %77,9’nun bekâr,  %39,2’sinin ilköğretim mezunu olduğu, %59,5’inin çalışmadığı, %81,6’sının çekirdek aile yapısına sahip olduğu, %64,4’ünün gelirinin giderine eşit olduğu ve %28,2’sinin çocuk sayısının 2 olduğu saptanmıştır. Çalışmaya katılanların genel sağlık anketi puan ortalaması 4,60±3,32 (Min=0.00 Max=12.00)  bulunmuş olup; yaşı, medeni durumu, anne eğitim durumu, kronik hastalık durumu, sürekli ilaç kullanma durumu, ameliyat olma durumu ve sağlık durumu algısı ile genel sağlık anketi puan ortalamaları arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05).

Sonuç: Çalışmamızda kullanılan Genel Sağlık Anketi ile yapılacak taramaların ruhsal hastalıkların erken teşhis ve tedavisi açısından önemli olduğu göz önüne alındığında risk faktörlerinin belirlenmesinde büyük bir rol oynayacağı düşünülmektedir.

Aim: The research was planned and implemented in order to evaluate the mental health status of the individuals who to the family health center serving in a district of Istanbul.

Method: 163 individuals who were admitted to receive the services of the family health center and accepted to be included in the study participated in the survey. Data were obtained from 01-to 31.03.2016 using a personal information form which contains the sociodemographic characteristics of the participants and a General Health Questionnaire. Verbal approval was obtained from the individuals before the research. The analysis of the data was carried out by descriptive statistics, T Test, One Way Variance Analysis in the SPSS package program.

Findings: It was determined that The mean age of the participants was 43.57 ± 14.87 (Min = 18 Max = 88), 69.9% of the participants were female, more than half of them were single (77.9%), 39.2% were primary school graduates, 59.5% were unemployed, 81.6% had a elementary family structure 64.4% of their income is equal to their expense, and 28,2% of them had two children. The mean score of the general health questionnaire of participants was found to be 4.60 ± 5.32 (Min = 0.00 Max = 12.00); the relationship between age,  marital status, maternal education status, chronic illness status, continuous medication usage, surgical status and perceived health status and general health questionnaire scores were statistically significant (p <0.05).

Conclusion: We believe that the General Health Questionnaire used in our study and future screenings will play a significant role in determination of risk factors, in accordance with their signifance in a early detection and treatment.

 • Primary Health Care- Report of the International Conference on Primary Health Care, Alma-Ata, USSR, 6-12 September 1978, World Health Organization, Geneva, 1978.
 • Sayıl I. Birinci basamakta ruh sağlığı hizmetleri. Sayıl I, ed. Bireyden Topluma Ruh Sağlığı. İstanbul: Erler Matbaacılık; 2004. s.31-40.
 • Kelleci M, Aştı N, Küçük L. Bir sağlık ocağına başvuran kadınların genel sağlık anketine göre ruhsal durumları. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2003; 7 (2): 11-14.
 • Rezaki M, Kaplan İ, Üçok G, Sağduyu A, Gürsoy B, Öztürk O. Temel sağlık hizmetlerinde ruhsal sorunlar üzerine bir alan araştırması. Türk Psikiyatri Dergisi 1995; 6 (1): 3-11.
 • Sağduyu A, Ögel K, Özmen Ö, Boratav C. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde depresyon. Türk Psikiyatri Dergisi 2000; 11 (1): 3-16.
 • Erol N, Kılıç C, Ulusoy M, Keçeci M, Şimşek Z. Türkiye Ruh Sağlığı Profili Raporu. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara: Eksen Tanıtım Ltd; 2001.s.34-42.
 • Clarke C, Paine L. Psychopharmacological management of women with common mental health problems. Journal of Nurse-Midfery 1997; 42 (3): 254-274. Kırlı S. Kadın ve depresyon: Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 1999; 8(3 ):104-105.
 • Lee L, Casanueva C, Martin SL. Depression among female family planning patients: prevalence, risk factors, and use of mental health services. Journal Of Women's Health 2005; 14 (3): 225-232.
 • Kılıç C. Genel Sağlık Anketi: Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Uzmanlık Tezi, Ankara, 1992, s.7-55
 • Belek İ. Genel sağlık anketi ile ölçülen ruhsal sorunlar ve sosyodemografik eşitsizlikler. Türk Psikiyatri Dergisi. 1999, 10(3): 163-172.
 • Özdemir H, Rezaki M. Depresyon saptanmasında genel sağlık anketi12. Türk Psikiyatri Dergisi 2007; 18(1): 13-21.
 • Kılıç C. Rezaki M. Rezaki B, et al. General Health Questionnaire (GHQ12 & GHQ28): Psychometric properties and factor structure of the scales in a Turkish primary care sample. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 1997; 32(6): 327-31. DOI: 10.1007/BF00805437
 • Özkan B, Arguvanlı S, Erten Z, Seviğ Ü. 14 yaş ve üzeri bireylerin anksiyete ve genel sağlık düzeylerinin belirlenmesi. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2013;1(1):1-9
 • Güleç C, Köroğlu E. Psikiyatri Temel Ki-tabı. Ankara: Hekimler Yayın Birliği, 1997: 449-59.
 • Varcolis EM. Foundations of psyhchiatric mental health nursing (Third Ed). Philedelphia: Wb. Saunders Company; 1998: 443-73.
 • Kılıç C. Genel sağlık anketi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi 1996; 7(1): 3-9.
 • Öner N. Türkiye’de Kullanılan Psikolojik Testler. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Matbaası; 1992: 374-78.
 • Can H, Soysal Ş, Yalçın K ve ark. Bir semt polikliniğine sağlık hizmeti almak için başvuran emekli bireylerde gözlenen dep-resif belirtiler ve sağlık anlayışlarının ince-lenmesi. Yeni Symposium 2008; 46(3): 122-29.
 • Okyay P, Atasoylu G, Önder M, ve ark. Kadınlarda yaşam kalitesi anksiyete ve depresyon belirtilerinin varlığında nasıl etkileniyor? Kesitsel bir alan çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi 2012; 23(3): 178-88.
 • Bingöl G, Gebeş R, Yavuz R. Amasya Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin genel sağlık durumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Göztepe Tıp Dergisi 2012; 27(3):106-11.
 • Tosun A.S.ve Akça G. Konya kent merkezinde sosyoekonomik özellikleri farklı olan bölgelerde yaşayan bireylerin sosyal destek ve ruhsal sağlık durumlarını etkileyen faktörler. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi.2014; 17(4): 207-215
 • Kelleci M, Aştı N. Küçük bir sağlık ocağına başvuran kadınların genel sağlık anketine göre ruhsal durumları. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2003; 7(2): 11-4.
 • Garwood P. Working with voices: Nurse-led delivery of psychosocial interventions. Mental Health Practice 2007; 10(9):16-8.
 • Jimenez AL, Alagria M, Pena M, Vera M Mental health utilization in women with symptoms of depression: Women Health, 1997; 25(2):1-21.
 • Biederman J, Petty Carter R, Hirshfeld B. Developmental trajectories of anxiety dis-orders in offspring at high risk for panic disorder and major depression. Psychiatry Research 2007; 153(3): 245-52.
 • Buzlu S, Bostancı N, Özbaş D. Yılmaz S. İstanbul'da Bir Sağlık Ocağına Başvuran Kadınların Genel Sağlık Anketine Göre Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi. Sürekli Tıp Eğitim Dergisi 2006;15(9):134-8.
 • Öz F. Sağlık Alanında Temel Kavramlar. Ankara: İmaj İç ve Dış Ticaret AŞ; 2004: 157-79.
 • Jokela M, Batty GD, Vahtera J, Elovainio M, Kivimaki M. Socioeconomic Inequalities in Common Mental Disorders and Psychotherapy Treatment in The UK Between 1991 and 2009. The British Journal of Psychiatry 2013;202(2):115-20.
 • Karlsson M, Nilson T, Lyttkens CH, Leeson G. Income Inequality and Health: Importance of a Cross-country Perspective. Social Science & Medicine 2010;70(6):875-85.
Konular Tıp
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0002-9470-2702
Yazar: Nurten ELKİN
Kurum: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: orcid.org/0000-0002-7861-0736
Yazar: Abdullah Yüksel BARUT
Kurum: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Bibtex @ { igusabder317794, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {}, pages = {221 - 238}, doi = {}, title = {Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Bireylerin Genel Sağlık Anketine Göre Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {ELKİN, Nurten and BARUT, Abdullah Yüksel} }
APA ELKİN, N , BARUT, A . (2017). Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Bireylerin Genel Sağlık Anketine Göre Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (3), 221-238. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/igusabder/issue/32050/317794
MLA ELKİN, N , BARUT, A . "Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Bireylerin Genel Sağlık Anketine Göre Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2017): 221-238 <http://dergipark.gov.tr/igusabder/issue/32050/317794>
Chicago ELKİN, N , BARUT, A . "Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Bireylerin Genel Sağlık Anketine Göre Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2017): 221-238
RIS TY - JOUR T1 - Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Bireylerin Genel Sağlık Anketine Göre Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi AU - Nurten ELKİN , Abdullah Yüksel BARUT Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 221 EP - 238 VL - IS - 3 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Bireylerin Genel Sağlık Anketine Göre Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi %A Nurten ELKİN , Abdullah Yüksel BARUT %T Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Bireylerin Genel Sağlık Anketine Göre Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi %D 2017 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 3 %R %U
ISNAD ELKİN, Nurten , BARUT, Abdullah Yüksel . "Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Bireylerin Genel Sağlık Anketine Göre Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 3 (Aralık 2017): 221-238.