Yıl 2017, Cilt , Sayı 3, Sayfalar 260 - 274 2017-12-30

Determination of Nursing Students’ Opinion Related to Computer Use in Nursing Practice
Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Uygulamalarında Bilgisayar Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

Funda KARADAĞLI [1] , Aslı GENÇ [2]

101 245

Aim: This descriptive study was performed in order to determine nursing students opinion related to use of computers in nursing practice.

Method: The population of the study comprised 254 nursing students at a private Health Sciences College in Istanbul in the study, without going to sampling, 206 students who agreed to participate were included to study. The research data were collected via a questionnaire which was prepared by the researchers. Descriptive statistics (arithmetic mean ± standard deviation, frequency and percentage values) were used to summarize the data.

Findings:  More than half of the students stated that, using computers in the field of nursing supports nursing process, improves the quality of the nursing, makes the nursing records easily accessible. At the same time it has been found that, using computer saves time during the saving of patient data and thus allowing more time to communicate with the patient, it reduces the paper work and contributes a lot to patient trainings and in-service trainings. Also it's found that half of the students supported the use of computers to improve patient safety and prevent drug mistakes.

Conclusion: According to these findings, we concluded that the candidates who will start the nursing profession agree about the necessity of using computers in the clinic and that they should be supported by specialized education about rapidly developing and changing health informatics besides basic computer use before and after starting their profession.

Amaç: Bu araştırma, Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin hemşirelik uygulamalarında bilgisayar kullanımına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı.

Yöntem: Araştırmanın evrenini, İstanbul’da bulunan özel bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü’nde öğrenim gören 254 öğrenci oluşturdu. Araştırmada örneklem seçimine gidilmeksizin çalışmaya katılmayı kabul eden 206 öğrenci çalışma kapsamına alındı. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanmış anket formu kullanılarak toplandı. Verilerin özetlenmesinde tanımlayıcı istatistikler (aritmetik ortalama±standart sapma, frekans ve yüzde değerleri) kullanıldı.

Bulgular: Öğrencilerin yarısından fazlası hemşirelik alanında bilgisayar kullanımının, bakımı bireyselleştirerek bakımın kalitesini iyileştirdiğini, hemşirelik kayıtlarını kolay ulaşılabilir kıldığını ve hemşirelik sürecini desteklediğini belirtti. Aynı zamanda hasta verilerinin kaydedilmesinde zaman kazandırdığı ve böylece hasta ile iletişime daha fazla zaman ayrılabildiği, kâğıt işlerini büyük ölçüde azalttığı, hasta eğitimleri ve hizmet içi eğitimlerde büyük katkı sağladığı görüşlerini destekledikleri saptandı. Ayrıca öğrencilerin yarısının bilgisayar kullanımının hasta güvenliğini arttırdığı ve ilaç hatalarını önlediği görüşlerini destekledikleri bulundu. 

Sonuç: Bu bulgular doğrultusunda hemşirelik mesleğine başlayacak adayların, klinikte bilgisayar kullanımının gerekliliği ile ilgili olumlu görüşte olduğu, temel bilgisayar kullanımının dışında, hızla gelişen ve değişen sağlık bilişimi konusunda mesleğe başlamadan önce ve başladıktan sonra bu konuda özelleşmiş eğitimler ile desteklenmeleri gerektiği sonucuna varılmıştır.

 • Orr D, Appleton M, Wallin M. İnformation literacy and flexible delivery: Creating a conceptual framework and model. The Journal of American Librarianship. 2001; 27(6): 457–63.
 • Ertuğrul İ, Keskin N. İnternet’in Türkçenin Kullanımında ve Toplum- Birey Yapısının Değişimindeki Rolü. IUYD. 2012;3(2): 79-88.
 • Winn W. “Current Trends in Educational Technology Research: The Study of Learning Environments”. Educational Psychology Review. 2002; 14 (3): 331-350.
 • Fidancıoğlu H, Beyda KD, Özer FG., Kızılkaya M. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi. 2009; 2(1): 3-9.
 • Kısa B, Kaya H. Hemşire Öğretim Elemanlarının Teknolojiye İlişkin Tutumları. TOJET. 2006; 5(2): 78-83. George LE, Davıdson LJ, Serapıglıa CP, Barla S, Thotakura A. Technology In Nursıng Educatıon: A Study Of PDA Use By Students. Prof Nurs. 2010; 26: 371–6.
 • McNeil, JB, Elfrink LV, Bickford JC, Pierce TS, Beyea CS, Averill C, Klappenbach,C. Nursing information technology knowledge. Survey, Journal of Nursing Educatio. 2003;, 42: 341-349.
 • Akcan A, Keser İ, Sucu G, Saka O. Hemşirelik Dersi Alan Öğrencilerin Hemşirelik Bilişimine İlişkin Görüşleri. Antalya: Dördüncü Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi. Bildiri Özetleri Kitabı; 2007. s.78-82.
 • Köse, A. Hemşirelerin Bilgisayar Kullanım Durumları ve Hemşirelik Bilişimi Hakkındaki düşünceleri-Trabzon İline Ait Bir Çalışma. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye, 2011.
 • Koç Z. Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Eğitimi ve Uygulamalarında Bilgisayar Kullanımı Konusundaki Görüşlerinin Belirlenmesi. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2006; 10(2):29-40.
 • Softa HK, Akduran F, Akyazı E. Hemşirelerin Bilgisayar Kullanımlarına yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2014; 3(3): 845-858.
 • Hallila LE, Zubaidi RA., Ghamdi NA, Alexander G. Nursing students' use of Internet and Computer for their Education in the College of Nursing. Int J Nurs Clin Pract. 2014; 1: 108.
 • Ajuwon GA. Computer and internet use by first year clinical and nursing students in a Nigerian teaching hospital. BMC Med Inform Decis Mak.2003; 3: 10.
 • Aştı, T. Öğrenci hemşirelerin bilgisayar kullanımı ve bilgisayardan yararlanma durumları. I. Uluslar arası& V.Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi Kitabı. Nevşehir. Özlem Grafik Matbaacılık: 2001.. s.369-372.
 • Bremner MN, Brannan JD. A computer simulation for the entry level R.N:computer simulation, Nurses Staff Development. 2000; 16(1).
 • Jeffries P. Technology trends in nursing education: next steps, Journal of Nursing Education. 2005; 44: 3-4.
 • Edmunds L. Computer-Assisted Nursing Care. The American Journal of Nursing. 1982; 82 (7): 1076-1079.
 • Yılmaz A. Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri, Hemşirelik Bilgi Sistemleri (Nursing Information Systems): 2013.s.125-6.
 • Thede, L.Q. (1999). Computer in Nursing. Lippinoctt Company, Philadelphia, 238-249.
 • Akça AA.Temel hemşirelik. kavramlar, ilkeler, uygulamalar. İstanbul: Medikal; 2007.
 • Yüksekdağ BB. Hemşirelik eğitiminde bilgisayar teknolojisinin kullanımı. AUAd. 2015; 1(1): 103-118.
 • Başar A, Delice ST, İlhan MN, Ergün M, Soncul H. Hemşirelik Hizmetlerinde Bilgisayar Kullanımı – Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Örneği. Bilişim Teknolojileri Dergisi. 2008; 1(1): 43-6.
 • Erdemir F, Hanoğlu Z, Akman A. Hemşirelerin bilgisayar ve internet kullanma durumu ve hemşirelikte bilgisayar kullanımının değerine ilişkin görüşleri. 2006; 2. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi.
 • Lu CY, Roughead E. Determinants of Patient-Reported Medication Errors: A Comparison among Seven Countries. The International Journal of Clinical Practice. 2011; 65(7):733-40.
 • Forni A, Chu, HT, Fanikos, J. Technology utilization to prevent medication errors. Current Drug Safety. 2010; 5(1):13-8.
Konular Tıp
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0002-4177-9247
Yazar: Funda KARADAĞLI
Kurum: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: orcid.org/0000-0003-4499-4708
Yazar: Aslı GENÇ
Kurum: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { igusabder345217, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {}, pages = {260 - 274}, doi = {}, title = {Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Uygulamalarında Bilgisayar Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {KARADAĞLI, Funda and GENÇ, Aslı} }
APA KARADAĞLI, F , GENÇ, A . (2017). Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Uygulamalarında Bilgisayar Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (3), 260-274. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/igusabder/issue/32050/345217
MLA KARADAĞLI, F , GENÇ, A . "Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Uygulamalarında Bilgisayar Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2017): 260-274 <http://dergipark.gov.tr/igusabder/issue/32050/345217>
Chicago KARADAĞLI, F , GENÇ, A . "Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Uygulamalarında Bilgisayar Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2017): 260-274
RIS TY - JOUR T1 - Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Uygulamalarında Bilgisayar Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi AU - Funda KARADAĞLI , Aslı GENÇ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 260 EP - 274 VL - IS - 3 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Uygulamalarında Bilgisayar Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi %A Funda KARADAĞLI , Aslı GENÇ %T Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Uygulamalarında Bilgisayar Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi %D 2017 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 3 %R %U
ISNAD KARADAĞLI, Funda , GENÇ, Aslı . "Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Uygulamalarında Bilgisayar Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 3 (Aralık 2017): 260-274.