Yıl 2018, Cilt , Sayı 6, Sayfalar 573 - 584 2018-12-30

Üniversite Öğrencileri ve Çağrı Merkezi Çalışanlarının İşitme Sağlığı Bilgisi ve İşitme Kaybı Farkındalığı
Hearing Health Knowledge and Hearing Loss Awareness of University Students and Call Center Employees

Selva ZEREN [1] , Ahmet BOLULU [2] , Büşra KÖSE [3] , Sare OCAK [4] , Adem TOPAL [5] , Ebru KURT [6] , Abdullah Yüksel BARUT [7]

19 44

Amaç: İşitme sağlığının korunması ve iyileştirilmesi Odyoloji Biliminin önceliklerindendir. Bu çalışma, Odyoloji Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından, üniversite içerisinde ve meslekleri nedeni ile gürültüye maruz kalan çalışanlarda işitme sağlığı ile ilgili farkındalık oluşturabilmek amacı ile planlanmıştır.

Yöntem: İşitme sağlığı açısından risk oluşturan durumlar, işitme sağlığının korunması ve konu ile ilgili bilgi düzeyinin ölçülmesi alanlarını kapsayan sorular kullanılarak bir ölçek oluşturulmuştur. Ölçeğe, bir öğrenci grubunda denenerek alınan geribildirimler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak son hali verilmiştir. Öğrenciler ders saatlerinde, çalışanlar iş yerlerinde ziyaret edilerek yanıtlar toplanmıştır. Tüm veriler SPSS programı ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Katılımcıların, işitme sağlığının korunmasına yönelik olarak kaçınılması gereken durumlar konusunda farkındalık ve bilgilenme düzeyinin teorik açıdan yüksek olduğu görülmektedir. Ancak pratik uygulama örneklerinde, muhtemelen bilgi kaynaklarının güvenilirliğine bağlı olarak yetersizlik izlenmektedir.

Sonuç: Gürültünün yanı sıra işitme kaybına yol açabilen diğer nedenler ve kulak yapılarının fonksiyonları konuları da bilgilendirme kapsamında olmalıdır. Toplanan veriler doğrultusunda ileride yapılacak bilgilendirme çalışmalarının planlanması düşünülmüştür.

Aim: Protection and improvement of hearing health is one of the priorities of Audiology Science. It has been decided to inform the employees who are exposed to noise due to their occupations with the aim of raising awareness about hearing health by Audiology Department’s faculty members and students.

Method: A scale was created by using the questions including the areas of risk in terms of hearing health, protection of hearing health and assessment of knowledge about the subject. The scale was tested in a group of students and the necessary arrangements were made according to the feedback received. The students were visited during the course hours, employees were visited at the workplaces and the responses were collected. All data were evaluated by entering SPSS program.

Findings: It is seen that the level of awareness and theoretical knowledge about the situations to be avoided for the protection of hearing health is sufficients for the participants. However, in practical cases, inadequacy is probably observed due to the lack of reliability of information sources.

Conclusion: In addition to noise, other causes that may cause hearing loss and functions of ear structures should also be covered in the report. In the light of the data collected, it was planned to prepare future information activities.

  • Yiğit Ö, Batioğlu Karaaltin A. İşitme Kayıpları. Klinik Gelişim. 2012;25(4):66-72. http://klinikgelisim.org.tr/kg_25_4/066-72.pdf Erişim tarihi 18 Eylül 2018.
  • Ahn JH, Lee HS, Kim YJ, Yoon TH, Chung JW. Comparing pure- tone audiometry and auditory steady st