Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 1, Sayfalar 41 - 76 2017-04-11

İş-Aile Çatışması-Duygusal Emek İlişkisinde Lider Desteğinin Rolü: Eğitim Üzerine Bir Araştırma
The Role of Leader Support in the Relationship Between Work-Family Conflict and Emotional Labor: A Research in Education Sector

Pelin DEMİRCAN [1] , Ömer TURUNÇ [2]

313 389

Günümüz rekabet ortamında iş yaşamı ile aile yaşamı arasındaki etkileşim artmıştır. İşten aileye ve aileden işe yansıyan doğrudan ve dolaylı etkiler çalışanların tutum ve davranışında etkili olmaktadır. Duyguların iş yaşamındaki önemi giderek artmakta ve çalışan performansını etkilemektedir. Bu kapsamda; eğitim sektöründe iş-aile yaşam çatışması- duygusal emek ilişkisinin belirlenmesi ve bu ilişkide lider desteğinin aracılık rolünün olup olmadığını belirlenmesine yönelik ampirik bir çalışma yapılmıştır. Çalışma sonucunda iş-aile ve aile iş çatışması ile duygusal emek arasında bir ilişki olduğu ve lider desteğinin bu ilişkide aracılık rolü üstlenmediği belirlenmiştir.

In today’s competitive environments, the interaction between working life and family life has increased. Direct and indirect influences posed onto the family from the job and onto the job from the family constitute an effect on workers’ attitudes and behaviors. The importance of emotions in working life has increased and they affect workers’ performances. In this context; an empirical study has been conducted in education sector for the purpose of observing the conflict between the working life and the family life; its correlation to emotional labor and the effect of the leader as a mediator in this relationship. The results of the study indicate a correlation between the work–family conflict and emotional labor and that leader support does not play a mediatory role in this correlation.

 • AFACAN FINDIKLI, Mine M., “Algılanan Lider Desteği ve Algılanan Örgütsel Destek İl İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinde Örgütsel Özdeşlemenin Aracılık Rolü: İstanbul’da Kamu Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”, İÜ. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 2014, 25 (77), ss. 136-157.
 • AKBIYIK, Melis, Etkili Liderliğin Duygusal Emek Davranışları Üzerindeki Etkisi: Hizmet Sektöründe Bir Uygulama, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Kişilerarası İletişim Yüksek Lisans Programı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2013.
 • AKKOÇ, İrfan, Ömer Turunç ve Abdullah Çalışkan, “Gelişim Kültürü Ve Lider Desteğinin Yenilikçi Davranış ve İş Performansına Etkisi: İş-Aile Çatışmasının Aracılık Rolü”, “İş Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 2011, 13(4), ss. 83-114.
 • AKIN, Mahmut, “Örgütsel Destek, Sosyal Destek ve İş-Aile Çatışmalarının Yaşam Tatmini Üzerindeki Etkileri”, Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2008, 25 (2), ss. 141-170.
 • ALLEN, H. vd., “Consequences Associated with Work-to Family Conflict: A Review and Agenda for Future Research”, Journal of Occupational Health Psychology, 2000, 4, ss. 278-308.
 • ALLEN, T.D., “Family-Supportive Environments: The Role of Organizational Perceptions”, Journal of Vocational Behavior, 2001, 58 (3), ss.414-435.
 • ARGON, Türkan, “Öğretmenlerin Sahip Oldukları Duygu Durumlarını Okul Yöneticilerinin Dikkate Alıp Almamalarına İlişkin Görüşleri”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015, 15(1), ss. 377-404.
 • ASHFORTH, Blake E. ve Ronald H. HUMPHREY, “Emotional Labor in Service Roles: The Influence of Identity”, Academy of Management Review, 1993, 18 (1), ss. 88–115.
 • BARON, R.M. & D.A. KENNY, “The Moderator Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations”, Journal of Personality and Social Psychology, 1986, 51, ss.1173-1182.
 • BASIM, Nejat ve Memduh BEĞENİRBAŞ, “Çalışma Yaşamında Duygusal Emek: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması”, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 2012, 19(1).
 • BHANTHUMNAVIN, D. “Perceived Social Support from Supervisor and Group Members Psychological and Situational Characteristics as Predictors of Subordinate Performance in Work Units”, Human Resource Development Quarterly, 2003, 14, ss. 74-97.
 • BROTHERIDGE, C. M., A.A. GRANDEY, “Emotional Labor and Burnout: Comparing Two Perspectives of ‘People Work”, Journal of Vocational Behavior, 2002, 60, ss. 17-39.
 • BYRON, Kristin, “A Meta-Analytic Review of Work-Family Conflict and Its Antecedents”, Journal of Vocational Behaviour, 2005, 67, ss. 169-198.
 • CARLSON, D.S., M. Ferguson, HUNTER ve D. WHITTEN, “Abusive Supervision and Work-Family Conflict: The Path Through Emotional Labor and Burnout”, The Leadership Quarterly, 2012, 23, ss. 849-859.
 • CHEUNG, Francis Yue-Lok ve Catherine So-Kum TANG, “Quality of Work Life as a Mediator Between Emotional Labor and Work Family Interference”, Journal of Business and Psychology, 2009, 24, ss. 245-255.
 • CLARK, Sue Campell, “Work/Family Border Theory: A New Theory of Work/Family Balance”, Human Relations, 2000, 53 (6), ss. 747-770.
 • ÇELİK, Mazlum ve Ömer TURUNÇ, “Lider Desteğinin Çalışanların İş-Aile Yaşam Çatışması ve İş Performansına Etkisi: Savunma Sektöründe Bir Araştırma”, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 2010: 14 (1), ss. 19-41.
 • ÇELİK, Mazlum ve Ömer TURUNÇ, “Duygusal Emek ve Psikolojik Sıkıntı: İş–Aile Çatışmasının Aracılık Etkisi”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 2011, 40 (2), ss. 226-250.
 • ÇUKUR, Cem Şafak, Öğretmenlerde Duygusal İşçilik Ölçeği Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2009, 9 (2), ss. 527-574.
 • DECONINCK, James, Julie JOHNSON and James BUSBIN, “The Effects of Perceived Supervisor Support, Perceived Organizational Support, and Organizational Justice on Turnover Among Salespeople”, Journal of Personal Selling & Sales Management, 2009, 29 (4), ss. 333–350.
 • EFEOĞLU, İbrahim Efe, İş-Aile Yaşam Çatışmasının İş Stresi, İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri: İlaç Sektöründe Bir Araştırma, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Adana Çukurova Üniversitesi, 2006.
 • EISENBERGER, R, F. STINGLHAMBER, C. VANDENBERGHE, IL SUCHARSKI, L. RHOADES, “Perceived Supervisor Support: Contributions to Perceived Organizational Support and Employee Retention”, Journal of Applied Psychology, 2002, 87 (3), ss. 565-573.
 • ERDOĞAN, B., R.C. LIDEN ve M.L. KRAIMER, “Work Value Congruence and Intrinsic Career Success: The Compensatory Roles of Leadermember Exchange and Perceived Organizational Support”, Personal Psychology, 2004, s. 57.
 • EROĞLU, Erhan, “Örgütsel İletişimin İşgörenlerin Duygu Gösterimlerinin Yönetime Olan Etkisi”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 2010, 3 (6), ss. 18-33.
 • FRONE, M. R., M. RUSSELL ve M.L. COOPER, “Antecedents and Outcomes of Work-Family Conflict: Testing a Model of the Work-Family Interface”, Journal of Applied Psychology, 1992, 77 (1), ss. 65-78.
 • FRYE, N.K. ve J.A. BREAUGH, “Family-Friendly Policies, Supervisor Support, Work_Family Conflict, Family-Work Conflict and Satisfaction: A Test of A Conceptual Model”, Journal of Business and Psychology, 2004, 19 (2), ss. 197-220.
 • GİRAY, Deniz Muazzez, “İş Yeri Desteği: Örgüt, Yönetici ve Çalışma Arkadaşları Desteğine Genel Bakış”, İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 2013, 25(3), ss. 65-81.
 • GRANDEY, Alicia A. and Russell CROPANZANO, “The Conservation of Resources Model Applied to Work-Family Conflict and Strain”, Journal of Vocational Behavior, 1999, 54, ss. 350-370.
 • GREENHAUS, Jeffrey H. ve Nicholas J. BEUTELL, “Sources of Conflict Between Work and Family Roles”, Academy of Management Review, 1985, 10(1), ss. 76-88.
 • GÜLOVA, Asena Altın, Bedrettin Türker PALAMUTÇUOĞLU ve Aynur Terzi PALAMUTÇUOĞLU, “Duygusal Emek ile İşe Bağlılık Arasındaki İlişkide Amir Desteğinin Rolü: Üniversitede Öğrenci İşleri Personeline Yönelik Bir Araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2013, 28 (2), ss. 241-74.
 • HOCHSCHILD, Arlie Russell, The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling, Berkeley: University of California Press, 1983.
 • HUANG, Y. H. vd., “The Relationship Between Work-To-Family And Family-To-Work Conflict: A Longitudinal Study”, Journal of Family and Economic Issues, 2004, 25 (1), ss. 79-100.
 • INDOVINO, Lisa, “Work-Family Conflict, Work-Family Culture, and Organizational Citizenship Behavior Among Teachers”, Journal of Business & Psychology, 2005, 20 (2), ss. 303-324.
 • KARIM, J., “Emotional Labor and Psychological Distress: Testing the Mediatory Role of Work-Family Conflict”, European Journal of Social Sciences, 2009, 11 (4), ss. 584-598.
 • KOSSEK, E.E, S. PICHLER, T. BODNER, L.B. HAMMER, “Workplace Social Support and Work–Family Conflict: A Meta-Analysis Clarifying The Influence Of General and Work–Family-Specific Supervisor and Organizational Support”, Personnel Psychology, 2011, 64 (2), ss. 289–313.
 • KÖKSEL, Lale, İş Yaşamında Duygusal Emek ve Ampirik Bir Çalışma, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Programı, Yüksek Lisans Tezi, Manisa, 2009.
 • KRUML, Susan M. ve Deanna GEDDDES, “Exploring the Dimensions of Emotional Labor: The Heart of Hochschild’s Work”, Management Communication Quarterly, 2002, 14 (1), ss. 8–49.
 • LEWIS, J., Work Family Balance, Gender and Policy, Edvard Elgar Publishing Inc, Cheltenham UK, 2009.
 • MAJOR, D., “Contributors to Stress Resistance, Testing A Model of Women's Work-Family Conflict”, Psychology of Women Quarterly, 2000, 24(2), ss. 170-178.
 • MONTGOMERY, Anthony J., Efharis PANAGOPOLOU and Alexos BENOS “Emotional Labor at Work and at Home Among Greek Health Care Professionals”, Journal of Health Organization and Management, 2005, 19, ss. 395-408.
 • MOORHEAD, Gregory ve Ricky W. GRIFFIN, Organizational Behavior Managing People and Organizations, Sixth Edition, Hougton Mifflin Company, Boston New York, 2001.
 • MORRIS, J. Andrew and Daniel C. FELDMAN, “The Dimensions, Antecedents and Consequences of Emotional Labor”, Academy of Management Review, 1996, 21 (4), ss. 986-1010.
 • MORKOÇ, Tuğba Pala, Otel Çalışanlarında Duygusal Emek ve İş Aile Çatışması İlişkisi: İzmir Şehir Otelleri Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Turizm İşletmeciliği Programı, Doktora Tezi, İzmir, 2014.
 • NETEMEYER, R.G., J.S. BOLES, D.O. MCKEE ve R. MCMURRIAN, “An Investigation into The Antecedents of Organizational Citizenship Behaviors in A Personal Selling Context”, Journal of Marketing, 1997, 613, ss. 85–98.
 • NWANKWO, Barnabas E., Gabriel C. KANU ve Tobias C. OBI, “Emotional Labour and Psychological Distress As Predictors of Work-Family Conflict Among Nurses”, British Journal of Advance Academic Research, 2012, 1(1), ss. 68-81.
 • ÖZ, Ela Ünler, Duygusal Emek Davranışlarının Çalışanların İş Sonuçlarına Etkisi, İstanbul, Beta Yayıncılık, 2007.
 • ÖZDEVECİOĞLU, Mahmut ve Nihal ÇAKMAK, “Organizasyonlarda İş-Aile ve Aile İş Çatışmalarının Çalışanların İş ve Yaşam Tatminleri Üzerindeki Etkisi”, Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2009, 33, ss. 69-99.
 • PARASURAMAN, Saroj and A. CLAIRE, “Type of Employment, Work-Family Conflict and Well-Being: A Comparative Study”, Journal of Organizational Behavior, 2001, 22.
 • PERERA, Anuradhika ve Pavithra KAILASAPATHY, “Emotional Labour and Work Family Interference: The Case of Sri Lankan Airlines Frontline Employees”, 6th International Research Conference on Management & Finance, University of Colombia, 2011.
 • PODSAKOFF, P.M., S.B. MACKENZIE ve W.H. BOMMER “Transformational Leader Behaviors and Substitutes For Leadership As Determinants of Employee Satisfaction, Commitment, Trust, and Organizational Citizenship Behaviors”, Journal of Management, 1996, 222, ss. 259-298.
 • SEKARAN, U., Research Methods for Business, Canada: John Wiley and Sons, Inc, 1992.
 • SEERY, B.L., E.A. CORRIGALL ve T. HARPEL, “Job-Related Emotional Labor and Its Relationship to Work-Family Conflict and Facilitation”, Journal of Family and Economic, 2008, 29, ss. 461-477.
 • SINGH, J., “Performance Productivity and Quality of Frontline Employees In Service Organizations”, Journal of Marketing, 2002, 642, ss. 15-34.
 • TURGUT, Tülay, “Çalışmaya Tutkunluk: İş Yükü, Esnek Çalışma Saatleri, Yönetici Desteği ve İş-Aile Çatışması ile İlişkileri”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2011, 25, ss. 3-4.
 • TURUNÇ Ömer ve Mazlum ÇELİK, “Algılanan Örgütsel Desteğin Çalışanların İş-Aile, Aile-İş Çatışması, Örgütsel Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Savunma Sektöründe Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010, 14 (1), s. 209.
 • TURUNÇ, Ömer ve Mine M. AFACAN FINDIKLI, “Algılanan Lider Desteği İle İş-Aile Çatışması İlişkisinde Kendini İşletmeden Hissetmenin Düzenleyici Etkisi: Turizm Sektörü Örneği”, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KAÜ İİBF Dergisi, 2015, 6 (10), ss. 113-134.
 • YANCHUS, Nancy J., Lilian T. EBY, Charles E. LANCE ve Sabrina DROLLINGER, “The Impact of Emotional Labor on Work-Family Outcomes”, Journal of Vocational Behavior, 2010, 76, ss. 105-117.
 • YOON, J. ve J.C. LIM, “Organizational Support in the Workplace: The Case of Korean Hospital Employees,” Human Relations, 1999, 52, ss. 923-945.
 • WHARTON, Amy. S., “The Affective Consequences of Service Work Managing Emotions on the Job”, Work and Occupations, 1993, 20 (2), ss. 205-232.
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Pelin DEMİRCAN
E-posta: pelindemircan33@gmail.com
Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Ömer TURUNÇ
E-posta: omert21@gmail.com
Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { igusbd305539, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2148-4287}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {41 - 76}, doi = {10.17336/igusbd.305539}, title = {İş-Aile Çatışması-Duygusal Emek İlişkisinde Lider Desteğinin Rolü: Eğitim Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {TURUNÇ, Ömer and DEMİRCAN, Pelin} }
APA DEMİRCAN, P , TURUNÇ, Ö . (2017). İş-Aile Çatışması-Duygusal Emek İlişkisinde Lider Desteğinin Rolü: Eğitim Üzerine Bir Araştırma. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (1), 41-76. DOI: 10.17336/igusbd.305539
MLA DEMİRCAN, P , TURUNÇ, Ö . "İş-Aile Çatışması-Duygusal Emek İlişkisinde Lider Desteğinin Rolü: Eğitim Üzerine Bir Araştırma". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2017): 41-76 <http://dergipark.gov.tr/igusbd/issue/28545/305539>
Chicago DEMİRCAN, P , TURUNÇ, Ö . "İş-Aile Çatışması-Duygusal Emek İlişkisinde Lider Desteğinin Rolü: Eğitim Üzerine Bir Araştırma". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2017): 41-76
RIS TY - JOUR T1 - İş-Aile Çatışması-Duygusal Emek İlişkisinde Lider Desteğinin Rolü: Eğitim Üzerine Bir Araştırma AU - Pelin DEMİRCAN , Ömer TURUNÇ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17336/igusbd.305539 DO - 10.17336/igusbd.305539 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 76 VL - 4 IS - 1 SN - 2148-4287-2148-7189 M3 - doi: 10.17336/igusbd.305539 UR - http://dx.doi.org/10.17336/igusbd.305539 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi İş-Aile Çatışması-Duygusal Emek İlişkisinde Lider Desteğinin Rolü: Eğitim Üzerine Bir Araştırma %A Pelin DEMİRCAN , Ömer TURUNÇ %T İş-Aile Çatışması-Duygusal Emek İlişkisinde Lider Desteğinin Rolü: Eğitim Üzerine Bir Araştırma %D 2017 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2148-4287-2148-7189 %V 4 %N 1 %R doi: 10.17336/igusbd.305539 %U 10.17336/igusbd.305539