Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 1, Sayfalar 60 - 78 2018-05-25

Changing Perception of State: From Socialization to Individuality
Değişen Devlet Algısı: Toplumsallıktan Bireyselliğe

Nuriye ÇELİK [1]

176 593

One of the concepts that have meaning lossed through postmodernism is the state. if individuals give up on a idea that societies will continue to develop and to get better, how this will change the role of the state in the future? Such as USA which the castle of capitalism, it is going to reach out to all economic actors who have been struggling, as a father? The concept of state is redefined and questioned every day and after every social action.  This study aim to explain the movements of states which becoming stronger and more authoritarian in times of crisis and fear and becoming liberal and passive in routine periods, both in our country and worldwide.

Post-modernizmle birlikte anlam kaymasına uğrayan kavramlardan biri devlettir. Eğer bireyler, toplumların sürekli bir gelişim içerisinde olacağı ve hep daha iyiye gideceği fikrinden vazgeçmişse, devletin rolü nasıl değişecektir? Kapitalizmin kalesi olan Amerika’daki gibi bir ekonomik kriz anında, bir baba figürü olarak zorda kalan tüm ekonomik aktörlere el mi uzatacaktır? Devlet kavramı her gün ve yaşanan her toplumsal eylem sonrasında tekrar tanımlanmakta ve sorgulanmaktadır. Bu çalışma, hem ülkemizde hem de dünya genelinde devletin kriz ve korku anlarında güçlenen ve otoriterleşen; rutin dönemlerde liberalleşip küçülen devinimlerini açıklamayı hedefler.

 • AYTEKİN, Arif, “Osmanlı-Türk Modernleşmesinin Düşünsel, Ekonomik ve Bürokratik Kodları”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2013, Sayı:30, s:313-329.
 • BERKKURT, A. Günce, “Sosyolojinin Kaçınılmaz Nesnesi Devlet Üzerine: Pierre Bourdieu’nün 1989-1992 Yılları Arasında Collège de France’da Verdiği Dersler”, Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 25. Sayı, 2012/2, s. 31-56.
 • BRAVO, Işıl Bayar, “Hegel ve Liberalizm”, Felsefe Dergisi, Sayı: 2, Güz, 2006, http://www.flsfdergisi.com/sayi2/111-121.pdf (erişim tarihi: 01.02.2017).
 • ÇELİK, Nuriye, “Postbürokratik Kamu Yönetimi ve Demokrasi”, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 2 Sayı: 2 Ekim / October 2015, s.135-152.
 • DAĞTAŞ, Erdal ve YILDIZ, Mehmet Emin, “Türkiye’de İzleyicinin Metalaşması: Televizyon Dizilerinin Sosyal Reyting Ölçümlerinin Eleştirel Ekonomi Politik Çözümlemesi”, Global Media Journal TR Edition, 5 (10) 2015, İlkbahar, s:120-142.
 • ERGAN, Nevin Güngör, “Siyasetnamelerimizde Çizilen “Devlet Adamı” Portresinin Temel Özellikleri”, Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi-8/Kış, 1999.
 • ERYİĞİT, Burak Hamza ve YÖRÜKOĞLU, Fuat, “Modernleşme Süreçlerinde Demokrasi ve Bürokrasi İkilemi ve Kavramlarının Anlamsal Boyutları Üzerine Bir İnceleme”, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı: 32 Eylül – Ekim 2012, http://www.akademikbakis.org.
 • GÜLDİKEN, Nevzat, “Ulus, Ulus-Devlet ve Uluslaşma Kavramlarına İlişkin Tartışmalar ve Türkiye”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, 2006, s.157-168.
 • KARADAŞ, Nergiz, “Televizyon Dizilerinde Gücün Temsili”, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Eylül 2013.
 • MEŞE, İlknur, “Modernleşme Sürecinde Türk Siyasal Kimliklerinde Muhafazakâr ve Yenilikçi Tavırlar”, Muhafazakar Düşünce/ Avrupa ve Türkiye’de Muhafazakarlık Dergisi, Yıl 3, Sayı: 9-10, Yaz-Güz 2006, s:125-147.
 • ÖNEREN, Melahat, “İmaj Yönetiminin Tv Dizi Seyircileri Üzerindeki Etkisi”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 15 (24), s.75-85, 2013, ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr,
 • SÖĞÜTLÜ, İlyas, “Jön Türkler ve Türkiye’nin Batılılaşması”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,11(1), Haziran 2010, s:1-28. http://sbd.ogu.edu.tr/SayiDetay.aspx?58.
 • ŞİMŞEK, Osman, “Devlet Kavramının Gelişimi ve Küreselleşmedeki Anlamı”, Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Yıl 2000, Cilt:5, Sayı:4, s. 1-16.
 • ALTHUSSER, Louis, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, İletişim Yayınları, 4. Baskı, İstanbul, 2000.
 • BERKES, Niyazi, Türkiye’de Çağdaşlaşma, 4. Baskı İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, Ocak 2003. ERDEM, Eren, Abdestli Kapitalizm, Destek Yayınları,7. Baskı İstanbul, Temmuz 2013. GEORGEON, François, Osmanlı-Türk Modernleşmesi (1900-1930), çev: Ali Berktay, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2006.
 • GIDDENS, Anthony ve TURNER, Jonathan “Günümüzde Sosyal Teori”, Çev: Ümit Tatlıcan, Say yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2013.
 • GIDDENS, Anthony, Sosyoloji, 1. Baskı: Kırmızı Yayınları, Eylül Beylikdüzü / İstanbul, 2012.
 • HOBBES, Thomas, Leviathan ve ya Bir Din ve ay Dünya Devletinin İçeriği, Biçimi ve Kudreti, Çev: Semih Lim, 6. Baskı Ocak İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2007. KAÇMAZOĞLU, H. Bayram v.d. Türk Sosyologları, Editör: M. Çağatay Özdemir, 1. Baskı, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi, Ocak 2013. POPPER, Karl, Açık Toplum ve Düşmanları Cilt 1: Platon, Remzi Kitabevi A.Ş . İstanbul, 1989.
 • SUNGUR, Zerrin v.d., Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2665, Eskişehir, Açık öğretim Fakültesi Yayını No: 1631, 2012.
 • DURUKAN, Esra, “Popper’da Açık Toplum ve Devlet İlişkisinin Siyasal Sonuçları”, 30 Nisan – 2 Mayıs 2010 VII. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Kongresi Abant İzzet Baysal Üniversitesi, s. 1-10.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0001-6368-1956
Yazar: Nuriye ÇELİK
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Bibtex @derleme { igusbd312075, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2148-4287}, eissn = {2148-7189}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {60 - 78}, doi = {10.17336/igusbd.312075}, title = {Değişen Devlet Algısı: Toplumsallıktan Bireyselliğe}, key = {cite}, author = {ÇELİK, Nuriye} }
APA ÇELİK, N . (2018). Değişen Devlet Algısı: Toplumsallıktan Bireyselliğe. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (1), 60-78. DOI: 10.17336/igusbd.312075
MLA ÇELİK, N . "Değişen Devlet Algısı: Toplumsallıktan Bireyselliğe". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2018): 60-78 <http://dergipark.gov.tr/igusbd/issue/33140/312075>
Chicago ÇELİK, N . "Değişen Devlet Algısı: Toplumsallıktan Bireyselliğe". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2018): 60-78
RIS TY - JOUR T1 - Değişen Devlet Algısı: Toplumsallıktan Bireyselliğe AU - Nuriye ÇELİK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17336/igusbd.312075 DO - 10.17336/igusbd.312075 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 60 EP - 78 VL - 5 IS - 1 SN - 2148-4287-2148-7189 M3 - doi: 10.17336/igusbd.312075 UR - http://dx.doi.org/10.17336/igusbd.312075 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Değişen Devlet Algısı: Toplumsallıktan Bireyselliğe %A Nuriye ÇELİK %T Değişen Devlet Algısı: Toplumsallıktan Bireyselliğe %D 2018 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2148-4287-2148-7189 %V 5 %N 1 %R doi: 10.17336/igusbd.312075 %U 10.17336/igusbd.312075
ISNAD ÇELİK, Nuriye . "Değişen Devlet Algısı: Toplumsallıktan Bireyselliğe". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 / 1 (Mayıs 2018): 60-78. http://dx.doi.org/10.17336/igusbd.312075