Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 1, Sayfalar 58 - 74 2016-06-30

İLKOKUL HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANABİLİRLİĞİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE APPLIABILITY OF PRIMARY SCHOOL LIFE STUDIES CURRICULUM IN TERMS OF TEACHERS OPINIONS

Talip ÖZTÜRK [1] , Ömer KALAFATÇI [2]

306 1896

Bu araştırmanın amacı, Hayat Bilgisi dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesidir. Nitel araştırma yöntemlerinden yapılandırılmamış görüşme tekniğinin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu Ordu ili Altınordu ilçesinde görev yapmakta olan 18 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Yüz yüze görüşme şeklinde yapılan araştırmada öğretmenlere 6 görüşme sorusu sorulmuştur. Ulaşılan veriler nitel analiz yöntemlerinden içerik analizine tabi tutulmuş ve elde edilen bulgulara dayalı veriler kategorize edilerek çizelgelerde belirtilmiştir. Araştırmada ulaşılan sonuçlara göre, öğretmenler hayat bilgisi öğretim programında yer alan kazanımların çoğunlukla gerçek hayata uyarlanabilir olduğunu ifade ederlerken, kazanımlar ve temalar için belirlenen sürelerin yetersiz olduğu, ders içeriklerinin daha somut ve ilgi çekici olması gerektiği, öğretim programının gelişmelere bağlı olarak güncellenmesi gerektiği de belirtilmiştir. Öğretmenlerin bazıları imkânların daha iyi olması gerektiğini ifade ederken, sınıf mevcutlarının fazla olmasının önemli bir sorun olduğunu, 1. sınıf kitaplarında okuma yazmaya geçmeden yazma gerektiren etkinlikler bulunduğunu belirten öğretmenler olmuştur. Öğretmenlerin bir kısmı Hayat Bilgisi öğretim programında Atatürkçülük ile ilgili konuların yeterli olduğunu düşünürken, bir kısmı da daha fazla, ilgi çekici ve milli duyguları pekiştirecek etkinliklerin olmasının olumlu olacağı şeklinde fikir belirtmişlerdir. Sonuç olarak öğretmen görüşleri doğrultusunda hayat bilgisi öğretim programının olumlu yanlarının yanında eksikliklerin de bulunduğu görülmüştür.

The purpose of this study is to evaluate life studies curriculum in terms of teacher opinions. The sample group of this study consists of 18 primary school teacher who work in Ordu province, Altınordu district. An unconstructed interview method was chosen as one of the qualitative methods. 6 interview questions were asked to the attendants with a face to face interaction. The data gathered was subjected to content analysis which is one of qualitative ones, and the results were categorized in tables. According to the findings reached in thisstudy, although the primary school teachers state that life studies course acquisitions are mostly applicable to the ordinary life, they say the time reserved for acquisitions and themes is inadequate, the course content seems to be far away from attraction, and the curriculum needs to be revised and updated. Although some of the teachers state that the facilities should be better, the others say that the classroom populations are too many and there areactivities for the first graders that requires them to write skills which seems as a inaccuracy. Some of the teachers think that there are enough topics related to Kemalism, and others say it is going to be positive to put interesting activities and activities that arouse the national emotions amongst the students. As a consequence, the primary school teachers think that the life studies curriculum have the positive traits besides its deficits.

 • Acat, M.B. ve Uzunkol, E.D. (2007). Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretim Programlarındaki Değerlendirme Sürecine İlişkin Görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Kış-2010 C.9 S.31 (001-027),URL: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/esosder/article/view/5000068288/5000063351
 • Albayrak, F. (2001). Hayat Bilgisi Dersinin Öğretimi ve İçerik. (Editör: Küçükahmet,L.).Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Baysal, N. Z. (2006). Hayat Bilgisi: Toplumsal ve Doğal Yaşama Bütüncül Bir Bakış‛. C. Öztürk (Ed.), Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi: Yapılandırmacı Bir Yaklaşım, (1. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Ergün, M., Özdaş, A. (1997). Öğretim İlke ve Yöntemleri .İstanbul: Kaya Matbaacılık.
 • Güçlü, N. (2001). Hayat Bilgisi Ders Kitabının Tasarımı. (Editör: Küçükahmet, L.).Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Hayat Bilgisi 1-3. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Güleryüz, H.(2008). Hayat Bilgisi Öğretimi ve Programı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Güngördü, E. (2001). İlköğretimde Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • İnal, F. Nazmiye. (2010). İlköğretim 3.Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitaplarına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi: Konya.
 • Karaca, N. H. (2008). İlköğretim Hayat Bilgisi Ders Kitaplarının 2005 Hayat Bilgisi Ders Programında Yer Alan Becerileri Uygunluk Düzeyinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Afyonkarahisar İli Örneklemi). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Afyon.
 • Kellner, D. (2002). Theorizing globalization, Sociological Theory.20 (3), 285-305.
 • Küçükahmet, L. (2005). “2004 Hayat Bilgisi Programının Değerlendirilmesi”. Eğitimde Yansımalar VII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. Erciyes Üniversitesi: Kayseri.
 • McMillan, H. J. and Schumacher, S. (2010). Research in education. Pearson Education: Boston,USA.
 • MEB. (2009). İlköğretim Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (1. 2. 3. Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
 • Ocak, G. ve Beydoğan, Ö. (2003). İlköğretim Okulları 3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersi İçerik Standartlarının Öğretmen Görüşlerine Göre Bazı Değişkenler Açısından Yeterlilik Düzeyi (Standart Belirleme-Erzurum Örneği). Yayınlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimi Anabilim Dalı: Erzurum.
 • Ornstein, A.C. and F. B. Hunkins (1988). Curriculum: Foundations, Principles and Issues. Prentice Hail, Englevvood Cliffs: New Jersey.
 • Özçetin, A. (2000). 1998 İlköğretim Hayat Bilgisi Öğretim Programının Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. OnSekiz Mart Üniversitesi: Çanakkale.
 • Özdemir, M. (1998). Hayat Bilgisi Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Özdemir, S, M. (2011). Hayat Bilgisi Ders Programının Değerlendirilmesi. (Editör: Küçükahmet, L.). Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu (ss. 248- 267). İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Özden, Y. (2005). 2004 Yeni Hayat Bilgisi Programının Öğretmen Görüşleri Esas Alınarak Değerlendirilmesi (Samsun İli Örneği), Eğitimde Yansımalar VII, Yeni İlköğretim Programının Değerlendirilmesi Sempozyumu, 14-16 Kasım 2005, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kayseri, ss 440-445, Tekışık Eğitim Araştırma Vakfı Yayınları: Ankara.
 • Özgüven, İ.E. (1992). Görüşme İlke ve Teknikleri. İkinci baskı. Ankara: Odak Ofset Matbaacılık.
 • Öztürk, C. ve Dilek, D. (2005). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Posner, J. G. (1995). Analyzing The Curriculum. Third Edition. The McGraw Hill Companies.
 • Sönmez, V. (1999). Hayat Bilgisi Öğretimi ve Öğretmen Kılavuzu. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Tuncer, Ö. (2009). İlköğretim 3.Sınıf Hayat Bilgisi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Aydın.
 • Türkyılmaz, A. (2011). İlköğretim Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi (Balıkesir İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Balıkesir.
 • Uğur, T. (2006). 2005 İlköğretim 1., 2. ve 3. Sınıflar Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri (Uşak İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Afyon.
 • Yel, S. (2001). Hayat Bilgisi Dersinin Öğretimi ve İçerik. (Editör: Küçükahmet, L.).Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Hayat Bilgisi 1-3. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
Konular Sosyal, Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Talip ÖZTÜRK
Kurum: Ordu Ünitversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Ömer KALAFATÇI
Kurum: Ordu Ünitversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ihead292794, journal = {Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9624}, eissn = {2528-9632}, address = {Aksaray Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {58 - 74}, doi = {}, title = {İLKOKUL HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANABİLİRLİĞİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {KALAFATÇI, Ömer and ÖZTÜRK, Talip} }
APA ÖZTÜRK, T , KALAFATÇI, Ö . (2016). İLKOKUL HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANABİLİRLİĞİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 58-74. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ihead/issue/27732/292794
MLA ÖZTÜRK, T , KALAFATÇI, Ö . "İLKOKUL HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANABİLİRLİĞİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 1 (2016): 58-74 <http://dergipark.gov.tr/ihead/issue/27732/292794>
Chicago ÖZTÜRK, T , KALAFATÇI, Ö . "İLKOKUL HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANABİLİRLİĞİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 1 (2016): 58-74
RIS TY - JOUR T1 - İLKOKUL HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANABİLİRLİĞİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Talip ÖZTÜRK , Ömer KALAFATÇI Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 58 EP - 74 VL - 1 IS - 1 SN - 2528-9624-2528-9632 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi İLKOKUL HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANABİLİRLİĞİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ %A Talip ÖZTÜRK , Ömer KALAFATÇI %T İLKOKUL HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANABİLİRLİĞİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2016 %J Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi %P 2528-9624-2528-9632 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD ÖZTÜRK, Talip , KALAFATÇI, Ömer . "İLKOKUL HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANABİLİRLİĞİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 1 / 1 (Haziran 2016): 58-74.