OKULLARDA STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI
STRATEGICAL MANAGEMENT APPLICATIONS IN SCHOOLS

Şenyurt YENİPINAR [1] , Süleyman GÖKSOY [2] , Songül BAL KUSNACI [3]

394 710

Bu çalışmanın amacı, resmî okullarındaki stratejik yönetim uygulanmalarının okul yöneticilerine göre üstün ve zayıf yönlerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiş olup; çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemi ve buna bağlı olarak maksimum çeşitlilik ve ölçüt örnekleme teknikleri kullanılmıştır. 2015-2016 eğitim öğretim yılında Düzce ilinde değişik eğitim kademelerinde görev yapan 12 yönetici (6 müdür, 6 müdür yardımcısı) katılımcı olarak belirlenmiştir. Çalışma sonucunda: Stratejik yönetim planlamasında vizyon ve misyonun varlığı, kurulan ekiplerin örgütlenerek okulun geleceği hakkında plan yapıp uygulamalarının önemi ortaya çıkmaktadır. Stratejik yönetim planlamasının, ortak hareket edilmesine ortam sağladığı, tüm çalışanların katıldığı ekiplerin kurulmasına öncülük ettiği belirtilmektedir. Stratejik yönetimin planlama aşaması uzun ve detaylı bir çalışmayı gerektiren, özveri ve fedakârlık isteyen bir süreçtir. Ancak bu kadar yorucu bir süreç olmasına rağmen bazen hedefler gerçekleştirilememektedir. Planlama aşamasında, okullarda işin uzmanı kişilerin olmaması, destek sağlayacak yeterince eğitimcinin bulunmaması uygulamanın başarılı olmamasına sebep olabilmektedir. Katılımcılara göre stratejik planlamanın uygulama aşamasında yaşanan problemlerin başında maddi sıkıntılar gelmektedir. Onlara göre okullarda kaynak sıkıntısı yaşanmaktadır. Stratejik yönetimin değerlendirme boyutunun olumlu yönleri; uygulama aşamasında aşılamayan sorunların tespit edilmesi, gerçekleştirilemeyen hedeflerin bir sonraki dönemde tekrar ele alınması ya da sebeplerinin araştırılmasına olanak tanımasıdır. Kurulan ekiplerin çalışmaları değerlendirilerek gerekirse değişiklik yapılması, öncelikle okula fayda sağlayacak yeniliklerin yapılıp yapılamayacağı üzerinde durulması, eksik ve yanlış olan konularda düzenleme yapılması yönünde kararlar alınmasını sağlaması, hataların tespit edilerek farkındalık kazandırması, grup üyelerinin işbirliği ve dayanışma içinde çalışmasını sağlaması, üyelerin öz eleştiri yaparak hatalarını düzeltmelerine fırsat sağlaması, gerçekçi ölçümler elde edilmesi, ölçümlerin istatistikî verilere bağlı olarak yapılmasını sağlaması ve yapılan analiz çalışmalarının yeni öngörüler oluşturmasıdır. Stratejik yönetimin değerlendirme aşamasının olumsuz yönleri: okullarda objektif değerlendirme yapabilecek uzman kişilerin olmaması, değerlendirmelerin amatörce (tecrübesizce) yapılması sonucunda doğru sonuçlara ulaşılamaması, paydaşların rekabet içinde hareket etmeleri nedeniyle yanlı değerlendirmeler yapılmasına sebep olması, planlanan hedeflerin gerçekleştirilmemesinin üyelerde bezginlik ve umutsuzluk yaratması, okulun vizyon ve misyonunun somut olarak değerlendirilememesidir.

The aim of the research is to determine and evaluate the superior and inferior aspects of strategical management applications in state schools according to principals. Qualitative research method was adopted in the research. Purposeful sampling method and accordingly maximum variation and criterion sampling techniques were usedin determining the study group. The participants consist of 12 principals (6 principals, 6 deputy principals) who have been working in various educational stages in Düzce province in 2015-2016 academic year. Research results demonstrate that the presence of vision and mission has gained importance and that teams constituted should do


planning about the school development and apply the plans. It is stated that strategic management planning provides common action and leads to building teams which include full participation of the members. The planning stage of strategic management requires long and elaborate study and demands commitment and generosity. However, though it is an exhaustive process, sometimes the objectives are not profoundly accomplished. Schools may not contain expert staff or they may lack enough educators to provide support in the planning stage. The failure of the application may result from these factors. The participants state that the main problem of the application stage of strategic planning is the financial difficulties. They remark that the schools experience resource problems. The positive aspects of the evaluation stage of strategical management are that it determines the unachievable problems of the application stage, that it reconsiders the unaccomplished targets or that it enables further examination of the reasons. The evaluation stage suggests that the works of constituted teams should be evaluated and necessary changes should be made, that the innovations should be primarily based on school advantages and that necessary adjustment should be carried out about the deficiencies and mistakes. Moreover, it determines the mistakes and raises awareness, provides cooperative work of team members and enables self-corrections of the members by providing self-evaluation. It ensures more realistic measurements. These measurements are carried out in accordance with the statistical data and the evaluation stage provides that analysis study creates new visions. The negative sides of the evaluation stage of strategical management are that schools do not have expert staff to carry out objective evaluation, that the evaluations are done unprofessionally, that the results are not correct and that the shareholders work in a competition environment. The competition among the shareholders causes non-objective evaluations and unaccomplished targets creates weariness and despair in members. Also the vision and mission of the school are not evaluated perceptibly.

 • Adair, J. (2005). Etkili Stratejik Liderlik. (Çev. S. Fatih Güneş). İstanbul: Babıali Kültür Yayınları.
 • Aktan, C. C. (1999). 2000’li yıllarda yeni yönetim teknikleri 2- stratejik yönetim. İstanbul: Simge Ofis Matbaacılık.
 • Altınkurt, Y. (2007). Eğitim örgütlerinde stratejik liderlik ve okul müdürlerinin stratejik liderlik uygulamaları. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Asunakutlu, T. ve Coşkun, B. (2000). Stratejik yönetimde örgütün rolüne ilişkin bir değerlendirme, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 4, (Cilt 2), 19-27.
 • Barutçugil, İ. (2004). Stratejik insan kaynakları yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık İletişim Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.
 • Besler, S. (2003). Stratejik yönetimin başarısında stratejik liderliğin rolü. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 1-2, (Cilt 19), 75-86.
 • Bilgen, N. (1994). Çağdaş ve demokratik eğitim ders geçme ve kredi uygulaması. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Bircan, İ. (2002). Kamu kesiminde stratejik yönetim ve vizyon. Planlama Dergisi, 42. Yıl Özel Sayısı, Ankara: DPT Yayınları, 11-19.
 • Bryson, J. M. (2004). Strategic planning for public and nonprofit organization. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Bush, T. ve Coleman, M. (2008). Leadership and strategic management in education. California: Sage Publications In
 • Çelik, V. (1995). Eğitim yöneticisinin vizyonu ve misyonu. Eğitim Yönetimi.Sayı1, 47-52.
 • Çelik, V. (1998). Geleceğin okul yöneticilerinin liderlik özellikleri. VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Cilt: 2, 711-716.
 • David, F. R. (1997). Concepts of strategic management. New Jersey: Prentice-Hall.
 • Dinçer, Ö. (1994). Stratejik yönetim ve işletme politikası. İstanbul: İz Yayıncılık San. Tic. Ltd. Şti.
 • Drucker, P., F. (1995). Gelecek için yönetim, (Çev: Fikret Üçcan). Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, No:327.
 • Eren, E. (2000). Stratejik yönetim ve işletme politikası. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş.
 • Erdem, A. (2006). Stratejik yönetim ve kamu örgütlerinde uygulanabilirliği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin: Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Erdoğan, İ. (2004). Eğitimde Değişim Yönetimi. (2. Baskı). Ankara: PegemA Yayınları.
 • Ertan, Y. (2010), Stratejik yönetimin kamu yönetimi alanında uygulanması ve sorunları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Bilim Dalı.
 • Ertuna, Ö. (2008). Stratejik yönetim. İstanbul: Okan Üniversitesi Yayınları.
 • Güçlü, N. (2003). Stratejik yönetim. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,2(23), 61-85.
 • Hax, A. C. ve Majluf, N. S. (1996). The strategy concept and process a pragmatic approach. New Jersey: Prentice-Hall.
 • Kırım, Arman. (2002). Farklı Olan Kazanır: Farklılığınızı Ölçebildiğiniz An. İstanbul: Sistem Yayınları.
 • Koç, U ve Taşcı, D. (2006). Yarının organizasyonları için bugünden ipuçları. Journal of İstanbul Kültür University, 4, 145-152.
 • Machiavelli. (1996). Hükümdar. (çev. Y. Türk). İstanbul: Düşünen Adam Yayınları.
 • MEB. (2010). Eğitimde stratejik planlama‐okul/kurumlar için. Ankara: Strateji Geliştirme Başkanlığı.
 • Mintzberg, H. (1977). Strategy formulation as a historical process. International Studies of Management and Organization, 7, 28-40.
 • Özden, Y. (2002). Eğitimde yeni değerler. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Preedy, M., Ron, G. And Christine, W. (2003). Strategic leadership and educational improvement. London: Open University in Association with P. Chapman Publishing.
 • Quinn, J. B, Henry M. ve Robert M. J. (1996). The strategy process. New Jersey: Prentice-Hall.
 • Terzi, Ç. (2005). Uyum sürecinde Türkiye eğitim politikalarının Avrupa birliği eğitim politikaları doğrultusunda değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Ülgen, H., Mirze, S. K. (2010). İşletmelerde stratejik yönetim. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş.
 • Üzün, C. (2000). Stratejik yönetim ve halkla ilişkiler. İzmir: Eylül Yayınları.
 • Volkan, E. (2008). Kamu kuruluşlarında stratejik planlama. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (5. bs.), Ankara: Seçkin.
 • Yin, R. K. (2003). Case Study Research: Desigin and Methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Konular Sosyal, Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Şenyurt YENİPINAR
Kurum: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Süleyman GÖKSOY
Kurum: DUZCE UNIV
Ülke: Turkey


Yazar: Songül BAL KUSNACI
Kurum: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ihead292799, journal = {Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9624}, eissn = {2528-9632}, address = {Aksaray Üniversitesi}, year = {}, volume = {1}, pages = {5 - 24}, doi = {}, title = {OKULLARDA STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI}, key = {cite}, author = {YENİPINAR, Şenyurt and GÖKSOY, Süleyman and BAL KUSNACI, Songül} }
APA YENİPINAR, Ş , GÖKSOY, S , BAL KUSNACI, S . (). OKULLARDA STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1 (2), 5-24. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ihead/issue/27733/292799
MLA YENİPINAR, Ş , GÖKSOY, S , BAL KUSNACI, S . "OKULLARDA STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI". Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 1 (): 5-24 <http://dergipark.gov.tr/ihead/issue/27733/292799>
Chicago YENİPINAR, Ş , GÖKSOY, S , BAL KUSNACI, S . "OKULLARDA STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI". Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 1 (): 5-24
RIS TY - JOUR T1 - OKULLARDA STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI AU - Şenyurt YENİPINAR , Süleyman GÖKSOY , Songül BAL KUSNACI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 5 EP - 24 VL - 1 IS - 2 SN - 2528-9624-2528-9632 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi OKULLARDA STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI %A Şenyurt YENİPINAR , Süleyman GÖKSOY , Songül BAL KUSNACI %T OKULLARDA STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI %D 2018 %J Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi %P 2528-9624-2528-9632 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD YENİPINAR, Şenyurt , GÖKSOY, Süleyman , BAL KUSNACI, Songül . "OKULLARDA STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI". Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 1 / 2 5-24.