THE RELATIONS BETWEEN LEVELS OF STUDENTS’ METACOGNITIVE SKILLS AND THEIR ENGLISH ACADEMIC SUCCESS
ÖĞRENCİLERİN ÜSTBİLİŞ BECERİ DÜZEYLERİ İLE İNGİLİZCE DERSİNE İLİŞKİN AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Abdullah ADIGÜZEL [1] , Ali ORHAN [2]

234 391

The studies that try to find out how students’ metacognitive skills affect their academic success of the English course are really limited. Moreover, these studies, which are few in number, do not consider English academic success in a general way. Therefore, in this study, it was aimed to determine whether there is a relationship between the metacognition skills of the English preparatory students and their academic success of the English course. In addition, this study will also determine whether the different variables related to students' demographic features have an effect on the students' metacognition skills. This study is important in determining the personal variables which affect metacognition skills and in determining the relationship between this skill and the academic success of the English course. In this study, singular and relational survey model, which are quantitative research methods, was used and it is aimed to reach 50% of the universe in the study. Data was collected by the Metacognition Scale developed by Turan (2009) by using the items of Metacognition Inventory developed by Shraw and Dennison (1994) to determine the metacognitive skills of the students. The scale is a 5-point Likert-type scale and consists of one dimension and 28 items. For this reason, 350 scales were copied and conducted to the students. The students’ grades of first midterm exam were used to determine the academic success of the students. The first midterm exam is a comprehensive exam that measures students' speaking, writing, reading and listening skills. After analyzing of the collected data to determine students' metacognition skill levels, it was found out that students have high level of metacognition skills. Also, it was seen that while the students’ metacognitive skills differ according to their gender, they do not differ according to their age, faculty/college, education type, high school. Besides, it was found out that there is not any significant correlation between metacognitive skills of the students and their English academic success.

Üstbiliş becerilerinin öğrencilerin İngilizce öğrenmelerine ilişkin akademik başarılarını ne ölçüde etkilediğini ölçen çalışmaların sayıca azlığı göze çarpmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada, hazırlık sınıf öğrencilerinin üstbiliş becerileri ile İngilizce dersine ilişkin akademik başarıları arasında bir ilişkinin olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu çalışmada öğrencilerin demografik bilgilerine ilişkin farklı değişkenlerin öğrencilerin üstbiliş becerileri üzerinde etkisinin olup olmadığı da belirlenmiştir. Bu çalışma üstbiliş becerilerini etkileyen kişisel değişkenleri belirlemesi ve bu beceriler ile İngilizce dersi akademik başarısı arasındaki ilişkiyi saptaması açısından önemlidir. Bu araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinden tekil ve ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmada evrenin %50’sine ulaşılması amaçlanmıştır.  Araştırmada veriler, öğrencilerin üstbiliş becerilerini belirlemek için Shraw ve Dennison (1994) tarafından geliştirilmiş olan Üstbiliş Envanteri’nin maddelerinden yararlanılarak Turan (2009) tarafından geliştirilen Üstbiliş Ölçeği ile toplanmıştır. Ölçek tek boyuttan ve 28 maddeden oluşan 5’li Likert tipi bir ölçektir. Bu sebeple ölçekten 350 tane çoğaltılmış ve öğrencilere uygulanmıştır. Öğrencilerin akademik başarılarını belirlemek için birinci ara sınavdan aldıkları notlar kullanılmıştır. Birinci ara sınav öğrencilerin konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerilerini ölçen kapsamlı bir sınavdır. Öğrencilerin üstbiliş beceri düzeylerini belirlemek için toplanan verilerin analiz edilmesinden sonra öğrencilerin üstbiliş becerilerinin yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra, öğrencilerin üstbiliş beceri düzeyleri, öğrencilerin cinsiyetine göre değişirken, öğretim gördükleri fakülteye, öğrenim şekline, yaşlarına ve mezun oldukları lise türüne göre değişmediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerin üstbiliş becerileri ile İngilizce dersine ilişkin akademik başarıları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 • Alcı, B. & Altun, S. (2007). Lise Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Öz Düzenleme ve Bilişüstü Becerileri, Cinsiyete, Sınıfa ve Alanlara Göre Farklılaşmakta mıdır? Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (1), 33-44.
 • Atay, A. D. (2014). Ortaokul Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Düzeylerinin ve Üstbilişsel Farkındalıklarının İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Aydın.
 • Aykut, Ç., Karasu, N. & Kaplan, G. (2016). Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Üstbiliş Farkındalıklarının Tespiti. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 17(3), 231-245.
 • Bahçeci, B., Döş, B. & Sarıca, R. (2011). İlköğretim öğrencilerinin üstbilişsel farkındalık düzeyleri ile akademik başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 551-566.
 • Baltacı, M. & Akpınar, B. (2011). Web tabanlı öğretimin öğrenenlerin üstbiliş farkındalık düzeylerine etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 319-333.
 • Butler, D. & Winne, P., (1995). Feedback and Self-regulated Learning: A Theoretical Synthesis. Review of Educational Research, 65, 245-281.
 • Demir, Ö. & Özmen, S. K. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Üst Biliş Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20 (3), 145-160.
 • Demirel, M. & Turan, B. (2010). Probleme Dayalı Öğrenmenin Başarıya, Bilişötesi Farkındalık ve Güdü Düzeyine Etkisi. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 55-66.
 • Deniz, D., Küçük, B. &, Cansız, Ş. (2014). Ortaöğretim matematik öğretmeni adaylarının üstbiliş farkındalıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 305-320.
 • Feiz, J. P. (2016). Metacognitive Awareness and Attitudes Toward Foreign Language Learning in the EFL Context of Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 232, 459-470.
 • Flavell, J. H. (1979). Metacognition and Cognitive Monitoring: A New Area of Cognitive Developmental Inquiry. American Psychologist, 34 (10), 906-911.
 • Garduno, E. L. (1997). Effects Of Teaching Problem Solving Through Cooperative Learning Methods On Students Mathematics Achievement, Attitudes Towards Mathematics, Mathematics Self Efficacy And Metacognition. Yayınlanmamış Doktora Tezi. The University of Connecticut, Connecticut.
 • Gül, Ş., Özay Köse, E., & Sadi Yılmaz, S. (2015). Biyoloji öğretmeni adaylarının üstbiliş farkındalıklarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 83-91.
 • Iwai, Y. (2016). Promoting Strategic Readers: Insights of Preservice Teachers’ Understanding of Metacognitive Reading Strategies. International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 10 (1), 123-163.
 • Kahraman, N. & Sungur, S. (2011). Öğrencilerin Güdüsel İnançlarının Üst-biliş Strateji Kullanımına Katkısı. Eğitim ve Bilim Dergisi, 36 (160), 3-10.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Kavramlar, İlkeler. İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kaya, N. & Fırat, T. (2011). İlköğretim 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme-öğretme Sürecinde Üstbilişsel Becerilerinin İncelenmesi. Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (1), 56-70.
 • Kıngır, S. & Aydemir, N. (2012). 11. Sınıf Öğrencilerinin Kimyaya Yönelik Tutumları, Üstbilişleri ve Kimya Başarıları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(3), 823-842.
 • Kızılay, Y. (2011). Kafkas Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Üst Bilişsel Farkındalıkları ve Okuma Stratejisi Kullanımları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars.
 • Koç, C. & Karabağ, S. (2013). İlköğretim İkinci Kademe (6-8. sınıf) Öğrencilerinin Biliş Üstü Yetileri ile Başarı Yönelimlerinin İncelenmesi (Bingöl İli Örneği). NWSA-Education Sciences, 8 (2), 308-322.
 • Memiş, A. & Arıcan, H. (2013). Beşinci sınıf öğrencilerinin matematiksel üstbiliş düzeylerinin cinsiyet ve başarı değişkenleri açısından incelenmesi. Karaelmas Journal of Educational Sciences, 1, 76-93.
 • Öztürk, G. (2014). The Role of Metacognitive Knowledge and Metacognitive Learning Strategies in Tertiary Level EFL Students’ Language Learning. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Ruban, L., & Reis, S. M. (2006). Patterns Of Self-Regulatory Strategy Use Among Low-Achieving and High-Achieving University Students. Roeper Review, 28 (3), 148-156.
 • Sezer, T. A. (2015). Hemşire Adaylarının Bilişötesi Öğrenme Stratejilerinin Sınıf Düzeyi ve Akademik Başarı Değişkenleri Açısından İncelenmesi. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 25(4), 146-151
 • Şahin, E. & Küçüksülaymanoğlu, R. (2015). Öğretmen Adaylarının Özyönetimli Öğrenmeye Hazırbulunuşlukları, Biliş Ötesi Farkındalıkları ve Denetim Odakları Arasındaki İlişkiler. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (2), 317-334.
 • Tonbuloğlu, B & Aslan, D. (2013). Proje Tabanlı Öğrenmenin Öğrencilierin Bilişüstü Becerileri ve Öz-Yeterlik Algıları ile Proje Ürünleri Üzerindeki Etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (23), 97-117.
 • Tuncer, M., & Kaysi, F. (2013). Öğretmen Adaylarının Üst Biliş Düşünme Becerileri Açısından Değerlendirilmesi. Turkish Journal of Education, 2(4), 44-54.
 • Turan, S. (2009). Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Tutumlar, Öğrenme Becerileri ve Başarı Arasındaki İlişkiler. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Turan, S. & Demirel, Ö. (2010). The Relationship Between Self-Regulated Learning Skills And Achievement: A Case From Hacettepe University Medical School. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 279–291.
 • Tüysüz, C. (2013). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Problem Çözme Becerisine Yönelik Üst Biliş Düzeylerinin Belirlenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (21), 157-166.
 • Vardar, A. K. (2011). Öz-Düzenleme Stratejileri Öğretiminin Öğrencilerin İngilizce Başarılarına, Öz-Düzenleme Stratejileri Kullanımına ve Tutumlarına Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yurdakul, B. & Demirel, Ö. (2011). Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Öğrenenlerin Üstbiliş Farkındalıklarına Katkısı. International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 1(1), 71-85.
 • Zimmerman, B.J. & Martinez-Pons, M. (1988). Construct Validation of a Strategy Model of Student Self-Regulated Learning. Journal of Educational Psychology. 80 (3), 284-290.
Konular Sosyal, Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Abdullah ADIGÜZEL

Yazar: Ali ORHAN

Bibtex @araştırma makalesi { ihead325861, journal = {Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9624}, eissn = {2528-9632}, address = {Aksaray Üniversitesi}, year = {}, volume = {2}, pages = {5 - 14}, doi = {}, title = {ÖĞRENCİLERİN ÜSTBİLİŞ BECERİ DÜZEYLERİ İLE İNGİLİZCE DERSİNE İLİŞKİN AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ}, key = {cite}, author = {ORHAN, Ali and ADIGÜZEL, Abdullah} }
APA ADIGÜZEL, A , ORHAN, A . (). ÖĞRENCİLERİN ÜSTBİLİŞ BECERİ DÜZEYLERİ İLE İNGİLİZCE DERSİNE İLİŞKİN AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 5-14. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ihead/issue/30186/325861
MLA ADIGÜZEL, A , ORHAN, A . "ÖĞRENCİLERİN ÜSTBİLİŞ BECERİ DÜZEYLERİ İLE İNGİLİZCE DERSİNE İLİŞKİN AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ". Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 2 (): 5-14 <http://dergipark.gov.tr/ihead/issue/30186/325861>
Chicago ADIGÜZEL, A , ORHAN, A . "ÖĞRENCİLERİN ÜSTBİLİŞ BECERİ DÜZEYLERİ İLE İNGİLİZCE DERSİNE İLİŞKİN AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ". Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 2 (): 5-14
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRENCİLERİN ÜSTBİLİŞ BECERİ DÜZEYLERİ İLE İNGİLİZCE DERSİNE İLİŞKİN AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ AU - Abdullah ADIGÜZEL , Ali ORHAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 5 EP - 14 VL - 2 IS - 1 SN - 2528-9624-2528-9632 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi ÖĞRENCİLERİN ÜSTBİLİŞ BECERİ DÜZEYLERİ İLE İNGİLİZCE DERSİNE İLİŞKİN AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ %A Abdullah ADIGÜZEL , Ali ORHAN %T ÖĞRENCİLERİN ÜSTBİLİŞ BECERİ DÜZEYLERİ İLE İNGİLİZCE DERSİNE İLİŞKİN AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ %D 2018 %J Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi %P 2528-9624-2528-9632 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD ADIGÜZEL, Abdullah , ORHAN, Ali . "ÖĞRENCİLERİN ÜSTBİLİŞ BECERİ DÜZEYLERİ İLE İNGİLİZCE DERSİNE İLİŞKİN AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ". Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 2 / 1 5-14.