Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 1, Sayfalar 38 - 48 2017-06-30

THE AFFECTS OF COGNITIVE BEHAVIORAL GROUP COUNSELİNG AMONG UNIVERSITY STUDENTS ON DEPRESSIVE SYMPTOMS
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMANIN DEPRESİF BELİRTİLERE ETKİSİ

Muhammed YILDIZ [1] , Mehmet ASLAN [2]

442 954

The purpose of the research is to study the effect of cognitive behavioral therapy that is applied to university students that have depressive symptoms. Beck Depression Scale has been applied to 203 students who are being educated at university. 20 students that have the highest depressive symptoms have been chosen. Two groups have been created as 10 students for experimental group, 10 students for control group that has similar arithmetic mean and standart deviation. During 8 weeks, group counseling activities have been applied sessionally to experimental group. By the end of the sessions, Beck Depression Scale have been applied. According to the results of the research, it has been approved that group counselling that is cognitive behavioral therapy based has decreased the depressive symptoms of students remarkably. 

Araştırmanın amacı depresif belirtileri olan üniversite öğrencileriyle yapılan bilişsel davranışçı terapi temelli grupla psikolojik danışmanın öğrencilerin depresif belirtileri üzerine etkisini incelemektir. Üniversitede öğrenim gören 203 öğrenciye Beck Depresyon Ölçeği uygulandı. Depresif belirti düzeyleri en yüksek olan 20 öğrenci seçildi. Öğrencilerin gönüllülük onayı alındıktan sonra 10 öğrenci deney 10 öğrenci kontrol grubu olacak şekilde aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları birbirine yakın iki grup oluşturuldu. Deney grubuna 8 hafta boyunca oturumlar halinde grupla psikolojik danışma etkinlikleri uygulandı. Oturumların bitiminde Beck Depresyon Ölçeği uygulandı. Araştırmanın sonuçlarına göre üniversite öğrencileriyle yapılan bilişsel davranışçı terapi temelli grupla psikolojik danışmanın öğrencilerin depresif belirtilerini anlamlı bir biçimde düşürdüğü ortaya kondu.

 • Arkar, H. (1992). Beck'in depresyon modeli ve bilişsel terapisi. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 5(1-3), 37-40.
 • Aydın, A., Tekinsav-Sütçü, S., & Sorias, O. (2010). Ergenlerde sosyal anksiyete belirtilerini azaltmaya yönelik bilişsel-davranışçı bir grup terapisi programının etkililiğinin değerlendirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi 21(1), 25-36.
 • Balcıoğlu, İ. (1999). Depresyonun etyopatogenezi, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Depresyon, Somatizasyon ve Psikiyatrik Aciller Sempozyumu, 2-3 Aralık 1999, s.19-28. İstanbul.
 • Başoğul, C., & Buldukoğlu, K. (2015). Depresif bozukluklarda psikososyal girişimler. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 7(1), 1-15.
 • Beck, A.T., Rush, A.J., Shaw, B.F., & Emery, G. (1987). Cognitive therapy of depression. The Guilford Press, New York. Bilgin, M. (2001). Üniversite öğrencilerinin değerlerinin ve fonksiyonel olmayan tutumlarının bazı değişkenler açısından irdelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(8).
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (9.Baskı), Pegem Yayınları, Ankara.
 • Clarke, G.N., Rohde, P., Lewinsohn, P.M., Hops, H., & Seeley, J.R. (1999). Cognitive-behavioral treatment of adolescent depression: Efficacy of acute group treatment and booster sessions. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 38(3), 272-279.
 • Doğan, M. (2001). Depresyonda bilişsel terapi yaklaşımı temel boyutlar ve açıklamalar. Sosyal Bilimler Dergisi, 61-103. Eells, T.(2009). Psikoterapi vaka formulasyonu. Litera Yayıncılık, 1.Basım: İstanbul.
 • Erol, A., Sarıçiçek, A., & Gülseren Ş. (2007). Asistan hekimlerde tükenmişlik: İş doyumu ve depresyonla ilişkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, (8), 241-247.
 • Eyüboğlu, S. (2009). Depresif yakınmaları olan hastaların depresyon ile ölüm kaygısı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Gökçakan, Z., & Gökçakan, N. (2005). Depresyonda bilişsel terapi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 91-101.
 • Gökdağ, C., & Sütcü, S.T. (2016). Major depresif bozukluk tedavisinde bilişsel davranışçı grup terapisinin uzun dönemdeki etkililiği: Sistematik bir gözden geçirme. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 8(Ek 1), 23-38.
 • Gümüş, A.E. (2002). Sosyal kaygıyla başa çıkma grup programının üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Hisli N. (1989). Beck Depresyon Envanterinin üniversite öğrencileri için geçerliği, güvenirliği. Psikoloji Dergisi, 7, 3-13.
 • Köknel, Ö. (2001). Kimliğini arayan gençliğimiz. 1.Baskı: Altın Kitabevi, İstanbul.
 • Köroğlu, E. (2009). Klinik uygulamada psikiyatri tanı ve tedavi kılavuzları. Hekimler Yayın Birliği Yayınları. 1.Baskı: Ankara.
 • Kramer, G., Bernstein, D., & Phares, V. (2014). Klinik psikolojiye giriş. (İ.Dağ, Çev. Ed.). Mentis Yayıncılık. Ankara.
 • Leahy, R. (2015). Bilişsel terapi ve uygulamaları. Litera Yayıncılık. 3.Basım. İstanbul.
 • Hamdan-Mansour, A.M., Puskar, K., & Bandak, A.G. (2009). Effectiveness of cognitive-behavioral therapy on depressive symptomatology, stress and coping strategies among Jordanian Üniversity students. Issues in Mental Health Nursing, 30(3), 188-196.
 • Pınar, Ş.E., & Havva, T.E.L. (2012). Depresyon tanılı birey ve hemşirelik yaklaşımı. Journal of Psychiatric Nursing, 3(2), 86-91.
 • Reinecke, M., Dattilio, F., & Freeman, A. (2015). Çocuklar ve ergenlerle bilişsel terapi. Litera Yayıncılık, 1.Basım: İstanbul.
 • Rittner, B. & Smyth, N. (1999). Time limited cognitive behavioral group interventions with suicidal adolescents. Social Work with Groups, 22(2-3), 55-75.
 • Savaşır, I., & Şahin N.H. (1997). Bilişsel-davranışçı terapilerde değerlendirme: Sık kullanılan ölçekler. Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Ankara.
 • Sezer, S. (2010). Bilişsel davranışçı yaklaşımla bütünleştirilen hobiterapi uygulamasının bir eğitim kurumunun örgüt depresyonu üzerindeki etkisi. Balıkesir University Journal of Social Sciences Institute, 13(23).
 • Sütcü, S. T., Aydin, A., & Sorias, O. (2010). Ergenlerde öfke ve saldırganlığı azaltmak için bilişsel davranışçı bir grup terapisi programının etkililiği. Türk Psikoloji Dergisi, 25(66), 57.
 • Sütçü, S.T. (2016). Bilişsel davranışçı grup terapileri. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 8(Ek 1), 1-2.
 • Şar, A.H., Barut, Y., & Koç, M. (2007). Bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı grupla psikolojik danışmanın son çocukluk çağı (7-11 yaş) depresyonuyla baş etmeye etkisi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (14).
 • Tarrier, N. (2015). Bilişsel davranışçı terapide vaka formulasyonu. (Ed: Durak, E., Durak, M., Kocatepe, U.). Nobel Yayıncılık, 1.Basım, Ankara.
 • Tümkaya, S., & İflazoğlu, U.A. (2000). ÇÜ Sınıf Öğretmenliği öğrencilerinin otomatik düşünce ve problem çözme düzeylerinin bazı sosyodemografik değişkenlere göre incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(6).
 • Türkçapar, H. (2013). Depresyon. Boylam Psikiyatri Enstitüsü Yayınları. 2.Baskı: Ankara.
 • Türkçapar, H. (2014). Bilişsel terapi. Boylam Yayınları, 7.Baskı. Ankara.
 • Whisman, M. (2010). Depresyonun uyarlamalı bilişsel terapisi. Litera Yayıncılık, 1.Basım: İstanbul.
 • Yılmaz, Y., Yılmaz, Y. (2005). Parametrik olmayan testlerin pazarlama alanındaki araştırmalarda kullanımı: 1995 2002 arası yazın taraması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 7(3).
Konular Sosyal, Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Muhammed YILDIZ

Yazar: Mehmet ASLAN

Bibtex @araştırma makalesi { ihead325868, journal = {Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9624}, eissn = {2528-9632}, address = {Aksaray Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {38 - 48}, doi = {}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMANIN DEPRESİF BELİRTİLERE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {YILDIZ, Muhammed and ASLAN, Mehmet} }
APA YILDIZ, M , ASLAN, M . (2017). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMANIN DEPRESİF BELİRTİLERE ETKİSİ. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 38-48. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ihead/issue/30186/325868
MLA YILDIZ, M , ASLAN, M . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMANIN DEPRESİF BELİRTİLERE ETKİSİ". Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 2 (2017): 38-48 <http://dergipark.gov.tr/ihead/issue/30186/325868>
Chicago YILDIZ, M , ASLAN, M . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMANIN DEPRESİF BELİRTİLERE ETKİSİ". Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 2 (2017): 38-48
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMANIN DEPRESİF BELİRTİLERE ETKİSİ AU - Muhammed YILDIZ , Mehmet ASLAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 38 EP - 48 VL - 2 IS - 1 SN - 2528-9624-2528-9632 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMANIN DEPRESİF BELİRTİLERE ETKİSİ %A Muhammed YILDIZ , Mehmet ASLAN %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMANIN DEPRESİF BELİRTİLERE ETKİSİ %D 2017 %J Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi %P 2528-9624-2528-9632 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD YILDIZ, Muhammed , ASLAN, Mehmet . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMANIN DEPRESİF BELİRTİLERE ETKİSİ". Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 2 / 1 (Haziran 2017): 38-48.