Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 1, Sayfalar 49 - 76 2017-06-30

THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION AND SENSE OF SELF¬-EFFICACY OF SCHOOL PRINCIPALS
OKUL MÜDÜRLERİNİN İŞ DOYUMLARI İLE ÖZ YETERLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Ali BALTACI [1]

342 312

In this study, it is aimed to determine the relationship between the job satisfaction and the self-efficacy perceptions of the secondary school principals. The correlational survey model was used in the study. 329 secondary school principals participated in the study. In the study, the 'Job Satisfaction Scale' developed by the researcher and the 'Self-Sufficiency Perceptions Scale of School Principals' developed by Tschannen-Moran and Gareis (2004) were adapted to Turkish by the researcher. According to the results of the study, it has been determined that the participants have 'mostly' in the sense of administrative, instructional and ethical self-efficacy. Likewise, participants have 'mostly' in the sense of general self-efficacy. Participants were found to have a low level of individual and organizational job satisfaction. In addition, participants' general job satisfaction level is also 'low'. However, administrative, instructional and ethical self-efficacy differ significantly according to gender, educational status, school type and professional experience. In addition, positive relationship between organizational job satisfaction and managerial self-efficacy, individual job satisfaction, and instructional and ethical self-efficacy were found to be moderately and meaningful.

Bu araştırmada, ortaöğretim okulu müdürlerinin, müdürlük mesleğine ilişkin iş doyumları ile öz yeterlik algıları arasındaki ilişkiyi keşfetmeyi amaçlamaktadır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmaya 329 ortaöğretim okul müdürü katılmıştır. Araştırmada, araştırmacı tarafından geliştirilen İş Doyum Ölçeği ile Tschannen-Moran ve Gareis’in (2004) geliştirdiği ‘Okul Müdürlerinin Öz Yeterlik Algıları Ölçeği’ Türkçeye uyarlanarak kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yönetsel, öğretimsel ve etik öz yeterlik algısına ‘çoğunlukla’ sahip oldukları belirlenmiştir. Benzer şekilde katılımcılar, genel öz yeterlik algısına da ‘çoğunlukla’ sahiptirler. Katılımcıların ‘az’ düzeyde bireysel ve örgütsel iş doyumuna sahip oldukları saptanmıştır. Ayrıca katılımcıların genel iş doyumu seviyesi de ‘az’ düzeydedir. Bununla birlikte yönetsel, öğretimsel ve etik öz yeterlikler cinsiyet, eğitim durumu, okul türü ve mesleki kıdeme göre anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Bunun yanında örgütsel iş doyumu ile yönetsel öz yeterlik, bireysel iş doyumu ile öğretimsel ve etik öz yeterlikler arasında pozitif yönlü, orta düzeyli ve anlamlı bir ilişki belirlenmiştir.

  • Ajzen, I. (2002). Perceived behavioral control, self‐efficacy, locus of control, and the theory of planned Behavior1. Journal of applied social psychology, 32(4), 665-683. Ak, M. (2006). İlköğretim okulu yöneticilerinin değişimi yönetme yeterlikleri (Uşak ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Akın, U. (2006). Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ile iş doyumları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Aksüt, M. (1997). Eğitim yöneticisinin yeterlikleri: özel eğitim okulu müdürlerinin yeterliklerine ilişkin bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Altun, S. A., & Çakan, M. (2008). Öğrencilerin sınav başarılarına etki eden faktörler: LGS/ÖSS sınavlarındaki başarılı iller örneği. Ilkogretim Online, 7(1). Ardıç, K., & Baş, T. (2001). Kamu ve vakıf üniversitelerindeki akademik personelin iş tatmin düzeyinin karşılaştırılması, 9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 24-26. Artul, O. (2003). İlköğretim okul yöneticilerinin bilgi teknolojileri konusundaki yeterlik düzeyleri (İstanbul ili Avrupa yakası örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Audia, P. G., Locke, E. A., & Smith, K. G. (2000). The paradox of success: An archival and a laboratory study of strategic persistence following radical environmental change. Academy of Management Journal, 43(5), 837-853. Babaoglan, E., & Litchka, P. R. (2010). An examination of leadership competencies of school principals in Turkey and the United States. Egitim ve Bilim-Education and Science, 35(158), 58-74. Balcı, A. (1985). Eğitim yöneticisinin iş doyumu. Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Balcı, A. (2003a). Eğitim örgütlerine yeni bakış açıları: Kuram araştırma ilişkisi II. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 33(33), 26-61. Balcı, A. (2003b). Örgütsel sosyalleşme kuram strateji ve taktikler. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Balcı, A. (2015). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem teknik ve ilkeler (12. Baskı). Pegem A Yayıncılık. Balcı, A., Baltacı, A., Fidan, T., Cereci, C., & Acar, U. (2012). Örgütsel sosyalleşmenin, örgütsel özdeşleşme ve örgütsel vatandaşlıkla ilişkisi: İlköğretim okulu yöneticileri üzerinde bir araştırma. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(2), 47-74. Baltaci, A., & Balcı, A. (2017a). Complexity leadership: A theorical perspective. International Journal of Educational Leadership and Management, 5(1), 30-58. Baltacı, A., & Balcı, A. (2017b). Reasons for whistleblowing: A qualitative study. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi ‐ Journal of Educational Sciences Research, 7(1), 37‐51. Baltacı, A., & Balcı, A. (2017c). Bilgi uçurmanın nedenleri: Nitel bir çalışma. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi ‐ Journal of Educational Sciences Research, 7(1), 53‐66. Baltacı, A . (2017a). Avrupa okullarında dini simgelerin yasallığı. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 21 (1), 45-80. Baltacı, A. (2017b). Relations between prejudice, cultural ıntelligence and level of entrepreneurship: A study of school principals. International Electronic Journal of Elementary Education, 9(3), 645-666. Baltaci, A. (2017c). A comparison of Syrian migrant students in Turkey and Germany: Entrepreneurial tendencies and career expectations. European Journal of Educational Research, 6(1), 15-27. Baltacı, A. (2017d). Eğitim örgütlerinde bilgi uçurma sürecinin yönetilmesi. International Journal of Social and Educational Sciences, 4(7), 43-62. Baltacı, A. (2017e). İş yükü ve performans arasındaki ilişkiler: Ampirik bir araştırma (okul müdürlerinin iş yükünün performans düzeylerine etkisi). Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 101-121. Baltacı, A. (2017f). Okul müdürlerinin öz-yeterlik algıları ve mesleğe yönelik tutumları arasındaki ilişki. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 35-61. Baltacı, A. (2017g). Sınıf öğretmenlerinin erteleme davranışı eğilimleri ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkiler. OPUS – Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(12), 54-81. Baltacı, A. (2017h). Eğitim örgütlerinde bilgi uçurma: Eğitim çalışanlarının bilgi uçurdukları kişi ve makamlar. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (23), 49-76. Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 194–215. Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educational Pschologist, 28(2), 117–148. Bandura, A. (2009). Cultivate self-efficacy for personal and organizational effectiveness. In E. A. Locke (Ed.), Handbook of principles of organizational behavior: Indispensable knowledge for evidence based management (pp. 179-200). United Kingdom: John Wiley and Sons. Bandura, A., & Cervone, D. (1983). Self-evaluative and self-efficacy mechanisms governing the motivational effects of goal systems. Journal of Personality and Social Psychology, 45(5), 1017-1028. Barut, E. (2007). İlköğretim okullarına sınavla atanan yöneticilerle sınavsız atanan yöneticilerin yönetim süreçlerine ilişkin yeterliklerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Başaran, İ. E. (2000). Örgütsel Davranış: İnsanın Üretim Gücü. Ankara: Feryal Matbaası. Baycan, F. A. (1985). Farklı gruplarda çalışan gruplarda iş doyumunun bazı yönlerinin analizi. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Bilim Uzmanlığı Tezi. Bayraktar, Ş. (1996). Job satisfaction of ınstructors of English at private and state universities in Turkey. İstanbul: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi. Beach, L. R. (2014). Decision making in the workplace: A unified perspective. New York: Psychology Press. Benight, C. C., & Bandura, A. (2004). Social cognitive theory of posttraumatic recovery: The role of perceived self-efficacy. Behaviour research and therapy, 42(10), 1129-1148. Betoret, F. D. (2006). Stressors, self‐efficacy, coping resources, and burnout among secondary school teachers in Spain. Educational psychology, 26(4), 519-539. Bilgic, R. (1998). The relationship between job satisfaction and personal characteristics of Turkish workers. The Journal of Psychology, 132(5), 549-557. Billingsley, B. S., & Cross, L. H. (1992). Predictors of commitment, job satisfaction, and intent to stay in teaching: A comparison of general and special educators. The journal of special education, 25(4), 453-471. Bledow, R., & Frese, M. (2009). A situational judgment test of personal initiative. Personnel Psychology, 62, 229-258. Botha, R. J. (2004). Excellence in leadership: demands on the professional school principal. South African journal of education, 24(3), 239-243. Burgoon, J. K., Guerrero, L. K., & Floyd, K. (2016). Nonverbal communication. New York: Routledge. Burris, V. (1983). The social and political consequences of overeducation, American Sociological Review, 48(8), 454-467. Bursalıoğlu, Z. (1981). Eğitim yöneticisinin yeterlikleri. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi yayınları. Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Borgogni, L., & Steca, P. (2003). Efficacy beliefs as determinants of teachers' job satisfaction. Journal of Educational Psychology, 95(4), 821. Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Steca, P., & Malone, P. S. (2006). Teachers' self-efficacy beliefs as determinants of job satisfaction and students' academic achievement: A study at the school level. Journal of school psychology, 44(6), 473-490. Celep, C. (2002). The correlation of the factors: the prospective teachers’ sense of efficacy and beliefs, and attitudes about student control. National Forum, 1-10. Cemaloğlu, N. (2005). Türkiye’de okul yöneticisi yetiştirme ve istihdamı: Varolan durum, gelecekteki olası gelişmeler ve sorunlar. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), 249-274. Chacon, C. T. (2005). Teacher’ perceived efficacy among efl teachers in middle schools in Venezuela. Teaching and Teacher Education, 21(3), 257–272. Champoux, J. E. (2016). Organizational behavior: Integrating individuals, groups, and organizations. New York: Routledge. Clark, A. E. (1997). Job satisfaction and gender: why are women so happy at work? Labour economics, 4(4), 341-372. Clemence, A., Doise, W., & Lorenzi-Cioldi, F. (2014). The quantitative analysis of social representations. New York: Routledge. Croux, C., & Dehon, C. (2010). Influence functions of the Spearman and Kendall correlation measures. Statistical methods & applications, 19(4), 497-515. Cortina, J. M., & Landis, R. S. (2011). The earth is not round (p=. 00). Organizational Research Methods, 14(2), 332-349. Çardak, M. (2002). İlköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin iş doyumu ile stresle başa çıkma yolları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Niğde: Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Çarıkçı, İ. H. (2004). Hizmet işletmelerinde çalışan kamu ve özel sektör personelinin iş tatmininin karşılaştırılması. Amme İdaresi Dergisi, 37(4), 83-95. Çelik, H. (2004). İlköğretim okul yöneticilerinin sosyal beceri yeterlikleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Çimen, S. (2007). İlköğretim öğretmenlerinin tükenmişlik yaşantıları ve yeterlik algıları. Yayınlanmamış yüksek lisans Tezi. Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Darmody, M., & Smyth, E. (2016). Primary school principals' job satisfaction and occupational stress. International Journal of Educational Management, 30(1), 115-128. De Board, R. (2014). The psychoanalysis of organizations: A psychoanalytic approach to behaviour in groups and organizations. New York: Routledge. De Dreu, C. K. W., & Nauta, A (2009). Self-interest and other-orientation in organizational behavior: Implications for job performance, prosocial behavior, and personal initiative. Journal of Applied Psychology, 94(4), 913¬926. DeMato, D.S. (2001). Job satisfaction among elemantary school counselors in Virginia: Thirteen years Later. Yayınlanmamış doktora tezi. Virginia: Polytechnic Institute and State University. Demircan, A. (2001). İlköğretim okulu müdürleri yöneticilik yeterliklerine ne derece sahiptirler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Deniz, V. (1997). İlköğretim okulu müdürlerinin eğitim-öğretim ve yönetime ilişkin yeterliklerinin sınıf ve branş öğretmenleri tarafından değerlendirilmesi (Ankara ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. DiPaola, M., & Tschannen-Moran, M. (2003). The principalship at a crossroads: A study of the conditions and concerns of principals. NASSP Bulletin, 87(634), 43-65. Dönmez, B. (2002). Müfettiş, okul müdürü ve öğretmen algılarına göre ilköğretim okulu müdürlerinin yeterlikleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 29, 27-45. Eckman, E. W. (2004). Similarities and differences in role conflict, role commitment, and job satisfaction for female and male high school principals. Educational administration quarterly, 40(3), 366-387. Elma, C. (1998). İlköğretim okulları yöneticilerinin çatışmayı yönetme yeterlikleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Fidan, T., & Balcı, A. (2016). Principal proactivity: School principals’ proactive. Applied chaos and complexity theory in education, 29. Fidan, T., & Öztürk, İ. (2015a). Perspectives and expectations of union member and non-union member teachers on teacher unions. Journal of Educational Sciences Research, 5(2), 191-220. Fidan, T., & Oztürk, I. (2015b). The relationship of the creativity of public and private school teachers to their intrinsic motivation and the school climate for innovation. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, 905-914. Fidan, T. (2017a). Kurumsalcılık yaklaşımları ve yeni kurumsalcılık perspektifinden eğitim örgütleri. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1-16. Fidan, T. (2017b). Tahakküm metaforu: Tahakküm araçları olarak eğitim örgütleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 623-639. Gençtürk, A., & Memiş, A. (2010). An investigation of primary school teachers’ teacher efficacy and job satisfaction in terms of demographic factors. Elementary Education Online, 9(3), 1037-1054. Goddard, R. D. & Goddard, Y. L. (2001). A multilevel analysis of the relationship between teacher and collective efficacy n urban schools. Teaching and Teacher Education, 17, 807–818 Gökçe, F. (2008). Değişimin kavramsal modelleri ve değişim sürecinde eğitim yöneticilerinin yeterlikleri. Milli Eğitim, 172, 237-252. Griffith, J. (2004). Relation of principal transformational leadership to school staff job satisfaction, staff turnover, and school performance. Journal of educational administration, 42(3), 333-356. Gümüşeli, A. İ. (2004). İlköğretim okulu müdürlerinin çatışma yönetimi stillerini ile öğretmenlerin iş doyumları arasındaki ilişki. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 30-36. Günay, M. (2001). İlköğretim devlet okulu müdürlerinin yeterlik düzeylerinin öğretmenlerin ve müdürlerin kendi algıları ile incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Günbayı, İ. (1999). İlköğretim okulu öğretmenlerinin iş doyumu (Malatya örneği). Yayınlanmamış doktora tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Güngör, H. F. (2001). İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik yeterlik standartlarına ilişkin eğitimcilerin görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Güven, İ. H. (2002). İlköğretim okulu yöneticilerinin yeterliklerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Gysbers, N. C. (2001). School guidance and counseling in the 21st century: Remember the past into the future. Professional School Counseling, 5(2), 96-106. Hallinger, P. (2005). Instructional leadership and the school principal: A passing fancy that refuses to fade away. Leadership and Policy in School, 4, 221-239. Hamamcı, Z., Göktepe, E. O. ve İnanç, N. (2005). Ankara ilinde çalışan okul psikolojik danışmanlarının mesleki gelişim ve doyum düzeyleri arasındaki ilişki. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(24), 27-41. Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural equation modeling: a multidisciplinary journal, 6(1), 1-55. Hullin, K. L., & Smith, P. C. (1964). Sex difference in job satisfaction. Journal of Applied Psychology, 48(2), 88-92. Judge, T. A., & Bono, J. E. (2001). Relationship of core self-evaluations traits—self-esteem, generalized self-efficacy, locus of control, and emotional stability—with job satisfaction and job performance: A meta-analysis. Journal of applied Psychology, 86(1), 80. Kağan, M. (2005) Devlet ve özel ilköğretim okulları ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde çalışan rehber öğretmenlerin iş doyumlarının incelenmesi -Ankara ili örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi. Kalleberg, A. L. (1977). Work values and job rewards: A theory of job satisfaction. American sociological review, 5(1), 124-143. Kara, S. (2000). Özel ilköğretim okulları müdürlerinin sosyal beceri yeterlik düzeyleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Karadağ, E. (2011). Okul müdürlerinin niteliklerine ilişkin olarak öğretmenlerin oluşturdukları bilişsel kurgular: Fenomonolojik bir çözümleme. Eğitim ve Bilim, 36(159). Karaköse, T., & Kocabaş, İ. (2006). Özel ve devlet okullarında öğretmenlerin beklentilerinin iş doyumu ve motivasyon üzerine etkileri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2(1), 3-14. Katz, D., Sarnoff, I., & McClintock, C. (1956). Ego-defense and attitude change. Human Relations, 9(1), 27-45. Kınalı, G. (2000). Devlet ve özel okullardaki rehber öğretmenlerin iş tatminleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kırılmaz, E. (2005). "Yöneticilik eğitimi faktörüne göre ilköğretim okulu müdürlerinin öğretim liderliği yeterliklerinin karşılaştırılması (İstanbul ili örneği)". Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kombıçak, M. (2008). İlköğretim okul müdürlerinin yeterliklerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Koşan, Ş. (2002). Lise yöneticilerinin seçiminde kullanılan ölçütler hakkında öğretmenlerin görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Lazarus, R. S. (1991). Progress on a cognitive-motivational-relational theory of emotion. American psychologist, 46(8), 819-831. Locke, E. A. (1969). What is job satisfaction? Organizational behavior and human performance, 4(4), 309-336. Locke, E. A., Frederick, E., Lee, C., & Bobko, P. (1984). Effect of self-efficacy, goals, and task strategies on task performances. Journal of Applied Psychology, 7(2), 114-128. Luszczynska, A., Gutierrez-Donâ, B., & Schwarzer, R. (2005). General self-efficacy in various domains of human functioning: Evidence from five countries. International Journal of Psychology, 40(2), 80-89. Lunenburg, F. C., & Ornstein, A. C. (2013). Eğitim yönetimi (Çev. Arastaman, G.). Ankara: Nobel Yayınları. Meziroğlu, M. (2005). Sınıf ve branş öğretmenlerinin iş doyum düzeylerinin ölçülmesi (Zonguldak İli örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Zonguldak: Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Minibaş, J. (1990).Özel ve devlet ilkokullarında görev yapan öğretmenlerin iş tatmini düzeyi ve bu düzeyin frustrasyon karşısında gösterilen tepki tipi ve agresyon yönü ile ilişkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Okutan, M. (1988). Orta dereceli okul müdürlerinin insan ilişkileri yeterlikleri (Trabzon ili örneği)". Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Osterman, K., & Sullivan, S. (1996). New principals in an urban bureaucracy: A sense of efficacy. Journal of School Leadership, 6, 661-690. Öksüz, C. (1997). İlköğretim okulları müdürlerinin öğretmenlerle iletişim sürecindeki yeterlikleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Denizli: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Öncel, Y. (2006). İlköğretim okulu müdürlerinin denetimdeki rol ve yeterlikleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Şanlıurfa: Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Özçallı, S. (2007). Possible effects of ın-service education on EFL teachers’ professional development in terms of teacher efficacy and reflective thinking. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi. Özsarıkamış, S. (2009). İlköğretim okulu yöneticilerinin bilgi yönetimi yeterlikleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Öztürk, İ., & Balcı, A. (2014). Millî Eğitim Bakanlığının 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Ankara İli Kamu İlkokul ve Ortaokul Yöneticilerinin Görüşleri. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi-Journal of Educational Sciences Research, 4(1), 213-241. Pajares, F., & Schunk, D. H. (2001). Self-beliefs and school success: Self-efficacy, self-concept, and school achievement. Perception, 11, 239-266. Parker, S. K., Bindl, U. K., & Strauss, K. (2010). Making things happen: A model of proaktive motivation. Journal of Management. 36(4), 827-856. Pehlivan, İ . (2014). Cincinnati Üniversitesi Yönetici Yetiştirme Akademisi: Okul Müdürü Yetiştirmede Farklı Bir Yaklaşım. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 9(9), 83-96. Porter, L. W., Steers, R. M., Mowday, R. T., & Boulian, P. V. (1974). Organizational commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians. Journal of applied psychology, 59(5), 603. Rich, T. (2015). A Worthy Asset: The Adjunct Faculty and the Influences on Their Job Satisfaction. To Improve the Academy, 34(1-2), 156-170. Saçal, S. (2002). Genel lise müdürlerinin eğitim öğretim ile ilgili yeterliklerinin öğretmenlerle iletişiminde önem derecesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sarpkaya, R. (2000). Liselerde çalışan öğretmenlerin iş doyumu. Amme İdaresi Dergisi, 33, 111-124. Say, M. (2005). Fen bilgisi öğretmenlerinin öz-yeterlik inanışları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Schwarzer, R., Hahn, A., & Jerusalem, M. (1993). Negative affect in East German migrants: longitudinal effects of unemployment and social support. Anxiety, Stress and Coping, 6, 57-69. Schultz, D.P. & Schultz, S.E. (1998). Psychology and Industry Today: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology. New York: Macmillan Publishing Company. Scott, W. R., & Davis, G. F. (2015). Organizations and organizing: Rational, natural and open systems perspectives. New York: Routledge. Seçkin, G. (2003). İlköğretim okulu müdürlerinin eğitim yönetimi süreçlerine ilişkin yeterliklerinin öğretmenler tarafından değerlendirilmesi (Kırıkkale ili örneği)". Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sevim, S.A. & Hamamcı, Z.(1999). Psikolojik danışmanların mesleki doyumları ile mesleki yeterlilikleri arasındaki ilişkiler. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(12), 39–46. Skaalvik, E. M., & Skaalvik, S. (2014). Teacher self-efficacy and perceived autonomy: Relations with teacher engagement, job satisfaction, and emotional exhaustion. Psychological reports, 114(1), 68-77. Somech, A., & Drach-Zahavy, A. (2000). Understanding extra-role behavior in schools: The relationships between job satisfaction, sense of efficacy, and teachers’ extra-role behavior. Teaching and Teacher Education, 16(5), 649-659. Şahin, İ. (1999). İlköğretim okullarında görevli öğretmenlerin iş doyum düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Şahin, A. (2004). Yöneticilerin iş tatmini ve memnuniyeti. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 1(5), 137-157. Şeker, S.D. (2011). Türkiye’nin insani gelişme endeksi ve endeks sıralamasının analizi, DPT-SSKGM: Ankara. Şencan, D. (2008). İlköğretim okulu yöneticilerinin toplantı yönetimi yeterliklerine ilişkin öğretmen algıları (İstanbul ili, Kâğıthane ilçesi örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Şener, S. (2004). İlköğretim okul müdürlerinin müdürlük yeterliklerine ilişkin öğretmen algıları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Şişman, M., & Turan, S. (2004). Bazı örgütsel değişkenler açısından çalışanların iş doyumu ve sosyal-duygusal yalnızlık düzeyleri. Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 117-128. Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Multivariate analysis of variance and covariance. Using multivariate statistics, 3, 402-407. Tan, N. (2003). Anadolu liselerinde çalışan öğretmenlerin is doyumunu etkileyen faktörler (Ankara ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Tarkın, A., & Uzuntiryaki, E. (2012). Öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ve mesleğe yönelik tutumlarının kanonik korelasyon analizi ile incelenmesi. İlköğretim Online, 11(2). Tasdan, M., & Tiryaki, E. (2008). Comparison of the level of job satisfaction between at private and state primary school teachers. Egitim ve Bilim, 33(147), 54. Teddlie, C., & Yu, F. (2007). Mixed methods sampling: A typology with examples. Journal of mixed methods research, 1(1), 77-100. Terci, F. (2008). İlköğretim okulu yöneticilerinin yönetici yeterlik davranışlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi". Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Topluer, A. (2008). İlköğretim okulu yöneticilerinin iletişim yeterlikleri ile örgütsel çatışma düzeyi arasındaki ilişki (Malatya ili örneği)". Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Tschannen-Moran, M., & Hoy, A. W. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching and teacher education, 17(7), 783-805. Tschannen-Moran, M., & Woolfolk Hoy, A. (2002). The influence of resources and support on teachers’ efficacy beliefs. In annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA. Tschannen-Moran, M., & Gareis, C. R. (2004). Principals' sense of efficacy: Assessing a promising construct. Journal of Educational Administration, 42(5), 573-585. Turan, S., & Ebiçlioğlu, N. (2002). Okul müdürlerinin liderlik özelliklerinin cinsiyet açısından değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 31(31), 444-458. Vroom, V., Porter, L., & Lawler, E. (2005). Expectancy theories. Organizational behavior, 1, 94-113. Walker, K., Kutsyuruba, B., & Noonan, B. (2011). The fragility of trust in the world of school principals. Journal of Educational Administration, 49(5), 471-494. Witcher, L. A., Onwuegbuzie, A. J., Collins, K. M., Witcher, A. E., Minor, L. C., & James, T. L. (2002). Relationship between Teacher Efficacy and Beliefs about Education among Preservice Teachers. Annual Meeting of the Mid-South Educational Research Association, 11(6/7), 1-37. Woolfolk, A., Rosoff, B. & Hoy,W. (1990). Teachers’ sense of efficacy and their beliefs about managing students. Teaching and Teacher Education, 6, 137–148. Yelboga, A. (2009). Validity and reliability of the Turkish version of the job satisfaction survey (JSS). World Applied Sciences Journal, 6(8), 1066-1072. Yılmaz, S. Ç. (2008). İlköğretim okulu yöneticilerinin bilgisayar teknolojisini kullanma yeterliklerinin değerlendirilmesi". Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Zimmerman, B. J. (2000). Self-efficacy: An essential motive to learn. Contemporary educational psychology, 25(1), 82-91.
Konular Sosyal, Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ali BALTACI

Bibtex @araştırma makalesi { ihead325869, journal = {Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9624}, eissn = {2528-9632}, address = {Aksaray Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {49 - 76}, doi = {}, title = {OKUL MÜDÜRLERİNİN İŞ DOYUMLARI İLE ÖZ YETERLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ}, key = {cite}, author = {BALTACI, Ali} }
APA BALTACI, A . (2017). OKUL MÜDÜRLERİNİN İŞ DOYUMLARI İLE ÖZ YETERLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 49-76. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ihead/issue/30186/325869
MLA BALTACI, A . "OKUL MÜDÜRLERİNİN İŞ DOYUMLARI İLE ÖZ YETERLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ". Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 2 (2017): 49-76 <http://dergipark.gov.tr/ihead/issue/30186/325869>
Chicago BALTACI, A . "OKUL MÜDÜRLERİNİN İŞ DOYUMLARI İLE ÖZ YETERLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ". Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 2 (2017): 49-76
RIS TY - JOUR T1 - OKUL MÜDÜRLERİNİN İŞ DOYUMLARI İLE ÖZ YETERLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ AU - Ali BALTACI Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 76 VL - 2 IS - 1 SN - 2528-9624-2528-9632 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi OKUL MÜDÜRLERİNİN İŞ DOYUMLARI İLE ÖZ YETERLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ %A Ali BALTACI %T OKUL MÜDÜRLERİNİN İŞ DOYUMLARI İLE ÖZ YETERLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ %D 2017 %J Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi %P 2528-9624-2528-9632 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD BALTACI, Ali . "OKUL MÜDÜRLERİNİN İŞ DOYUMLARI İLE ÖZ YETERLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ". Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 2 / 1 (Haziran 2017): 49-76.