Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 2, Sayfalar 5 - 17 2017-12-31

THE EFFECT OF SOME INDIVIDUAL VARIABLES ON SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ MATH ACHIEVEMENT: A REGRESSION MODEL
BAZI KİŞİSEL DEĞİŞKENLERİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR REGRESYON MODELİ

Şakir Akhan [1] , Recep Bindak [2]

261 445

In this study, we investigate the relation of the mathematics attitude, perceived school culture and some demographic variables with mathematics achievement of secondary school students. We obtain the research data in the 2014-2015 academic year. The research was conducted with 600 students from 7th grade (53% female and 47% male) who are in four different middle-schools in the different locations of Gaziantep. In order to collect data, an instrument which consisting of three parts was used. These parts are “Personal Information Form, Math Attitude Scale-Thurstone Form and School Culture Scale”. Correlation coefficient, two samples independent t-test, one way analysis of variance (ANOVA) and multiple linear regression were used in the data analysis. After the analysis we found a significant and positive relation between math success and math attitude, school culture, class level, living with the parents, early childhood education, the grade average of the previous year, having own study room. Multiple linear regression results show that math attitude level, perceived school culture, class level, father education level, having self-room were significant predictors of mathematics achievement.

Bu çalışmada, ortaokul öğrencilerinin matematik başarılarının, matematik tutumu, algılanan okul kültürü ve bazı demografik değişkenlerle ilişkisi incelenmiştir. Araştırma verileri 2014-2015 Eğitim öğretim yılında elde edilmiştir.  Araştırmanın örneklemini Gaziantep ilinde dört farklı ortaokuluna devam eden 600 öğrenci (%53 kız ve %47 erkek) oluşturmuştur. Veri toplamak amacıyla üç bölümden oluşan bir anket kullanılmıştır. Veri toplama aracının bölümleri “Kişisel bilgi formu”, “Matematik tutum ölçeği Thurstone formu” ve “Okul Kültürü Ölçeği” şeklindedir. Verilerin analizinde korelasyon, bağımsız gruplar t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve çoklu lineer regresyon analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda matematik başarısı ile matematik tutumu, okul kültürü, sınıf düzeyi, anne-baba ile yaşama, okul öncesi eğitim alma, bir önceki seneki not ortalamaları, kendine ait çalışma odası olması arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki çıkmıştır. Matematik başarısı ile cinsiyet, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, okuldan sonra herhangi bir işte çalışma, okula yardımcı hazırlık kursu alıp almaması ve matematik öğrenmek amaçlı bilgisayar programları veya internetten yararlanma durumuna göre anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Regresyon sonuçlarına göre matematik tutumu, algılanan okul kültürü, sınıf düzeyi, baba eğitim durumu ve kendine ait çalışma odasının olması matematik başarısını yordamaktadır.

 • Adıgüzel, A. (2012). Okula ilişkin tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ESOSDER, 40, 30-45.
 • Adıgüzel, A. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin okula ilişkin tutumlarının devamsızlık ve okul başarıları arasındaki ilişki. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 49-66.
 • Akdemir, Ö. (2006). İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumları ve Başarı Güdüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Arslan, H., Çanlı, M., & Sabo, H. M. (2012). Research of the effect of attitude, achievement, and gender on mathematic education. Acta Didactica Napocensia, 5(1), 45-52
 • Aşkar, P. (1986). Matematik dersine yönelik tutumu ölçen Likert tipi bir ölçeğin geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 11(62), 31-36.
 • Aunola, K., Nurmi, J. E., & Lerkkanen, M. K. (2003). The roles of achievement-related behaviours and parental beliefs in children's mathematical performance. Educational Psychology, 23(4), 965-978.
 • Baş T, 2001. Anket. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Bindak, R., & Pesen, C. (2013). Thurstone tipi bir tutum ölçeği geliştirme çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 46, 163-179.
 • Bosker, R. J., Kremers, J. J., & Lugthart, E., (1990). School and instruction effects on mathematics achievement. School Effectiveness and School Improvement, 1(4), 233-248.
 • Coşkuntuncel, O. (2013). Sosyal bilimlerde alternatif regresyon yöntemi kullanımı ve en küçük kareler ile M tahmin yöntemlerinin belirleyicilik katsayısı açısından karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4), 2139-2158.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Demir, İ., & Kılıç, S. (2010). Öğrencilerin matematik başarısını etkileyen faktörlerin PISA 2003 kullanılarak incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 44-54.
 • Doruk, B. K., & Umay, A. (2011). Matematiği günlük yaşama transfer etmede matematiksel modellemenin etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 124-135.
 • Duru, A., & Savaş, E. (2005). Matematik öğretiminde cinsiyet farklılığı. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 35-46. Erden, M., & Akgül, S. (2010). İlköğretim öğrencilerinin matematik kaygısının ve öğretmen sosyal desteğinin matematik başarılarını yordama gücü. Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, 6, 3–16.
 • Fan, W., & Hancoock, G. R., (2012). Robust means modeling: An alternative for hypothesis testing of independent means under variance heterogeneity and nonnormality. Journal of Educational and Behavioral Statistics, 37, 137–156.
 • Georgiou, S. N., Stavrinides, P., & Kalavana, T. (2007. Is victor better than victoria at Maths?. Educational Psychology in Practice, 23(4), 329-342.
 • Gherasim, L. R., Butnaru, S., & Mairean, C. (2012). Classroom Environment,Achievement Goals and Maths Performance: Gender Differences. Faculty of Psychology and Educational Sciences, Alexandru Ioan Cuza University, Iaşi, Romania.
 • Gürsakal, S. (2012). PISA 2009 öğrenci başari düzeylerini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 17(1), 441-452.
 • Kantar, Y. M., Usta, I., & Acıtaş, Ş. (2011). A Monte Carlo simulation study on partially adaptive estimators of linear regression models. Journal of Applied Statistics, 38(8), 1681-1699.
 • Karasar N, 2006. Bilimsel Araştırma Yöntemi (X.Basım). Ankara: Nobel yayın Dağıtım.
 • Kayagil, S., & Erdoğan, A. (2011). Bazı değişkenlerin ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerini yordama gücü. SÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 321-334.
 • Kikas, E., Peets, K., Palu, A., & Afanasjev, J. (2009). The role of individual and contextual factors in the development of maths skills. Educational Psychology, 29(5), 541-560.
 • Ngware, W., Ciera, J., Abuya, A., Oketch, M., & Mutisya, M. (2012). What explains gender gaps in maths achievement in primary schools in Kenya?. London Review of Education, 10(1), 55–73.
 • Peker, M., & Mirasyedioğlu, Ş. (2003). Lise 2.sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve başarıları arasındaki ilişki. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 157-166.
 • Polat-Unutkan, Ö. (2007). Okul öncesi dönem çocuklarının matematik becerileri açısından ilköğretime hazır bulunuşluğunun incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 243-254.
 • Sapancı, A. (2005). İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Duyuşsal Özelliklerinin Matematik Dersindeki Öğrenme Düzeyi ile İlişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Savaş, E., Taş, S., & Duru, A. (2010). Matematikte öğrenci başarısını etkileyen faktörler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 113–132.
 • Smith, M. (2000). Redefining success in mathematics teaching and learning. Mathematics Teaching in the Middle School, 5(6), 378-386.
 • Taşdemir, C. (2009). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumları: Bitlis örneği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 89-96.
 • Thomson, S., Lokan, J., Lamb, S., & Ainley, J. (2003). Lessons From The Third International Mathematics and Science Study. TIMSS Australia Monograph Series, Australian Council for Educational Research.
 • Undheim, J. O., & Nordvik, H. (2006). Socio-Economic Factors and Sex Differences in an Egalitarian Educational System: Academic Achievement in 16-Year-Old Norwegian Students. Department of Psychology, University of Trondheim, AVH N-7055 Dragvoll, Norway.
 • Üredi, I., & Üredi, L. (2005). İlköğretim 8.sınıf öğrencilerinin öz-düzenleme stratejileri ve motivasyonel inançlarının matematik başarısını yordama gücü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 250-260.
 • Yang, Y. (2003). Dimensions of socio-economic status and their relationship to mathematics and science achievement at individual and collective levels. Scandinavian Journal of Educational Research, 47(1), 21-41
 • Yenilmez, K., & Özbey, N. (2006). Özel okul ve devlet okulu öğrencilerinin matematik kaygı düzeyleri üzerine bir araştırma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 431-448
 • Yenilmez, K., & Duman, A. (2008). İlköğretimde matematik başarısını etkileyen faktörlere ilişkin öğrenci görüşleri. Manas Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 251-268.
 • Yurt, E. (2014). The predictive power of self-efficacy sources for mathematics achievement. Education and Science TED-Eğitim ve Bilim, 39(176), 159-169.
 • Yurtbakan, E., Aydoğdu İskenderoğlu, T., & Sesli E. (2016). Öğrencilerin matematik dersindeki başarılarını arttırma yolları konusunda sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 101-119.
 • Yücel, Z., & Koç, M. (2011). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumlarının başarı düzeylerini yordama gücü ile cinsiyet arasındaki ilişki. İlköğretim-Online, 10(1), 133-143.
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Şakir Akhan (Sorumlu Yazar)

Yazar: Recep Bindak

Bibtex @araştırma makalesi { ihead373497, journal = {Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9624}, eissn = {2528-9632}, address = {Aksaray Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {5 - 17}, doi = {}, title = {BAZI KİŞİSEL DEĞİŞKENLERİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR REGRESYON MODELİ}, key = {cite}, author = {Akhan, Şakir and Bindak, Recep} }
APA Akhan, Ş , Bindak, R . (2017). BAZI KİŞİSEL DEĞİŞKENLERİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR REGRESYON MODELİ. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 5-17. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ihead/issue/33690/373497
MLA Akhan, Ş , Bindak, R . "BAZI KİŞİSEL DEĞİŞKENLERİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR REGRESYON MODELİ". Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 2 (2017): 5-17 <http://dergipark.gov.tr/ihead/issue/33690/373497>
Chicago Akhan, Ş , Bindak, R . "BAZI KİŞİSEL DEĞİŞKENLERİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR REGRESYON MODELİ". Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 2 (2017): 5-17
RIS TY - JOUR T1 - BAZI KİŞİSEL DEĞİŞKENLERİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR REGRESYON MODELİ AU - Şakir Akhan , Recep Bindak Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 5 EP - 17 VL - 2 IS - 2 SN - 2528-9624-2528-9632 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi BAZI KİŞİSEL DEĞİŞKENLERİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR REGRESYON MODELİ %A Şakir Akhan , Recep Bindak %T BAZI KİŞİSEL DEĞİŞKENLERİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR REGRESYON MODELİ %D 2017 %J Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi %P 2528-9624-2528-9632 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Akhan, Şakir , Bindak, Recep . "BAZI KİŞİSEL DEĞİŞKENLERİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR REGRESYON MODELİ". Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 2 / 2 (Aralık 2017): 5-17.