Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 2, Sayfalar 24 - 38 2017-12-31

THE RELATIONSHIP BETWEEN CRITICAL THINKING TENDENCY TEACHERS OF EDUCATION FACULTY AND WRITING ANXİETY
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ İLE YAZMA KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Sakine Hakkoymaz [1]

194 230

In this study, it was aimed to determine the relationship between the teacher canditate critical thinking tendencies and writing anxiety. In addition, the research also examines whether the tendencies of critical thinking and writing anxiety differ according to the variables of gender, department, parental education. The research was carried out in Hasan Kalyoncu University, Faculty of Education in the fall semester of 2016-2017 academic year. The study group of the study is composed of 233 teacher candidates who study at Hasan Kalyoncu University Faculty of Education. "Personal Information Form" was prepared by the researcher as data collection tools in the research, "Turkish Writing Anxiety Scale" developed by Ulper (2011) and "Critical Thinking Tendency Scale" developed by Akbıyık (2002) were used. In the analysis of the data, SPSS 21.0 package program was used; Kolmogorov Smirnov Normality Test, descriptive statistics, t test and one way analysis of variance (ANOVA) were performed. As a result of the research, a significant relationship between the critical thinking tendency and writing anxiety of the teacher candidates was found at a low level on the negative side.

Bu araştırma öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ile yazma kaygıları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacındadır. Ayrıca bu çalışmada eleştirel düşünme eğilimleri ve yazma kaygısının "cinsiyet, bölüm, anne-baba eğitim seviyesi " değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığına da bakılmıştır. Tarama modeli olarak yapılandırılan  bu araştırma 2016-2017 öğretim yılı güz döneminde Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okuyan 233 öğretmen adayıdır . Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanmış olan "Kişisel Bilgi Formu", Ülper (2011) tarafından geliştirilen "Türkçe Yazma Kaygısı Ölçeği" ve Akbıyık (2002) tarafından geliştirilen "Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 21.0 paket programından faydalanılmış; Kolmogorov Smirnov Normallik Testi, betimsel istatistik, t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Bu araştırma sonucunda eğitim fakültesi öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimi ile yazma kaygısı arasında negatif yönde düşük düzeyde manidar bir ilişki saptanmıştır.

 • Açışlı, S. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stilleri ile eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 15(1).
 • Ay, Ş. ve Akgöl, H. (2008). Eleştirel düşünme gücü ile cinsiyet, yaş ve sınıf düzeyi. Kuramsal Eğitimbilim, 1 (2), 65-75. Beşoluk, Ş. & Önder, İ. (2010). Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları, öğrenme stilleri ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 9 (2), 679-693, [Online]: http://ilkogretimonline.org.tr/(05.01.2017).
 • Büyüköztürk, Ş. (2015). Sosyal blimler için veri analizi el kitabı. Pegem A Yayıncılık.
 • Cüceloğlu, D. (1994). İyi düşün doğru karar ver. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Demirel, Ö. (2006), Eğitimde Program Geliştirme, Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Doğanay, A., Taş, M.A. ve Erden, Ş. (2007). Üniversite öğrencilerinin bir güncel tartışmalı konu bağlamında eleştirel düşünme becerilerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 52, 511-546.
 • Hayırsever, F., & Oğuz, E. (2017). Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançlarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerine Etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Karagözoğlu, Ş. (2005) Bilimsel bir disiplin olarak hemşirelik. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 9 (1) : 6-14.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemi (21 ed.). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Korkmaz, Ö. (2009). Eğitim fakültelerinin öğrencilerin eleştirel düşünme eğilim ve düzeylerine etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (4), 879-902.
 • Korkmaz, Ö. (2009), Öğretmenlerin Eleştirel Düşünme Eğilim ve Düzeyleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 10, Sayı 1, (2009), (1-13).
 • Kürüm, D. (2002). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme gücü. Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Özbay, M., & Zorbaz, K. Z. (2011). Daly-Miller'ın Yazma Kaygısı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması/Adaptation Of Daly-Miller's Writing Apprehension Test To Turkish. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16).
 • ÖZDEMİR, S. Mehmet, Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt: 3, Sayı:3, 2005.
 • Sağlam, M. (26 Nisan- 2 Mayıs 2002). Düşünmenin Öğretilmesi, Öğretme-Öğrenme Sürecinde Öğrencinin Etkinleştirilmesi, Hizmet içi Eğitim Programı Ders Notları.
 • Seferoğlu, S. Akbıyık C., (2006). Eleştirel Düşünme ve Öğretimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2006) 193-200.
 • Sevim, O. (2012). Öğretmen adaylarına yönelik konuşma kaygısı ölçeği: bir geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies, 7(2), 927-937.
 • Söylemez, Y. (2016). İçerik Analizi: Eleştirel düşünme. Ekev Akademi Dergisi, 66, 671-696.
 • Sünbül, A. M. (2010). Öğretim ilke ve yöntemleri (Genişletilmiş 4. baskı). Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları.
 • Tiryaki, E. N. (2011). Üniversite öğrencilerinin tartışmacı metin yazma becerileri ile yazma kaygısı ve eleştirel düşünme becerileri Yüksek lisans tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • Tümkaya, S., Aybek, B. ve Aldağ, H. (2009). Üniversite öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ve problem çözme becerilerinin incelenmesi. Eurasian Journal of Educational Research, 36, 57-74.
 • Tümkaya, S. (2011). Fen bilimleri öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ve öğrenme stillerinin incelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, (3), 215-234.
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Sakine Hakkoymaz (Sorumlu Yazar)

Bibtex @araştırma makalesi { ihead373500, journal = {Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9624}, eissn = {2528-9632}, address = {Aksaray Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {24 - 38}, doi = {}, title = {EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ İLE YAZMA KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ}, key = {cite}, author = {Hakkoymaz, Sakine} }
APA Hakkoymaz, S . (2017). EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ İLE YAZMA KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 24-38. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ihead/issue/33690/373500
MLA Hakkoymaz, S . "EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ İLE YAZMA KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ". Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 2 (2017): 24-38 <http://dergipark.gov.tr/ihead/issue/33690/373500>
Chicago Hakkoymaz, S . "EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ İLE YAZMA KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ". Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 2 (2017): 24-38
RIS TY - JOUR T1 - EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ İLE YAZMA KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ AU - Sakine Hakkoymaz Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 24 EP - 38 VL - 2 IS - 2 SN - 2528-9624-2528-9632 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ İLE YAZMA KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ %A Sakine Hakkoymaz %T EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ İLE YAZMA KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ %D 2017 %J Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi %P 2528-9624-2528-9632 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Hakkoymaz, Sakine . "EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ İLE YAZMA KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ". Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 2 / 2 (Aralık 2017): 24-38.