Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2147-8414 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Toros Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/iisbf

Toros Üniversitesi IISBF Sosyal Bilimler Dergisi sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmalarla bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir. Dergi Haziran ve Aralık sayısı olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayınlanmaktadır. Sosyal Bilimler Dergisinde yayımlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu, yazarlarına aittir. Yayınlanan yazıların bütün yayın hakları Toros Üniversitesi’ne ait olup yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz veya elektronik ortama taşınamaz. Sosyal Bilimler Dergisi’de sosyal bilimlerle (iktisat, isletme, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler,  tarih, psikoloji, felsefe vb.) alakalı konularda özgün ve nitelikli bilimsel çalımalar yer almaktadır. Dergide yayımlanan tüm  makale yayını için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Sosyal Bilimler Dergisine yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler, daha sonraki aşamada intihal denetiminden geçirilir. Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinde intihal denetimi iThenticate paket programı aracılığıyla gerçekleştirilir ve intihal denetiminde, benzerlik oranının %20’nin üstüne çıkmaması gerekmektedir.  için tıklayınız. MAKALE YAZIM ŞABLONU için tıklayınız.


Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2147-8414 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Toros Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/iisbf
Kapak Resmi

20.206

43.882

Toros Üniversitesi IISBF Sosyal Bilimler Dergisi sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmalarla bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir. Dergi Haziran ve Aralık sayısı olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayınlanmaktadır. Sosyal Bilimler Dergisinde yayımlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu, yazarlarına aittir. Yayınlanan yazıların bütün yayın hakları Toros Üniversitesi’ne ait olup yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz veya elektronik ortama taşınamaz. Sosyal Bilimler Dergisi’de sosyal bilimlerle (iktisat, isletme, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler,  tarih, psikoloji, felsefe vb.) alakalı konularda özgün ve nitelikli bilimsel çalımalar yer almaktadır. Dergide yayımlanan tüm  makale yayını için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Sosyal Bilimler Dergisine yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler, daha sonraki aşamada intihal denetiminden geçirilir. Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinde intihal denetimi iThenticate paket programı aracılığıyla gerçekleştirilir ve intihal denetiminde, benzerlik oranının %20’nin üstüne çıkmaması gerekmektedir.  için tıklayınız. MAKALE YAZIM ŞABLONU için tıklayınız.


Cilt 5 - Sayı 8 - Haz 2018
 1. Şili’de Gizlice Ve Kafamda Bir Tuhaflık Kitapları Üzerinden Neoliberalizmin Mekâna Ve Belleğe Etkisi
  Sayfalar 6 - 25
  Bayram Koca, Eser Ergönül
 2. Göç Çalışmaları İçin Kavramsal Bir Çerçeve
  Sayfalar 26 - 49
  Türken Çağlar
 3. Adalet Bakanlığına Bağlı Kurumlarda Çalışan Personelin Yaşadığı Tükenmişlik, İş Doyumu ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkilerin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 50 - 77
  Bülent Tansel
 4. Türkiye’de Sivil-Asker İlişkilerinin Temel Açmazları Ve Uzlaşı İmkanları
  Sayfalar 78 - 103
  Mustafa Uluçakar
 5. Dönüşümcü Liderliğin İş Performansına Etkisi: Lider Üye Etkileşimi Ve Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolü
  Sayfalar 104 - 140
  Abdullah Çalışkan
 6. Sosyal Pazarlama Kavramı Ve Sosyal Pazarlamada Sosyal Medya Kullanımı: Sağlık Kampanyaları Uygulamaları
  Sayfalar 141 - 165
  Özgür Uğur Arıkan, Aslıhan Yavuzalp Marangoz
 7. Yaşam Tatmini Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik Ve Güvenirlilik Çalışması
  Sayfalar 166 - 177
  Mustafa Bekmezci, İbrahim Sani Mert
 8. Tüketicilerin Akıllı Telefon Uygulamalarını Kullanma Niyetini Etkileyen Faktörlerin Kullanım Tutumuna Ve Niyetine Etkisi
  Sayfalar 178 - 197
  Sena Tekeli, Ayşe Şahin
 9. Örgütsel Sessizliğin Kayırmacılığa Etkisi Örgütsel Güvenin Aracılık Rolü
  Sayfalar 198 - 220
  Abdullah Çalışkan, Emine Özlem Köroğlu, Ayten Taşkın
 10. Türk Kamu Hastaneleri Birliğine Ait Bazı Sağlık Göstergeleri Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi İle İncelenmesi
  Sayfalar 221 - 235
  Ayran Demirci
 11. Cumhuriyet Senatosu Dönemi Kadın Siyasetçilerin Türk Kamu Bürokrasisindeki Yeri Ve Önemi Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 236 - 262
  Ümmügülsüm Candeğer, Mehmet Burhanettin Coşkun
 12. Mondros Mütarekesi Sonrası ve Milli Mücadele Döneminde Jandarma Teşkilatı
  Sayfalar 277 - 293
  Murat Köylü