Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 2, Sayfalar 115 - 121 2017-01-31

Pre-service Elementary Teachers’ Attitudes towards Chemistry Course
Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutumları

Seçil Erökten [1]

416 335

The current research aims to investigate the attitudes of pre-service elementary teachers towards chemistry course according to their gender and the type of high school that they graduated from. As a scanning model, the current study was conducted in spring semester of 2015-2016 academic years with the students of Elementary Education Department at Faculty of Education in Pamukkale University. 99 students who were attending the chemistry course in their first year curriculum participated in the study. The data collection tool was "Attitudes Towards Chemistry Course Scale" which was developed by Hançer, Uludağ and Yılmaz (2007). Whether the attitude scores of participants changed according to gender and the high school that they graduated from were tested with independent samples t-test and one-way ANOVA. According to the analyses, the students were observed to have negative attitudes towards chemistry class and these negative attitudes did vary according to neither gender nor the high school that graduated from.

Bu araştırma, Sınıf Öğretmenliği öğrencilerinin kimya dersine yönelik tutumlarının cinsiyet ve mezun oldukları okul türleriyle ilişkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Tarama modelinde bir araştırmadır. Araştırma; 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 1. sınıf ders programında yer alan kimya dersine devam eden 99 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Hançer, Uludağ ve Yılmaz (2007) tarafından geliştirilen “Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin tutum puanlarının cinsiyet ve mezun oldukları okul türlerine göre farklılık gösterip göstermediği bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü varyans analizi ile incelenmiştir. Verilerin analizi sonucunda öğrencilerin kimya dersine yönelik olumsuz tutuma sahip oldukları, bu olumsuz tutumlarının cinsiyet ve mezun oldukları okul türüne göre de değişmediği gözlenmiştir.

 • Altınok. H. (2005). Cinsiyet ve Başarı Durumlarına Göre İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutumları, Eurasian Journal of Educational Research, 17, 81-91.
 • Anderson, L.W. (1988). Attitudes and their Measurement. In Keeves, J.P. (ed). Educaitonal Reseach, Methodology and Measurement: an International Handbook. New York: Pergamon Press.
 • Bennet, J., Rollnick, M., Green, G. and White, M. (2001). The Development and Use of an Instrument to Assess Students’ Attitude to the Study of Chemistry, International Journal of Scinece Education, 23(8), 833-845.
 • Cheung, D. (2009). Students’ Attitudes Twoard Chemistry Lessons: The Interaction Effect Between Grade Level and Gender, Reseacrh in Science Educaiton, 39, 75-91.
 • Demirci. B. (1993). Çağdaş Fen Bilimleri Eğitimi ve Eğitimcileri, H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 115-124.
 • Hançer, A.H, Uludağ, N. ve Yılmaz, A. (2007). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi, H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 100-109.
 • Hançer, A.H. (2005). Fen Eğitiminde Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Bilgisayar Destekli Öğrenmenin Öğrenme Ürünlerine Etkisi, yüksek lisans tezi, G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • İnce Aka, E. (2012). Asitler ve Bazlar Konusunun Öğretimde Kullanılan Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Farklı Değişkenler Üzerine Etkisi ve Yönteme İlişkin Öğrenci Görüşleri, doktora tezi, G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • İnce Aka, E. ve Sarıkaya, M. (2014). Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi, GEFAD/GUJGEF, 34(3), 455-467.
 • İnce Aka, E. ve Sert Çıbık, A. (2015). Fen Bilgisi Öğretmen Adayların Kimya Dersine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi, GEFAD/GUJGEF, 35(3), 557-573.
 • Karasakaloğlu, N. ve Saracaloğlu, A.S. (2009). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkçe Dersine Yönelik Tutumları, Akademik Benlik Tasarımları ile Başarıları Arasındaki İlişki, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 343-363.
 • Kıngır, S. ve Yazıcı, N. (2007). Lise 1 Öğrencilerinin Kimya Dersine İlişkin Tutumları ve Motivasyon Üzerine Araştırma, 1. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, İstanbul.
 • Meyveci, N. (1997). Bilgisayar Destekli Fizik Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Öğrencinin Bilgisayara Yönelik Tutumuna Etkisi, yüksek lisans tezi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Nuhoğlu, H. (2008). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi, İlköğretim Online, 7(3), 627-638.
 • Oral, I. ve McQivney, E. (2011). Türkiye’de Matematik ve Fen Bilimleri Alanlarında Öğrenci Performansı ve Başarısının Belirleyicileri: TIMSS 2011 Analizi, Eğitim Reformu Girişimi, 1-31 (13.03.2016 tarihinde erişimiştir).
 • Özçelik, D.A. (1998). Ölçme ve Değerlendirme, ÖSYM Yayınları, Ankara
 • Salta, K. and Tzougraki, C. (2004). Attitudes Toward Chemistry Among 11th Grade Students İn High Schools in Greece, Science Education, (88), 535547.
 • Sezgin Saf, A. (2011). Ortaöğretim 9. Sınıf Öğrencilerinin Kimya Dersine İlişkin Tutum, Motivasyon ve Öz Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler ile İncelenmesi, Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Şişman, M., Acat, M.B., Aypay, A. ve Karadağ, E. (2011). TIMSS 2007 Ulusal Matematik ve Fen Raporu 8. Sınıflar, MEB, Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Hermes Ofset, Ankara.
 • Yılmaz, E. (2007). Ortaöğretimde İngilizce Derslerinde Öğrenci Başarısına Motivasyonun Rolü (Bartın Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak
Konular Eğitim Bilimleri
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Seçil Erökten
Kurum: PAMUKKALE UNIV
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ijate275803, journal = {International Journal of Assessment Tools in Education}, issn = {}, eissn = {2148-7456}, address = {İzzet KARA}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {115 - 121}, doi = {10.21449/ijate.275803}, title = {Pre-service Elementary Teachers’ Attitudes towards Chemistry Course}, key = {cite}, author = {Erökten, Seçil} }
APA Erökten, S . (2017). Pre-service Elementary Teachers’ Attitudes towards Chemistry Course. International Journal of Assessment Tools in Education, 4 (2), 115-121. DOI: 10.21449/ijate.275803
MLA Erökten, S . "Pre-service Elementary Teachers’ Attitudes towards Chemistry Course". International Journal of Assessment Tools in Education 4 (2017): 115-121 <http://dergipark.gov.tr/ijate/issue/26171/275803>
Chicago Erökten, S . "Pre-service Elementary Teachers’ Attitudes towards Chemistry Course". International Journal of Assessment Tools in Education 4 (2017): 115-121
RIS TY - JOUR T1 - Pre-service Elementary Teachers’ Attitudes towards Chemistry Course AU - Seçil Erökten Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.21449/ijate.275803 DO - 10.21449/ijate.275803 T2 - International Journal of Assessment Tools in Education JF - Journal JO - JOR SP - 115 EP - 121 VL - 4 IS - 2 SN - -2148-7456 M3 - doi: 10.21449/ijate.275803 UR - http://dx.doi.org/10.21449/ijate.275803 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 International Journal of Assessment Tools in Education Pre-service Elementary Teachers’ Attitudes towards Chemistry Course %A Seçil Erökten %T Pre-service Elementary Teachers’ Attitudes towards Chemistry Course %D 2017 %J International Journal of Assessment Tools in Education %P -2148-7456 %V 4 %N 2 %R doi: 10.21449/ijate.275803 %U 10.21449/ijate.275803
ISNAD Erökten, Seçil . "Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutumları". International Journal of Assessment Tools in Education 4 / 2 (Ocak 2017): 115-121. http://dx.doi.org/10.21449/ijate.275803