Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 3, Sayfalar 544 - 566 2018-09-19

Vocational High School Teachers’ and Students’ Opinions about Performance Tasks

Ayşegül Altun [1] , Hülya Kelecioğlu [2]

121 192

The aim of the study is to determine the opinions of teachers and students in a Vocational High School about performance tasks. This study was carried out with 17 vocational high school students and 13 teachers. This study was conducted through qualitative research design by analyzing the records of the individuals who shared their own interviews, observations and documents. The data were analyzed through content analysis. The first codes were generated for each question and the collected data were arranged in an inducible approach by determining appropriate themes for these codes. All the codes and themes were checked by second researchers. Moreover, the consistency in coding was determined. In addition to the interviews, observations and document analysis were performed. The results of this study demonstrate that both the students and the teachers do not have sufficient knowledge about what the performance task is and how it is carried out. Therefore, the performance tasks carried out do not reach their goals. Performance tasks should measure higher order thinking, and they should be related to real life situations. The results of the study show that performance tasks do not demonstrate these features. In addition, students should have knowledge and understanding of the subjects in order to complete their performance tasks. On the other hand, they are supposed to perform a performance task about a subject which they mostly do not understand or they do not know. This may be the reason why performance task does not reach its goal.

Performance task, Content analysis, Vocational high school, Teachers’ opinions, Students’ opinions
 • Akay, Y. & Küçükkaragöz, H. (2016). Öğrencilerin Performans Puanları ile Başarı Puanları ve Tutum Puanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi [To determine of the correlations between the scores of students’ performance tasks with their mathematics achievements and attitudes]. Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 58, 539-548.
 • Ayva, Ö. (2010). Sosyal Bilgiler Dersi Öğrenme Öğretme Süreci İle İlgili Öğrenci Görüşleri [Students’ views on social study lesson’s teaching- learning process]. International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya-Turkey.
 • Bal, A. (2012). İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Dersi Performans Görevi Hazırlama Sürecine İlişkin Görüşleri ve Yaşadıkları Sorunlar [Primary School Students’ Views and Challenges on Performance Task Preparation Process in Mathematics Course].Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2(1), 11-23.
 • Başol, G. (2015). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme [Measurment and evaluation in education]. (3. Baskı) Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Berberoğlu, G. (2007). Sınıf içi ölçme ve Değerlendirme Teknikleri [Classroom measurement and evaluation techniques], Ankara: Morpa Yayınları
 • Birgin, O., & Baki, A. (2012). Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme-Değerlendirme Uygulama Amaçlarının Yeni Matematik Öğretimi Programı Kapsamında İncelenmesi [An investigation of the purposes of measurement and assessment practice of primary school teachers within the context of the new mathematics curriculum]. Eğitim ve Bilim, 37(165), 152-167.
 • Çetin, M.O., & Çakan, M. (2010). Fen ve Teknoloji Dersi Başarılarının Farklı Yaklaşımlarla Ölçülmesi ve Bu Yaklaşımlara İlişkin Öğrenci Görüşleri [Measurement of science and technology course achievement by different approaches and student opinions about these approaches]. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 1(2), 93-99.
 • Çiftçi, S. (2010). İlköğretim birinci kademe 4. ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Performans Görevlerine İlişkin Görüşleri [The opinions of the teachers in upper primary classes concerning the student performance tasks]. İlköğretim Online, 9(3), 934-951.
 • Dağhan, G., & Akkoyunlu, B. (2005). Bilişim Teknolojileri Dersinde Kullanılan Performansa Dayalı Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Nitel Bir Çalışma [A qualitative study about performance based assessment methods used in information technologies lesson]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(1), 1-17.
 • Doğan-Temur, Ö., Bayındır, N., & İnan, H.Z. (2010). Öğretmenlerin Performans Görevlerinin Verilme Gerekçelerine İlişkin Algı Düzeyleri [Teachers’ perspectives’ on the reasons for giving students performance tasks]. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14), 247-258.
 • Duran, M., Mıhladız, G., & Ballıel, B. (2013). İlköğretim Öğretmenlerinin Alternatif Değerlendirme Yöntemlerine Yönelik Yeterlik Düzeyleri [The competency level of elementary school teachers’ towards the alternative assessment methods]. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(2), 26-37.
 • Duruhan, K., & Çavuş, A.(2013). İlköğretim 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Performans Görevlerinin Etkililiğine İlişkin Öğretmen Görüşleri [Views of teachers on the effectiveness of primary education 7th grade social science lesson performance tasks]. İlköğretim Online, 12(4), 949-968.
 • Güneş, P., & Soran, H. (2013). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Dereceli Puanlama Anahtarına İlişkin Görüşleri [Secondary school students’ opinions on rubrics]. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(4), 1327-1344.
 • Güvey, E. (2009). İlköğretim 1-5 Öğretim Programlarında Yer Alan Proje ve Performans Görevlerine İlişkin Öğretmen ve Veli Görüşleri [Teacher and parent opinions on project and performance tasks in primary education 1-5 teaching programs]. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Hastürk, H. G., & Özkan, B. (2015). 7.Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi Performans Görevlerine İlişkin Tutumlarını Etkileyen Değişkenler [The investigation of seventh graders’ attitudes and opinions towards the performance tasks used in science course]. International Journal of Humanities and Education, 1(1), 122-140
 • Kan, A. (2007). Performans Değerlendirme Sürecine Katkıları Açısından Yeni Program Anlayışı İçerisinde Kullanılabilecek Bir Değerlendirme Yaklaşımı: Rubrik Puanlama Yönergeleri [An alternative method in the new educational program from the point of performance based assessment: rubric scoring scales]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(1), 129-157.
 • Karaçam, S. (2013). İlköğretim Öğrencilerinin Farklı Formattaki Performans Görevlerine İlişkin Görüşleri [Views of elementary school students related performance tasks in different formats]. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 235-266
 • Kaya, S., Karaçam, S., Eş, H., & Tuncel, M. (2013). 4. ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Proje ve Performans Görevlerine İlişkin Görüşleri [The 4th and 5th grade primary teachers’ opinions related to project and performance tasks at science and technology course]. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 187-201.
 • Kutlu, Ö., Doğan, C. D., & Karakaya, İ. (2014). Ölçme ve Değerlendirme: Performans ve Portfolyaya Dayalı Durum Belirleme [Measurement and evaluation: performance and portfolio based assessment] (4. Baskı) Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • MEB (2013), Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumlar Yönetmeliği [Ministry of national education regulation on secondary education institutions]. Retrieved from http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/09/20130907-4.htm
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma: Desen ve Uygulama için Bir Rehber [Qualitative research: a guide to design and implementation] (S. Turan, Çev. Ed.). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Neukrung, E.S., & Fawcett, R. C.(2010). Essentials of Testing and Assessment: A pratical guide for counselors, social workers and psychologists. Brooks/Cole Cengage Learning, USA.
 • Russel, M.K., & Airasian, P. W. (2001). Classroom assessment: Concepts and Aplications(7th Ed.). Mc Graw Hill Companies. New York.
 • Sayhan, A. (2017). Ortaöğretim Öğrencilerinin Performans Görevlerine İlişkin Görüşleri [View of the secondary school student related to performance task]. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(60), 60-75.
 • Wright, R. J. (2008). Educational Assesment. Test and Measurments in the Age of Accountability. United States of America: Sage.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri [Qualitative research in social sciences]. (5. Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Yılmaz, M., & Benli, N. (2011). İlköğretim I. Kademede Verilen Performans Görevlerinin Veli Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi [Evaluation performance task given in the first level of elementary school in the aspects of parents’ views]. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 287-302.
 • Yiğit, F., & Kırımlı, B. (2014). Türkçe Öğretmenlerinin Alternetif Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerini Uygulama Biçimleri ve Uygulamada Karşılaştıkları Problemler [Turkish course teachers’ forms of implementing alternative assessment-evaluation methods and problems encountered while implementing these methods]. Electronic Turkish Studies, 9(3), 1621-1639.
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayımlanma Tarihi September
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0002-8046-2242
Yazar: Ayşegül Altun (Sorumlu Yazar)
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: orcid.org/0000-0002-0741-9934
Yazar: Hülya Kelecioğlu
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ijate425190, journal = {International Journal of Assessment Tools in Education}, issn = {}, eissn = {2148-7456}, address = {İzzet KARA}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {544 - 566}, doi = {10.21449/ijate.425190}, title = {Vocational High School Teachers’ and Students’ Opinions about Performance Tasks}, key = {cite}, author = {Altun, Ayşegül and Kelecioğlu, Hülya} }
APA Altun, A , Kelecioğlu, H . (2018). Vocational High School Teachers’ and Students’ Opinions about Performance Tasks. International Journal of Assessment Tools in Education, 5 (3), 544-566. DOI: 10.21449/ijate.425190
MLA Altun, A , Kelecioğlu, H . "Vocational High School Teachers’ and Students’ Opinions about Performance Tasks". International Journal of Assessment Tools in Education 5 (2018): 544-566 <http://dergipark.gov.tr/ijate/issue/37036/425190>
Chicago Altun, A , Kelecioğlu, H . "Vocational High School Teachers’ and Students’ Opinions about Performance Tasks". International Journal of Assessment Tools in Education 5 (2018): 544-566
RIS TY - JOUR T1 - Vocational High School Teachers’ and Students’ Opinions about Performance Tasks AU - Ayşegül Altun , Hülya Kelecioğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21449/ijate.425190 DO - 10.21449/ijate.425190 T2 - International Journal of Assessment Tools in Education JF - Journal JO - JOR SP - 544 EP - 566 VL - 5 IS - 3 SN - -2148-7456 M3 - doi: 10.21449/ijate.425190 UR - http://dx.doi.org/10.21449/ijate.425190 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Assessment Tools in Education Vocational High School Teachers’ and Students’ Opinions about Performance Tasks %A Ayşegül Altun , Hülya Kelecioğlu %T Vocational High School Teachers’ and Students’ Opinions about Performance Tasks %D 2018 %J International Journal of Assessment Tools in Education %P -2148-7456 %V 5 %N 3 %R doi: 10.21449/ijate.425190 %U 10.21449/ijate.425190
ISNAD Altun, Ayşegül , Kelecioğlu, Hülya . "Vocational High School Teachers’ and Students’ Opinions about Performance Tasks". International Journal of Assessment Tools in Education 5 / 3 (Eylül 2018): 544-566. http://dx.doi.org/10.21449/ijate.425190