Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 1, Sayfalar 23 - 38 2018-03-14

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Ders Araştırması Modeli ile Özel Alan Yeterliklerinin Öğretime Yansıması
Reflections of Middle School Teachers’ Professional Competency on Teaching with Lesson Study Model

Elif Boran [1] , Kamuran Tarım [2]

107 197

Bu araştırmanın amacı Ders Araştırması ile ortaokul matematik öğretmenlerin özel alan yeterliklerinin dersin öğretimine nasıl yansıdığını incelemek ve Ders Araştırması modelini değerlendirmektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Türkiye’nin güney illerinden bir ilçede üç ortaokul matematik öğretmeni ile yürütülmüştür.  Örneklem grubu ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Verilerin analizi için betimsel analiz uygulanmıştır. Araştırmada matematik özel alan yeterlikleri (Bilgiyi aktarabilmek için ders planı yapmanın önemi, plan yaparken matematik dersi öğrenme yeterlikleri ve öğrenci becerilerini geliştirmeye dikkat edilmesi, teknolojik yeterliklerinin öğretmen yeterliklerinin ayrılmaz bir parçası olması) hakkında olumlu yönde bulgular elde edilmiştir. Ayrıca Ders Araştırmasının öğretmenlere (Zümreyle iletişim kurma, bilgi ve deneyimleri paylaşma, öğrenciyi aktif hale geçirme, klasik yöntemden uzaklaşma, doğru ders planı hazırlama, yaparak yaşayarak öğrenme) katkıları olduğunu gösteren bulgulara ulaşılmıştır. Araştırmanın bulguları incelendiğinde öğretmenlerin Ders Araştırması yöntemini kullanmalarının mesleki gelişimlerine katkısı olduğu ve bu yöntem sayesinde Matematik Özel Alan Yeterliklerini öğretimlerine yansıtabildikleri görülmüştür. Bunun yanında öğretmenlerin süreç boyunca yapılan çalışmalarda teknolojik kaynak kullanımında sıkıntı yaşadıkları tespit edilmiştir. Öğretmenlerin bu durumu aşabilmeleri için uzman birinden seminer almak yerine bir Ders Araştırması çalışmasının yapılarak teknolojiyi etkin kullanmalarının sağlanabileceği önerilmektedir. Ayrıca benzer bir çalışma zümreler arasında gerçekleştirilerek öğretmenlerin genel yeterliklerinin öğretimlerine nasıl yansıdığı başka çalışmalarda araştırılabilir.
This study aims to investigate how secondary school math teachers’ professional competences are being reflected and to assess “Lesson Study” model. A qualitive approach was used in the study. The participants are three math teachers from a distinct area of one of the Turkey southern cities. Criterion sampling method has been used as a sampling choosing. A semi structure interview form has been used to collect data. Descriptive analysis was used for data analysis. There are affirmative findings about   the professional competences of teaching math such as the importance of lesson preparing, considering the field requirements and improving students’ skill and then technology using is an integral part of teaching qualification.  It is found that lesson study model has positive effect on professional development. Professional teaching skills such as sharing experience with each other and getting good communication with the fellow teachers. If the result of this study are examined, it can easily be seen using Lesson Study Model has affirmative effect on teachers’ vocational improvement and teachers’ professional competences can be reflected in their teaching. However, there are some negative findings about lesson study such as the participants had a problem with using technologic sources. To overcome this issue instead of attending a seminar lesson study model is recommended. Moreover, lesson study model can be applied other subject.
 • Baba, T. (2007). How is lesson study implemented? Retrieved December 26, 2009 fromhttp://www.worldscibooks.com/etextbook/6339/6339_toc.pdf.
 • Baki, A., Erkan, İ. ve Demir, E. (2012). Ders Planı Etkililiğinin Lesson Study İle Geliştirilmesi: Bir Aksiyon Araştırması, 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulmuş bildiri. http://kongre.nigde.edu.tr/xufbmek/dosyalar/bildiri.pdf adresinden 16 Mart 2015 tarihinde edinilmiştir.
 • Baki, M. (2012). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiği Öğretme Bilgilerinin Gelişiminin İncelenmesi: Bir Ders İmecesi (Lesson Study) Çalışması. (Yayınlanmış Doktora Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Bayram, D. (2010). Türkiye, ABD, Japonya, İngiltere Ve Avustralya’da Fen ve Fizik Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Gelişim Programlarının Karşılaştırılması. (Yayınlanmış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Beypınar, D. ve Kıncal, R. (2015). Ders Araştırması” Uygulamasının Matematik Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimlerine ve Öğrenme Sürecinin Geliştirilmesine Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 186 – 210.
 • Budak, İ., Budak, A., Bozkurt, I. ve Kaygın, B. (2011). E-Journal of New World Sciences Academy, 6(2), 1606-1617.
 • Ekiz, D. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri (3.baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Erbilgin, E. (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının DA Hakkındaki Görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 69-83.
 • Jacobs, D. (2012). Japonya’da Fen ve Fizik Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimi ve Mesleki Gelişimde Japon Yaklaşımı:“DA”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45(2), 33-54.
 • İflazoğlu, A., Tarım, K. Ve Yıldırım, K. (2006). Çoklu Zekâ Kuramı Destekli Kubaşık Öğrenme Yönteminin Matematik Dersindeki Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2 (2), 81-96.
 • Kahyaoğlu, M. ve Yangın, S. (2007). İlköğretim Öğretmen Adaylarının Mesleki Özyeterliklerine İlişkin Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 73-84.
 • Kanbolat, O. (2015). Matematik öğretmeni adaylarıyla yürütülen ders imecesinde dış uzmanların paylaşım içerikleri ve rolleri. (Yayınlanmış Doktora Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. Lewis, C., Perry, R. ve Hurd, J. (2004). A Deeper Look At Lesson Study, Educational Leadership, February, 18-22.
 • Lewis, C., Perry, R. and Murata, A. (2006). How Should Research Contribute to Instructional Improvement? The Case of Lesson Study (PDF). Educational Researcher, 35(3), 3-14.
 • Matoba, M. ve Arani, M., R., S. (2005). Learning from Japanese Approach to Teachers’ Professional Development: Can Jugyou Kenkyu Work in Other Countries? A Paper Presented at the 3rd International Conference on Comparative Education in Teacher Training, Organized by the Bulgarian Comparative Education Society, Sofia, Bulgaria, 18–22 April 2005.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2008). Öğretmen Yeterlikleri: Öğretmenlik mesleği genel ve özel alanyeterlikleri. Ankara: Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi GenelMüdürlüğü. [Çevrim-içi: http://otmg.meb.gov.tr/YetGenel.html, http://otmg.meb.gov.tr/YetOzel.html ve http://otmg.meb.gov.tr/Otmg.html] (Erişimtarihi: 10 Eylül 2015).
 • Özaltun, A. (2015). Matematik Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimi: Öğrenci Düşünce Bilgisinin Öğretime Yansıması. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Özdemir, İ.E.Y. ve Altay, M. K. (2016). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrencilerin Matematiksel Düşüncelerini Ortaya Çıkarma ve Yorumlama Becerileri. Elementary Education Online, 15(1): 23-39.
 • Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen yeterlikleri ve mesleki gelişim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 58, 40-45.
 • Sönmez, S. ve Taşgın, A. (2013). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerinin Sınıf Öğretmenleri Ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 3, 80-90.
 • Stigler, J. W. ve Heibert, J. (1999). The Teaching Gap. New York, NY: The Free Press.Şişman, M. (2009). Öğretmen Yeterlikleri: Modern Bir Söylem Ve Retorik. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10(3), 63–82.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9.baskı). Ankara: Seçkin.
 • Yoshida, M. (1999). Lesson study: A Case Study of a Japanese Approach to Improving Instruction through School-Based Teacher Development. Doctoral Dissertation: University of Chicago.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Elif Boran (Sorumlu Yazar)
Kurum: Çukurova Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2048-5207
Yazar: Kamuran Tarım
Kurum: Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ijesim397189, journal = {International Journal of Educational Studies in Mathematics}, issn = {}, eissn = {2148-5984}, address = {EDUGARDEN ORG. KONGRE VE YAY. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {23 - 38}, doi = {}, title = {Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Ders Araştırması Modeli ile Özel Alan Yeterliklerinin Öğretime Yansıması}, key = {cite}, author = {Tarım, Kamuran and Boran, Elif} }
APA Boran, E , Tarım, K . (2018). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Ders Araştırması Modeli ile Özel Alan Yeterliklerinin Öğretime Yansıması. International Journal of Educational Studies in Mathematics, 5 (1), 23-38. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ijesim/issue/36124/397189
MLA Boran, E , Tarım, K . "Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Ders Araştırması Modeli ile Özel Alan Yeterliklerinin Öğretime Yansıması". International Journal of Educational Studies in Mathematics 5 (2018): 23-38 <http://dergipark.gov.tr/ijesim/issue/36124/397189>
Chicago Boran, E , Tarım, K . "Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Ders Araştırması Modeli ile Özel Alan Yeterliklerinin Öğretime Yansıması". International Journal of Educational Studies in Mathematics 5 (2018): 23-38
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Ders Araştırması Modeli ile Özel Alan Yeterliklerinin Öğretime Yansıması AU - Elif Boran , Kamuran Tarım Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Educational Studies in Mathematics JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 38 VL - 5 IS - 1 SN - -2148-5984 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Educational Studies in Mathematics Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Ders Araştırması Modeli ile Özel Alan Yeterliklerinin Öğretime Yansıması %A Elif Boran , Kamuran Tarım %T Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Ders Araştırması Modeli ile Özel Alan Yeterliklerinin Öğretime Yansıması %D 2018 %J International Journal of Educational Studies in Mathematics %P -2148-5984 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Boran, Elif , Tarım, Kamuran . "Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Ders Araştırması Modeli ile Özel Alan Yeterliklerinin Öğretime Yansıması". International Journal of Educational Studies in Mathematics 5 / 1 (Mart 2018): 23-38.